Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 15 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 376 dni temu

AKTUALNOŚCI

 1. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCI / MODUŁY: dodatkowe wyjaśnienia
 2. REJESTRACJE NA FAKULTETY rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2023/2024

I. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCI / MODUŁYRejestracje na specjalności / moduły odbywają się w terminach określonych zarządzeniem Rektora APS w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Student może wybrać specjalność / moduł spośród oferowanych przez Uczelnię w ramach kierunku studiów, na który został przyjęty. Zasady przyjęć na specjalności / moduły określa Zarządzenie Nr 395/2022 Rektora APS z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyboru specjalności, zajęć fakultatywnych, modułów oraz seminariów dyplomowych.

W rejestracjach na specjalności biorą udział studenci:

jednolitych studiów magisterskich
 • I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek pedagogika specjalna (PC),
 • II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek psychologia (PY);
studiów pierwszego stopnia
 • I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunki: pedagogika (PE), pedagogika specjalna (PC) oraz socjologia (SC);
studiów drugiego stopnia
 • I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek socjologia (SC).

W rejestracjach na moduły kompetencyjne biorą udział studenci:

jednolitych studiów magisterskich
 • IV rok stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (PW);
studiów pierwszego stopnia
 • I rok studiów stacjonarnych, kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP) i praca socjalna (PS);
studiów drugiego stopnia
 • I rok studiów stacjonarnych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP).
Wybór modułów kierunkowych dla pedagogiki studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
Pedagogika jest dyscypliną naukową, która rozwija się w wielu różnorodnych obszarach problemowych określanych zwyczajowo mianem subdyscyplin. Uczestnicy studiów magisterskich mają okazję pogłębienia swojej wiedzy na ich temat, wybierając jeden z dwóch zestawów przedmiotów.
Zestaw pierwszy obejmuje tematykę stanowiącą obszar czterech subdyscyplin pedagogicznych: pedagogiki społecznej, pedagogiki pracy i andragogiki i historii wychowania. Treści modułu koncentrują się na podmiotach edukacji (osoba dorosła), jego najbliższym środowisku (środowisko pracy) i określonych wyzwaniach edukacyjnych/życiowych (problemy społeczne). Dodatkowo, w module znajduje się przedmiot reprezentujący podstawowe subdyscypliny pedagogiki (historia wychowania).
Przedmioty realizowane w ramach modułu „A”: Zestaw drugi pozwala na bliższe zapoznanie się z zagadnieniami istotnymi dla takich subdyscyplin jak: pedagogika specjalna, dydaktyka, praca socjalna i teoria wychowania. Treści modułu koncentrują się na określonych podmiotach edukacji (dzieci/młodzież), ich najbliższym środowisku (instytucje edukacyjne) i określonych wyzwania edukacyjnych/życiowych (niepełnosprawność). Dodatkowo, w module znajduje się przedmiot reprezentujący podstawowe subdyscypliny pedagogiki (teorie wychowania).
Przedmioty realizowane w ramach modułu „B”:

II. REJESTRACJE NA FAKULTETY

1. PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA - rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2022/2023

Rejestracje organizowane są w kwietniu 2022 r. Biorą w nich udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w roku akademickim 2021/22 w semestrze letnim są na niżej wymienionych kierunkach i etapach studiów:


STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA

studia I stopnia drugi etap studiów: semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa,
 • EDC – edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej,
 • EME – edukacja medialna,
 • PKR – psychopedagogika kreatywności,
studia I stopnia czwarty etap studiów:
na semestr zimowy – 1 fakultet obcojęzyczny 15 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa,
 • EDC – edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej,
 • EME – edukacja medialna,
 • PIZ – pedagogika informatyki i pedagogika zdolności,
 • PKR – psychopedagogika kreatywności,
 • POW – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
na semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa,
 • EDC – edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej,
 • EME – edukacja medialna,
 • PKR – psychopedagogika kreatywności,
studia II stopnia drugi etap studiów: na semestr zimowy – 1 fakultet 30 godz. za 3 pkt. ECTS; na semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 3 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • EZG – edukacja zdalna i grafika komputerowa,
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia II stopnia drugi etap studiów
na semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ERA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • LOG  – logopedia,
 • PRP  – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja i kwalifikacja),
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną,
 • TPE – terapia pedagogiczna,
studia jednolite magisterskie szósty etap studiów: na semestr letni – 1 fakultet 15 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • PRE – pedagogika resocjalizacyjna,
 • TEA – terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu,
 • TPE – terapia pedagogiczna


STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

studia II stopnia drugi etap studiów: na semestr zimowy – 1 fakultet 15 godz. za 3 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ODW – opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne,
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,
na semestr letni – 1 fakultet 15 godz. za 3 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ODW – opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne,
 • PEK – pedagogika korekcyjna,
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia II stopnia drugi etap studiów
semestr letni – 1 fakultet 15 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • EIW – edukacja integracyjna i włączająca,
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • LOG – logopedia,
 • PRP – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • PSA – profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową,
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną,
 • TPE – terapia pedagogiczna.
studia jednolite magisterskie szósty etap studiów: na semestr letni – 1 fakultet 10 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • TPE – terapia pedagogiczna
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)