Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 170 dni temu

AKTUALNOŚCI

 1. I. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCI: dodatkowe wyjaśnienia
 2. REJESTRACJE NA FAKULTETY rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2021/2022

I. REJESTRACJE NA SPECJALNOŚCIRejestracje na specjalności organizowane są według zarządzenia Rektora APS o szczegółowej organizacji roku akademickiego. Na specjalności rejestrują się studenci:
 • II roku jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (5-letnich) na kierunku: psychologia (PY);
 • I roku jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (5-letnich) na kierunku: pedagogika specjalna (PC) na specjalność: logopedia oraz II roku jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (5-letnich) na kierunku: pedagogika specjalna (PC) na pozostałe specjalności;
 • I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (3-letnich) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP), pedagogika (PE), pedagogika specjalna (PC), praca socjalna (PS) oraz socjologia (SC);
 • I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (2-letnich) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP) oraz socjologia (SC).
Student może wybrać jedną specjalność spośród oferowanych przez Uczelnię w ramach kierunku studiów, na który został przyjęty w trybie postępowania rekrutującego. Zasady przyjęć na specjalności określone są w Zarządzeniu Rektora Nr 253/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyboru specjalności, seminariów dyplomowych, zajęć fakultatywnych i zajęć w językach obcych.

(studenci I roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich-  kierunek pedagogika specjalna)
Informacje szczegółowe:
Szanowni Państwo, drodzy kandydaci – przyszli studenci logopedii zachęcamy do wyboru specjalności logopedia. Rejestracja na specjalność logopedia rozpocznie się 1 marca 2021 roku i trwać będzie do 9 marca.
Osoby, które zarejestrują się na logopedię zapraszamy 12 marca (od godziny 11.30) na rozmowę - ocenę predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy. Osoby, z poprawną artykulacją i odpowiednimi warunkami anatomicznymi w obrębie aparatu artykulacyjnego zaprosimy następnie 19 marca na drugi etap rekrutacji – egzamin ustny, który będzie dotyczył zagadnień zaprezentowanych w publikacjach. Wykaz publikacji wraz zagadnieniami znajdą Państwo poniżej, materiały przekażemy także osobom zainteresowanym po zarejestrowaniu się na logopedię.
Reasumując:
 • od 1-9 marca rejestracja/zapisy w USOS na specjalność logopedia
 • 12 marca (piątek) od 11.30 – 1 etap rekrutacji na specjalność logopedia z wykorzystaniem aplikacji Teams
 • 19 marca (piątek) – 2 etap rekrutacji/egzamin na specjalność logopedia z wykorzystaniem aplikacji Teams
Przypominamy i zapraszamy na wykład SUBDYSCYPLINY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ – LOGOPEDIA dnia 25 lutego 2021 roku w godzinach 15.20-17.55.
Zarejestrowane na logopedię osoby zapraszamy też na spotkanie informacyjne 11 marca w godzinach 14.30-15.00 na aplikacji Teams, w zespole: REKRUTACJA 2021 LOGOPEDIA.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY USTNY na specjalność logopedia
Termin EGZAMINU: 19.03.21 r.

Literatura do egzaminu:
 • T. Milewski „Językoznawstwo”, PWN, 2009 lub każde inne wydanie (tylko wybrane zagadnienia z rozdziału I i II)
 • A. Markowski „Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN, 2006, tom II (wybrać hasła, które są odpowiedzią na podane zagadnienia)
 • D. Emiluta-Rozya „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym” CMPP-P, 2006 (proszę zwrócić uwagę na rok wydania)
 • D. Emiluta-Rozya „Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya” [w:] J. Porayski-Pomsta (red.) Diagnoza i terapia w logopedii. ELIPSA, 2008 albo D. Emiluta-Rozya „Formy zaburzeń mowy” [w:] Grabias S., Kurkowski M. (red.) Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Wyd. UMCS, 2012 (przedruk wyżej podanego artykułu)
 • D. Emiluta-Rozya „Kąpiel słowna jako metoda profilaktyki i terapii logopedycznej” [w:] E. Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wyd. Pani Twardowska, 2016 (wymagany jest tylko fragment dotyczący przedmiotu i zadań logopedii).

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE:
 1. Pojęcie znaku; pojęcie systemu; pojęcie systemu znaków.
 2. Podział znaków według rodzaju kanału informacji, według rodzaju funkcji i struktury znaku.
 3. Definicja języka.
 4. Cechy języka - społeczność, abstrakcyjność, bycie tworem - krótko scharakteryzować każdą cechę.
 5. Pojęcie mowy; fazy mowy.
 6. Co to jest strukturalizm? Podstawowe założenia strukturalizmu; nazwiska twórców tego kierunku.
 7. ojęcie fonemu i opozycji fonologicznej.
 8. Co to jest norma językowa? Jakie poziomy normy wyróżnia się ? (proszę podać przykłady).
 9. Co to jest uzus językowy? Jaka jest relacja uzusu do normy? (proszę podać przykłady).
 10. Co to jest kodyfikacja normy językowej? Proszę podać przykłady słowników poprawnościowych języka polskiego i ich autorów.
 11. Co to jest błąd językowy? Jakie typy błędów wyodrębnia się? (proszę omówić przykłady różnych typów błędów językowych).
 12. Co to jest akcent? Jaki typ akcentu jest w języku polskim? Jaka jest podstawowa reguła akcentowania polskich wyrazów? Jakie są odstępstwa od tej reguły? (proszę podać przykłady).
 13. Jakie odmiany języka polskiego wyróżnia się? Różnica między językiem ogólnopolskim a gwarami, językiem mówionym a pisanym, językiem potocznym a oficjalnym; style funkcjonalne polszczyzny ogólnej.
 14. Jakie rodzaje ćwiczeń są prowadzone w ramach wspomagania rozwoju mowy dziecka, ich cele i krótka charakterystyka.
 15. Zasady prowadzenia ćwiczeń logopedycznych.
 16. Stan mowy dzieci w wieku przedszkolnym.
 17. Przedmiot i zadania logopedii.
 18. Krótka charakterystyka różnych zaburzeń mowy (w oparciu o Zestawienie form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya, 2008).

II. REJESTRACJE NA FAKULTETY

1. PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA - rejestracje na fakultety realizowane w roku akademickim 2021/2022

Rejestracje organizowane są w kwietniu 2021 r. Biorą w nich udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w roku akademickim 2020/21 w semestrze letnim są na niżej wymienionych kierunkach i etapach studiów:


STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA

studia I stopnia drugi etap studiów: semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa,
 • EDC – edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej,
 • EME – edukacja medialna,
 • PKR – psychopedagogika kreatywności,
studia I stopnia czwarty etap studiów:
na semestr zimowy – 1 fakultet obcojęzyczny 15 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa,
 • EME – edukacja medialna,
 • PIZ – pedagogika informatyki i pedagogika zdolności,
 • PKR – psychopedagogika kreatywności,
 • POW – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
na semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ASK – animacja społeczno-kulturowa,
 • EME – edukacja medialna,
 • PKR – psychopedagogika kreatywności,
studia II stopnia drugi etap studiów: na semestr zimowy – 1 fakultet 30 godz. za 3 pkt. ECTS; na semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 3 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • EZG – edukacja zdalna i grafika komputerowa,
 • PKM – pedagogika kultury i mediów cyfrowych,
 • PSD – pedagogika szkolna i pedagogika zdolności,
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia II stopnia drugi etap studiów
na semestr letni – 1 fakultet 30 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ERA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem,
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • LOG  – logopedia,
 • PRP  – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja i kwalifikacja),
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną,
 • TPE – terapia pedagogiczna,


STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

studia II stopnia drugi etap studiów: na semestr zimowy – 1 fakultet 15 godz. za 3 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ODW – opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne,
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,
na semestr letni – 1 fakultet 15 godz. za 3 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • ODW – opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne,
 • PEK – pedagogika korekcyjna,
 • PZL – pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia II stopnia drugi etap studiów
semestr letni – 1 fakultet 15 godz. za 2 pkt. ECTS; wybierają specjalności:
 • EIW – edukacja integracyjna i włączająca,
 • ERI – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • LOG – logopedia,
 • PRP – pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • PSA – profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową,
 • STP – surdopedagogika z terapią pedagogiczną,
 • TPE – terapia pedagogiczna.