Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 15 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 5 godz. temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS
Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

Rejestracja na WF w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

01.10.2020r. odbędzie się rejestracja na WF.
Więcej informacji się znajduje na stronie lektoraty.
Szczegółowe informacje

Zmiana numerów indywidualnych rachunków bankowych
Zmieniły się numery indywidualnych rachunków bankowych dla opłat naliczanych w systemie USOS. Przed dokonaniem wpłaty prosimy sprawdzić nowy numer rachunku. Stare numery rachunków wygasną z końcem lipca 2020 r.

Informacja dla nauczycieli akademickich
Zgodnie z zarządzeniem nr 248/2019 Rektora APS z dnia 1 października 2019 r. decyzje w sprawie odblokowania zamkniętych protokołów podejmują dyrektorzy studiów.
W celu odblokowania protokołu należy wypełnić Wniosek i przesłać go drogą mailową do zatwierdzenia przez dyrektora studiów.

Usprawnienie systemu preferencyjnych kredytów studenckich - ankieta

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają do wypełnienia ankiety, która pozwoli uzyskać informacje o ewentualnych kierunkach zmian systemu preferencyjnych kredytów studenckich.

Jeśli macie Państwo uwagi do organizacji systemu preferencyjnych kredytów studenckich, chcielibyście uzyskać wsparcie finansowe, a dotychczasowe zasady udzielania kredytów, szczególnie w związku z sytuacją spowodowaną przez epidemię wirusa SARS-CoV-2 wymagałyby zmian, zapraszamy w imieniu MNiSW oraz PSRP do wypełnienia ankiety.

Ankieta dostępna na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem - https://badania.opi.org.pl/index.php/237241 - i będzie aktywna do 17 czerwca br.

Informacje na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich znajdują się tutaj >>


Komunikat dla studentów I roku PEDAGOGIKI SPECJALNEJ jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Studenci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie dostaną się na specjalność logopedia, mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na inne specjalności oferowane na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA. Kwalifikacja na pozostałe specjalności odbędzie się w trakcie II roku studiów.
Program studiów pedagogiki specjalnej jednolitych studiów magisterskich zakłada, że zajęcia specjalnościowe na specjalności logopedia realizowane są począwszy od II roku studiów natomiast zajęcia specjalnościowe na pozostałych specjalnościach realizowane są począwszy od III roku studiów, dlatego też kwalifikacja na specjalność logopedia odbywa się wcześniej niż kwalifikacja na pozostałe specjalności.
Wzięcie udziału w kwalifikacji na logopedię nie zamyka drogi do ubiegania się o przyjęcie na inne specjalności w ramach pedagogiki specjalnej.

Informacja dla studentów I roku jednolitych studiów magisterskich STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH na kierunku pedagogika specjalna

Studenci I roku pedagogiki specjalnej jednolitych studiów magisterskich studiujący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnych, którzy chcieliby począwszy od II roku studiów studiować specjalność LOGOPEDIA proszeni są o dokonanie rejestracji na specjalność w systemie USOS.
Rejestracja dla kandydatów na logopedię odbędzie się w dniach 18 – 24 maja 2020r. i jest ona warunkiem koniecznym, dopuszczającym kandydatów do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

UWAGA! AKADEMIKI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Wniosek o akademik należy złożyć w terminie do 5 czerwca 2020 roku.
Wypełniony i podpisany wniosek, w postaci skanu, wysłać na adres e-mailowy dpazura@aps.edu.pl

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Drodzy Studenci I roku st. stacjonarnych, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, iż od 17.04 - 15.05. 2020 r. na platformie e-learningowej dostępna będzie II część wykładów z zakresu kultury fizycznej - przedmiot wychowanie fizyczne. Bardzo proszę zapoznać się z udostępnioną tematyką. We wszystkich sprawach dotyczàcych WF bardzo proszę o kontakt mailowy.
Pozdrawiam
P. Jaworski


II tura rejestracji na przedmioty w języku obcym realizowane w roku akademickim 2020/2021

 • 15.04.2020 r. - rozpoczęcie II tury rejestracji na konwersatoria w języku obcym dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (ID).

II tura rejestracji na przedmioty fakultatywne realizowane w roku akademickim 2020/2021

 • 14.04.2020 r. - rozpocznie się II tura rejestracji na przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych II roku pedagogiki specjalnej (PC) pierwszego stopnia (REJ20-FAKZ1-PC i REJ20-FAKL1-PC) oraz I roku interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością (ID) drugiego stopnia (REJ20-FAKZ2-ID i REJ20-FAKL1-ID). Rejestracje przeznaczone są dla osób, które wybrały za mało fakultetów lub nie brały udziału w pierwszej turze.

Rejestracja na przedmioty w języku obcym realizowane w roku akademickim 2020/2021

 • 06.04.2020 r. - rozpoczęcie rejestracji na konwersatoria w języku obcym dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika (PE), pedagogika specjalna (PC), edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP) i interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością (ID).
 • 16.04.2020 r. - rozpoczęcie rejestracji na wykłady w języku obcym dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika (PE) i pedagogika specjalna (PC).

Rejestracja na seminaria realizowane w roku akademickim 2020/2021

Ruszają rejestracje na seminaria dyplomowe licencjackie i magisterskie:
 • 04.04.2020 r. - dla studentów studiów stacjonarnych,
 • 11.04.2020 r. - dla studentów studiów niestacjonarnych,
Więcej informacji się znajduje na rejestracje żetonowe.

Rejestracja na przedmioty fakultatywne realizowane w roku akademickim 2020/2021

 • 31.03.2020 r. - rozpoczęcie rejestracji na przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych: I, II rok pedagogiki (PE) i II rok pedagogiki specjalnej (PC) pierwszego stopnia, oraz I rok pedagogiki (PE), pedagogiki specjalnej (PC), interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością (ID) drugiego stopnia.
 • 04.04.2020 r. - rozpoczęcie rejestracji na przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych: I rok pracy socjalnej (PS) i I, II rok socjologii (SC) pierwszego stopnia; III i IV rok psychologii (PY) jednolitych studiów magisterskich.
 • 11.04.2020 r. - rozpoczęcie rejestracji na przedmioty fakultatywne dla studentów studiów niestacjonarnych: II rok pedagogiki specjalnej (PC) pierwszego stopnia; I rok pedagogiki (PE), pedagogiki specjalnej (PC) drugiego stopnia III i IV rok psychologii (PY) jednolitych studiów magisterskich.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą, która znajduje się w poszczególnych rejestracjach. W aktualnościach znajdują się informacje dla studentów PE, PC i ID dotyczące specjalności biorących udział w rejestracjach.

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Studenci pierwszego roku pedagogiki, pracy socjalnej i socjologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia; II roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastyczny studiów stacjonarnych pierwszego stopnia; oraz III roku psychologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe na stronie rejestracji żetonowych.

Informacja dla pracowników i studentów

KOMUNIKAT nr 2/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 marca 2020 r.

w nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Rzeczpospolitej Polskiej, oraz narastającej liczby stwierdzonych zakażeń wirusem COVID-19 na terenie m.st. Warszawy wprowadzam do odwołania następujące zasady dotyczące funkcjonowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

 1. Biura administracji APS, w tym Biuro Spraw Studenckich - nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Pracowników biur w miarę możliwości obowiązuje praca zdalna. W przypadku jeżeli obecność pracownika na miejscu jest niezbędna, kierownik biura organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące, przy czym o ile to możliwe na osoby dyżurujące powinny być wyznaczone osoby w wieku poniżej 60 roku życia i nie obciążane udokumentowanymi chorobami przewlekłymi lub o osłabionej odporności.
 4. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej oraz wskazanym numerem telefonu.
 5. Na stronie internetowej Akademii należy umieścić informacje o pełnionych dyżurach oraz sposobie załatwiania spraw.
 6. Zobowiązania, takie jak wynagrodzenia i stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami.
 7. Dokumenty, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania można przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Pracownicy powinni dołożyć starań aby podpisy i pieczątki na dokumentach były wyraźne.
 8. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z procedurami obowiązującymi w Akademii.
 9. Wejścia do budynków Akademii zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 10. Wszystkie placówki gastronomiczne w budynkach Akademii zostają zamknięte do odwołania.
 11. Wszelkie informacje o ewentualnych problemach w funkcjonowaniu Akademii powinny być niezwłocznie kierowane do zespołu koordynacyjnego na adres e-mail: koronawirus@aps.edu.pl

Rektor APS
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski


KOMUNIKAT Kierownika Działu Informatyczno Medialnego:

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wdraża się następujące działania mające na celu usprawnienie działania poczty email APS

Studenci chcący odblokować dostęp do konta email mogą wykonać to poprzez złożenie wniosku do Działu Informatyczno Medialnego za pomocą systemu USOSweb. Zakładka Dla studentów -> Podania -> złóż nowe podanie. We wniosku należy podać adres email APS oraz adres email na który zostanie przesłane hasło jednorazowe służące do odblokowania dostępu do konta. Hasła będą wysyłane w terminie 48 godzin.

Pracownicy akademii chcący odblokować dostęp do konta email proszeni są o przekazanie takiej prośby do sekretariatu swojego Instytutu. Sekretariaty po ustaleniu nowego jednorazowego hasła z DIM przekażą je zainteresowanemu pracownikowi.


KOMUNIKAT Kierownika Biura Aplikacji Komputerowych

Nawiązując do komunikatu nr 2/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 marca 2020 r. informujemy, że:

 1. Biuro Aplikacji Komputerowych nie przyjmuje interesantów.
 2. Wszelkie sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej, szczegółowe informacje kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt
 3. Z pracownikami biura można kontaktować się bezpośrednio za pomocą adresów e-mail:

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Drodzy Studenci, od 16. 03 na platformie e-learningowej dostępne są wykłady z zakresu kultury fizycznej. Bardzo proszę zapoznać się z udostepnionà tematyką. We wszystkich sprawach dotyczących wychowania fizycznego bardzo proszę o kontakt mailowy:

 • Kierownik SWFiS mgr Paweł Jaworski pjaworski@aps.edu.pl
 • mgr Elżbieta Kuśmierz ekusmierz@aps.edu.pl
 • mgr Małgorzata Aleksandrowska - maleksandrowska@aps.edu.pl
 • mgr Jolanta Parzęcka - jparzecka@aps.edu.pl
 • mgr Ilona Jaworska - ijaworska@aps.edu.pl
 • dr Michał Knittel - mknittel@aps.edu.pl


Rejestracja dla II roku ASK-EW

W dniu 12 marca 2020r. rozpocznie się rejestracja dla II roku animacji społeczno-kulturowej (ASK-EW) na przedmiot z grupy "Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć” realizowany w semestrze zimowym 2020/21.

Rejestracja na WF w roku akademickim 2019/2020 semestr letni

10.02.2020r. odbędzie się rejestracja na WF.
Więcej informacji się znajduje na stronie lektoraty.

Podania w USOSweb

W USOSweb uruchomiony został moduł Podania. Umożliwia on złożenie podania o warunkowy wpis na następny semestr poprzez USOSweb. Aby przejść do modułu Podania, po zalogowaniu do USOSweb, kliknij DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PODANIA.

Doradcy Studentów

Szanowni Państwo, pod adresem: Doradcy studentów. Znajdują się bieżące listy doradców. Zachęcamy do zapoznania się.

Studenci I roku II stopnia, studia niestacjonarne pedagogiki i pedagogiki specjalnej – wybór wykładu monograficznego w języku obcym

Z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń wykład monograficzny w języku obcym: Inklusive Pädagogik und Didaktik in Deutschland und Österreich nie zostaje uruchomiony. Studenci, którzy zarejestrowali się na niego proszeni są o złożenie podania o przyjęcie na jeden z wykładów:
 • (1) Conflicts Resolution in Multicultural Societies (prow. Dr Ewa Dąbrowa)
 • Lub: (2) Отдельные вопросы сравнительного образования и сравнительных исследований (prow. Prof. Nelly Nyczkalo).
Podobnie studenci, którzy w ogóle nie dokonali rejestracji, proszeni są o złożenie podań o dopisanie do list ze wskazaniem wybranego wykładu (spośród dwóch wyżej wymienionych).

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH

Decyzje dotyczące stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych wydawane będą od 27 listopada do 3 grudnia 2019 r. w godzinach 10.00 - 13.30 w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów pok. 3124.
Dla studentów studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 30 listopada i 7 grudnia 2019 r. w godzinach 9.00 - 14.00.
Odbiór decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium.

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Studenci pierwszego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia rejestrują się na obowiązkowe seminaria dyplomowe na stronie rejestracji żetonowych.

Informacja o stypendiach w roku akademickim 2019/2020
Rozpoczął się nabór wniosków stypendialnych na rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Stypendia

WNP - rejestracja dla III roku ASK-EW
W dniach 24 września 2019r. rozpocznie się rejestracja dla III roku animacji społeczno-kulturowej (ASK-EW) na przedmiot z grupy "Metodyka organizacji i prowadzenia zajęć”.

UWAGA !
W związku ze zmiana struktury organizacyjnej w Akademii powstaje jedna jednostka zajmująca się obsługą spraw studenckich pod nazwą: BIURO SPRAW STUDENCKICH w związku z tym z dniem 16 września 2019 r. obsługa spraw studentów:
 • Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
 • Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • Kolegium Edukacji Artystycznej
prowadzona będzie:
 • STUDIA STACJONARNE:
 • BUD. C I PIĘTRO p. 3144 w godzinach:
  • poniedziałek – piątek 8:30 – 14:30 (przerwa 12:00 – 12:30)
 • STUDIA NIESTACJONARNE:
 • BUD. C I PIĘTRO p.3141 w godzinach:
  • poniedziałek: 10:00 - 13:30
  • wtorek: 10:00 - 13:30
  • środa: 12:00 - 15:00
  • czwartek: dzień pracy wewnętrznej
  • piątek: 10:00 - 13:30
  • sobota (w okresie zjazdów): 9:00 - 14:00
 • SEKCJA PRAKTYK:
 • BUD. C I PIĘTRO p.3123 w godzinach:
  • poniedziałek: 10:00 - 13:30
  • wtorek: 10:00 - 13:30
  • środa: 12:00 - 15:00
  • czwartek: dzień pracy wewnętrznej
  • piątek: 10:00 - 13:30

DYPLOMY I ZAŚWIADCZENIA PO OBRONIE
Zaświadczenie po obronie można odbierać w pokoju 3124 jeżeli w USOSweb na indywidualnym koncie studenta pojawi się numer dyplomu.

Dyplom można odebrać w pokoju 3140 po pojawieniu się daty odbioru dyplomu na indywidualnym koncie studenta w USOSweb.

LISTY PRZYZNANYCH MIEJSC W AKADEMIKACH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
Informujemy, że listy przyznanych miejsc w akademikach na rok akademicki 2019/2020 są dostępne tutaj.

Karta przebiegu studiów
Informujemy, że funkcja wydruku karty przebiegu studiów jest wyłączona dla studentów. Aby uzyskać taki dokument, trzeba się udać do dziekanatu.

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowana przez Rektora z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej uczelni.


 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.


 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji przebiegu studiów w związku z obsługą procesu dydaktycznego.


 4. Wskazany wyżej cel wynika z przepisów prawa, a konkretnie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dlatego podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości kształcenia na studiach wyższych.


 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres kształcenia, a następnie zostaną zarchiwizowane w postaci teczek akt osobowych na 50 lat. Dane zawarte w albumie studentów oraz w księdze dyplomów przechowywane są bezterminowo.


 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które prowadzi system informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on).


 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl