Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 14 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 5 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
System jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych oraz studentów APS. Przydatne linki:
Rejestracje Żetonowe
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
Informator ECTS
Ewaluacja Nauczycieli Akademickich
System Rezerwacji Sal

Rejestracja na przedmioty do wyboru realizowane w roku akademickim 2024/2025

27.02.2024 r. rozpocznie się rejestracja na przedmioty obowiązkowe do wyboru realizowane w roku akademickim 2024/2025 dla studentów:
 • I i II roku logopedii (LO) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia,
 • I i II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej (WS) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia,
 • I i II roku pedagogiki zdolności i informatyki (PZ) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Rejestracja na specjalności i moduły w roku akademickim 2023/2024

 • 24.02.2024 r. rozpocznie się rejestracja na specjalności dla studentów II roku psychologii (PY) studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • 24.02.2024 r. rozpocznie się rejestracja na moduły kompetencyjne dla studentów IV roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (PW) studiów jednolitych magisterskich niestacjonarnych,
 • 27.02.2024 r. rozpocznie się rejestracja na moduły kompetencyjne dla studentów IV roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (PW) studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych,
 • 27.02.2024 r. rozpocznie się rejestracja na moduły kierunkowe dla studentów I roku pedagogiki (PE) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (przedmioty w ramach wybranych modułów będą realizowane przyszłym roku akademickim).

Rejestracja na WF w roku akademickim 2023/2024 semestr letni

08-14.02.2024 r. odbędzie się rejestracja na WF.

Więcej informacji się znajduje na stronie lektoraty.

Studenci, którzy nie zapiszą się na zajęcia z wychowania fizycznego podczas rejestracji żetonowej proszeni są o zgłoszenie się do SWFiS pok. 1062 budynek A, w pierwszym tygodniu semestru letniego.
Szczegółowe informacje

Rejestracja na praktyki w roku akademickim 2023/2024
 • 22.01.2024 r. rozpocznie się rejestracja na praktyki realizowane w semestrze letnim dla studentów I, II i III roku logopedii (LO) studiów stacjonarnych I stopnia.
 • 12.02.2024 r. rozpocznie się rejestracja na praktyki realizowane w semestrze letnim dla studentów I, II i III roku logopedii (LO) studiów niestacjonarnych I stopnia.


 • Rejestracja na fakultety w roku akademickim 2023/2024
 • 28.10.2023 r. rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w semestrze letnim dla studentów I roku socjologii (SC) studiów stacjonarnych I i II stopnia,
 • 30.10.2023 r. rozpocznie się rejestracja na fakultety: Tutoring rozwojowo-naukowy, realizowane w semestrze letnim dla studentów I roku pedagogiki (PE) studiów stacjonarnych II stopnia,
 • 30.10.2023 r. rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w semestrze letnim dla studentów I roku pracy socjalnej (PS) studiów stacjonarnych I stopnia,
 • 03.11.2023 r. rozpocznie się rejestracja na fakultety: Tutoring rozwojowo-naukowy, realizowane w semestrze letnim dla studentów I roku pedagogiki (PE) studiów niestacjonarnych II stopnia,
 • 04.11.2023 r. rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w semestrze letnim dla studentów I roku pedagogiki resocjalizacyjnej (RE) studiów niestacjonarnych I stopnia,
 • 06.11.2023 r. rozpocznie się rejestracja na fakultety realizowane w semestrze letnim dla studentów I roku pedagogiki resocjalizacyjnej (RE) studiów stacjonarnych I stopnia.

 • Rejestracja na specjalności i moduły w roku akademickim 2023/2024
 • 14.10.2023 r. rozpocznie się rejestracja na specjalności dla studentów I roku socjologii (SC) studiów stacjonarnych I i II stopnia,
 • 27.10.2023 r. rozpocznie się rejestracja na specjalności dla studentów I roku pedagogiki (PE) studiów stacjonarnych I stopnia,
 • 27.10.2023 r. rozpocznie się rejestracja na moduły na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EP) dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

 • Rejestracja na przedmioty w języku obcym realizowane w roku akademickim 2023/2024

  • 16.10.2023 r. rozpocznie się rejestracja na konwersatoria w języku obcym w ramach przedmiotu: Problemy współczesnej edukacji 1 i 2 – realizowane w semestrze zimowym i letnim dla studentów IV roku studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pedagogika specjalna (PC).
  • 16.10.2023 r.rozpocznie się rejestracja na fakultety w języku obcym, realizowane w drugim cyklu semestru zimowego, dla studentów III roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia (LO).
  • 18.10.2023 r. rozpocznie się rejestracja na fakultety w języku obcym, realizowane w drugim cyklu semestru zimowego, dla studentów III roku niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia (LO).
  • 30.10.2023 r. rozpocznie się rejestracja na wykłady w języku obcym w ramach przedmiotu: Problemy współczesnej edukacji 1 dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika (PE).
  • 03.11.2023 r. rozpocznie się rejestracja na wykłady w języku obcym w ramach przedmiotu: Problemy współczesnej edukacji 1 dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: pedagogika (PE).

  UWAGA!
  W ofercie na rok akademicki 2023/24 znajdują się przedmioty, które:
  • są zaplanowane zarówno w semestrze zimowym i letnim (dotyczy kierunku PC),
  • były realizowane przez część z Państwa w roku akademickim 2022/23 (dotyczy kierunku PE).
  Przypominamy, że raz wybrany i zaliczony przedmiot nie może być ponownie zaliczony na poczet tego samego programu.

  Rejestracja żetonowa na seminaria dyplomowe magisterskie

  Na stronie rejestracji żetonowych rozpoczną się rejestracje na seminaria dyplomowe magisterskie, które obowiązują studentów I roku pedagogiki (PE) i socjologii (SC) stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.
  • 10-13.10.2023 r. rejestracja dla studentów stacjonarnych kierunku pedagogika,
  • 14-18.10.2023 r. rejestracja dla studentów niestacjonarnych kierunku pedagogika,
  • 20-29.10.2023 r. rejestracja dla studentów stacjonarnych kierunku socjologia.
  Szczegółowe informacje.

  Rejestracja na WF w roku akademickim 2023/2024 semestr zimowy

  25-29.09.2023 r. odbędzie się rejestracja na WF.
  Więcej informacji się znajduje na stronie lektoraty.
  Szczegółowe informacje

  Informacja dla studentów przyjętych na I rok

  Warunkiem wydania Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) jest złożenie w systemie USOSweb ELEKTRONICZNEGO ŚLUBOWANIA. Po zalogowaniu się na stronie USOSweb (login: PESEL, hasło: z systemu IRK) na ekranie pojawi się ślubowanie, które należy zaakceptować. Informacje na temat złożonych oświadczeń m.in. ślubowania, znajdują się w zakładce MÓJ USOSweb -> Oświadczenia.

  Informacja o Office 365

  Studenci I roku otrzymują hasła do konta Office 365 APS na swój prywatny email podany w systemach w czasie rekrutacji.
  W przypadku nie otrzymania maila od Microsoft z danymi dostępowymi do konta APS prosimy o sprawdzenie folderów spamu czy wiadomość nie została zaklasyfikowana jako niechciana i zatrzymana przez system pocztowy. Jeśli nadal nie posiadamy ww. wiadomości przesyłamy prośbę z adresu e-mail wpisanego do systemu rekrutacyjnego na adres informatycy@aps.edu.pl o wysłanie danych dostępowych do konta z podaniem imienia, nazwiska i nr legitymacji.

  Akademiki w roku akademickim 2023/2024

  Aby ubiegać się o miejsce w Domu Studenta należy wypełnić wniosek o akademik - pobierz.
  Wypełniony, podpisany formularz należy dostarczyć do pokoju 3124 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "pokój 3124" do 10 czerwca 2023 r.
  Więcej informacji na stronie internetowej APS w zakładce - studencki - akademiki.

  Informacja

  Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do zapoznania się z ofertą wsparcia dla studiujących w Akademii osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji

  Podania w USOSweb

  W USOSweb uruchomiony został moduł Podania. Umożliwia on złożenie podania o warunkowy wpis na następny semestr poprzez USOSweb. Aby przejść do modułu Podania, po zalogowaniu do USOSweb, kliknij DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PODANIA.

  Doradcy Studentów

  Szanowni Państwo, pod adresem: Doradcy studentów. Znajdują się bieżące listy doradców. Zachęcamy do zapoznania się.

  Karta przebiegu studiów
  Informujemy, że funkcja wydruku karty przebiegu studiów jest wyłączona dla studentów. Aby uzyskać taki dokument, trzeba się udać do Biura Obsługi Studentów.

  Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przekazujemy poniższe informacje:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowana przez Rektora z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. Dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej uczelni.


  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.


  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji przebiegu studiów w związku z obsługą procesu dydaktycznego.


  4. Wskazany wyżej cel wynika z przepisów prawa, a konkretnie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, natomiast szczegółowy zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dlatego podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, a konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości kształcenia na studiach wyższych.


  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres kształcenia, a następnie zostaną zarchiwizowane w postaci teczek akt osobowych na 50 lat. Dane zawarte w albumie studentów oraz w księdze dyplomów przechowywane są bezterminowo.


  6. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które prowadzi system informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on).


  7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.


  8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl


  kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)