Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-WUI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności interpersonalnych
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (EP) edukacji artystycznej w zakr. sztuk plast., (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PE) pedagogiki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (PS) praca socjalna, (3-l) stacj. I st.
Obowiązkowe dla 1 sem. (PW) ped. przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (5-l) stacj. jednolite mag.
Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (RE) pedagogiki resocjalizacyjnej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (WS) ped. opiekuńczo-wych. i szkolnej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. FT, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Obowiązkowe dla I r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
Cel 8: Wzrost godspodarczy i godna praca

Skrócony opis:

Celem zajęć jest oswojenie studentów z nową sytuacją, jaką jest studiowanie i rzeczywistość akademicka. Podczas zajęć studenci mają szansę, by przyjrzeć się sobie i innym w nowej sytuacji, nawiązać kontakt i pracować nad sposobami komunikowania się.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Integracja grupowa. Ćwiczenia obniżające lęk i napięcie. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

Konflikty interpersonalne i międzygrupowe. Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów i zarządzania konfliktem. Konflikty zakorzenione w kulturze.

Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka zna pojęcia: komunikacja werbalna i niewerbalna; konflikty wewnętrzne i interpersonalne, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja; role grupowe w relacjach interpersonalnych.

Umiejętności

Student/ka nabywa umiejętności formułowania i dotrzymywania kontraktu grupowego.

Korzysta z adekwatnych metod nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów interpersonalnych i kontaktów w grupie.

Analizuje własne postępowanie w kontakcie z drugim człowiekiem, swoje mocne i słabe strony.

Rozpoznaje sytuacje konfliktowe, podejmuje próbę ich rozwiązania i dobiera adekwatne metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Kompetencje społeczne

Student/ka wykazuje się otwartością na nawiązywanie kontaktów przy jednoczesnej obronie własnych i cudzych granic psychologicznych; zachowuje dyskrecję; okazuje zainteresowanie i szacunek dla innych.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, burza mózgu, praca w parach, praca indywidualna nad własnym materiałem

Praktyki zawodowe:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Michalina Izert, Patrycja Jurkiewicz, Arkadiusz Korycki, Kaja Opasińska, Katarzyna Prot-Klinger, Barbara Ratajska, Małgorzata Stawska, Barbara Weigl, Ewa Weremczuk-Marczyńska, Aleksandra Zadrożna, Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- realizacja kursowych zadań indywidualnych i grupowych

- udział w dyskusji

- koncepcje prezentowane w „burzy mózgów”

- analiza przypadków umiejętności interpersonalnych wykonywana przez studentów podczas zajęć

Pełny opis:

Integracja w grupie i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich. Psychospołeczne konteksty relacji. Założenia i zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. Komunikacja werbalna, niewerbalna, proksemika. Techniki nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej. Rola aktywnego słuchania. Rola stereotypów i wzorców kulturowych w kontakcie międzyludzkim. Autoanaliza umiejętności i możliwości własnych w kontakcie interpersonalnym. Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i ich twórcze przepracowanie. Trening asertywności. Rola wsparcia międzyludzkiego i skuteczne metody współpracy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki.

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa.

McKay, M.,Davis, M., Fanning, P. (2018). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog.

Literatura uzupełniająca:

Mellibruda, J. (2003). Ja, ty, my. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Rojewska, J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Część I i II. Wrocław: Unus.

Uwagi:

Metody pracy:

Wykład wprowadzający.

Dialog dydaktyczny.

Dyskusja dydaktyczna.

Burza mózgów.

Zadania indywidualne i grupowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Urszula Brzezińska, Małgorzata Cichoń-Piasecka, Kaja Opasińska, Barbara Ratajska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Dyskusja grupowa lub ankieta, w której oceniane są wiedza, konstruktywna aktywność, kreatywność i motywacja w odgrywaniu scenek oraz wypowiedzi ustne.

Obserwacja, refleksja i dyskusja grupowa, ew. ankieta, w której analizowane są współpraca, konstruktywnie realizowane zadania w parach oraz zadania grupowe.

Obserwacja, refleksja i dyskusja grupowa podczas której analizowane są kultura osobista, gotowość do współpracy w różnorodnym środowisku społecznym, umiejętność nieagresywnego reagowania na cudze poglądy i zachowania, wspieranie uczestników grupy studenckiej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do procesu grupowego. Tworzenie sytuacji bezpieczeństwa.

Dzielenie się informacjami o sobie, ćwiczenie uważnego słuchania i zapamiętywania informacji o innych. Zajęcia te mają na celu wstępne zintegrowanie grupy studentów pierwszego roku i zwiększenie ich wzajemnej wiedzy o sobie. Zajęcia zawierają formowanie i podejmowanie kontraktu grupowego

2. Komunikacja interpersonalna. Aspekty werbalne i niewerbalne. Zajęcia opierają się na ćwiczeniu poprawnych sposobów komunikacji międzyludzkiej i identyfikowaniu błędów i barier komunikacyjnych. Zostaną zaprezentowane różne metody komunikowania się niewerbalnego i werbalnego. Uczestnicy będą mogli je przećwiczyć w trakcie zajęć.

3. Stereotypy a uprzedzenia i dyskryminacja. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie rola stereotypów w życiu człowieka, a także sposób w jaki stereotypy i ew. uprzedzenia wpływają na percepcję i zachowanie. Zanalizujemy sytuację bycia ofiarą oraz autorem uprzedzeń, a także konsekwencje dyskryminacji.

4.Indywidualny styl zarządzania konfliktem. Podczas tych zajęć uczestnicy zanalizują różne sposoby rozwiązywania konfliktów. Dowiedzą się również o roli konfliktów w rozwoju jednostki i grupy. Wprowadzona zostanie problematyka nieagresywnego i konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jamrożek, B., Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Poznań: Wydawnictwo eMPi2

Steward, J. (2000) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Branka, M., Cieślikowska, D. (2010) Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Kraków: Villa Decjusz

Oyster, C. K. (2000). Grupy. Dlaczego ludzie tworzą i wybierają grupy? Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert, Maria Jankowska, Arkadiusz Korycki, Lidia Zabłocka-Żytka, Alicja Zagrodzka
Prowadzący grup: Katarzyna Archanowicz-Kudelska, Magdalena Bartoszak, Marta Bodecka-Zych, Krzysztof Grala, Jacek Gralewski, Aleksandra Jastrzębowska - Jasińska, Patrycja Jurkiewicz, Adrian Kabat, Agnieszka Kolek, Arkadiusz Korycki, Maksymilian Pawłowski, Barbara Ratajska, Ewa Weremczuk-Marczyńska, Aleksandra Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest oswojenie studentów z nowoą sytuacją, jaką jest studiowanie i rzeczywistość akademicka. Podczas zajęć studenci mają szansę, by przyjrzeć się sobie i innym w nowej sytuacji, nawiązać kontakt i pracować nad sposobami komunikowania się.

Podczas zajęć studenci indywidualnie oraz grupowo będą wzmacniać i kształtować m.in. umiejętności interpersonalne.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie- swoich zainteresowań, upodobań.

2. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

4. Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka

5. Kontakt z grupą oraz z drugim człowiekiem online- zalety i ograniczenia.

6. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się oraz nauki zdalnej.

Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

warsztaty w tym semestrze realizowane będą poprzez platformę TEAMS

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

warsztaty w tym semestrze realizowane będą poprzez platformę TEAMS. Linki do grup są umieszczone w sylabusach dla poszczególnych grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chotkowska, Arkadiusz Korycki, Lidia Zabłocka-Żytka, Alicja Zagrodzka
Prowadzący grup: Marta Bodecka-Zych, Katarzyna Chotkowska, Aleksandra Jastrzębowska - Jasińska, Adrian Kabat, Arkadiusz Korycki, Weronika Molińska, Maksymilian Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest oswojenie studentów z nowoą sytuacją, jaką jest studiowanie i rzeczywistość akademicka. Podczas zajęć studenci mają szansę, by przyjrzeć się sobie i innym w nowej sytuacji, nawiązać kontakt i pracować nad sposobami komunikowania się.

Podczas zajęć studenci indywidualnie oraz grupowo będą wzmacniać i kształtować m.in. umiejętności interpersonalne.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie- swoich zainteresowań, upodobań.

2. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

4. Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka

5. Kontakt z grupą oraz z drugim człowiekiem online- zalety i ograniczenia.

6. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się oraz nauki zdalnej.

Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

warsztaty w tym semestrze realizowane będą poprzez platformę TEAMS. Linki do grup są umieszczone w sylabusach dla poszczególnych grup.

Informacja dla gr. warsztatowa I ZM/PY -1a prowadzonej przez mgr Jastrzębowską- Jasińską:

Został stworzony dla grupy zespół. Studenci proszeni są o dołączanie poprzez link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa5537a1576104cb28705c90f88cd54d7%40thread.tacv2/conversations?groupId=25cfa50e-d52a-4c76-8224-1d577d5460c9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do zespołu dla grupy mgr Katarzyny Chotkowskiej: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0960eaaf3f834fd3a6ee7a7b4c98684a%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5d1f790-07f4-48c3-9bc3-9f1d6e2bc150&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz, Arkadiusz Korycki, Monika Pudło, Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Agnieszka Abramiuk, Olga Apczyńska, Magdalena Bartoszak, Małgorzata Cichoń-Piasecka, Edyta Idczak-Paceś, Marcin John, Patrycja Jurkiewicz, Arkadiusz Korycki, Weronika Molińska, Iwona Omelańczuk, Joanna Pawłowska, Monika Pudło, Filip Rola, Marcin Szostakowski, Alicja Zagrodzka, Anna Zarazińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wiedza

Ocena wiedzy na podstawie:

1. ilości punktów uzyskanych z wykonywania ćwiczeń punktowanych sprawdzających poziom przyswojenia wiedzy

2. jakości uczestnictwa w dyskursie i aktywnościach realizowanych podczas zajęć;

3. jakości realizacji zadań indywidualnych i grupowych wykonywanych podczas zajęć;

4. jakości i poziomu merytorycznego uczestnictwa w dyskursie i aktywnościach realizowanych podczas zajęć

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie:

1. jakości uczestnictwa w dyskursie i aktywnościach realizowanych podczas zajęć;

2. jakości realizacji zadań indywidualnych i grupowych realizowanych w trakcie zajęć;

Kompetencje społeczne

1. Ocena kompetencji na podstawie uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć ćwiczeniowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie- swoich zainteresowań, upodobań.

2. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

4. Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka

5. Kontakt z grupą oraz z drugim człowiekiem online- zalety i ograniczenia.

6. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się oraz nauki zdalnej.

Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

Metody kształcenia:

metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, realizacja zadań indywidualnych i zespołowych, scenki rodzajowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

Łącznie 30 godzin (1 punkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz, Monika Kupiec, Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Natalia Bogusz, Małgorzata Cichoń-Piasecka, Dominika Płachetka, Marcin Szostakowski, Anna Zuchora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma uświadomić studentom rolę i rangę umiejętności komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w pracy nauczyciela.

Na zajęciach studenci będą mogli poznać podstawowe techniki komunikacyjne i autoprezentacyjne, zasady budowania efektywnego zespołu zadaniowego, style zarządzania klasą oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy z uczniem, rodzicem bądź przełożonym.

Test kompetencyjny zawierający pytania zamknięte i otwarte z zakresu treści realizowanych na zajęciach, sprawdzający wiedzę i umiejętności stosowania wiedzy o procesie porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Kompetencje społeczne sprawdzane będą na podstawie aktywności studenta na zajęciach, jego umiejętności współdziałania w grupie dyskusyjnej i poprawności posługiwania się językiem polskim.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Proces komunikacji ‒ jak przekazujemy, jak rozumiemy informacje.

Język jako podstawowe medium komunikacyjne. Prezentacyjna funkcja języka w procesie komunikacyjnym.

Słuchanie jako podstawowa umiejętność w komunikowaniu się z innymi ‒ słuchanie aktywne, empatyczne, otwarte. Bariery utrudniające słuchanie.

Cztery rodzaje ekspresji ‒ obserwacje, myśli, uczucia, potrzeby. Budowanie pełnych komunikatów. Analiza transakcyjna Erica Berne`a.

Terytoria i strefy. Język ciała, czyli co można wyczytać z naszych gestów.

Natura autoprezentacji. Oddziaływania interpersonalne. Budowanie poczucia własnej wartości. Umiejętność wzbudzania sympatii ‒ kompetencje, wiarygodność, autorytet, postawa moralna.

Ukryte programy i ich funkcje. Postawy życiowe ‒ typ bierny, manipulujący, agresywny i asertywny w radzeniu sobie z konfliktem.

Trening asertywności. Asertywne cele, ekspresja, słuchanie. Asertywne rozwiązywanie konfliktów.

Wywieranie wpływu na innych. Skuteczne i nieskuteczne strategie wpływania na innych. Sztuka motywowania.

Rola lidera grupy zadaniowej. Nauczyciel jako menedżer klasy. Style zarządzania klasą. Źródła sukcesu lub porażki w komunikowaniu się nauczyciela z klasą.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2004.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2004.

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1998.

Wills-Brandon, Jak mówić "nie" i budować dobre związki, Gdańsk 2001

Literatura uzupełniająca:

Baker A. Doskonała umiejętność komunikacji, Gliwice 2004.

Eales-White R. Sprawny lider, Gliwice 2003.

Forsyth P. Jak motywować ludzi, Gliwice 2000.

Pease A. Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.

Uwagi:

metody asymilacji wiedzy, problemowe, aktywizujące, gier dydaktycznych, metoda sytuacyjna

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, problemowymi, metodami aktywizującymi i gier dydaktycznych. Zaliczenie uzyskuje student na podstawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach oraz wyników testu kompetencyjnego, zawierającego pytania zamknięte i otwarte z zakresu treści omawianych na zajęciach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS ‒ 1 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert, Adrianna Jakubowska, Patrycja Jurkiewicz, Katarzyna Stanek, Lidia Zabłocka-Żytka, Alicja Zagrodzka, Izabela Zębrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Monika Czyżewska, Alicja Gniewek, Krzysztof Grala, Adrianna Jakubowska, Patrycja Jurkiewicz, Anna Olechowska, Maksymilian Pawłowski, Dominika Płachetka, Katarzyna Stanek, Izabela Zębrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma uświadomić studentom rolę i rangę umiejętności komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w edukacji i pracy zawodowej.

Na zajęciach studenci będą mogli poznać podstawowe techniki komunikacyjne i autoprezentacyjne, zasady budowania efektywnego zespołu zadaniowego, style zarządzania grupą, sposoby rozwiązywania konfliktów w różnych obszarach funkcjonowania człowieka.

. Kompetencje społeczne sprawdzane będą na podstawie aktywności studenta na zajęciach, jego umiejętności współdziałania w grupie zadaniowej.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Proces komunikacji ‒ jak przekazujemy, jak rozumiemy informacje.

Język jako podstawowe medium komunikacyjne. Prezentacyjna funkcja języka w procesie komunikacyjnym.

Słuchanie jako podstawowa umiejętność w komunikowaniu się z innymi ‒ słuchanie aktywne, empatyczne, otwarte. Bariery utrudniające słuchanie.

Cztery rodzaje ekspresji ‒ obserwacje, myśli, uczucia, potrzeby. Budowanie pełnych komunikatów. Analiza transakcyjna Erica Berne`a.

Terytoria i strefy. Język ciała, czyli co można wyczytać z naszych gestów.

Natura autoprezentacji. Oddziaływania interpersonalne. Budowanie poczucia własnej wartości. Umiejętność wzbudzania sympatii ‒ kompetencje, wiarygodność, autorytet, postawa moralna.

Ukryte programy i ich funkcje. Postawy życiowe ‒ typ bierny, manipulujący, agresywny i asertywny w radzeniu sobie z konfliktem.

Trening asertywności. Asertywne cele, ekspresja, słuchanie. Asertywne rozwiązywanie konfliktów.

Wywieranie wpływu na innych. Skuteczne i nieskuteczne strategie wpływania na innych. Sztuka motywowania.

Rola lidera grupy zadaniowej. Nauczyciel jako menedżer klasy. Style zarządzania klasą. Źródła sukcesu lub porażki w komunikowaniu się nauczyciela z klasą.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2004.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2004.

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1998.

Wills-Brandon, Jak mówić "nie" i budować dobre związki, Gdańsk 2001

Literatura uzupełniająca:

Baker A. Doskonała umiejętność komunikacji, Gliwice 2004.

Eales-White R. Sprawny lider, Gliwice 2003.

Forsyth P. Jak motywować ludzi, Gliwice 2000.

Pease A. Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.

Uwagi:

metody asymilacji wiedzy, problemowe, aktywizujące, gier dydaktycznych, metoda sytuacyjna

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, problemowymi, metodami aktywizującymi i gier dydaktycznych. Zaliczenie uzyskuje student na podstawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach oraz wyników testu kompetencyjnego, zawierającego pytania zamknięte i otwarte z zakresu treści omawianych na zajęciach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 10 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS ‒ 1 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adrianna Jakubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kupiec, Marta Mikołajczyk, Magdalena Ostolska, Stefan Paruch, Joanna Sztuka
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Monika Czyżewska, Aleksandra Gajda, Krzysztof Grala, Katarzyna Iwon, Adrianna Jakubowska, Dorota Jankowska, Jarosław Janowski, Patrycja Jurkiewicz, Radosława Kompowska-Marek, Arkadiusz Korycki, Marta Mikołajczyk, Magdalena Ostolska, Sebastian Smoleń, Katarzyna Stanek, Joanna Sztuka, Ewa Weremczuk-Marczyńska, Anna Zarazińska, Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- realizacja kursowych zadań indywidualnych i grupowych

- udział w dyskusji

- koncepcje prezentowane w „burzy mózgów”

- asertywna komunikacja

- język korzyści

- analiza przypadków umiejętności interpersonalnych wykonywana przez studentów podczas zajęć

Pełny opis:

Integracja w grupie i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich. Psychospołeczne konteksty relacji. Założenia i zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. Komunikacja werbalna, niewerbalna, proksemika. Techniki nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej. Rola aktywnego słuchania. Rola stereotypów i wzorców kulturowych w kontakcie międzyludzkim. Autoanaliza umiejętności i możliwości własnych w kontakcie interpersonalnym. Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i ich twórcze przepracowanie. Trening asertywności. Rola wsparcia międzyludzkiego i skuteczne metody współpracy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki.

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa.

McKay, M.,Davis, M., Fanning, P. (2018). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog.

Literatura uzupełniająca:

Mellibruda, J. (2003). Ja, ty, my. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Rojewska, J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Część I i II. Wrocław: Unus.

Uwagi:

Metody pracy:

Wykład wprowadzający.

Dialog dydaktyczny.

Dyskusja dydaktyczna.

Burza mózgów.

Zadania indywidualne i grupowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)