Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-WUI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności interpersonalnych
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest oswojenie studentów z nowoą sytuacją, jaką jest studiowanie i rzeczywistość akademicka. Podczas zajęć studenci mają szansę, by przyjrzeć się sobie i innym w nowej sytuacji, nawiązać kontakt i pracować nad sposobami komunikowania się.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie- swoich zainteresowań, upodobań.

2. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

4. Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka

5. Kontakt z grupą oraz z drugim człowiekiem online- zalety i ograniczenia.

6. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się oraz nauki zdalnej.

Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna pojęcia: komunikacja werbalna i niewerbalna; konflikty wewnętrzne i interpersonalne, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja; role grupowe w relacjach interpersonalnych.

Umiejętności

Student/-ka nabywa umiejętności formułowania i dotrzymywania kontraktu grupowego.

Korzysta z adekwatnych metod nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz kontaktów w grupie.

Analizuje własne postępowanie w kontakcie z drugim człowiekiem, swoje mocne i słabe strony.

Rozpoznaje sytuacje konfliktowe, podejmuje próbę ich rozwiązania i dobiera adekwatne metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Kompetencje społeczne

Wykazuje się otwartością na nawiązywanie kontaktów przy jednoczesnej obronie własnych i cudzych granic psychologicznych; zachowuje dyskrecję; okazuje zainteresowanie i szacunek dla innych.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, burza mózgu, praca w parach, praca indywidualna nad własnym materiałem

Praktyki zawodowe:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Michalina Izert, Patrycja Jurkiewicz, Arkadiusz Korycki, Kaja Opasińska, Katarzyna Prot-Klinger, Barbara Ratajska, Małgorzata Stawska, Barbara Weigl, Ewa Weremczuk, Aleksandra Zadrożna, Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- realizacja kursowych zadań indywidualnych i grupowych

- udział w dyskusji

- koncepcje prezentowane w „burzy mózgów”

- analiza przypadków umiejętności interpersonalnych wykonywana przez studentów podczas zajęć

Pełny opis:

Integracja w grupie i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich. Psychospołeczne konteksty relacji. Założenia i zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. Komunikacja werbalna, niewerbalna, proksemika. Techniki nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej. Rola aktywnego słuchania. Rola stereotypów i wzorców kulturowych w kontakcie międzyludzkim. Autoanaliza umiejętności i możliwości własnych w kontakcie interpersonalnym. Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i ich twórcze przepracowanie. Trening asertywności. Rola wsparcia międzyludzkiego i skuteczne metody współpracy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki.

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa.

McKay, M.,Davis, M., Fanning, P. (2018). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog.

Literatura uzupełniająca:

Mellibruda, J. (2003). Ja, ty, my. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Rojewska, J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Część I i II. Wrocław: Unus.

Uwagi:

Metody pracy:

Wykład wprowadzający.

Dialog dydaktyczny.

Dyskusja dydaktyczna.

Burza mózgów.

Zadania indywidualne i grupowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Urszula Brzezińska, Małgorzata Cichoń-Piasecka, Kaja Opasińska, Barbara Ratajska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Dyskusja grupowa lub ankieta, w której oceniane są wiedza, konstruktywna aktywność, kreatywność i motywacja w odgrywaniu scenek oraz wypowiedzi ustne.

Obserwacja, refleksja i dyskusja grupowa, ew. ankieta, w której analizowane są współpraca, konstruktywnie realizowane zadania w parach oraz zadania grupowe.

Obserwacja, refleksja i dyskusja grupowa podczas której analizowane są kultura osobista, gotowość do współpracy w różnorodnym środowisku społecznym, umiejętność nieagresywnego reagowania na cudze poglądy i zachowania, wspieranie uczestników grupy studenckiej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do procesu grupowego. Tworzenie sytuacji bezpieczeństwa.

Dzielenie się informacjami o sobie, ćwiczenie uważnego słuchania i zapamiętywania informacji o innych. Zajęcia te mają na celu wstępne zintegrowanie grupy studentów pierwszego roku i zwiększenie ich wzajemnej wiedzy o sobie. Zajęcia zawierają formowanie i podejmowanie kontraktu grupowego

2. Komunikacja interpersonalna. Aspekty werbalne i niewerbalne. Zajęcia opierają się na ćwiczeniu poprawnych sposobów komunikacji międzyludzkiej i identyfikowaniu błędów i barier komunikacyjnych. Zostaną zaprezentowane różne metody komunikowania się niewerbalnego i werbalnego. Uczestnicy będą mogli je przećwiczyć w trakcie zajęć.

3. Stereotypy a uprzedzenia i dyskryminacja. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie rola stereotypów w życiu człowieka, a także sposób w jaki stereotypy i ew. uprzedzenia wpływają na percepcję i zachowanie. Zanalizujemy sytuację bycia ofiarą oraz autorem uprzedzeń, a także konsekwencje dyskryminacji.

4.Indywidualny styl zarządzania konfliktem. Podczas tych zajęć uczestnicy zanalizują różne sposoby rozwiązywania konfliktów. Dowiedzą się również o roli konfliktów w rozwoju jednostki i grupy. Wprowadzona zostanie problematyka nieagresywnego i konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jamrożek, B., Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Poznań: Wydawnictwo eMPi2

Steward, J. (2000) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Branka, M., Cieślikowska, D. (2010) Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Kraków: Villa Decjusz

Oyster, C. K. (2000). Grupy. Dlaczego ludzie tworzą i wybierają grupy? Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert, Maria Jankowska, Arkadiusz Korycki, Lidia Zabłocka-Żytka, Alicja Zagrodzka
Prowadzący grup: Katarzyna Archanowicz-Kudelska, Magdalena Bartoszak, Marta Bodecka, Krzysztof Grala, Jacek Gralewski, Aleksandra Jastrzębowska - Jasińska, Patrycja Jurkiewicz, Adrian Kabat, Agnieszka Kolek, Arkadiusz Korycki, Maksymilian Pawłowski, Barbara Ratajska, Ewa Weremczuk, Aleksandra Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest oswojenie studentów z nowoą sytuacją, jaką jest studiowanie i rzeczywistość akademicka. Podczas zajęć studenci mają szansę, by przyjrzeć się sobie i innym w nowej sytuacji, nawiązać kontakt i pracować nad sposobami komunikowania się.

Podczas zajęć studenci indywidualnie oraz grupowo będą wzmacniać i kształtować m.in. umiejętności interpersonalne.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie- swoich zainteresowań, upodobań.

2. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

4. Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka

5. Kontakt z grupą oraz z drugim człowiekiem online- zalety i ograniczenia.

6. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się oraz nauki zdalnej.

Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

warsztaty w tym semestrze realizowane będą poprzez platformę TEAMS

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

warsztaty w tym semestrze realizowane będą poprzez platformę TEAMS. Linki do grup są umieszczone w sylabusach dla poszczególnych grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chotkowska, Arkadiusz Korycki, Lidia Zabłocka-Żytka, Alicja Zagrodzka
Prowadzący grup: Marta Bodecka, Katarzyna Chotkowska, Aleksandra Jastrzębowska - Jasińska, Adrian Kabat, Arkadiusz Korycki, Weronika Molińska, Maksymilian Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest oswojenie studentów z nowoą sytuacją, jaką jest studiowanie i rzeczywistość akademicka. Podczas zajęć studenci mają szansę, by przyjrzeć się sobie i innym w nowej sytuacji, nawiązać kontakt i pracować nad sposobami komunikowania się.

Podczas zajęć studenci indywidualnie oraz grupowo będą wzmacniać i kształtować m.in. umiejętności interpersonalne.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie- swoich zainteresowań, upodobań.

2. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

4. Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka

5. Kontakt z grupą oraz z drugim człowiekiem online- zalety i ograniczenia.

6. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się oraz nauki zdalnej.

Literatura:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

warsztaty w tym semestrze realizowane będą poprzez platformę TEAMS. Linki do grup są umieszczone w sylabusach dla poszczególnych grup.

Informacja dla gr. warsztatowa I ZM/PY -1a prowadzonej przez mgr Jastrzębowską- Jasińską:

Został stworzony dla grupy zespół. Studenci proszeni są o dołączanie poprzez link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa5537a1576104cb28705c90f88cd54d7%40thread.tacv2/conversations?groupId=25cfa50e-d52a-4c76-8224-1d577d5460c9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Link do zespołu dla grupy mgr Katarzyny Chotkowskiej: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0960eaaf3f834fd3a6ee7a7b4c98684a%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5d1f790-07f4-48c3-9bc3-9f1d6e2bc150&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz, Lidia Zabłocka-Żytka, Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Agnieszka Abramiuk, Magdalena Bartoszak, Małgorzata Cichoń-Piasecka, Edyta Idczak-Paceś, Patrycja Jurkiewicz, Arkadiusz Korycki, Weronika Molińska, Joanna Pawłowska, Monika Pudło, Ewa Stoecker, Alicja Zagrodzka, Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz, Monika Kupiec, Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Claudia Chovgrani, Małgorzata Cichoń-Piasecka, Anna Zuchora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.