Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-WUI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności interpersonalnych
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową.

1. Integracja grupowa. Ćwiczenia obniżające lęk i napięcie.

2. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach. Sformułowanie kontraktu grupowego.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych.

4. Konflikty interpersonalne i międzygrupowe. Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów i zarządzania konfliktem. Konflikty zakorzenione w kulturze.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna pojęcia: komunikacja werbalna i niewerbalna; konflikty wewnętrzne i interpersonalne, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja; role grupowe w relacjach interpersonalnych.

Umiejętności

Student/-ka nabywa umiejętności formułowania i dotrzymywania kontraktu grupowego.

Korzysta z adekwatnych metod nawiązywania oraz utrzymywania kontaktów interpersonalnych oraz kontaktów w grupie.

Analizuje własne postępowanie w kontakcie z drugim człowiekiem, swoje mocne i słabe strony.

Rozpoznaje sytuacje konfliktowe, podejmuje próbę ich rozwiązania i dobiera adekwatne metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Kompetencje społeczne

Wykazuje się otwartością na nawiązywanie kontaktów przy jednoczesnej obronie własnych i cudzych granic psychologicznych; zachowuje dyskrecję; okazuje zainteresowanie i szacunek dla innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka, Michalina Izert, Patrycja Jurkiewicz, Arkadiusz Korycki, Kaja Opasińska, Katarzyna Prot-Klinger, Barbara Ratajska, Małgorzata Stawska, Barbara Weigl, Ewa Weremczuk, Aleksandra Zadrożna, Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- realizacja kursowych zadań indywidualnych i grupowych

- udział w dyskusji

- koncepcje prezentowane w „burzy mózgów”

- analiza przypadków umiejętności interpersonalnych wykonywana przez studentów podczas zajęć

Pełny opis:

Integracja w grupie i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w kontaktach międzyludzkich. Psychospołeczne konteksty relacji. Założenia i zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. Komunikacja werbalna, niewerbalna, proksemika. Techniki nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej. Rola aktywnego słuchania. Rola stereotypów i wzorców kulturowych w kontakcie międzyludzkim. Autoanaliza umiejętności i możliwości własnych w kontakcie interpersonalnym. Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i ich twórcze przepracowanie. Trening asertywności. Rola wsparcia międzyludzkiego i skuteczne metody współpracy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki.

Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa.

McKay, M.,Davis, M., Fanning, P. (2018). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog.

Literatura uzupełniająca:

Mellibruda, J. (2003). Ja, ty, my. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Rojewska, J. (2000). Grupa bawi się i pracuje. Część I i II. Wrocław: Unus.

Uwagi:

Metody pracy:

Wykład wprowadzający.

Dialog dydaktyczny.

Dyskusja dydaktyczna.

Burza mózgów.

Zadania indywidualne i grupowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Urszula Brzezińska, Małgorzata Cichoń-Piasecka, Kaja Opasińska, Barbara Ratajska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Dyskusja grupowa lub ankieta, w której oceniane są wiedza, konstruktywna aktywność, kreatywność i motywacja w odgrywaniu scenek oraz wypowiedzi ustne.

Obserwacja, refleksja i dyskusja grupowa, ew. ankieta, w której analizowane są współpraca, konstruktywnie realizowane zadania w parach oraz zadania grupowe.

Obserwacja, refleksja i dyskusja grupowa podczas której analizowane są kultura osobista, gotowość do współpracy w różnorodnym środowisku społecznym, umiejętność nieagresywnego reagowania na cudze poglądy i zachowania, wspieranie uczestników grupy studenckiej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do procesu grupowego. Tworzenie sytuacji bezpieczeństwa.

Dzielenie się informacjami o sobie, ćwiczenie uważnego słuchania i zapamiętywania informacji o innych. Zajęcia te mają na celu wstępne zintegrowanie grupy studentów pierwszego roku i zwiększenie ich wzajemnej wiedzy o sobie. Zajęcia zawierają formowanie i podejmowanie kontraktu grupowego

2. Komunikacja interpersonalna. Aspekty werbalne i niewerbalne. Zajęcia opierają się na ćwiczeniu poprawnych sposobów komunikacji międzyludzkiej i identyfikowaniu błędów i barier komunikacyjnych. Zostaną zaprezentowane różne metody komunikowania się niewerbalnego i werbalnego. Uczestnicy będą mogli je przećwiczyć w trakcie zajęć.

3. Stereotypy a uprzedzenia i dyskryminacja. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie rola stereotypów w życiu człowieka, a także sposób w jaki stereotypy i ew. uprzedzenia wpływają na percepcję i zachowanie. Zanalizujemy sytuację bycia ofiarą oraz autorem uprzedzeń, a także konsekwencje dyskryminacji.

4.Indywidualny styl zarządzania konfliktem. Podczas tych zajęć uczestnicy zanalizują różne sposoby rozwiązywania konfliktów. Dowiedzą się również o roli konfliktów w rozwoju jednostki i grupy. Wprowadzona zostanie problematyka nieagresywnego i konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jamrożek, B., Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Poznań: Wydawnictwo eMPi2

Steward, J. (2000) Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Branka, M., Cieślikowska, D. (2010) Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Kraków: Villa Decjusz

Oyster, C. K. (2000). Grupy. Dlaczego ludzie tworzą i wybierają grupy? Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe –aktywny udział w warsztacie - 15 g

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15 g

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert, Maria Jankowska, Arkadiusz Korycki, Lidia Zabłocka-Żytka, Alicja Zagrodzka
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Marta Bodecka, Weronika Dziechciarska, Krzysztof Grala, Jacek Gralewski, Michalina Izert, Maria Jankowska, Patrycja Jurkiewicz, Adrian Kabat, Arkadiusz Korycki, Joanna Sikora, Barbara Weigl, Ewa Weremczuk, Aleksandra Zadrożna, Alicja Zagrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chotkowska, Arkadiusz Korycki, Lidia Zabłocka-Żytka, Alicja Zagrodzka
Prowadzący grup: Marta Bodecka, Katarzyna Chotkowska, Arkadiusz Korycki, Joanna Sikora, Alicja Zagrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.