Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-SPS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 2 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Surdopedagogika – osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce.

- Tyflopedagogika - definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne. Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie: komunikacji i kontaktów międzyludzkich, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny.

- Pedagogika resocjalizacyjna - pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Analiza przebiegu procesu nieprzystosowania społecznego. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – krótka prezentacja.

- Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

- Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową.

- Logopedia - przedmiot logopedii (komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

- Wczesna interwencja - wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju - jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie - pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka wieku 0-6 lat.

Efekty uczenia się:

Zna subdyscypliny pedagogiki specjalnej (surdopedagogikę, tyflopedagogikę, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogikę resocjalizacyjną, pedagogikę korekcyjną (terapię pedagogiczną), pedagogikę leczniczo-terapeutyczną]), ich specyfikę oraz przemiany związane z rozwojem wiedzy o osobach

z niepełnosprawnością, o osobach niedostosowanych społecznie.

Zna usystematyzowaną terminologię związaną z subdyscyplinami pedagogiki specjalnej.

Umiejętności

Analizować podstawowe problemy rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne, wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w powiązaniu z naukami społecznymi, humanistycznymi i medycznymi.

Potrafi określić ogólne uwarunkowania rozwoju niepełnosprawności.

Potrafi dokonać wstępnej diagnozy potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje społeczne

Jest gotowy świadomego podejmowania zadań zawodowych pedagoga specjalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący zakresem tematykę wykładów.

Pełny opis:

1. Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządem słuchu w Polsce.

2. Tyflopedagogika - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, kryteria diagnostyczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne. Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: komunikacja i kontakty międzyludzkie, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny. Dyrektywne i niedyrektywne podejścia w edukacji i terapii osób z autyzmem.

5. Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – krótka prezentacja.

6. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

7. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową.

8. Logopedia - Przedmiot logopedii (komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

9. Wczesna interwencja - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie - pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka wieku 0-6 lat.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2021). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Antoszewska, B. (red.) (2011). Dziecko przewlekle chore – problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne: heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Bobińska, K., Pietras, T., Gałecki, P. (red.) (2012). Niepełnosprawność intelektualna: etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Cytowska, B., Wilczura, B. (2016). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Emiluta-Rozya, D. (2016). Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej. W: E. Lewandowska-Tarasiuk, J. Lichoń, B. Mossakowska (red.), Terapia słowem. Warszawa: Wydawnictwo Pani Twardowska.

Kuczyńska-Kwapisz, J., Dycht, M., Śmiechowska-Petrovskij, E. (red.) (2020). Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Paplińska, M. (2008). Niepełnosprawność wzroku i jej psychospołeczna specyfika. W: M. Czerwińska (red.), Niewidomi w kulturze – od terapii do sztuki wybrane zagadnienia. (s. 12-28). Przegląd Tyflologiczny, Nr 1-2, Warszawa: PZN.

Pisula, E. (2021). Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Pytka, L. (2008). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Skałbania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2015). Terapia pedagogiczna w zarysie: teoria, praktyka, refleksje. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka.

Styczek, I. (1979). Logopedia. Warszawa: PWN. (s. 25-29)

Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący, głusi, głuchoniemi: wyrównywanie szans. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

• wykład konwencjonalny w formie zdalnej;

• narzędzia komunikacji elektronicznej: aplikacja MS Teams (platforma dla zajęć wykładowych); poczta mailowa w domenie APS (indywidualny kontakt z wykładowcami);

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 30 godz. (wykład)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 10 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu – 10 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 10 godz.

sumaryczna liczba godzin (2 pkt. ECTS) – 60 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr M. Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Kontakt do nauczycieli prowadzących wykłady:

dr hab. D. Aksamit (daksamit@aps.edu.pl)

dr D. Emiluta-Rozya (emiluta@aps.edu.pl)

dr U. Gosk-Sobańska (ulagosk@aps.edu.pl)

dr H. Iwanicki (hiwanicki@aps.edu.pl)

dr M. Paplińska (mpaplinska@aps.edu.pl)

dr R. Piotrowicz (rpiotrowicz@aps.edu.pl)

dr K. Werszka (kwereszka@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLnD4Jut7M21-ObgKnBOuh1BJ25hlaXjVcq1UMB1zauQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c8916856-6a78-4e1e-9cc7-dd7ab072a598&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący zakresem tematykę wykładów.

Pełny opis:

1. Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządem słuchu w Polsce.

2. Tyflopedagogika - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, kryteria diagnostyczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne. Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: komunikacja i kontakty międzyludzkie, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny. Dyrektywne i niedyrektywne podejścia w edukacji i terapii osób z autyzmem.

5. Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – krótka prezentacja.

6. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

7. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową.

8. Logopedia - Przedmiot logopedii (komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

9. Wczesna interwencja - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie - pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka wieku 0-6 lat.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2021). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Literatura uzupełniająca:

Antoszewska, B. (red.) (2011). Dziecko przewlekle chore – problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne: heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Bobińska, K., Pietras, T., Gałecki, P. (red.) (2012). Niepełnosprawność intelektualna: etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Cytowska, B., Wilczura, B. (2016). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Emiluta-Rozya, D. (2016). Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej. W: E. Lewandowska-Tarasiuk, J. Lichoń, B. Mossakowska (red.), Terapia słowem. Warszawa: Wydawnictwo Pani Twardowska.

Kuczyńska-Kwapisz, J., Dycht, M., Śmiechowska-Petrovskij, E. (red.) (2020). Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Paplińska, M. (2008). Niepełnosprawność wzroku i jej psychospołeczna specyfika. W: M. Czerwińska (red.), Niewidomi w kulturze – od terapii do sztuki wybrane zagadnienia. (s. 12-28). Przegląd Tyflologiczny, Nr 1-2, Warszawa: PZN.

Pisula, E. (2021). Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Pytka, L. (2008). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Skałbania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2015). Terapia pedagogiczna w zarysie: teoria, praktyka, refleksje. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka.

Styczek, I. (1979). Logopedia. Warszawa: PWN. (s. 25-29)

Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący, głusi, głuchoniemi: wyrównywanie szans. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

• wykład konwencjonalny w formie zdalnej;

• narzędzia komunikacji elektronicznej: aplikacja MS Teams (platforma dla zajęć wykładowych); poczta mailowa w domenie APS (indywidualny kontakt z wykładowcami);

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 18 godz. (wykład)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 10 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu – 12 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 10 godz.

sumaryczna liczba godzin (2 pkt. ECTS) – 50 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr M. Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Kontakt do nauczycieli prowadzących wykłady:

dr hab. D. Aksamit (daksamit@aps.edu.pl)

dr D. Emiluta-Rozya (emiluta@aps.edu.pl)

dr U. Gosk-Sobańska (ulagosk@aps.edu.pl)

dr H. Iwanicki (hiwanicki@aps.edu.pl)

dr M. Paplińska (mpaplinska@aps.edu.pl)

dr R. Piotrowicz (rpiotrowicz@aps.edu.pl)

dr K. Werszka (kwereszka@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aW7L38uy53Wk0ae2nXETdqGf48UQsXVwyrj7rdUs_6Vw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7a55186e-b19d-4d81-940c-e3e83dcef517&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Błażej Kmieciak, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Katarzyna Smolińska, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący zakresem tematykę wykładów.

Pełny opis:

1. Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce. (prowadząca: dr K. Werszka)

2. Tyflopedagogika - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

(prowadząca: dr M. Paplińska)

3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną. (prowadzący: dr hab. B. Kmieciak)

4. Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, kryteria diagnostyczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne. Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: komunikacja i kontakty międzyludzkie, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny. Dyrektywne i niedyrektywne podejścia w edukacji i terapii osób z autyzmem. (prowadząca: dr K. Smolińska)

5. Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. (prowadzący: dr H. Iwanicki)

6. Terapia pedagogiczna - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego. (prowadząca: dr U. Gosk-Sobańska)

7. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową. (prowadząca: dr M. Wałachowska)

8. Logopedia - Przedmiot logopedii (komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). (prowadząca: dr D. Emiluta-Rozya)

9. Wczesne wspomaganie rozwoju - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie - pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka w wieku 0-6 lat. (prowadzący: dr R. Piotrowicz)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2021). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Antoszewska, B. (red.) (2011). Dziecko przewlekle chore – problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne: heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Bobińska, K., Pietras, T., Gałecki, P. (red.) (2012). Niepełnosprawność intelektualna: etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Borkowska, M., Derulska, I., Eysymont, H., Kułakowska, Z., Schmidt, H., Skórzak, B., Wagh, K. (2012). Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Cytowska, B., Wilczura, B. (2016). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Emich-Widera, E., Kazek, B., Paprocka, J. (red.) (2022). Autyzm u dzieci: wiedza kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Grabias, S., Panasiuk, J. Woźniak, T. (red.) (2022). Logopedia: standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kuczyńska-Kwapisz, J., Dycht, M., Śmiechowska-Petrovskij, E. (red.) (2020). Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Skałbania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2020). Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu: wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna wydawnicza „Impuls”.

Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący, głusi, głuchoniemi: wyrównywanie szans. Warszawa: WSiP.

Urban, B., Stanik, J. M. (2008). Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

• wykład konwencjonalny w formie zdalnej;

• narzędzia komunikacji elektronicznej: aplikacja MS Teams (platforma dla zajęć wykładowych); poczta mailowa w domenie APS (indywidualny kontakt z wykładowcami);

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 30 godz. (wykład)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 10 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu – 10 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 10 godz.

sumaryczna liczba godzin (2 pkt. ECTS) – 60 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr M. Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Kontakt do nauczycieli prowadzących wykłady:

dr hab. B. Kmieciak (bkmieciak@aps.edu.pl)

dr D. Emiluta-Rozya (emiluta@aps.edu.pl)

dr U. Gosk-Sobańska (ulagosk@aps.edu.pl)

dr H. Iwanicki (hiwanicki@aps.edu.pl)

dr M. Paplińska (mpaplinska@aps.edu.pl)

dr R. Piotrowicz (rpiotrowicz@aps.edu.pl)

dr K. Smolińska (ksmolinska@aps.edu.pl)

dr K. Wereszka (kwereszka@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AGWBkjZBAyiaO7fkHjMY7gLyieReP8K9nISLqqcHoAL41%40thread.tacv2/conversations?groupId=88e26352-4574-49ba-8a79-c61280815a3e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Katarzyna Smolińska, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący zakresem tematykę wykładów.

Pełny opis:

1. Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządem słuchu w Polsce. (prowadząca: dr K. Wereszka)

2. Tyflopedagogika - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku. (prowadząca: dr M. Paplińska)

3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną. (prowadząca: dr hab. D. Aksamit)

4. Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, kryteria diagnostyczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne. Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: komunikacja i kontakty międzyludzkie, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny. Dyrektywne i niedyrektywne podejścia w edukacji i terapii osób z autyzmem. (prowadząca: dr K. Smolińska)

5. Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. (prowadzący: dr H. Iwanicki)

6. Terapia pedagogiczna - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego. (prowadząca: dr U. Gosk-Sobańska)

7. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową. (prowadząca: dr M. Wałachowska)

8. Logopedia - Przedmiot logopedii (komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). (prowadząca: dr D. Emiluta-Rozya)

9. Wczesne wspomaganie rozwoju - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie - pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka w wieku 0-6 lat. (prowadzący: dr R. Piotrowicz)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2021). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Antoszewska, B. (red.) (2011). Dziecko przewlekle chore – problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne: heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Bobińska, K., Pietras, T., Gałecki, P. (red.) (2012). Niepełnosprawność intelektualna: etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Borkowska, M., Derulska, I., Eysymont, H., Kułakowska, Z., Schmidt, H., Skórzak, B., Wagh, K. (2012). Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Cytowska, B., Wilczura, B. (2016). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Emich-Widera, E., Kazek, B., Paprocka, J. (red.) (2022). Autyzm u dzieci: wiedza kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Grabias, S., Panasiuk, J. Woźniak, T. (red.) (2022). Logopedia: standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kuczyńska-Kwapisz, J., Dycht, M., Śmiechowska-Petrovskij, E. (red.) (2020). Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Skałbania, B., Lewandowska-Kidoń, T. (2020). Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu: wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna wydawnicza „Impuls”.

Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący, głusi, głuchoniemi: wyrównywanie szans. Warszawa: WSiP.

Urban, B., Stanik, J. M. (2008). Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

• wykład konwencjonalny w formie zdalnej;

• narzędzia komunikacji elektronicznej: aplikacja MS Teams (platforma dla zajęć wykładowych); poczta mailowa w domenie APS (indywidualny kontakt z wykładowcami);

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych – 18 godz. (wykład)

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć – 10 godz.

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu – 10 godz.

liczba godzin przeznaczona na inne zadania – 10 godz.

sumaryczna liczba godzin (2 pkt. ECTS) – 48 godz.

…………………………………………………………………………………………………...

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr M. Wałachowska (mwalachowska@aps.edu.pl)

Kontakt do nauczycieli prowadzących wykłady:

dr hab. D. Aksamit (daksamit@aps.edu.pl)

dr D. Emiluta-Rozya (emiluta@aps.edu.pl)

dr U. Gosk-Sobańska (ulagosk@aps.edu.pl)

dr H. Iwanicki (hiwanicki@aps.edu.pl)

dr M. Paplińska (mpaplinska@aps.edu.pl)

dr R. Piotrowicz (rpiotrowicz@aps.edu.pl)

dr K. Smolińska (ksmolinska@aps.edu.pl)

dr K. Wereszka (kwereszka@aps.edu.pl)

Link do zespołu grupy wykładowej na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AMm4eXRuFkR7kHhXjitS-SVAlaY7RK6FK91VuP1_lIQI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9a567e3f-e76a-4170-82a0-6393a2f7d088&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Katarzyna Smolińska, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Katarzyna Smolińska, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)