Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe magisterskie - 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-MR3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie - 3
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla 3 sem. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zakres treści merytorycznych określa promotor pracy we współpracy z seminarzystą.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodo-logicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).

- Zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności - Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozo-wania i projektowania działań praktycznych.

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej na-tury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

- Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.

- Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kon¬tekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.

- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych, ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.

Kompetencje społeczne - Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne na-stawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga, a w sytuacjach problemowych poszukuje wiedzy eksperckiej.

- Odznacza się rozwagą i dojrzałością w rozumieniu roli pedagoga oraz gotowością do rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego

etosu.

- Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

- Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Anna Drabarek, Aneta Jegier, Urszula Jeruszka, Agnieszka Konieczna, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak, Maria Pielichowska, Marek Siwicki, Adam Solak, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Alicja Baum, Józef Bednarek, Natalia Bednarska, Justyna Bluszcz, Sylwia Jaronowska, Aneta Jegier, Jarosław Korczak, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Anna Mikler-Chwastek, Beata Rola, Jan Sikora, Maria Staworzyńska-Grządziel, Ligia Tuszyńska, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Jaronowska, Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Andrzej Ciążela, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Jarosław Michalski, Agnieszka Olechowska, Adam Solak, Franciszek Szlosek, Mirosław Szymański, Maciej Tanaś, Ligia Tuszyńska, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Andrzej Ciążela, Monika Czajkowska, Sylwia Jaronowska, Aneta Jegier, Marta Krasuska-Betiuk, Jan Łaszczyk, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Jarosław Michalski, Anna Mikler-Chwastek, Agnieszka Olechowska, Marta Pągowska, Beata Rola, Maria Staworzyńska-Grządziel, Beata Szurowska, Danuta Uryga, Anna Witkowska-Tomaszewska, Mariola Wolan-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.