Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badawczy projekt specjalnościowy - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-PS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badawczy projekt specjalnościowy - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy metodologii badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych; uczy się jak samodzielnie przygotować projekt badawczy cechujący się poprawnością metodologiczną.

Pełny opis:

Problematyka projektu konkretyzuje się w trakcie pierwszych spotkań ze studentami. Propozycje tematów pochodzą od studentów, zaś prowadzący moderuje dyskusję ukazując możliwości, zasadność i konsekwencje podjętej (i ostatecznie zatwierdzonej) problematyki.

Dalszy etap to sprecyzowanie miejsca, instytucji, środowisk i osób badanych oraz dobór odpowiedniej metodologii badań.

Następny etap to przeprowadzenie badań, które dostarczą danych, informacji będących przedmiotem prezentacji i analizy (zostaną one zawarte w raporcie).

Literatura:

Wybór literatury wchodzi w zakres zadań, jakie realizują wykonawcy projektu. Są to przede wszystkim pozycje literatury dotyczące metodologii badań społecznych, raporty z badań powiązane z podjętą problematyką (ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę i narzędzia badawcze) a także inne, mające charakter teoretyczny publikacje odnoszące się do realizowanego projektu. Pomocne mogą także być bazy danych statystycznych dostępne w Internecie (GUS, Eurostat, Education at a Glance).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego

Zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników badań (obserwacji bezpośredniej, skal szacunkowych, ankiety, wywiadu, socjometrii, testów osiągnięć szkolnych, eksperymentu pedagogicznego)

Umiejętności

Potrafi, wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, opracowywać i realizować projekty badawcze.

Potrafi wydobywać i precyzować problemy dotyczące obszaru studiowanej specjalności oraz projektować ich eksplorację poznawczą w trakcie badań zespołowych.

Potrafi czynnie uczestniczyć w badaniach zespołowych w charakterze współtwórcy postępowania badawczego i realizatora powierzonych mu zadań szczegółowych.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie potrzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

1). Podstawą zaliczenia przedmiotu (na ocenę po 2 semestrze) jest pisemny raport, który zawiera:

- krótkie wprowadzenie teoretyczne problematyki

- założenia metodologiczne podjętych badań (przedmiot i cel badań, główne pytania/problemy badawcze, procedura badawcza)

- prezentacja i analiza wyników badań (tekst + tabele, wykresy)

- wnioski z badań.

2). Cały raport nie powinien przekraczać 20 stron.

3). Ocena raportu przypisana jest wszystkim wykonawcom projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk-Sobańska, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Giryński, Urszula Gosk-Sobańska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykonanie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne/domowe.

Prace na ocenę:

(1) indywidualna praca studenta: analiza literatury (polskiej i zagranicznej), prezentacja wyników analiz;

(2) praca grupowa: opracowanie i prezentacja projektu badawczego.

Pełny opis:

Procedura badawcza w pedagogice specjalnej

Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem procedury postępowania badawczego.

Poznanie metod opracowywania i prezentacji wyników badań.

Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze.

Przygotowanie narzędzi badawczych.

Literatura:

Babbie, E. (2008).

Góralski A. red. Metody badań pedagogicznych w zarysie: Wydawnictwo UR

Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls.

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, Kamil Miszewski, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Prowadzący grup: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Ewa Kulesza, Marianna Marek-Ruka, Kamil Miszewski, Katarzyna Smolińska, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk-Sobańska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Urszula Gosk-Sobańska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Magdalena Stankowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Kamil Miszewski, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka, Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Magdalena Stankowska, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

LINK DO ZESPOŁU dr Grażyny Walczak

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab9a71335407245b2b46d3ce5d7cb4bc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8545d616-8517-4d76-b394-6610d15f26ae&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Giryński, Urszula Gosk-Sobańska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Urszula Gosk-Sobańska, Joanna Moleda, Dorota Porembska, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi definiować podstawowe terminy metodologii badań pedagogicznych; charakteryzuje strategie ilościowe oraz jakościowe; potrafi wymienić podstawowe metody badań pedagogicznych; techniki badań pedagogicznych; uczy się jak samodzielnie przygotować projekt badawczy cechujący się poprawnością metodologiczną.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem postępowania badawczego.

- Poznanie metod opracowywania i prezentacji wyników badań.

- Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

- Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

- Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze.

- Planowanie i organizacja badań.

- Przygotowanie narzędzi badawczych (dobór lub opracowanie).

- Analiza wyników badań, opis i wyjaśnianie.

- Wnioski i prezentacja graficzna.

Literatura:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Pilch T., Bauman T. red., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001;

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2010;

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Warszawa 2009.

Urbaniak-Zając D., E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa 2013

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Przeprowadzenie badań - 20 godz.

Przygotowanie prezentacji - 10 godz.

ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Anna Nowicka-Skóra, Rafał Piwowarski, Dorota Porembska, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Agnieszka Konieczna, Ewa Kulesza, Anna Nowicka-Skóra, Małgorzata Paplińska, Rafał Piwowarski, Dorota Porembska, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

-ocena pracy indywidualnej lub grupowej: opracowanie projektu badawczego, realizacja i prezentacja wyników

-aktywność w trakcie ćwiczeń (analiza przykładów, dyskusje problemowe)

Pełny opis:

Szczegółowe treści programowe:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z problematyką badań pedagogicznych, wybranymi aspektami konceptualizacji i operacjonalizacji badań pedagogicznych.

W trakcie zajęć prowadzonych metodą projektów uczą się tworzyć w praktyce projekty badawcze na wybranych przykładach.

W fazie konceptualizacji formułują tematy projektów, precyzują cele badań, problemy i hipotezy.

W fazie operacjonalizacji zapoznają się z klasyfikacją metod badawczych, dobierają metody i tworzą narzędzia badań pedagogicznych.

Finalnie tworzą własne projekty badań na zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Pilch T., Bauman T. red., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001;

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2010;

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.

Denzin N.K., Lincoln Y.S., Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, Warszawa 2009.

Urbaniak-Zając D., E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa 2013

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Przeprowadzenie badań - 10 godz.

Przygotowanie prezentacji - 10 godz.

Sposób pomiaru efektów kształcenia - zaliczenie ustne

ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)