Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-SEM3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - 3
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla III roku DD-SD-1
Obowiązkowe dla III roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć doktoranci prezentują i dyskutują postępy oraz etapy przygotowania rozprawy doktorskiej.

Seminarium ma charakter otwarty. Uczestniczą w nim doktoranci, promotorzy i inne osoby zainteresowane prezentowaną problematyką.

Pełny opis:

Wiedza:

- Zna krajowy i światowy dorobek naukowy związany z tematyką rozprawy doktorskiej.

Umiejętności:

- Potrafi krytycznie analizować i referować literaturę naukową.

- Potrafi opracować koncepcję rozprawy doktorskiej, osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym oraz wyselekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne.

- Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz analizy naukowe

o nowatorskim charakterze oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy.

- Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej.

- Jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej.

- Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

- Jest przygotowany do podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Paweł Bronowski, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Anna Odrowąż-Coates, Barbara Pasamonik, Anna Zajenkowska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminaria mają formę dyskusyjnych spotkań naukowych, które odbywają się w oparciu o prezentacje koncepcji rozpraw doktorskich, osadzonych w obszarze tematycznym trzech dyscyplin reprezentowanych przez doktorantów, tj. pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych.

Każdy doktorant zobowiązany jest do zaprezentowania koncepcji swojej pracy doktorskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz udziału w dyskusji. Udział w seminariach jest obowiązkowy.

Warunki zaliczenia seminarium:

- prezentacja postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

- obecność (możliwe 2 nieobecności).

Uwagi:

Liczba punktów ECTS: 2

Nakład pracy doktoranta:

Godziny zajęciowe: 15

Konsultacje z promotorem: 5

Studia literaturowe: 5

Przygotowanie się do prezentacji: 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Aleksandra Gajda, Karolina Konopka, Izabella Kucharczyk, Ewa Kulesza, Michał Kwiatkowski, Milena Miałkowska-Kozaryna, Anna Odrowąż-Coates, Agnieszka Olechowska, Joanna Rajchert, Adam Solak, Katarzyna Stanek, Danuta Uryga, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminaria mają formę dyskusyjnych spotkań naukowych, które odbywają się w oparciu o prezentacje koncepcji rozpraw doktorskich, osadzonych w obszarze tematycznym trzech dyscyplin reprezentowanych przez doktorantów, tj. pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych.

Każdy doktorant zobowiązany jest do zaprezentowania koncepcji swojej pracy doktorskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz udziału w dyskusji. Udział w seminariach jest obowiązkowy.

Warunki zaliczenia seminarium:

- prezentacja postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

- obecność (możliwe 2 nieobecności).

Uwagi:

Liczba punktów ECTS: 2

Nakład pracy doktoranta:

Godziny zajęciowe: 15

Konsultacje z promotorem: 5

Studia literaturowe: 5

Przygotowanie się do prezentacji: 25

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Marta Cobel-Tokarska, Izabela Kaźmierczak, Michał Kwiatkowski, Ilona Matysiak, Milena Miałkowska-Kozaryna, Iwona Omelańczuk, Joanna Rajchert, Marcin Sękowski, Anna Zajenkowska, Joanna Zalewska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia:

- prezentacja koncepcji swojej rozprawy doktorskiej podczas otwartego seminarium

- obecność (możliwa 1 nieobecność)

Pełny opis:

Seminaria mają formę dyskusyjnych spotkań naukowych, które odbywają się w oparciu o prezentacje koncepcji rozpraw doktorskich, osadzonych w obszarze tematycznym trzech dyscyplin reprezentowanych przez doktorantów, tj. pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych.

Każdy doktorant zobowiązany jest do zaprezentowania koncepcji swojej pracy doktorskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz udziału w dyskusji. Udział w seminariach jest obowiązkowy.

Uwagi:

Liczba punktów ECTS: 2

Nakład pracy doktoranta:

Godziny zajęciowe: 15

Konsultacje z promotorem: 5

Studia literaturowe: 5

Przygotowanie się do prezentacji: 25

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)