Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe licencjackie - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-LI2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe licencjackie - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. (PE) pedagogiki, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 5 sem. (PE) pedagogiki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Warsztat i technika pracy naukowej. Cechy, styl i redagowanie tekstów naukowych. Cel i struktura pracy licencjackiej. Wybór pola badawczego. Technika pracy naukowej, do-bór i selekcja literatury, prezentacja wyników badań. Prezentacja doniesień i badań naukowych z literatury przedmiotu. Problemy etyczne badań naukowych. Prowadzenie badań naukowych. Zastosowanie wiedzy i umiejętności metodologicznych we własnym projekcie badawczym. Prowadzenie badań empirycznych. Opracowanie wyników. Proces wnioskowania.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

- Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

- Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

- Zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności - Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

- Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizo-wanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i za-prezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

- Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).

Kompetencje społeczne - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, będąc przekonanym o znaczeniu wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych.

- Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda, Sylwia Galanciak, Marlena Grzelak-Klus, Dorota Jankowska, Jan Łaszczyk, Franciszek Szlosek, Katarzyna Szostakowska, Maciej Tanaś, Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Dernowska, Marlena Grzelak-Klus, Małgorzata Jabłonowska, Jarosława Lach, Jan Łaszczyk, Katarzyna Szostakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak, Małgorzata Jabłonowska, Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Justyna Bluszcz, Monika Czyżewska, Ewa Duda, Sylwia Galanciak, Jacek Gralewski, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Anna Perkowska-Klejman, Miłosz Romaniuk, Jolanta Wiśniewska, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Gosk-Sobańska, Anna Górka-Strzałkowska, Małgorzata Jabłonowska, Sylwia Jaronowska, Małgorzata Kierzkowska, Magda Lejzerowicz, Anna Odrowąż-Coates, Magdalena Ostolska, Anna Perkowska-Klejman, Alicja Zagrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)