Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-PRU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia rozwoju
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student w ramach przedmiotu zalicza ćwiczenia i pisze egzamin pisemny z wykładu. Treści realizowane na ćwiczeniach i wykładzinie dostępne są w zakładkach poszczególnych grup.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Dane historyczne dotyczące zainteresowania się problemami zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży; Określenie dyscyplin: psychologia kliniczna, psychopatologia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; Przedmiot zainteresowania nauk zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne, osoba dziecka; Teorie wyjaśniające zaburzenia zdrowia psychicznego; przyczyny powstania zaburzeń psychicznych: biologiczne, psychologiczne i społeczne; Diagnoza psychologiczna zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; Rodzina dziecka chorego i niepełnosprawnego; Zaburzenia zdrowia psychicznego i rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka); Zaburzenia rozpoczynające się w okresie szkolnym (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka); Problemy zdrowia psychicznego okresu adolescencji (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka) Dziecko chore somatycznie; Dziecko z chorobami ośrodkowego układu nerwowego; Przemoc w rodzinie; Uzależnienia chemiczne i niechemiczne wśród dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

2. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

3. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

4. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

5. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

6. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

7.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

8. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

9. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

10. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

110. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

12. Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Charakteryzuje modele patologii rozwoju.

- Wskazuje kryteria różnicowania zjawisk normatywnych od symptomatycznych.

- Opisuje przejawy zaburzeń w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, społecznym.

Umiejętności

- Posiada umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na tematy związane z nieprawidłowościami w rozwoju oraz interpretowania ich do działań pedagogicznych.

- Potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z nieprawidłowościami w rozwoju człowieka.

Kompetencje społeczne

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu psychopatologii rozwoju i jej znaczenia w realizacji zadań pedagogicznych.

- Wykazuje się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy pedagogicznej w zakresie wiedzy psychologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

- wykład kursoryczny,

- dyskusja

-studia przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład 15, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Dorota Danielewicz, Dominika Wiśniewska, Agnieszka Wojnar, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się online, z wykorzystaniem aplikacji Teams,

linki znajdą Państwo w zakładkach poszczególnych prowadzących.

Szanowni Państwo,

dostęp elektroniczny do podręczników akademickich macie Państwo zapewniony za pomocą kont bibliotecznych na platformie Libra. ibuk

Zachęcam do korzystania.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Dane historyczne dotyczące zainteresowania się problemami zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży; Określenie dyscyplin: psychologia kliniczna, psychopatologia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; Przedmiot zainteresowania nauk zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne, osoba dziecka; Teorie wyjaśniające zaburzenia zdrowia psychicznego; przyczyny powstania zaburzeń psychicznych: biologiczne, psychologiczne i społeczne; Diagnoza psychologiczna zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; Rodzina dziecka chorego i niepełnosprawnego; Zaburzenia zdrowia psychicznego i rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka); Zaburzenia rozpoczynające się w okresie szkolnym (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka); Problemy zdrowia psychicznego okresu adolescencji (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka) Dziecko chore somatycznie; Dziecko z chorobami ośrodkowego układu nerwowego; Przemoc w rodzinie; Uzależnienia chemiczne i niechemiczne wśród dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Butcher, J, N., Hooley,J, H., Mineka, S. (2000). Psychologia zaburzeń DSM5. Gdańsk: GWP, 23-40, 55- 84. 143 – 176

Carlton, R., Butcher, J., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń, Gdańsk: GWP, s. 113- 189.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN, s. s.49 – 80.195 – 280, 453 – 472.

Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R (2005). Oficyna wydawnicza „Fundament”

Oszwa, U. (2007). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków: Impuls, s. 91 – 105, 109 – 120.

Pilecka, W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 51 – 61.

Pyra, M. (2016). Oddziaływanie psychologiczne wobec dziecka chorego i jego rodziny. [w:] L. Zabłocka –Żytka., E. Sokołowska. Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin S.A., s. 141- 161.

Rode, D. (2010). Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie Charakterystyka sprawców. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.123-160.

Schaffer, H.R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN, s. 38-57.

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2001). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk I S-ka, s.19 – 43, 44 -97.

Sęk, H.(2005). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 68 – 82.

Szewczyk L., Skowrońska M., (2003). Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Emu, Warszawa, s. 7 - 78.

Twardowski, A.(1999). Rodzina a dziecko niepełnosprawne. [w:] J. Obuchowska (red.). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. (s.19-51). Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca:

Meyer,R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii. Gdańsk: GWP, s. 11- 35.

Obuchowska, I. (2005). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia. [w:] S. Sęk (red.) Psychologia kliniczna. T2.(s.25 - 46). Warszawa: PWN.

Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław: Elsevier.

Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Zajęcia odbywały się będą z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a986b4a781aa6441da02a9af41aa553b8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7c8f20fd-34d0-419e-96c4-8043d975cf4c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćw II DUPE-PSD

Zajęcia odbywają się online z wykorzystaniem aplikacji Teams link do zajeć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a60af90d833b04651b71b45a70e5f2829%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0c8e8df4-175a-45f1-822f-038b7b152cee&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćw II DUPE-PKM

Zajęcia odbywają się online z wykorzystaniem aplikacji Teams link do zajeć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a830434ac76514695b9de6f9be2ca952a%40thread.tacv2/conversations?groupId=425368a2-f4ff-4c01-abb4-bfbb153f8089&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćw II DUPE-EZG

Zajęcia realizujemy w formie zdalnej z użyciem platformy MS Teams. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af557fbccc7c042ca905148b8a58b4d90%40thread.tacv2/conversations?groupId=13617c5b-2923-4045-b2d9-f00b6e5ae4bc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćw II DUPE-PZL

Zajęcia odbywają się online z wykorzystaniem aplikacji Teams link do zajeć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afd5348696190498ca990490010ff6efc%40thread.tacv2/conversations?groupId=6e48dabd-fabd-4543-96b2-a4923b0bb36b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Dane historyczne dotyczące zainteresowania się problemami zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży; Określenie dyscyplin: psychologia kliniczna, psychopatologia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; Przedmiot zainteresowania nauk zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne, osoba dziecka; Teorie wyjaśniające zaburzenia zdrowia psychicznego; przyczyny powstania zaburzeń psychicznych: biologiczne, psychologiczne i społeczne; Diagnoza psychologiczna zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; Rodzina dziecka chorego i niepełnosprawnego; Zaburzenia zdrowia psychicznego i rozwojowe w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka); Zaburzenia rozpoczynające się w okresie szkolnym (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka); Problemy zdrowia psychicznego okresu adolescencji (pogłębiona i szczegółowa charakterystyka) Dziecko chore somatycznie; Dziecko z chorobami ośrodkowego układu nerwowego; Przemoc w rodzinie; Uzależnienia chemiczne i niechemiczne wśród dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści ogólne przedmiotu:

Dotyczą zadań psychologii klinicznej, normy i patologii klinicznej, psychologicznej diagnozy zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji oraz promocji zdrowia i prewencji psychopatologii.

Pełny opis:

Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Podstawowe pojęcia i modele rozwoju psychoruchowy dziecka. Zasady i prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka. Czynniki warunkujące prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka. Wybrane koncepcje i teorie rozwoju psychicznego człowieka. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego (rozległe zaburzenia rozwojowe: niepełnosprawność intelektualna i autyzm; zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, specyficzne trudności w uczeniu się). Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. Zapoznanie z trudnościami i odmiennościami procesów rozwojowych u niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Podstawy klinicznej diagnozy i terapii psychologicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

2. Cierpiałkowska L. (2011). Psychopatologia. Warszawa: wyd. Scholar.

3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T.2 i 3. Warszawa: PWN.

4. Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk Referennce (2015). Wrocław: Edra Urban & Partner.

5. Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL

Literatura uzupełniająca:

1. Kendall P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

2. Namysłowska W., Sumik A. (2006). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

3. Pisula E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańsk: GWN. (Rozdz. 4).

4. Sęk H. (2005). Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. [w:] H. Sęk (red.).: Psychologia kliniczna. T.1. Warszaw: PWN (Rozdz. 3).

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład 15, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Magdalena Kruk-Rogucka, Barbara Ratajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii klinicznej, klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapii.

Treści ogólne przedmiotu:

Dotyczą zadań psychologii klinicznej, normy i patologii klinicznej, psychologicznej diagnozy zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji oraz promocji zdrowia i prewencji psychopatologii.

Pełny opis:

Treści ćwiczeń:

1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (geneza, klasyfikacja,, charakterystyka objawów, rozpoznawanie zaburzeń).

2. Niepełnosprawność intelektualna (przyczyny, diagnoza, charakterystyka funkcjonowania o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, zespól Downa).

3. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (przyczyny, kryteria diagnostyczne ADHD, rozwój społeczny i formy pomocy dziecku z ADHD).

4. Specyficzne rozwojowe zaburzenia uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, objawy, przyczyny, diagnoza, postępowanie terapeutyczne).

5. Depresja (przyczyny, objawy, skutki, formy leczenia i terapii).

6. Zaburzenia odżywiania (funkcja jedzenia i masy ciała, czynniki ryzyka, jadłowstręt psychiczny – typy, przyczyny, konsekwencje, bulimia, otyłość).

7. Uzależnienia (rodzaje, przyczyny, objawy, konsekwencje i formy leczenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

2. Cierpiałkowska L. (2011). Psychopatologia. Warszawa: wyd. Scholar.

3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T. 1. Warszawa: PWN.

4. Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk Referennce (2015). Wrocław: Edra Urban & Partner.

5. Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL

Literatura uzupełniająca:

1. Bobińska, K., Pietras, T., Gałecki, P. (red. 2012). Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

2. Cierpiałkowska, L., Sęk, H., (red.). (2020). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

3. Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. R. (red.) (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kulpis G. (2006). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

6. Namysłowska I., Sumik A. (2006). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL

7. Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P., (red.). (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

metody pracy: prezentacja i analiza studium przypadków, film, praca zespołowa nad przygotowaniem i prezentacją wybranych zagadnień.

nakład pracy: 75 godz. - 15 ćw., przygotowanie do zajęć - 15 godz., referat 15 godz., czytanie literaturyi przygotowanie się do zaliczenia - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Dorota Danielewicz, Anna Hryniewicka, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychopatologiii rozwoju, klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapi zaburzeń rozwoju, promocji zdrowia i prewencji psychopatologii..

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Określenie psychopatologii jak dyscypliny oraz podstawowych pojęć: norma, normalność, zdrowie, dobrostan. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej (uniwersalne, wspólne, indywidualne). Kryteria normy i patologii, systemy klasyfikacji zaburzeń (ICD-11, DSM-5, DC:0-3 R, DC-LD, ICF – 2001, ICF-CY – 2007.). Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju.

2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (geneza, klasyfikacja,, charakterystyka objawów, rozpoznawanie zaburzeń).

3. Niepełnosprawność intelektualna (przyczyny, diagnoza, charakterystyka funkcjonowania o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, zespól Downa).

4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (przyczyny, kryteria diagnostyczne ADHD, rozwój społeczny i formy pomocy dziecku z ADHD).

5. Specyficzne rozwojowe zaburzenia uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, objawy, przyczyny, diagnoza, postępowanie terapeutyczne).

6. Depresja (przyczyny, objawy, skutki, formy leczenia i terapii).

7. Zaburzenia odżywiania (funkcja jedzenia i masy ciała, czynniki ryzyka, jadłowstręt psychiczny – typy, przyczyny, konsekwencje, bulimia, otyłość).

8. Uzależnienia (rodzaje, przyczyny, objawy, konsekwencje i formy leczenia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

2. Cierpiałkowska L. (2011). Psychopatologia. Warszawa: wyd. Scholar.

3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T. 1. Warszawa: PWN.

4. Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk Referennce (2015). Wrocław: Edra Urban & Partner.

5. Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL

Literatura uzupełniająca:

1. Bobińska, K., Pietras, T., Gałecki, P. (red. 2012). Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

2. Cierpiałkowska, L., Sęk, H., (red.). (2020). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

3. Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. R. (red.) (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kulpis G. (2006). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

6. Namysłowska I., Sumik A. (2006). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL

7. Pietras, T., Witusik, A., Gałecki, P., (red.). (2010). Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Uwagi:

metody pracy: prezentacja i analiza studium przypadków, film, praca zespołowa nad przygotowaniem i prezentacją wybranych zagadnień.

nakład pracy: 75 godz. - 15 ćw., przygotowanie do zajęć - 15 godz., referat 15 godz., czytanie literaturyi przygotowanie się do zaliczenia - 30 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)