Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt badawczy specjalnościowy - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-PB1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy specjalnościowy - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PE) pedagogiki, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (PE) pedagogiki, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Pola badawcze związane ze studiowaną specjalnością – kwerenda literatury i wybór obszaru badań. Specyfika projektów badawczych o tematyce edukacyjnej. Zasady pracy w zespołach projektowych. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego; poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu projektu. Organizacja przebiegu badania i jego przeprowadzenie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma rozszerzoną wiedzę metodologiczną na temat projektowania i prowadzenia badań w pedagogice.

Umiejętności

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: potrafi, wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, opracowywać i realizować projekty badawcze, w tym – określać i precyzować problemy oraz projektować ich eksplorację poznawczą w trakcie badań zespołowych.

Potrafi pracować w zespole badawczym w roli osoby współtworzącej postępowanie badawcze i realizującej powierzone jej zadania.

Kompetencje społeczne

Przejawia krytyczne podejście do poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze metodologii nauk społecznych, dąży do rozwoju osobistego i zawodowego w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek, Monika Kupiec, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Marek Siwicki, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Józef Bednarek, Monika Kupiec, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Marek Siwicki, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska, Ewa Lewandowska, Marta Wiatr, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Krystyna Heland-Kurzak, Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk, Maria Staworzyńska-Grządziel, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz, Sylwia Galanciak, Jan Jelinek, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Marek Siwicki
Prowadzący grup: Ewa Duda, Sylwia Galanciak, Jan Jelinek, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach). Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej. Praca w zespołach projektowych. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

1. Palka S., Podstawy metodologii badan w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010

2. Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, UMCS, Lublin 2011

3. Yin R., Studium przypadku w badaniach naukowych, Wyd. Uniwersytetu jagielońskiego, Kraków 2015

4. Cervinkova H., Gołębniak B. D., Edukacyjne badania w działaniu, Scholar, Warszawa 2013

5. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, ŻaK, Warszawa 2006

6. Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna, Impuls, Kraków 2013

7. Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa 2010

8. Pilch T., Bauman T., Zasady badan pedagogicznych, Żak, Warszawa 2001

9. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2011

Uwagi:

FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ:

- prowadzenie warsztatów w czasie rzeczywistym z wykorzystywaniem platformy Microsoft Teams

- zamieszczanie materiałów omawianych na zajęciach na platformie Microsoft Teams

- komunikacja poprzez e-mail oraz MS Teams

- praca zespołowa - google forms oraz różne komunikatory : Whatsapp, messenger.

wykorzystanie google forms do sprawdzenia wiedzy

W związku z sytuacją epidemiologiczną, realizujemy zajęcia zdalnie. Spotykamy się w godzinach rzeczywistych odpowiadających planom w USOSie. Podstawą uzyskania oceny dostatecznej jest udział we wszystkich zajęciach – jedna nieobecność usprawiedliwiona. Link do zajęć będzie przesłany na adres poczty uczelnianej e-mailowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz, Monika Czyżewska, Barbara Gierszon, Anna Górka-Strzałkowska, Karolina Skarbek-Jaskólska
Prowadzący grup: Jolanta Bożyk, Ewa Duda, Anna Górka-Strzałkowska, Karolina Skarbek-Jaskólska, Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach). Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej. Praca w zespołach projektowych. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

1. Palka S., Podstawy metodologii badan w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010

2. Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, UMCS, Lublin 2011

3. Yin R., Studium przypadku w badaniach naukowych, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2015

4. Cervinkova H., Gołębniak B. D., Edukacyjne badania w działaniu, Scholar, Warszawa 2013

5. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, ŻaK, Warszawa 2006

6. Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna, Impuls, Kraków 2013

7. Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa 2010

8. Pilch T., Bauman T., Zasady badan pedagogicznych, Żak, Warszawa 2001

9. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2011

Uwagi:

Linki do Zespołów:

Grupa 4: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a78a43b47de194f63916dbec26bc5b697%40thread.tacv2/conversations?groupId=1b128c9d-dc37-468d-904f-3f9f329e2d5e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 5:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af49a77da620a4b55a861ce9807c7aac3%40thread.tacv2/conversations?groupId=3faab656-aa8e-4cfd-a7cc-0819bbe18453&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ:

- prowadzenie warsztatów w czasie rzeczywistym z wykorzystywaniem platformy Microsoft Teams

- zamieszczanie materiałów omawianych na zajęciach na platformie Microsoft Teams

- komunikacja poprzez e-mail oraz MS Teams

- praca zespołowa - google forms oraz różne komunikatory : Whatsapp, messenger.

wykorzystanie google forms do sprawdzenia wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska, Beata Rola, Marek Siwicki, Adam Solak
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Aneta Jegier, Marek Siwicki, Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska, Monika Czyżewska, Beata Rola, Adam Solak, Franciszek Szlosek, Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Emilia Gogacz, Anna Mikler-Chwastek, Beata Rola, Adam Solak, Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

Palka S., Podstawy metodologii badan w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, UMCS, Lublin 2011

Yin R., Studium przypadku w badaniach naukowych, Wyd. Uniwersytetu jagielońskiego, Kraków 2015

Cervinkova H., Gołębniak B. D., Edukacyjne badania w działaniu, Scholar, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca :

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, ŻaK, Warszawa 2006

Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna, Impuls, Kraków 2013

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa 2010

Pilch T., Bauman T., Zasady badan pedagogicznych, Żak, Warszawa 2001

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek, Dorota Jankowska, Joanna Moleda, Adam Solak, Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Józef Bednarek, Urszula Jeruszka, Joanna Moleda, Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena struktury projektu (znajomość podstaw metodyki badań pedagogicznych)

- ocena doboru tematyki (uzasadnienia teoretycznego, spójności z obszarem tematycznym specjalności)

Pełny opis:

1. Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań.

2. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

3. Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej.

4. Praca w zespołach projektowych.

5. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie.

6. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

Zakres literatury podany w grupach zajęciowych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- analiza dokumentów (raporty, doniesienia z badań),

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda projektów

- praca w zespołach,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (warsztat, konsultacje): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia (prezentacja): 2 godz.

Przygotowanie oferty projektowej (założenia, konstrukt metodol., narzędzia badawcze): 18 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska, Anna Nowicka-Skóra, Adam Pietruszka, Adam Solak
Prowadzący grup: Anna Kasten, Anna Nowicka-Skóra, Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena struktury projektu (znajomość podstaw metodyki badań pedagogicznych)

- ocena doboru tematyki (uzasadnienia teoretycznego, spójności z obszarem tematycznym specjalności)

Pełny opis:

1. Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań.

2. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

3. Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej.

4. Praca w zespołach projektowych.

5. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie.

6. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

Zakres literatury podany w grupach zajęciowych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- analiza dokumentów (raporty, doniesienia z badań),

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda projektów

- praca w zespołach,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (warsztat, konsultacje): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia (prezentacja): 5 godz.

Przygotowanie oferty projektowej (założenia, konstrukt metodol., narzędzia badawcze): 25 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Piwowarski, Marek Siwicki, Adam Solak
Prowadzący grup: Rafał Piwowarski, Marek Siwicki, Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena struktury projektu (znajomość podstaw metodyki badań pedagogicznych)

- ocena doboru tematyki (uzasadnienia teoretycznego, spójności z obszarem tematycznym specjalności)

Pełny opis:

1. Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań.

2. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

3. Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej.

4. Praca w zespołach projektowych.

5. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie.

6. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

Zakres literatury podany w grupach zajęciowych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- analiza dokumentów (raporty, doniesienia z badań),

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda projektów

- praca w zespołach,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (warsztat, konsultacje): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia (prezentacja): 2 godz.

Przygotowanie oferty projektowej (założenia, konstrukt metodol., narzędzia badawcze): 18 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra, Adam Solak
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra, Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena struktury projektu (znajomość podstaw metodyki badań pedagogicznych)

- ocena doboru tematyki (uzasadnienia teoretycznego, spójności z obszarem tematycznym specjalności)

Pełny opis:

1. Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań.

2. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

3. Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej.

4. Praca w zespołach projektowych.

5. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie.

6. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

Zakres literatury podany w grupach zajęciowych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- analiza dokumentów (raporty, doniesienia z badań),

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda projektów

- praca w zespołach,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (warsztat, konsultacje): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia (prezentacja): 5 godz.

Przygotowanie oferty projektowej (założenia, konstrukt metodol., narzędzia badawcze): 25 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl, Marek Siwicki, Adam Solak
Prowadzący grup: Irena Pospiszyl, Marek Siwicki, Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Androshchuk, Rafał Piwowarski, Marta Wiatr
Prowadzący grup: Iryna Androshchuk, Rafał Piwowarski, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)