Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolu (30 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5P-KIE2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolu (30 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania przedszkola, gdzie praktyka jest realizowana, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, zadaniami dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznymi, sposobem funkcjonowania, organizacją pracy pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzoną dokumentacją.

- Poznanie pracy nauczyciela.

- Obserwacja pracy nauczyciela oraz działań podejmowanych na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Obserwacja funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu przedszkola.

- Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyki, w tym obserwowanych zajęć - ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

DRUKI DO POBRANIA

Dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna specyfikę, w tym: strukturę organizacyjną, cele, podstawy prawne i organizację pracy przedszkola, szkoły lub placówki w której realizowana jest praktyka, zadania opiekuńczo-wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji.

Potrafi w sposób rozbudowany scharakteryzować działania nauczyciela o charakterze edukacyjnym, diagnostycznym, konsultacyjnym, terapeutycznym podejmowanych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zna w zaawansowany stopniu zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole i poza nimi.

Umiejętności

Obserwuje procesy rozwojowe uczniów.

Wykorzystuje i integruje rozbudowaną wiedzę teoretyczną w celu dokonania obserwacji funkcjonowanie ucznia i nauczyciela w życiu szkoły oraz analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Potrafi zaobserwować funkcjonowanie społeczne dziecka, ucznia i nauczyciela w życiu przedszkola lub szkoły.

Kompetencje społeczne

Przestrzega zasad etyki zawodowej.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i wykonuje działania pedagogiczne.

Prezentuje postawę otwartą na potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Potrafi skutecznie współdziałać z opiekunem praktyk zawodowych oraz z innymi nauczycielami, w celu poszerzania swojej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem praktyki jest kształcenie kompetencji praktycznych studentów w zakresie działań pedagogicznych umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty i wychowania oraz specyfiką placówek opiekuńczych i edukacyjnych (ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych).ADANIA PRAKTYKI

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania przedszkola, gdzie praktyka jest realizowana, szczególnie z jego strukturą organizacyjną, zadaniami dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznymi, sposobem funkcjonowania, organizacją pracy pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzoną dokumentacją.

2. Poznanie pracy nauczyciela, opiekuna.

3. Poznanie organizacji działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania podejmowane wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami pod względem psychopedagogicznych uwarunkowań i trudności.

4. Obserwacja funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami

5. Obserwacja pracy nauczyciela

6. Współdziałanie z opiekunem praktyk w podejmowaniu działań i prowadzeniu zajęć.

7. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyki, w tym obserwowanych zajęć - ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych

Pełny opis:

4.1. Metody pracy: hospitowanie zajęć prowadzonych przez pracowników przedszkola, analiza dokumentacji dotyczącej funkcjonowania placówki.

4.2. Obowiązki:

Do obowiązków studenta w miejscu praktyki należy:

- godne reprezentowanie uczelni i postępowanie zgodnie z regulaminami placówki, w której realizowana jest praktyka

- wykonywanie zadań praktyki

- prowadzenie dokumentacji, tj. samodzielne wpisanie w Karcie praktykanta APS miejsca praktyk, wypełnienie rubryk harmonogramu (przeniesienie zadań wyszczególnionych w powyższej tabeli - Zadania praktyki), dbałość o kompletność dokumentacji przewidzianej programem oraz uzyskanie potwierdzeń wykonywanych czynności (stosowne podpisy i pieczęcie w miejscu odbywanej praktyki wskazane w dokumentacji).

Opiekun praktyk w placówce (zakładzie pracy) sprawując swoją rolę:

- zapoznaje się z celami i zadaniami praktyki oraz zakładanymi efektami

- sprawuje opiekę i nadzór merytoryczno-metodyczny praktyki

- potwierdza w Karcie praktykanta APS realizację zadań praktyki oraz ocenia poziom nabycia przez studenta zakładanych efektów praktyki (w skali 1-5 pkt.)

- potwierdza podpisami na przedłożonych przez studenta dokumentach odbycie praktyki.

Uwagi:

5. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYKI

5.1 Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Opiekun praktyk w placówce (zakładzie pracy), potwierdza odbycie przez studenta praktyki i ocenia ją. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawniane w trakcie zajęć.

5.2 Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni po uprzednim ustaleniu terminu, nie później niż do 30 września danego roku akademickiego*. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

5.3 Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a) Program praktyki (Sylabus)

b) Kartę praktykanta APS

c) Pozostałą dokumentację przebiegu praktyk:

- 5 protokoły hospitacji

5.4 Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

6. NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe 30*

E-learning

Przygotowanie się do zajęć

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy (przygotowanie dokumentacji praktyki)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

* W roku akademickim 2020/21 obowiązują elastyczne formy realizacji praktyk studenckich wskazane w odpowiednich Zarządzeniach Rektor APS, kodyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Szczegółowe zasady i informacje bieżące podają m.in. opiekunowie praktyk w ramach systemu USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska, Katarzyna Ouzguid, Paulina Zalewska, Anna Zuchora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apzO3bhZCxZuna0szNQUFHZTGt1RTr0swd6-NKgB_bXQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=33c0a6a1-0dba-49fe-9667-f8a3d6c95c5e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Maja Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apzO3bhZCxZuna0szNQUFHZTGt1RTr0swd6-NKgB_bXQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=33c0a6a1-0dba-49fe-9667-f8a3d6c95c5e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska, Paulina Zalewska, Anna Zuchora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zalewska
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska, Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)