Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży PC-5F-PDK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Wiśniewska,D. (2021) Zdrowie psychiczne Głuchych Polaków https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Zdrowie_psychiczne_Gluchych_Polakow_a_organizacja_pomocy_psychiatryczno-psychologicznej_autor_Wisiewska_Dominika.pdf

12.Wiśniewska,D. (2022). Promocja zdrowia psychicznego w społeczności osób g/Głuchych (dzieci i dorosłych) W: Promocja zdrowia psychicznego. Od teorii do praktyki / Zabłocka-Żytka Lidia, Czabała Jan Czesław (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.69-89

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna przedmiot i zadania psychologii klinicznej oraz jej miejsce w systemie nauk.

Zna terminologię stosowaną w psychologii klinicznej, w tym pojęcie normy, normalności i zdrowia.

Potrafi opisać dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, w tym zaburzenia emocjonalnych i behawioralnych oraz całościowe zaburzenia rozwoju. Zna ich obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne oraz uwarunkowani problemów klinicznych w rozwoju dzieci i młodzieży.

Zna i rozumie problematykę stresu i sytuacji kryzysowych oraz sposoby radzenia sobie z nimi, psychologicznych następstw doświadczeń traumatycznych, w tym choroby przewlekłej lub niepełnosprawności.

Rozumie psychologiczne aspekty zaburzeń komunikacji językowej.

Zna metody diagnozy i formy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.

Zna zasady etycznego postępowania psychologa klinicznego.

Umiejętności

Potrafi opisać rodzaje i modele zdrowia i choroby, pojęcia normy i patologii.

Potrafi scharakteryzować wybrane zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa i adolescencji.

Potrafi określać w oparciu o kryteria diagnostyczne rodzaj zaburzenia i ich specyficzne cechy.

Potrafi przewidywać skutki występowania różnorodnych zaburzeń u dzieci; rozpoznawać bariery i trudności dzieci i młodzieży w procesie uczenia się.

Kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość krytycznej oceny i umiejętności własnych z zakresu zagadnień z psychologii klinicznej podczas rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

Wykazuje wrażliwość na problemy z obszaru psychologii klinicznej oraz prezentuje właściwą postawę wobec dzieci i młodzieży. Prezentuje właściwą postawę wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Praca w trakcie zajęć:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Praca w małych grupach

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Analiza materiału klinicznego - studium przypadku

Kolokwium: pytania jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 60 % poprawnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1) Zaburzenia zachowania w tym: zachowania opozycyjno-buntownicze, Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna).

2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

3) Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie),

4) Zaburzenia nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

5) Zaburzenia odżywiania.

6) Uzależnienia - koncepcje i modele uzależnień, rodzaje i symptomy uzależnień (uzależnienia od środków psychoaktywnych i mediów elektronicznych).

7) Stres i sytuacje kryzysowe w okresie dzieciństwa i adolescencji: przyczyny, mechanizmy powstawania, objawy, sposoby radzenia sobie z nimi.

8) Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Praca w małych grupach

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Analiza materiału klinicznego - studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, Budynek z aulami C, sala 3634
Dominika Wiśniewska 19/ szczegóły
2 każdy wtorek, 17:10 - 18:45, Budynek z aulami C, sala 3634
Dominika Wiśniewska 16/ szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 9:35, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1206
Magdalena Zagrabska 19/ szczegóły
4 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3412
Barbara Ratajska 21/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3413
Agnieszka Siedler 21/ szczegóły
6 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3413
Agnieszka Siedler 17/ szczegóły
7 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2122
Dominika Wiśniewska 13/ szczegóły
8 każdy czwartek, 15:20 - 16:55, Budynek z aulami C, sala 3412
Dominika Wiśniewska 12/ szczegóły
9 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1205
Iwona Omelańczuk 18/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)