Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin testowy

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Praca w małych grupach

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Analiza materiału klinicznego - studium przypadku

Pełny opis:

- Podstawowe zagadnienia z psychologii klinicznej: psychologia kliniczna jako subdyscyplina, historia psychologii klinicznej w Polsce, związki psychologii klinicznej z innymi dyscyplinami naukowymi, modele wybranych klasyfikacji, etyka postępowania psychologa klinicznego.

- Pojęcie normy i patologii rozwojowej, zdrowia i choroby, modele zdrowia i choroby, dysharmonie rozwojowe.

- Specyfika zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji w tym uwarunkowania.

- Wybrane zaburzenia rozwojowe oraz zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa i adolescencji i ich wpływ na sytuację szkolną.

- Zaburzenia rozwoju, zaburzenia zachowania (zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zachowania opozycyjno-buntownicze).

- Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie), nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

- Zaburzenia osobowości u młodzieży.

- Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna).

- Uzależnienia - koncepcje i modele uzależnień, rodzaje i symptomy uzależnień (uzależnienia od środków psychoaktywnych i mediów elektronicznych).

- Zaburzenia odżywiania.

- Stres i sytuacje kryzysowe w okresie dzieciństwa i adolescencji: przyczyny, mechanizmy powstawania, objawy, sposoby radzenia sobie z nimi.

- Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych (w tym choroby przewlekłe, niepełnosprawności) – negatywne i pozytywne.

- Zaburzeń komunikacji językowej.

- Problemy zdrowotne ucznia i ich wpływ na jego sytuację szkolną. Konsekwencje psychologiczne stanów chorobowych.

- Dysharmonie i wybrane zaburzenia rozwojowe u dzieci, a ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

- Psychologiczne metody diagnozy problemów związanych ze zdrowiem, chorobą i niepełnosprawnością, konsekwencje psychologiczne stanów chorobowych.

- Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna przedmiot i zadania psychologii klinicznej oraz jej miejsce w systemie nauk.

Zna terminologię stosowaną w psychologii klinicznej, w tym pojęcie normy, normalności i zdrowia.

Potrafi opisać dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, w tym zaburzenia emocjonalnych i behawioralnych oraz całościowe zaburzenia rozwoju. Zna ich obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne oraz uwarunkowani problemów klinicznych w rozwoju dzieci i młodzieży.

Zna i rozumie problematykę stresu i sytuacji kryzysowych oraz sposoby radzenia sobie z nimi, psychologicznych następstw doświadczeń traumatycznych, w tym choroby przewlekłej lub niepełnosprawności.

Rozumie psychologiczne aspekty zaburzeń komunikacji językowej.

Zna metody diagnozy i formy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.

Zna zasady etycznego postępowania psychologa klinicznego.

Umiejętności

Potrafi opisać rodzaje i modele zdrowia i choroby, pojęcia normy i patologii.

Potrafi scharakteryzować wybrane zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa i adolescencji.

Potrafi określać w oparciu o kryteria diagnostyczne rodzaj zaburzenia i ich specyficzne cechy.

Potrafi przewidywać skutki występowania różnorodnych zaburzeń u dzieci; rozpoznawać bariery i trudności dzieci i młodzieży w procesie uczenia się.

Kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość krytycznej oceny i umiejętności własnych z zakresu zagadnień z psychologii klinicznej podczas rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

Wykazuje wrażliwość na problemy z obszaru psychologii klinicznej oraz prezentuje właściwą postawę wobec dzieci i młodzieży. Prezentuje właściwą postawę wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska-Rogalska, Agnieszka Siedler, Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Szanowni Państwo,

dostęp elektroniczny do podręczników akademickich macie Państwo za pomocą kont bibliotecznych zapewniony na platformie Libra. ibuk

Pełny opis:

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Wykład:

1. Podstawowe zagadnienia z psychologii klinicznej: psychologia kliniczna jako subdyscyplina, historia psychologii klinicznej w Polsce, związki psychologii klinicznej z innymi dyscyplinami naukowymi, modele wybranych klasyfikacji, etyka postępowania psychologa klinicznego.

2. Pojęcie normy i patologii rozwojowej, zdrowia i choroby, modele zdrowia i choroby, dysharmonie rozwojowe. Dysharmonie i wybrane zaburzenia rozwojowe u dzieci, a ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

3. Specyfika zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji w tym uwarunkowania. Wybrane zaburzenia rozwojowe oraz zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa i adolescencji i ich wpływ na sytuację szkolną.

4. Zaburzenia zachowania (zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zachowania opozycyjno-buntownicze, agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna).

5. Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie), nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

6. Uzależnienia - koncepcje i modele uzależnień, rodzaje i symptomy uzależnień (uzależnienia od środków psychoaktywnych i mediów elektronicznych).

7. Stres i sytuacje kryzysowe w okresie dzieciństwa i adolescencji: przyczyny, mechanizmy powstawania, objawy, sposoby radzenia sobie z nimi. Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych (w tym choroby przewlekłe, niepełnosprawności) – negatywne i pozytywne. Problemy zdrowotne ucznia i ich wpływ na jego sytuację szkolną. Konsekwencje psychologiczne stanów chorobowych.

8. Zaburzenia odżywiania. Psychologiczne metody diagnozy problemów związanych ze zdrowiem, chorobą i niepełnosprawnością, konsekwencje psychologiczne stanów chorobowych. Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Ćwiczenia:

1) Zaburzenia zachowania w tym: zachowania opozycyjno-buntownicze, Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna).

2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

3) Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie),

4) Zaburzenia nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

5) Zaburzenia odżywiania.

6) Uzależnienia - koncepcje i modele uzależnień, rodzaje i symptomy uzależnień (uzależnienia od środków psychoaktywnych i mediów elektronicznych).

7) Stres i sytuacje kryzysowe w okresie dzieciństwa i adolescencji: przyczyny, mechanizmy powstawania, objawy, sposoby radzenia sobie z nimi.

8) Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cierpiałkowska, L., Sęk ,H. (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN, s.21 – 100. 305 – 320, 347 – 364, 453- 473.

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA,

Obuchowska, I. (2005). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia. [w:] H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna. T2.(s.25 - 46). Warszawa: PWN.

Pyżalski, J. (2009). Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska. Dziecko krzywdzone. 8, 1,12-26.

Wojtasik, Ł. (2009). Fundacja Dzieci Niczyje Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych – wprowadzenie do problematyki, 8, 1,7-11.

Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Zapobieganie Samobójstwom. Poradnik Dla Lekarzy Pierwszego Kontaktu. (2003). Genewa–Warszawa: Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa

Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk: GWP.

Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

Sęk, H. (red.). Psychologia kliniczna. T2. Warszawa: PWN, s. 100- 118.

Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R (2005). Oficyna wydawnicza „Fundament”, s.47 – 62.

Lochman, J.E., Magee, T.N., Pardini, D.A. (2005). Interwencje poznawczo-behawioralne u dzieci z zaburzeniami zachowania. [W:] Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Święcicka, M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t. 1.

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Uwagi:

Zajęcia realizowane będą na platformie Teams.

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af8eac60c7a9c4678b8c8f8c445ed57dc%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=06ed05b2-6927-430b-a4be-f9d411bc709b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Linki do poszczególnych grup ćwiczeniowych

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 3

Zajęcia odbywają się online z wykorzystaniem aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac6422fab87e34bb4a71cd076bb8b2809%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f27dcc21-43db-478d-b97e-9c9b45436773&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 4

Zajęcia odbywają się online z wykorzystaniem aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a680e9724441d49c58003a0265e378873%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a7ac9b56-5120-4c09-88f8-7b22910efc94&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 5

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac404385a17a44d04b1ac52d9d760a889%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3f913aa5-79f2-47c9-8bac-4391e12c902c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 6

GRUPA 6 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6f2fb20e5dca45afaa8faa5758e83dcf%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad508392-66e2-48c7-90de-1c5193702b49&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 7

GRUPA 7

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8013a50df0d46ed8fe53f6f82272175%40thread.tacv2/conversations?groupId=400e2dc2-dbe0-4542-b021-33d2aa11c668&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 8

GRUPA 8

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8800d9fa4c124c9f92fef32d58fde834%40thread.tacv2/conversations?groupId=2319746d-bfef-438d-86b6-5f72b16a949d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin testowy

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Praca w małych grupach

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Analiza materiału klinicznego - studium przypadku

Pełny opis:

1. Wprowadzenie – historia zainteresowania problemami psychicznymi dzieci i młodzieży; charakterystyka i obszar dziedziny; podstawowe pojęcia (zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia/problemy psychiczne, norma, jakość życia).

2. Podstawowe paradygmaty psychologii klinicznej ujmujące problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; przyczyny powstania zaburzeń wieku rozwojowego.

3. Diagnoza w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży(proces diagnozy, metody: wywiad, obserwacja, testy; konceptualizacja pacjenta).

4.Fazy rozwoju dziecka z perspektywy psychologii klinicznej (prawidłowy rozwój – zadania rozwojowe – niepokojące objawy – występujace problemy – czynniki ryzyka – czynniki ochronne).

5. Środowisko rodzinne a funkcjonowanie dziecka - czynniki ryzyka i czynniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka.

6. Wybrane problemy pomocy dzieciom i młodzieży

1) Stres współczesnych dzieci

2) Dzieciństwo i młodość a cyfryzacja życia

3) Kliniczne problemy dzieci i młodzieży (np.agresja, doświadczanie przemocy, rodzicielstwo nastolatków)

4) Jakość życia dzieci i młodzieży przewlekle chorej

5) Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego: zaburzenia neurorozwojowe, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia behawioralne

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Odachowska-Rogalska, Barbara Ratajska, Agnieszka Siedler, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin testowy

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Praca w małych grupach

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Analiza materiału klinicznego - studium przypadku

Pełny opis:

1. Wprowadzenie – historia zainteresowania problemami psychicznymi dzieci i młodzieży; charakterystyka i obszar dziedziny; podstawowe pojęcia (zdrowie, zdrowie psychiczne, zaburzenia/problemy psychiczne, norma, jakość życia).

2. Podstawowe paradygmaty psychologii klinicznej ujmujące problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; przyczyny powstania zaburzeń wieku rozwojowego.

3. Diagnoza w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży(proces diagnozy, metody: wywiad, obserwacja, testy; konceptualizacja pacjenta).

4.Fazy rozwoju dziecka z perspektywy psychologii klinicznej (prawidłowy rozwój – zadania rozwojowe – niepokojące objawy – występujace problemy – czynniki ryzyka – czynniki ochronne).

5. Środowisko rodzinne a funkcjonowanie dziecka - czynniki ryzyka i czynniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka.

6. Wybrane problemy pomocy dzieciom i młodzieży

1) Stres współczesnych dzieci

2) Dzieciństwo i młodość a cyfryzacja życia

3) Kliniczne problemy dzieci i młodzieży (np.agresja, doświadczanie przemocy, rodzicielstwo nastolatków)

4) Jakość życia dzieci i młodzieży przewlekle chorej

5) Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego: zaburzenia neurorozwojowe, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia behawioralne

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Iwona Omelańczuk, Barbara Ratajska, Agnieszka Siedler, Dominika Wiśniewska, Magdalena Zagrabska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Szanowni Państwo,

dostęp elektroniczny do podręczników akademickich macie Państwo za pomocą kont bibliotecznych zapewniony na platformie Libra. ibuk

Egzamin odbędzie się 30.01.2023 o godzinie 15.00 w auli C

Odrobienie zajęć z dnia 03.10.2022 odbędzie się w dniu 14.10.2022, o godzinie 17.10, w auli C

Odrobienie zajęć z dnia 14.11.2022 odbędzie się w dniu 21.10.2022, o godzinie 17.10, w auli C

Odrobienie zajęć z dnia 21.11.2022 odbędzie się w dniu 5.11.2022, o godzinie 17.10, w auli C

Pełny opis:

Wykład:

1. Podstawowe zagadnienia z psychologii klinicznej: psychologia kliniczna jako subdyscyplina, historia psychologii klinicznej w Polsce, związki psychologii klinicznej z innymi dyscyplinami naukowymi, modele wybranych klasyfikacji, etyka postępowania psychologa klinicznego.

2. Pojęcie normy i patologii rozwojowej, zdrowia i choroby, modele zdrowia i choroby, dysharmonie rozwojowe. Dysharmonie i wybrane zaburzenia rozwojowe u dzieci, a ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

3. Specyfika zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji w tym uwarunkowania. Wybrane zaburzenia rozwojowe oraz zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa i adolescencji i ich wpływ na sytuację szkolną.

4. Zaburzenia zachowania (zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zachowania opozycyjno-buntownicze, agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna).

5. Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie), nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

6. Uzależnienia - koncepcje i modele uzależnień, rodzaje i symptomy uzależnień (uzależnienia od środków psychoaktywnych i mediów elektronicznych).

7. Stres i sytuacje kryzysowe w okresie dzieciństwa i adolescencji: przyczyny, mechanizmy powstawania, objawy, sposoby radzenia sobie z nimi. Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych (w tym choroby przewlekłe, niepełnosprawności) – negatywne i pozytywne. Problemy zdrowotne ucznia i ich wpływ na jego sytuację szkolną. Konsekwencje psychologiczne stanów chorobowych.

8. Zaburzenia odżywiania. Psychologiczne metody diagnozy problemów związanych ze zdrowiem, chorobą i niepełnosprawnością, konsekwencje psychologiczne stanów chorobowych. Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Ćwiczenia:

1) Zaburzenia zachowania w tym: zachowania opozycyjno-buntownicze, Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna).

2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

3) Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie),

4) Zaburzenia nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

5) Zaburzenia odżywiania.

6) Uzależnienia - koncepcje i modele uzależnień, rodzaje i symptomy uzależnień (uzależnienia od środków psychoaktywnych i mediów elektronicznych).

7) Stres i sytuacje kryzysowe w okresie dzieciństwa i adolescencji: przyczyny, mechanizmy powstawania, objawy, sposoby radzenia sobie z nimi.

8) Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 36 - 108, 283-293, 333-351, 384-390, 411-450, 379 -398, 543 -469, 496-511, 477-495, 739-754.

Cierpiałkowska, L., Sęk ,H. (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN, s.21 – 100, 305 – 320, 347 – 364, 453- 473.

Obuchowska, I. (2005). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia. [w:] H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna. T2.(s.25 - 46). Warszawa: PWN.

Pyżalski, J. (2009). Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska. Dziecko krzywdzone. 8, 1,12-26.

Wojtasik, Ł. (2009). Fundacja Dzieci Niczyje Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych – wprowadzenie do problematyki, 8, 1,7-11.

Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Zapobieganie Samobójstwom. Poradnik Dla Lekarzy Pierwszego Kontaktu. (2003). Genewa–Warszawa: Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa

Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk: GWP.

Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

Sęk, H. (red.). Psychologia kliniczna. T2. Warszawa: PWN, s. 100- 118.

Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R (2005). Oficyna wydawnicza „Fundament”, s.47 – 62.

Lochman, J.E., Magee, T.N., Pardini, D.A. (2005). Interwencje poznawczo-behawioralne u dzieci z zaburzeniami zachowania. [W:] Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Święcicka, M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t. 1.

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład: pokaz, film, dyskusja, metody aktywizujące studentów (praca w grupach, przygotowanie prezentacji).

Ćwiczenia: kolokwia – testy z pytaniami zamkniętymi;

wykonywanie zadań w małych, 2-3 osobowych grupach w trakcie ćwiczeń;

wystąpienie na ćwiczeniach (prezentacja multimedialna) i sporządzenie sprawozdania z artykułu empirycznego lub przeprowadzonego badania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Przygotowanie referatu, prezentacji - 10 godzin

Łączna liczba godzin aktywności - 90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin testowy - jednokrotnego wyboru, próg zaliczenia 60% poprawnych odpowiedzi, termin 11.02.2023, godzina 9.30 sala 3605

Przygotowanie prezentacji multimedialnej

Praca w małych grupach

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Analiza materiału klinicznego - studium przypadku

Pełny opis:

Wykład:

W trakcie wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Podstawowe zagadnienia z psychologii klinicznej.

2. Pojęcie normy i patologii rozwojowej.

3. Specyfika zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji w tym uwarunkowania. Wybrane zaburzenia rozwojowe oraz zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa i adolescencji i ich wpływ na sytuację szkolną.

4. Zaburzenia zachowania (zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zachowania opozycyjno-buntownicze).

5. Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie), nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

6. Psychologiczne konsekwencje wady słuchu.

7. Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Ćwiczenia:

1) Zaburzenia zachowania w tym: zachowania opozycyjno-buntownicze.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

2) Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie).

Zaburzenia nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

3 )Całościowe zaburzenia w rozwoju. Psychologiczne konsekwencje wady słuchu.

4) Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

1. Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) 2016). Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa (188-238).

4. Jerzak, M. (red.) 2016). Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a rzeczywistość szkolna. Warszawa, PWN

5. Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk:GWP.

6.Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009). Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa:PZWL.

7. Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

8. Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

9. Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: GWP.

10. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

11. Wiśniewska,D. (2021) Zdrowie psychiczne Głuchych Polaków https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Zdrowie_psychiczne_Gluchych_Polakow_a_organizacja_pomocy_psychiatryczno-psychologicznej_autor_Wisiewska_Dominika.pdf

12.Wiśniewska,D. (2022). Promocja zdrowia psychicznego w społeczności osób g/Głuchych (dzieci i dorosłych) W: Promocja zdrowia psychicznego. Od teorii do praktyki / Zabłocka-Żytka Lidia, Czabała Jan Czesław (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s.69-89

Literatura uzupełniająca:

1. Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera, Warszawa: Wyd. Zysk i S-ka.

2. Biała M. (1994) Teoria zabawy wg. Koncepcji D.W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne 4.

3. Danielewicz, D., Pisula, E. (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, Warszawa: Wyd. APS.

4. Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: GWP.

5. Krasowicz-Kupis, G. (2009). Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Hanć, T. (2009). Dzieciństwo i dorastanie z ADHD. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kazdin, A.E., Weisz, J.R. (red.) (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin, Wydawnictwo KUL

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Uwagi:

Szanowni Państwo,

dostęp elektroniczny do podręczników akademickich macie Państwo za pomocą kont bibliotecznych zapewniony na platformie Libra. ibuk

Osoba prowadząca zajęcia nie słyszy. Bardzo proszę o dostosowanie komunikacji.

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład: pokaz, film, dyskusja, metody aktywizujące studentów (praca w grupach, przygotowanie prezentacji).

Ćwiczenia: kolokwia – testy z pytaniami zamkniętymi;

wykonywanie zadań w małych, 2-3 osobowych grupach w trakcie ćwiczeń;

wystąpienie na ćwiczeniach (prezentacja multimedialna) i sporządzenie sprawozdania z artykułu empirycznego lub przeprowadzonego badania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 21

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 19 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 40 godzin

Przygotowanie referatu, prezentacji - 10 godzin

Łączna liczba godzin aktywności - 90

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)