Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży PC-5F-PDK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cierpiałkowska, L., Sęk ,H. (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN, 21 – 100. 305 – 320, 347 – 364, 453- 473.

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Obuchowska, I. (2005). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia. [w:] H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna. T2.(s.25 - 46). Warszawa: PWN.

Pyżalski, J. (2009). Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska. Dziecko krzywdzone. 8, 1,12-26.

Wojtasik, Ł. (2009). Fundacja Dzieci Niczyje Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych – wprowadzenie do problematyki, 8, 1,7-11.

Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL.

Zapobieganie Samobójstwom. Poradnik Dla Lekarzy Pierwszego Kontaktu. (2003). Genewa–Warszawa: Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa

Kendall, P. (2014). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk: GWP.

Marcelli, D. (2013). Psychopatologia wieku dziecięcego. Wrocław, Elsevier

Namysłowska, I. (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

Sęk, H. (red.). Psychologia kliniczna. T2. Warszawa: PWN, s. 100- 118.

Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R (2005). Oficyna wydawnicza „Fundament”, s.47 – 62.

Lochman, J.E., Magee, T.N., Pardini, D.A. (2005). Interwencje poznawczo-behawioralne u dzieci z zaburzeniami zachowania. [W:] Reinecke, M.A., Clark, D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce (s. 486–524). Gdańsk, GWP.

Święcicka, M. (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t. 1.

Kołakowski, A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot, GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna przedmiot i zadania psychologii klinicznej oraz jej miejsce w systemie nauk.

Zna terminologię stosowaną w psychologii klinicznej, w tym pojęcie normy, normalności i zdrowia.

Potrafi opisać dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, w tym zaburzenia emocjonalnych i behawioralnych oraz całościowe zaburzenia rozwoju. Zna ich obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne oraz uwarunkowani problemów klinicznych w rozwoju dzieci i młodzieży.

Zna i rozumie problematykę stresu i sytuacji kryzysowych oraz sposoby radzenia sobie z nimi, psychologicznych następstw doświadczeń traumatycznych, w tym choroby przewlekłej lub niepełnosprawności.

Rozumie psychologiczne aspekty zaburzeń komunikacji językowej.

Zna metody diagnozy i formy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.

Zna zasady etycznego postępowania psychologa klinicznego.

Umiejętności

Potrafi opisać rodzaje i modele zdrowia i choroby, pojęcia normy i patologii.

Potrafi scharakteryzować wybrane zaburzenia rozwojowe oraz zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie dzieciństwa i adolescencji.

Potrafi określać w oparciu o kryteria diagnostyczne rodzaj zaburzenia i ich specyficzne cechy.

Potrafi przewidywać skutki występowania różnorodnych zaburzeń u dzieci; rozpoznawać bariery i trudności dzieci i młodzieży w procesie uczenia się.

Kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość krytycznej oceny i umiejętności własnych z zakresu zagadnień z psychologii klinicznej podczas rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

Wykazuje wrażliwość na problemy z obszaru psychologii klinicznej oraz prezentuje właściwą postawę wobec dzieci i młodzieży. Prezentuje właściwą postawę wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Student pisze kolokwium: 20 pytań, jednokrotnego wyboru, 60% poprawnie udzielonych odpowiedzi przekłada się na zaliczenie

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

1) Zaburzenia zachowania w tym: zachowania opozycyjno-buntownicze, Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna).

2) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

3) Zaburzenia lękowe (m.in. lęk separacyjny, fobie),

4) Zaburzenia nastroju (m.in. depresja), próby samobójcze.

5) Zaburzenia odżywiania.

6) Uzależnienia - koncepcje i modele uzależnień, rodzaje i symptomy uzależnień (uzależnienia od środków psychoaktywnych i mediów elektronicznych).

7) Stres i sytuacje kryzysowe w okresie dzieciństwa i adolescencji: przyczyny, mechanizmy powstawania, objawy, sposoby radzenia sobie z nimi.

8) Formy wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

prezentacja ppt, studium przypadku, pogadanka dydaktyczna, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Agnieszka Siedler 23/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, (sala nieznana)
Agnieszka Siedler 20/ szczegóły
3 każdy piątek, 15:20 - 16:55, (sala nieznana)
Dominika Wiśniewska 22/ szczegóły
4 każdy piątek, 15:20 - 16:55, (sala nieznana)
Dominika Wiśniewska 21/ szczegóły
5 każdy czwartek, 17:10 - 18:45, (sala nieznana)
Dominika Wiśniewska 26/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, (sala nieznana)
Ewa Odachowska-Rogalska 20/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, (sala nieznana)
Ewa Odachowska-Rogalska 19/ szczegóły
8 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, (sala nieznana)
Ewa Odachowska-Rogalska 23/ szczegóły
9 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, (sala nieznana)
Agnieszka Siedler 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)