Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-MBI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań pedagogicznych ilościowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 5 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Skrócony opis:

Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat metodologii badań pedagogicznych ilościowych. Student zna poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe kategorie pojęciowe oraz metody, techniki i narzędzia badań. Student potrafi opracować koncepcję badań, dobrać istniejące narzędzia badawcze a także zbudować własne (np. ankietę), zaprojektować i przeprowadzić eksperyment pedagogiczny. Student potrafi dokonać podstawowej analizy danych ilościowych oraz zinterpretować wyniki badań w publikacjach naukowych. Student zna zasady konstruowania raportów z badań ilościowych.

Pełny opis:

- wprowadzenie do metodologii badań społecznych,

- charakterystyka badań pedagogicznych

- ilościowe i jakościowe badania społeczne,

- zasady projektowania badań ilościowych w pedagogice,

- konceptualizacja i operacjonalizacja w badaniach ilościowych: pojęcia i definicje oraz zmienne i wskaźniki.

- rodzaje i zasady doboru prób badawczych w badaniach ilościowych,

- pomiar w badaniach ilościowych: trafność i rzetelność pomiaru, rodzaje wskaźników,

- narzędzia pomiarowe w badaniach ilościowych,

- skale ilościowe – konstruowanie; budowa kwestionariusza ankiety,

- rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych,

- kodowanie danych ilościowych,

- analiza danych ilościowych,

- konstruowanie raportów z badań ilościowych,

- prezentacja wyników badań ilościowych.

Literatura:

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Pilch, T., & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo „Zak.

Rubacha K. (2019). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie pedagogiki specjalnej.

Zna metodologiczne założenia prowadzenia badan ilościowych.

Zna metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach jakościowych.

Zna założenia analizy danych ilościowych.

Umiejętności

Planuje proces badań ilościowych.

Dobiera metody, techniki i narzędzia do celu badań ilościowych.

Konstruuje własne narzędzia do realizacji badań ilościowych.

Analizuje i interpretuje wyniki badań ilościowych, formułuje wnioski pedagogiczne z badań.

Kompetencje społeczne

Rozumie konieczność przestrzegania etyki badań naukowych.

Wykazuje gotowość przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z organizacją procesu diagnostycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia: uzyskanie minimalnego wyniku końcowego 51% (średnia wyników uzyskanych z aktywności na zajęciach, testu, prac domowych/projektu)

- prace domowe lub projekt końcowy (forma proponowana przez prowadzącego)

- aktywność na zajęciach (forma proponowana przez prowadzącego)

- test sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń

Skala ocen:

51% – 60% – dostateczny (3)

61% – 70% – dostateczny plus (3+)

71% – 80% – dobry (4)

81% – 90% – dobry + (4+)

91% – 100% – bardzo dobry (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Korko
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska, Małgorzata Korko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat metodologii badań pedagogicznych ilościowych. Student zna poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe kategorie pojęciowe oraz metody, techniki i narzędzia badań. Student potrafi opracować koncepcję badań, dobrać istniejące narzędzia badawcze a także zbudować własne (np. ankietę), zaprojektować i przeprowadzić eksperyment pedagogiczny. Student potrafi dokonać podstawowej analizy danych ilościowych oraz zinterpretować wyniki badań w publikacjach naukowych. Student zna zasady konstruowania raportów z badań ilościowych.

Pełny opis:

- Ilościowe i jakościowe badania społeczne.

- Zasady projektowania badań ilościowych w pedagogice specjalnej.

- Konceptualizacja i operacjonalizacja w badaniach ilościowych: pojęcia i definicje oraz zmienne i wskaźniki.

- Rodzaje i zasady doboru prób badawczych w badaniach ilościowych.

- Pomiar w badaniach ilościowych: trafność i rzetelność pomiaru.

- Narzędzia pomiarowe w badaniach ilościowych: indeksy i skale.

- Skale ilościowe – konstruowanie; budowa kwestionariusza ankiety.

- Rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych.

- Kodowanie danych ilościowych.

- Analiza danych ilościowych.

- Konstruowanie raportów z badań ilościowych.

- Prezentacja wyników badań ilościowych.

Literatura:

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Pilch, T., & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo „Zak.

Rubacha K. (2019). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- rozwiązywanie zadań w grupach podczas zajęć

- rozwiązywanie quizów podczas zajęć np. za pomocą aplikacji kahoot, Wooclap, MS Forms

- mini-projekt grupowy na ocenę

- test sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne

Nakład pracy:

30 h kontaktowych

20 h przygotowanie się do testu

40 h przygotowanie projektu końcowego

Sumaryczna liczba punktów ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka zajęć skupia się wokół prowadzenia badań pedagogicznych ilościowych. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań pedagogicznych, poznają poszczególne etapy procesu badawczego, metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach pedagogicznych ilościowych oraz czynniki, które mają wpływ na dobór stosownych narzędzi. Studenci w trakcie zajęć uczą się także projektować własne narzędzia, zgodne z wymogami stawianymi narzędziom badawczym stosowanym w pedagogice oraz poznają zagadnienia związane z analizą, interpretacją i opracowaniem danych ilościowych uzyskanych w badaniu.

Pełny opis:

- miejsce pedagogiki w dziedzinie nauk społecznych

- metodologia jako punkt wyjścia dla badań naukowych

- cechy poznania naukowego

- charakterystyka i specyfika badań społecznych

- badania ilościowe w pedagogice

- etapy procesu badawczego

- cel, problem, pytania badawcze

- zmienne, operacjonalizacja zmiennych, wskaźniki pomiaru

- próba badawcza - możliwości doboru badanych, błędy w doborze próby

- pomiar w badaniach ilościowych, trafność i rzetelność pomiaru

- metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach ilościowych - kryteria doboru

- struktura pracy naukowej, formatowanie, standardy APA w cytowaniu i bibliografii

- budowa kwestionariusza ankiety

- rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań i strukturze ankiety

- kodowanie danych ilościowych w arkuszu kalkulacyjnym i programie statystycznym

- analiza danych ilościowych

- konstruowanie raportów z badań ilościowych

- dyskusja wyników - jako odpowiedź na cechy poznania naukowego

- formy prezentacji wyników badań ilościowych

Literatura:

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007) Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą, Lublin: Wydawnictwo KUL

Babbie, E. (2008) Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Impuls

Łobocki, M. (2000) Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Impuls

Pilch, T., Bauman, T. (2001) Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Góralski, A. (2000) Metod badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa: Universitas Rediviva

Uwagi:

Metody kształcenia:

- wykład

- pogadanka

- pokaz z omówieniem

- problemowa

- zajęcia praktyczne

Nakład pracy:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia: 21 h

Godziny pracy własnej studenta: 45 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Korko
Prowadzący grup: Aneta Gop, Karolina Jabłońska, Małgorzata Korko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat metodologii badań pedagogicznych ilościowych. Student zna poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe kategorie pojęciowe oraz metody, techniki i narzędzia badań. Student potrafi opracować koncepcję badań, dobrać istniejące narzędzia badawcze a także zbudować własne (np. ankietę), zaprojektować i przeprowadzić eksperyment pedagogiczny. Student potrafi dokonać podstawowej analizy danych ilościowych oraz zinterpretować wyniki badań w publikacjach naukowych. Student zna zasady konstruowania raportów z badań ilościowych.

Pełny opis:

- wprowadzenie do metodologii badań społecznych,

- charakterystyka badań pedagogicznych

- ilościowe i jakościowe badania społeczne,

- zasady projektowania badań ilościowych w pedagogice,

- konceptualizacja i operacjonalizacja w badaniach ilościowych: pojęcia i definicje oraz zmienne i wskaźniki.

- rodzaje i zasady doboru prób badawczych w badaniach ilościowych,

- pomiar w badaniach ilościowych: trafność i rzetelność pomiaru, rodzaje wskaźników,

- narzędzia pomiarowe w badaniach ilościowych,

- skale ilościowe – konstruowanie; budowa kwestionariusza ankiety,

- rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych,

- kodowanie danych ilościowych,

- analiza danych ilościowych,

- konstruowanie raportów z badań ilościowych,

- prezentacja wyników badań ilościowych.

Literatura:

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Pilch, T., & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo „Zak.

Rubacha K. (2019). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-rozwiązywanie zadań (indywidualnie, w parach, w grupach)

-metoda stolików eksperckich (wymiana informacji między grupami eksperckimi)

-eksperyment pedagogiczny w klasie

-konstruowanie badania ilościowego i anonimowa ocena rówieśnicza

-konstruowanie kwestionariusza ankiety

-ocenianie gotowego kwestionariusza ankiety

-Zaplanowanie, przeprowadzenie i opis mini-badania ilościowego w postaci postera naukowego

Nakład pracy:

30 h kontaktowych

20 h przygotowanie się do testu

40 h przygotowanie projektu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Problematyka zajęć skupia się wokół prowadzenia badań pedagogicznych ilościowych. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań pedagogicznych, poznają poszczególne etapy procesu badawczego, metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach pedagogicznych ilościowych oraz czynniki, które mają wpływ na dobór stosownych narzędzi. Studenci w trakcie zajęć uczą się także projektować własne narzędzia, zgodne z wymogami stawianymi narzędziom badawczym stosowanym w pedagogice oraz poznają zagadnienia związane z analizą, interpretacją i opracowaniem danych ilościowych uzyskanych w badaniu.

Pełny opis:

- miejsce pedagogiki w dziedzinie nauk społecznych

- metodologia jako punkt wyjścia dla badań naukowych

- cechy poznania naukowego

- charakterystyka i specyfika badań społecznych

- badania ilościowe w pedagogice

- etapy procesu badawczego

- cel, problem, pytania badawcze

- zmienne, operacjonalizacja zmiennych, wskaźniki pomiaru

- próba badawcza - możliwości doboru badanych, błędy w doborze próby

- pomiar w badaniach ilościowych, trafność i rzetelność pomiaru

- metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach ilościowych - kryteria doboru

- struktura pracy naukowej, formatowanie, standardy APA w cytowaniu i bibliografii

- budowa kwestionariusza ankiety

- rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań i strukturze ankiety

- kodowanie danych ilościowych w arkuszu kalkulacyjnym i programie statystycznym

- analiza danych ilościowych

- konstruowanie raportów z badań ilościowych

- dyskusja wyników - jako odpowiedź na cechy poznania naukowego

- formy prezentacji wyników badań ilościowych

Literatura:

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007) Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą, Lublin: Wydawnictwo KUL

Babbie, E. (2008) Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Impuls

Łobocki, M. (2000) Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Impuls

Pilch, T., Bauman, T. (2001) Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Góralski, A. (2000) Metod badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa: Universitas Rediviva

Uwagi:

Szczegółowe informacje dot. zajęć dla poszczególnych grup znajdują się w sekcjach poświęconych tym grupom. Student obowiązany jest do zapoznania się z polem "Uwagi" dla własnej grupy zajęciowej i do dołączenia do właściwego dla tej grupy Zespołu w MS Teams.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 21 h

przygotowanie do zajęć, lektura - 12 h

przygotowanie się do kolokwium - 7 h

przygotowanie projektu badawczego - 20 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Korko
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska, Małgorzata Korko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunek zaliczenia na ocenę: uzyskanie minimalnego wyniku końcowego 51% (średnia wyników uzyskanych z testu śródsemestralnego i z mini-projektu badawczego).

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- test typu "open book" sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń (waga 50%)

- mini-projekt badawczy w parach lub grupach 3-osobowych (waga 50%)

Skala ocen:

51% – 60% – dostateczny (3)

61% – 70% – dostateczny plus (3+)

71% – 80% – dobry (4)

81% – 90% – dobry + (4+)

91% – 100% – bardzo dobry (5)

Pełny opis:

- Metoda naukowa w edukacji

- Etapy procesu badawczego

- Gdzie szukać inspiracji do badań?

- Gdzie i jak szukać literatury przedmiotu?

- Typy i wiarygodność prac naukowych;

- Formułowanie pytań i hipotez badawczych

- Czym jest zmienna i jakie są jej rodzaje?

- Schematy badawcze;

- Operacjonalizacja zmiennych i tworzenia wskaźników zmiennych;

- Skale pomiarowe;

- Rzetelność i trafność pomiaru;

- Narzędzia pomiarowe w badaniach ilościowych - zasady konstruowania ankiet; gdzie szukać gotowych narzędzi pomiarowych, takich jak skale i kwestionariusze;

- Próba i populacja;

- Wielkość i reprezentatywność próby;

- Techniki doboru próby;

- Raportowanie badań ilościowych;

- Struktura i charakterystyka artykułu naukowego;

- Zasady etyczne w prowadzeniu badań;

Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Łobocki M. (2010). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

Rubacha K. (2019). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rubacha, K. (2016). Metodologia badań nad edukacją. Editions Spotkania Spółka z o.o. S.K.A.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-rozwiązywanie zadań (indywidualnie, w parach, w grupach)

-metoda stolików eksperckich (wymiana informacji między grupami eksperckimi)

-eksperyment pedagogiczny w klasie

-konstruowanie badania ilościowego i anonimowa ocena rówieśnicza

-konstruowanie kwestionariusza ankiety

- self-quizy

-Zaplanowanie, przeprowadzenie i opis mini-badania ilościowego w postaci postera naukowego

Nakład pracy:

30 h kontaktowych

20 h przygotowanie się do testu

40 h przygotowanie projektu końcowego

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunek zaliczenia na ocenę: uzyskanie minimalnego wyniku końcowego 51% (średnia wyników uzyskanych z testu śródsemestralnego i z mini-projektu badawczego).

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- test typu "open book" sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń (waga 50%)

- mini-projekt badawczy w parach lub grupach 3-osobowych (waga 50%)

Skala ocen:

51% – 60% – dostateczny (3)

61% – 70% – dostateczny plus (3+)

71% – 80% – dobry (4)

81% – 90% – dobry + (4+)

91% – 100% – bardzo dobry (5)

Pełny opis:

- miejsce pedagogiki w dziedzinie nauk społecznych

- metodologia jako punkt wyjścia dla badań naukowych

- cechy poznania naukowego

- charakterystyka i specyfika badań społecznych

- badania ilościowe w pedagogice

- etapy procesu badawczego

- cel, problem, pytania badawcze

- zmienne, operacjonalizacja zmiennych, wskaźniki pomiaru

- próba badawcza - możliwości doboru badanych, błędy w doborze próby

- pomiar w badaniach ilościowych, trafność i rzetelność pomiaru

- metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach ilościowych - kryteria doboru

- struktura pracy naukowej, formatowanie, standardy APA w cytowaniu i bibliografii

- budowa kwestionariusza ankiety

- rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań i strukturze ankiety

- kodowanie danych ilościowych w arkuszu kalkulacyjnym i programie statystycznym

- analiza danych ilościowych

- konstruowanie raportów z badań ilościowych

- dyskusja wyników - jako odpowiedź na cechy poznania naukowego

- formy prezentacji wyników badań ilościowych

Literatura:

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007) Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą, Lublin: Wydawnictwo KUL

Babbie, E. (2008) Podstawy badań społecznych, Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Impuls

Łobocki, M. (2000) Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Impuls

Pilch, T., Bauman, T. (2001) Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Góralski, A. (2000) Metod badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa: Universitas Rediviva

Uwagi:

Szczegółowe informacje dot. zajęć dla poszczególnych grup znajdują się w sekcjach poświęconych tym grupom. Student obowiązany jest do zapoznania się z polem "Uwagi" dla własnej grupy zajęciowej i do dołączenia do właściwego dla tej grupy Zespołu w MS Teams.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 21 h

przygotowanie do zajęć, lektura - 20 h

przygotowanie się do kolokwium - 30 h

przygotowanie projektu badawczego - 30 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Korko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)