Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych ilościowych PC-5F-MBI
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008.

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006.

M. Łobocki – „Metody i techniki badań pedagogicznych”, Warszawa 2000.

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie pedagogiki specjalnej.

Zna metodologiczne założenia prowadzenia badan ilościowych.

Zna metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach jakościowych.

Zna założenia analizy danych ilościowych.

Umiejętności

Planuje proces badań ilościowych.

Dobiera metody, techniki i narzędzia do celu badań ilościowych.

Konstruuje własne narzędzia do realizacji badań ilościowych.

Analizuje i interpretuje wyniki badań ilościowych, formułuje wnioski pedagogiczne z badań.

Kompetencje społeczne

Rozumie konieczność przestrzegania etyki badań naukowych.

Wykazuje gotowość przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z organizacją procesu diagnostycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia: uzyskanie minimalnego wyniku końcowego 51% (średnia wyników uzyskanych z prac domowych i testu końcowego)

- prace domowe (forma proponowana przez prowadzącego)

- test sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń

Skala ocen:

51% – 60% – dostateczny (3)

61% – 70% – dostateczny plus (3+)

71% – 80% – dobry (4)

81% – 90% – dobry + (4+)

91% – 100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

- Ilościowe i jakościowe badania społeczne.

- Zasady projektowania badań ilościowych w pedagogice specjalnej.

- Konceptualizacja i operacjonalizacja w badaniach ilościowych: pojęcia i definicje oraz zmienne i wskaźniki.

- Rodzaje i zasady doboru prób badawczych w badaniach ilościowych.

- Pomiar w badaniach ilościowych: trafność i rzetelność pomiaru.

- Narzędzia pomiarowe w badaniach ilościowych: indeksy i skale.

- Skale ilościowe – konstruowanie; budowa kwestionariusza ankiety.

- Rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych.

- Kodowanie danych ilościowych.

- Analiza danych ilościowych.

- Konstruowanie raportów z badań ilościowych.

- Prezentacja wyników badań ilościowych.

Metody dydaktyczne:

- rozwiązywanie zadań w grupach podczas zajęć

- prace domowe

- test sprawdzający wiedzę i umiejętności praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 15:05, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2202/2203
Małgorzata Korko 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:20 - 16:55, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2202/2203
Małgorzata Korko 28/ szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:35, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2202/2203
Karolina Jabłońska 29/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2202/2203
Karolina Jabłońska 18/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2202/2203
Karolina Jabłońska 31/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Karolina Jabłońska 26/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Karolina Jabłońska 21/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)