Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych ilościowych PC-5F-MBI
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Pilch, T., & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo „Zak.

Rubacha K. (2019). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie pedagogiki specjalnej.

Zna metodologiczne założenia prowadzenia badan ilościowych.

Zna metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach jakościowych.

Zna założenia analizy danych ilościowych.

Umiejętności

Planuje proces badań ilościowych.

Dobiera metody, techniki i narzędzia do celu badań ilościowych.

Konstruuje własne narzędzia do realizacji badań ilościowych.

Analizuje i interpretuje wyniki badań ilościowych, formułuje wnioski pedagogiczne z badań.

Kompetencje społeczne

Rozumie konieczność przestrzegania etyki badań naukowych.

Wykazuje gotowość przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z organizacją procesu diagnostycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia: uzyskanie minimalnego wyniku końcowego 51% (średnia wyników uzyskanych z aktywności na zajęciach, testu, prac domowych/projektu)

- prace domowe lub projekt końcowy (forma proponowana przez prowadzącego)

- aktywność na zajęciach (forma proponowana przez prowadzącego)

- test sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń

Skala ocen:

51% – 60% – dostateczny (3)

61% – 70% – dostateczny plus (3+)

71% – 80% – dobry (4)

81% – 90% – dobry + (4+)

91% – 100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

- badania ilościowe i jakościowe; charakterystyka

- etapy procesu badawczego

- zasady projektowania badań ilościowych w pedagogice

- aspekty etyczne

- zmienne i jej rodzaje

- operacjonalizacja zmiennych

- tworzenie wskaźników

- skale pomiarowe

- rodzaje i zasady doboru prób badawczych w badaniach ilościowych,

- trafność i rzetelność pomiaru

- dobór i tworzenie narzędzi pomiarowych w badaniach ilościowych

- projektowanie i przeprowadzanie eksperymentu pedagogicznego

- budowa skali/kwestionariusza/ testu psychologicznego/ pedagogicznego jako narzędzia badawczego

- konstruowanie kwestionariusza ankiety; rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych,

- kodowanie danych ilościowych,

- podstawowa analiza danych ilościowych,

- konstruowanie raportów z badań ilościowych,

- prezentacja wyników badań ilościowych.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne:

-rozwiązywanie zadań (indywidualnie, w parach, w grupach)

-metoda stolików eksperckich (wymiana informacji między grupami eksperckimi)

-eksperyment pedagogiczny w klasie

-konstruowanie badania ilościowego i anonimowa ocena rówieśnicza

-konstruowanie kwestionariusza ankiety

-ocenianie gotowego kwestionariusza ankiety

-Zaplanowanie, przeprowadzenie i opis mini-badania ilościowego w postaci postera naukowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:35, Budynek z aulami C, sala 3305
Małgorzata Korko 19/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Karolina Jabłońska 20/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Karolina Jabłońska 17/ szczegóły
4 każdy piątek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3016
Karolina Jabłońska 17/ szczegóły
5 każdy piątek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3232
Karolina Jabłońska 17/ szczegóły
6 każda środa, 13:30 - 15:05, Budynek z aulami C, sala 3235
Małgorzata Korko 11/ szczegóły
7 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1070/1071
Aneta Gop 18/ szczegóły
8 każda środa, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3235
Małgorzata Korko 18/ szczegóły
9 każdy wtorek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1070/1071
Aneta Gop 18/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)