Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych ilościowych PC-5F-MBI
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Łobocki M. (2010). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

Rubacha K. (2019). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rubacha, K. (2016). Metodologia badań nad edukacją. Editions Spotkania Spółka z o.o. S.K.A.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie pedagogiki specjalnej.

Zna metodologiczne założenia prowadzenia badan ilościowych.

Zna metody, techniki i narzędzia stosowane w badaniach jakościowych.

Zna założenia analizy danych ilościowych.

Umiejętności

Planuje proces badań ilościowych.

Dobiera metody, techniki i narzędzia do celu badań ilościowych.

Konstruuje własne narzędzia do realizacji badań ilościowych.

Analizuje i interpretuje wyniki badań ilościowych, formułuje wnioski pedagogiczne z badań.

Kompetencje społeczne

Rozumie konieczność przestrzegania etyki badań naukowych.

Wykazuje gotowość przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z organizacją procesu diagnostycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- test typu "open book" sprawdzający wiadomości i umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń (waga 50%)

- mini-projekt badawczy w parach lub grupach 3-osobowych (waga 50%);

Ocena końcowa będzie średnią wyników uzyskanych z testu i mini-projektu badawczego.

Skala ocen:

51% – 60% – dostateczny (3)

61% – 70% – dostateczny plus (3+)

71% – 80% – dobry (4)

81% – 90% – dobry + (4+)

91% – 100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

- Metoda naukowa w edukacji

- Etapy procesu badawczego

- Gdzie szukać inspiracji do badań?

- Gdzie i jak szukać literatury przedmiotu?

- Typy i wiarygodność prac naukowych;

- Formułowanie pytań i hipotez badawczych

- Czym jest zmienna i jakie są jej rodzaje?

- Schematy badawcze;

- Operacjonalizacja zmiennych i tworzenia wskaźników zmiennych;

- Skale pomiarowe;

- Rzetelność i trafność pomiaru;

- Narzędzia pomiarowe w badaniach ilościowych - zasady konstruowania ankiet; gdzie szukać gotowych narzędzi pomiarowych, takich jak skale i kwestionariusze;

- Próba i populacja;

- Wielkość i reprezentatywność próby;

- Techniki doboru próby;

- Raportowanie badań ilościowych;

- Struktura i charakterystyka artykułu naukowego;

- Zasady etyczne w prowadzeniu badań;

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody kształcenia:

-rozwiązywanie zadań (indywidualnie, w parach, w grupach)

-metoda stolików eksperckich (wymiana informacji między grupami eksperckimi)

-eksperyment pedagogiczny w klasie

-konstruowanie badania ilościowego i anonimowa ocena rówieśnicza

-konstruowanie kwestionariusza ankiety

-Zaplanowanie, przeprowadzenie i opis mini-badania ilościowego w postaci postera naukowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:40 - 13:15, Budynek D, sala 4213
Karolina Jabłońska 25/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1107/1108
Małgorzata Korko 27/ szczegóły
3 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1107/1108
Małgorzata Korko 16/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3305
Karolina Jabłońska 23/ szczegóły
5 każdy wtorek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1107/1108
Małgorzata Korko 25/ szczegóły
6 każda środa, 13:30 - 15:05, Budynek D, sala 4213
Karolina Jabłońska 26/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)