Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacja terapeutyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-RTE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacja terapeutyczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie zrozumienia roli i różnych aspektów relacji terapeutycznej. Studenci analizują wspólnie z prowadzącym różnice w relacji terapeutycznej w różnych podejściach psychoterapeutycznych. Badają kryzysy w relacji terapeutycznej rozróżniając wpływ terapeuty i pacjenta.

Pełny opis:

1. Relacja terapeutyczna - definicja, części składowe, różnice w zależności od podejścia terapeutycznego

2. Relacja terapeutyczna w psychoanalizie

3. Relacja terapeutyczna w terapii humanistycznej

4. Relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej

5. Relacja terapeutyczna w terapii systemowej i terapii par

6. Kontrakt terapeutyczny, a relacja terapeutyczna

7. Opór a relacja terapeutyczna

Literatura:

Charles J. Gelso, Jeffrey A. Hayes Relacja terapeutyczna Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Lidia Grzesiuk Psychoterapia. Szkoły zjawiska techniki i specyficzne problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

- formułować cele wybranej metody pomocy psychologicznej;

- rozpoznawać wpływ własnych (terapeuty) zachowań na jakość relacji terapeutycznej;

- rozpoznawać różnice w relacji terapeutycznej w zależności od rodzaju metody pomocy psychologicznej;

- rozpoznawać różnice w relacji terapeutycznej w zależności od etapu w procesie zmiany;

Umiejętności

- uzgodnić z pacjentem/klientem wspólne cele terapii/pomocy psychologicznej;

- zaprojektować i uzgodnić z pacjentem sposoby osiągania celów terapii;

- oceniać krytyczne momenty w relacji terapeutycznej;

- przeprowadzić rozmowę z pacjentem o problemach w ich relacji terapeutycznej;

Kompetencje społeczne

- jest otwarty na rozumienie samego siebie;

- jest zdolny do modyfikowania swoich zachowań w relacji;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Praca pisemna, prace przygotowywane w podgupach

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Jan Czabała, Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Ćwiczenia warsztatowe umożliwiające doświadczenie psychologiczne wybranych aspektów relacji terapeutycznej.Ocena umiejętności podczas wykonywania zadań, przygotowanie zadań domowych, przedstawienie pracy pisemnej

Pełny opis:

Omówienie znaczenia i właściwości związku terapeutycznego pomiędzy pacjentem a terapeutą sprzyjającego osiąganiu celów terapeutycznych oraz budowaniu satysfakcji pacjentów.

Kształtowanie/ doskonalenie umiejętności formułowania celów terapii dostosowanych do potrzeb pacjentów.

Kształtowana/ doskonalona umiejętność zawierania kontraktu terapeutycznego.

Kształtowana/ doskonalona umiejętność rozpoznawania różnego rodzaju czynników wpływających na jakość relacji.

Kształtowana/ doskonalona umiejętności różnicowania zachowań terapeutycznych dostosowanych do formy pomocy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006) Systemy psychoterapeutyczne, IPZ, Warszawa – podrozdziały dotyczące relacji.

Yalom I. (2008) Psychoterapia egzystencjalna, IPZ, Warszawa, s.412-425.

Czabała J.C. (2010) Czynniki leczące w psychoterapii, PWN Warszawa, rozdz. 7, 12 i 13.

Literatura uzupełniająca:

Norcross J.C., Guy J.D. (2007) Leaving it at the office. A guided psychotherapist self-care, The Guilford Press, NY.

Uwagi:

Warsztat; praca w diadzie; dyskusja; studium przypadku; praca w grupach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie zrozumienia roli i różnych aspektów relacji terapeutycznej. Studenci analizują wspólnie z prowadzącym różnice w relacji terapeutycznej w różnych podejściach psychoterapeutycznych. Badają kryzysy w relacji terapeutycznej rozróżniając wpływ terapeuty i pacjenta.

Pełny opis:

1. Relacja terapeutyczna - definicja, części składowe, różnice w zależności od podejścia terapeutycznego

2. Relacja terapeutyczna w psychoanalizie

3. Relacja terapeutyczna w terapii humanistycznej

4. Relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej

5. Relacja terapeutyczna w terapii systemowej i terapii par

6. Kontrakt terapeutyczny, a relacja terapeutyczna

7. Opór a relacja terapeutyczna

Literatura:

Charles J. Gelso, Jeffrey A. Hayes Relacja terapeutyczna Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Lidia Grzesiuk Psychoterapia. Szkoły zjawiska techniki i specyficzne problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Jan Czabała, Magdalena Gawrych, Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Jan Czabała, Monika Misiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie zrozumienia roli i różnych aspektów relacji terapeutycznej. Studenci analizują wspólnie z prowadzącym różnice w relacji terapeutycznej w różnych podejściach psychoterapeutycznych. Badają kryzysy w relacji terapeutycznej rozróżniając wpływ terapeuty i pacjenta.

Pełny opis:

1. Relacja terapeutyczna - definicja, części składowe, różnice w zależności od podejścia terapeutycznego

2. Relacja terapeutyczna w psychoanalizie

3. Relacja terapeutyczna w terapii humanistycznej

4. Relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej

5. Relacja terapeutyczna w terapii systemowej i terapii par

6. Kontrakt terapeutyczny, a relacja terapeutyczna

7. Opór a relacja terapeutyczna

Literatura:

• Gelso, Ch., J., Hayes,J., A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP.

• Heaton, J. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: GWP, rozdział 3.

• Kottler, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP

• Kottler, J. (2004). Opór w psychoterapii. Gdańsk: GWP

• Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (1994).(red. Bogdan de Barbaro), Kraków: Collegium Medicum UJ

• Yalom, I. (2010). Dar terapii. Warszawa: IPZ.

• Yalom, I. (2011) Mama i sens życia. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

• Yalom, I. (2013). Kat miłości ,Warszawa: Wyd. Czarna Owca /lub inna wybrana samodzielnie/.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Jan Czabała, Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie zrozumienia roli i różnych aspektów relacji terapeutycznej. Studenci analizują wspólnie z prowadzącym różnice w relacji terapeutycznej w różnych podejściach psychoterapeutycznych. Badają kryzysy w relacji terapeutycznej rozróżniając wpływ terapeuty i pacjenta.

Pełny opis:

1. Relacja terapeutyczna - definicja, części składowe, różnice w zależności od podejścia terapeutycznego

2. Relacja terapeutyczna w psychoanalizie

3. Relacja terapeutyczna w terapii humanistycznej

4. Relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej

5. Relacja terapeutyczna w terapii systemowej i terapii par

6. Kontrakt terapeutyczny, a relacja terapeutyczna

7. Opór a relacja terapeutyczna

Literatura:

Gelso, Ch., J., Hayes,J., A. (2004). Relacja terapeutyczna. Gdańsk: GWP.

• Heaton, J. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk: GWP, rozdział 3.

• Kottler, J. (2003). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP

• Kottler, J. (2004). Opór w psychoterapii. Gdańsk: GWP

• Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (1994).(red. Bogdan de Barbaro), Kraków: Collegium Medicum UJ

• Yalom, I. (2010). Dar terapii. Warszawa: IPZ.

• Yalom, I. (2011) Mama i sens życia. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.

• Yalom, I. (2013). Kat miłości ,Warszawa: Wyd. Czarna Owca /lub inna wybrana samodzielnie/.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała
Prowadzący grup: Jan Czabała, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)