Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MZK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: terapia pedagogiczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie zasady korekcji i kompensacji jako oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania oraz liczenia.

- Zna i rozumie psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania skuteczności działań terapeutycznych podejmowanych w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

- Zna merytoryczne i metodyczne podstawy programowania działań terapeutycznych w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

- Zna sposoby konstruowania i ewaluacji indywidualnych oraz grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych.

- Potrafi udzielać wsparcia dziecku/ uczniowi z grupy ryzyka oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w ramach prowadzonych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Umiejętności:

- Potrafi interpretować korekcję i kompensację jako oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

- Potrafi analizować metodykę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

- Potrafi stosować metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka i z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

- Potrafi projektować proces wsparcia dziecka lub ucznia z grupy ryzyka oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w przedszkolu i szkole w ramach projektowanych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

- Potrafi opracować program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka/ucznia z trudnościami w uczeniu się (w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się) oraz dokonać jego ewaluacji.

Kompetencje społeczne:

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy zdarzeń pedagogicznych.

- Współpracuje z innymi nauczycielami-specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska, Iwona Grymuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- przygotowanie przez słuchacza programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka z trudnościami w uczeniu się (specyficzne

trudności w uczeniu się, zaburzenia i odchylenia rozwojowe),

- przygotowanie przez słuchacza scenariusza zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich przeprowadzenie (symulacja),

- egzamin.

Pełny opis:

Treści:

1. Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w świetle prawa.

Definicje i terminy związane z prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

2. Cele oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych, zadania terapeuty pedagogicznego.

3. Czynniki warunkujące efektywność terapii.

4. Analiza poszczególnych aspektów postępowania terapeutycznego i ich znaczenie dla efektów terapii.

5. Rozpoznawanie objawów zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych na podstawie analizy wyników diagnozy oraz wytworów dziecka.

6. Etapy pracy korekcyjno-kompensacyjnej oraz zasady terapii.

7. Zasady opracowywania indywidualnych i grupowych programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu na podstawie wyników diagnozy.

8. Zasady opracowywania indywidualnych i grupowych scenariuszy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu zgodnych z założeniami programu terapii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz, M. (1997). Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia. Warszawa: CMPP-P.

Czajkowska, I., Herda, K. (1989). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa: WSIP.

Domagała, A., Mirecka, U. (2012). Słuch mowny. Klasyfikacja zjawisk. W: S. Grabias, M Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin: UMCS.

Jastrząb, J. (2002). Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych. Warszawa: CMPP-P.

Kaja, B (2001). Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Kurkowski, Z. M., Kruczyńska, A. (2015). Rozwój funkcji słuchowych. W: E. Muzyka-Furtak (red.), Surdologopedia. Teoria i praktyka. Gdańsk: Harmonia.

Spionek, H. (1970). Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa.

Spionek, H. (1973). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Grabałowska, K. (2005). Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu: poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń: Dom Organizatora.

Jastrząb, J.(1997). Toruńska szkoła terapeutyczna. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne ”AKAPIT”.

Skibińska, H. (2001). Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Zakrzewska, B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń. Warszawa: WSIP.

Uwagi:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1c1b8716fec6484e99efa684e16651dd%40thread.tacv2/conversations?groupId=337ddf7b-e195-42c8-9a8b-f9706ad03521&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 50

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy: opracowanie programu terapii oraz scenariusza zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.