Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PRD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla V r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla V r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W pracy psychologa kluczową umiejętnością jest zbieranie i interpretowanie informacji dotyczących człowieka z którym pracuje. Kurs ten ma przygotować studentów do zintegrowanego i pogłębionego korzystania z wcześniej poznanych technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu psychologicznego, w tworzeniu profilu psychologicznego konkretnej osoby. Sposoby pomiaru efektów kształcenia: efekty wytworów grup ćwiczeniowych podczas ćwiczeń w małych grupach, prace domowe, praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć

Charakterystyka dobrego kontaktu z osobą badaną Co stanowi o dobrym kontakcie, wskaźniki oporu, charakterystyka i znaczenie oporu w różnych paradygmatach.

Sposoby postępowania z oporem.

Zasady zawierania kontraktu diagnostycznego. Recypatia – rola i znaczenie, pytania i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Narzędzia diagnostyczne Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne. Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Wybrane nurty psychologiczne Przypomnienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z wykorzystaniem różnych technik psychologicznych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości.

Studium przypadku Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Założenia metodologiczne. Prezentacja schematu opracowania studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu Interpretacja danych uzyskanych z użyciem różnych technik psychologicznych, tworzenie hipotez, które mają być weryfikowane w wywiadzie. Obszary pytań w wywiadzie psychologicznym.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Strategie pracy z oporem.

Zjawiska psychologiczne występujące w kontakcie diagnostycznym. Formułowanie hipotez diagnostycznych na podstawie wskaźników. Przygotowanie planów wywiadów. W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz adekwatność planu wywiadu.

Omówienie przykładów na forum w celu weryfikacji poprawności metodologicznej.

Konsultacje planów wywiadów przygotowanych przez studentów z prowadzącym zajęcia.

Zjawiska w psychoterapii Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i operacjonalizacja. Omówienie procesów psychologicznych związanych z sytuacją badania. Wszelkie trudności, własne emocje, przeciwprzeniesienie studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Interpretacja zebranych danych i omówienie wybranych treści z przeprowadzonych wywiadów Omówienie doświadczeń z przeprowadzonych wywiadów.

Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi. Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Literatura uzupełniająca:

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Stewart, J. (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne;

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych dotyczących postępowania diagnostycznego;

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, również w kontekście różnych teorii osobowości;

posiada na poziomie podstawowym umiejętności aktywnego słuchania potrzebne do przeprowadzenia wywiadu psychologicznego;

posiada umiejętność diagnozy psychologicznej, w zakresie podstawowych właściwości osobowościowych;

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowaniu procesu diagnostycznego;

przestrzega zasad etyki dotyczących prowadzenia procedur diagnostycznych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji wywiadu diagnostycznego;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu stanowi jakość studium przypadku osoby badanej opracowane przez każdego uczestnika kursu, jakość analizy informacji uzyskanych z użyciem technik diagnostycznych i analizy danych zebranych w przebiegu wywiadu ukierunkowanego na weryfikacje postawionych hipotez.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Kamila Dobrenko, Magdalena Gawrych, Marcin Sękowski, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W pracy psychologa kluczową umiejętnością jest zbieranie i interpretowanie informacji dotyczących człowieka z którym pracuje. Kurs ten ma przygotować studentów do zintegrowanego i pogłębionego korzystania z wcześniej poznanych technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu psychologicznego, w tworzeniu diagnozy psychologicznej konkretnej osoby.

Pełny opis:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć

Charakterystyka dobrego kontaktu z osobą badaną.

Co stanowi o dobrym kontakcie, wskaźniki oporu, charakterystyka i znaczenie oporu w różnych paradygmatach.

Sposoby postępowania z oporem.

Zasady zawierania kontraktu diagnostycznego.

Recypatia - rola i znaczenie, pytanie i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Narzędzia diagnostyczne

Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne. Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Wybrane nurty psychologiczne

Przypomnienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z wykorzystaniem różnych technik psychologicznych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości.

Studium przypadku

Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Prezentacja schematu opracowania studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu

Interpretacja danych uzyskanych z użyciem technik projekcyjnych, zaczynamy tworzyć hipotezy, które mają być weryfikowane w wywiadzie.

Obszary pytań w wywiadzie psychologicznym.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Strategie pracy z oporem.

Zjawiska psychologiczne występujące w kontakcie diagnostycznym.

Formułowanie hipotez diagnostycznych na podstawie wskaźników.

Przygotowanie planów wywiadów.

W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz czy przygotowany plan wywiadu spełnia interesujące nas kryteria.

Omawiamy przykłady na forum, w celu weryfikacji poprawności metodologicznej.

Konsultacje planów wywiadów przygotowanych przez studentów z prowadzącym zajęcia.

Zjawisk w psychoterapii

Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i operacjonalizacja.

Omówienie procesów psychologicznych związanych z sytuacją badania.

Wszelkie trudności, własne emocje, przeciwprzeniesienie studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Interpretacja zebranych danych i omówienie wybranych treści z przeprowadzonych wywiadów

Omawiamy doświadczeń z przeprowadzonych wywiadów. Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi.

Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Literatura:

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stewart, J. (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Uwagi:

LINKI do zespołów w TEAMS:

"20/21 ST gr 1 Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku"

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4f71192755d04a39a711d57a346fdf50%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ba0caaf9-d300-4341-9caf-bc3c395e1b4b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

"20/21 ST gr 4 Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku"

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad2b60ac535be437d84421178b08bb8d4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a0ed272f-fb6c-424f-97ee-57cb7a22d5ce&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody i kryteria oceniania w trybie pracy zdalnej

Zajęcia będą realizowane za pośrednictwem TEAMs.

Treści merytoryczne będą miały formę mini wykładów oraz dyskusji ze studentami, na forum grupy, za pośrednictwem TEAMs.

Niektóre z zadań studenci będą realizowali w małych grupach (3-5 osobowych) używając wybranego przez siebie komunikatora – efekty tej pracy będą monitorowane przez prowadzącego za pośrednictwem pisemnych prac oraz omawiania na forum w czasie zajęć zdalnych z cała grupą ćwiczeniową. Część zajęć będzie miała formę konsultacji z małą grupą lub indywidualnie z prowadzącym zajęcia (np. sprawdzanie planów wywiadów).

Analiza informacji uzyskanych z użyciem technik diagnostycznych, analiza danych zebranych w przebiegu wywiadu ukierunkowanego na weryfikacje postawionych hipotez.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć: prace domowe 2x10 godz.; czytanie lektur 40 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - studium przypadku: 5+5+5+5+20= 40 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Marta Jarmakowicz, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W pracy psychologa kluczową umiejętnością jest zbieranie i interpretowanie informacji dotyczących człowieka z którym pracuje. Kurs ten ma przygotować studentów do zintegrowanego i pogłębionego korzystania z wcześniej poznanych technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu psychologicznego, w tworzeniu profilu psychologicznego konkretnej osoby. Sposoby pomiaru efektów kształcenia: efekty wytworów grup ćwiczeniowych podczas ćwiczeń w małych grupach, prace domowe, praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć

Charakterystyka dobrego kontaktu z osobą badaną Co stanowi o dobrym kontakcie, wskaźniki oporu, charakterystyka i znaczenie oporu w różnych paradygmatach.

Sposoby postępowania z oporem.

Zasady zawierania kontraktu diagnostycznego. Recypatia – rola i znaczenie, pytania i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Narzędzia diagnostyczne Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne. Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Wybrane nurty psychologiczne Przypomnienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z wykorzystaniem różnych technik psychologicznych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości.

Studium przypadku Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Założenia metodologiczne. Prezentacja schematu opracowania studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu Interpretacja danych uzyskanych z użyciem różnych technik psychologicznych, tworzenie hipotez, które mają być weryfikowane w wywiadzie. Obszary pytań w wywiadzie psychologicznym.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Strategie pracy z oporem.

Zjawiska psychologiczne występujące w kontakcie diagnostycznym. Formułowanie hipotez diagnostycznych na podstawie wskaźników. Przygotowanie planów wywiadów. W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz adekwatność planu wywiadu.

Omówienie przykładów na forum w celu weryfikacji poprawności metodologicznej.

Konsultacje planów wywiadów przygotowanych przez studentów z prowadzącym zajęcia.

Zjawiska w psychoterapii Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i operacjonalizacja. Omówienie procesów psychologicznych związanych z sytuacją badania. Wszelkie trudności, własne emocje, przeciwprzeniesienie studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Interpretacja zebranych danych i omówienie wybranych treści z przeprowadzonych wywiadów Omówienie doświadczeń z przeprowadzonych wywiadów.

Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi. Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Literatura uzupełniająca:

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Stewart, J. (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania w trybie pracy zdalnej

Zajęcia będą realizowane za pośrednictwem TEAMs. Treści merytoryczne będą przekazywane w formie mini wykładów oraz dyskusji ze studentami na forum grupy, za pośrednictwem TEAMs. Niektóre z zadań studenci będą realizowali w małych grupach (3-5 osobowych) używając wybranego przez siebie komunikatora – efekty tej pracy będą monitorowane przez prowadzącego za pośrednictwem pisemnych prac oraz omawiania na forum w czasie zajęć zdalnych z całą grupą ćwiczeniową. Część zajęć będzie miała formę konsultacji z małą grupą lub indywidualnie z prowadzącym zajęcia (np. sprawdzanie planów wywiadów).

Stosowane metody kształcenia:

podczas zajęć wykorzystane zostają aktywizujące metody problemowe; podczas zajęć korzysta się z następujących form pracy: praca samodzielna (zadania indywidualne), praca

zespołowa pod kierunkiem nauczyciela, praca w

podgrupach, praca poza godzinami kontaktowymi, w tym przygotowanie do zajęć, praca z wykorzystaniem kontaktu elektronicznego (praca z materiałem multimedialnym)

Kryteria oceniania: jakość wykonania poszczególnych zadań, jakość pracy zaliczeniowej, terminowość przesyłania poszczególnych zadań terminowość pracy zaliczeniowej

Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych):

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć 15

Inne zadania - w tym praca z osobą badaną 15

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Linki do Teams:

gr.1 - prowadzący: dr Zaborek

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad3967cd4059b4b1b86d5abf77d22640b%40thread.tacv2/conversations?groupId=0dbb5812-93aa-4fc5-a872-f2296afd729a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr2 - prowadząca dr Gawrych

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a79b7bfdc890a46fbb2a7f0b85b6d8669%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3c2b8c0-b8b7-4641-b60e-adcac02ae366&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr. 3- prowadząca mgr Jarmakowicz

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afe6a0df7d31a450daf91479bfc4f805b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a54ac77f-273a-4503-83b9-6fe5a6816a93&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr.4- prowadząca dr Gawrych

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a89ee875f00497d8504dbfd644d696a%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9b840ad-da92-4c68-ba0e-cb46bee09c2c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Kamila Dobrenko, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W pracy psychologa kluczową umiejętnością jest zbieranie i interpretowanie informacji dotyczących człowieka z którym pracuje. Kurs ten ma przygotować studentów do zintegrowanego i pogłębionego korzystania z wcześniej poznanych technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu psychologicznego, w tworzeniu diagnozy psychologicznej konkretnej osoby.

Pełny opis:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć

Charakterystyka dobrego kontaktu z osobą badaną.

Co stanowi o dobrym kontakcie, wskaźniki oporu, charakterystyka i znaczenie oporu w różnych paradygmatach.

Sposoby postępowania z oporem.

Zasady zawierania kontraktu diagnostycznego.

Recypatia - rola i znaczenie, pytanie i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Narzędzia diagnostyczne

Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne. Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Wybrane nurty psychologiczne

Przypomnienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z wykorzystaniem różnych technik psychologicznych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości.

Studium przypadku

Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Prezentacja schematu opracowania studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu

Interpretacja danych uzyskanych z użyciem technik projekcyjnych, zaczynamy tworzyć hipotezy, które mają być weryfikowane w wywiadzie.

Obszary pytań w wywiadzie psychologicznym.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Strategie pracy z oporem.

Zjawiska psychologiczne występujące w kontakcie diagnostycznym.

Formułowanie hipotez diagnostycznych na podstawie wskaźników.

Przygotowanie planów wywiadów.

W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz czy przygotowany plan wywiadu spełnia interesujące nas kryteria.

Omawiamy przykłady na forum, w celu weryfikacji poprawności metodologicznej.

Konsultacje planów wywiadów przygotowanych przez studentów z prowadzącym zajęcia.

Zjawisk w psychoterapii

Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i operacjonalizacja.

Omówienie procesów psychologicznych związanych z sytuacją badania.

Wszelkie trudności, własne emocje, przeciwprzeniesienie studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Interpretacja zebranych danych i omówienie wybranych treści z przeprowadzonych wywiadów

Omawiamy doświadczeń z przeprowadzonych wywiadów. Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi.

Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Literatura:

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stewart, J. (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

mini wykłady

ćwiczenia

praca w grupach

analiza przygotowanych przez studentów studiów przypadku

Nakład pracy studenta 4 ECTS:

30 godz. pracy w trakcie zajęć

20 godz. studiowanie literatury

10 godz. wykonanie prac domowych

10 godz. przeprowadzenie trzy stopniowej procedury diagnostycznej

30 godz. przygotowanie i analiza studium przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Marta Jarmakowicz, Joanna Rogala-Floryan, Filip Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W pracy psychologa kluczową umiejętnością jest zbieranie i interpretowanie informacji dotyczących człowieka z którym pracuje. Kurs ten ma przygotować studentów do zintegrowanego i pogłębionego korzystania z wcześniej poznanych technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu psychologicznego, w tworzeniu diagnozy psychologicznej konkretnej osoby.

Pełny opis:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć

Charakterystyka dobrego kontaktu z osobą badaną.

Co stanowi o dobrym kontakcie, wskaźniki oporu, charakterystyka i znaczenie oporu w różnych paradygmatach.

Sposoby postępowania z oporem.

Zasady zawierania kontraktu diagnostycznego.

Recypatia - rola i znaczenie, pytanie i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Narzędzia diagnostyczne

Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne. Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Wybrane nurty psychologiczne

Przypomnienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z wykorzystaniem różnych technik psychologicznych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości.

Studium przypadku

Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Prezentacja schematu opracowania studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu

Interpretacja danych uzyskanych z użyciem technik projekcyjnych, zaczynamy tworzyć hipotezy, które mają być weryfikowane w wywiadzie.

Obszary pytań w wywiadzie psychologicznym.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Strategie pracy z oporem.

Zjawiska psychologiczne występujące w kontakcie diagnostycznym.

Formułowanie hipotez diagnostycznych na podstawie wskaźników.

Przygotowanie planów wywiadów.

W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz czy przygotowany plan wywiadu spełnia interesujące nas kryteria.

Omawiamy przykłady na forum, w celu weryfikacji poprawności metodologicznej.

Konsultacje planów wywiadów przygotowanych przez studentów z prowadzącym zajęcia.

Zjawisk w psychoterapii

Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i operacjonalizacja.

Omówienie procesów psychologicznych związanych z sytuacją badania.

Wszelkie trudności, własne emocje, przeciwprzeniesienie studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Interpretacja zebranych danych i omówienie wybranych treści z przeprowadzonych wywiadów

Omawiamy doświadczeń z przeprowadzonych wywiadów. Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi.

Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Literatura:

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stewart, J. (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

mini wykłady

ćwiczenia

praca w grupach

analiza przygotowanych przez studentów studiów przypadku

Nakład pracy studenta 4 ECTS:

30 godz. pracy w trakcie zajęć

20 godz. studiowanie literatury

10 godz. wykonanie prac domowych

10 godz. przeprowadzenie trzy stopniowej procedury diagnostycznej

30 godz. przygotowanie i analiza studium przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Kamila Dobrenko, Małgorzata Najderska, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne;

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych dotyczących postępowania diagnostycznego;

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, również w kontekście różnych teorii osobowości;

posiada na poziomie podstawowym umiejętności aktywnego słuchania potrzebne do przeprowadzenia wywiadu psychologicznego;

posiada umiejętność diagnozy psychologicznej, w zakresie podstawowych właściwości osobowościowych;

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowaniu procesu diagnostycznego;

przestrzega zasad etyki dotyczących prowadzenia procedur diagnostycznych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji wywiadu diagnostycznego;

Pełny opis:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć

Charakterystyka dobrego kontaktu z osobą badaną.

Co stanowi o dobrym kontakcie, wskaźniki oporu, charakterystyka i znaczenie oporu w różnych paradygmatach.

Sposoby postępowania z oporem.

Zasady zawierania kontraktu diagnostycznego.

Recypatia - rola i znaczenie, pytanie i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Narzędzia diagnostyczne

Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne. Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Wybrane nurty psychologiczne

Przypomnienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z wykorzystaniem różnych technik psychologicznych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości.

Studium przypadku

Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Prezentacja schematu opracowania studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu

Interpretacja danych uzyskanych z użyciem technik projekcyjnych, zaczynamy tworzyć hipotezy, które mają być weryfikowane w wywiadzie.

Obszary pytań w wywiadzie psychologicznym.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Strategie pracy z oporem.

Zjawiska psychologiczne występujące w kontakcie diagnostycznym.

Formułowanie hipotez diagnostycznych na podstawie wskaźników.

Przygotowanie planów wywiadów.

W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz czy przygotowany plan wywiadu spełnia interesujące nas kryteria.

Omawiamy przykłady na forum, w celu weryfikacji poprawności metodologicznej.

Konsultacje planów wywiadów przygotowanych przez studentów z prowadzącym zajęcia.

Zjawisk w psychoterapii

Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i operacjonalizacja.

Omówienie procesów psychologicznych związanych z sytuacją badania.

Wszelkie trudności, własne emocje, przeciwprzeniesienie studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Interpretacja zebranych danych i omówienie wybranych treści z przeprowadzonych wywiadów

Omawiamy doświadczeń z przeprowadzonych wywiadów. Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi.

Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Literatura:

Lektury obowiązkowe (fragmenty wybrane przez prowadzącego grupę):

Kuberska-Kędzierska M. (2018). Ile ważą emocje? Łódź: Wydawnictwo Galaktyka. Stemplewska-Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz K. (red.) (1998). Nowe spojrzenia na Test Niedokończonych Zdań J.B. Rottera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Lektury uzupełniające:

Bellack, A. S., Hersen, M.. (2010). Diagnoza behawioralna. Podręcznik. Warszawa: ME-KOM.

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii (Ilustracja przypadku: podejście integracyjne w pracy ze Stanisławem, s. 642-675). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Egan, G. (2002). Uważanie, słuchanie i rozumienie. W: G. Egan, Kompetentne pomaganie. Model pracy oparty na procesie rozwiązywania problemów (s. 104-130). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Fronczyk, K. (2009). Kwestionariusze osobowości i temperamentu. W: K. Fronczyk (red.), Psychometria – podstawowe zagadnienia (s. 39-53). Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Jaworowska, A., Matczak, A. (1998). Test Niedokończonych zdań Rottera (RISB). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kuberska-Kędzierska M. (2018). Ile ważą emocje? Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Wybrany jeden rozdział – historia pracy z jednym pacjentem.

Persons, J. B. (2007). Terapia poznawcza w praktyce. Podejście oparte na sformułowaniu przypadku. Gdynia: Alliance Press.

Stewart, J. (red.) . (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN

Stricker, G., Gold, J. (2010). Studia przypadków psychoterapii. Integracyjne przykłady pracy wybitnych psychoterapeutów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K, Paluchowski, Wł. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2 (s. 25-94). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

mini wykłady

ćwiczenia

praca w grupach

analiza przygotowanych przez studentów studiów przypadku

Nakład pracy studenta 4 ECTS:

30 godz. pracy w trakcie zajęć

20 godz. studiowanie literatury

10 godz. wykonanie prac domowych

10 godz. przeprowadzenie trzy stopniowej procedury diagnostycznej

30 godz. przygotowanie i analiza studium przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Małgorzata Najderska, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne;

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych dotyczących postępowania diagnostycznego;

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, również w kontekście różnych teorii osobowości;

posiada na poziomie podstawowym umiejętności aktywnego słuchania potrzebne do przeprowadzenia wywiadu psychologicznego;

posiada umiejętność diagnozy psychologicznej, w zakresie podstawowych właściwości osobowościowych;

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowaniu procesu diagnostycznego;

przestrzega zasad etyki dotyczących prowadzenia procedur diagnostycznych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji wywiadu diagnostycznego;

Pełny opis:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć

Charakterystyka dobrego kontaktu z osobą badaną.

Co stanowi o dobrym kontakcie, wskaźniki oporu, charakterystyka i znaczenie oporu w różnych paradygmatach.

Sposoby postępowania z oporem.

Zasady zawierania kontraktu diagnostycznego.

Recypatia - rola i znaczenie, pytanie i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Narzędzia diagnostyczne

Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne. Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Wybrane nurty psychologiczne

Przypomnienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z wykorzystaniem różnych technik psychologicznych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości.

Studium przypadku

Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Prezentacja schematu opracowania studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu

Interpretacja danych uzyskanych z użyciem technik projekcyjnych, zaczynamy tworzyć hipotezy, które mają być weryfikowane w wywiadzie.

Obszary pytań w wywiadzie psychologicznym.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Strategie pracy z oporem.

Zjawiska psychologiczne występujące w kontakcie diagnostycznym.

Formułowanie hipotez diagnostycznych na podstawie wskaźników.

Przygotowanie planów wywiadów.

W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz czy przygotowany plan wywiadu spełnia interesujące nas kryteria.

Omawiamy przykłady na forum, w celu weryfikacji poprawności metodologicznej.

Konsultacje planów wywiadów przygotowanych przez studentów z prowadzącym zajęcia.

Zjawisk w psychoterapii

Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i operacjonalizacja.

Omówienie procesów psychologicznych związanych z sytuacją badania.

Wszelkie trudności, własne emocje, przeciwprzeniesienie studentów w dotychczasowych kontaktach z klientami.

Interpretacja zebranych danych i omówienie wybranych treści z przeprowadzonych wywiadów

Omawiamy doświadczeń z przeprowadzonych wywiadów. Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi.

Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach.

Literatura:

Lektury obowiązkowe (fragmenty wybrane przez prowadzącego grupę):

Kuberska-Kędzierska M. (2018). Ile ważą emocje? Łódź: Wydawnictwo Galaktyka. Stemplewska-Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz K. (red.) (1998). Nowe spojrzenia na Test Niedokończonych Zdań J.B. Rottera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Lektury uzupełniające:

Bellack, A. S., Hersen, M.. (2010). Diagnoza behawioralna. Podręcznik. Warszawa: ME-KOM.

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii (Ilustracja przypadku: podejście integracyjne w pracy ze Stanisławem, s. 642-675). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Egan, G. (2002). Uważanie, słuchanie i rozumienie. W: G. Egan, Kompetentne pomaganie. Model pracy oparty na procesie rozwiązywania problemów (s. 104-130). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Fronczyk, K. (2009). Kwestionariusze osobowości i temperamentu. W: K. Fronczyk (red.), Psychometria – podstawowe zagadnienia (s. 39-53). Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Jaworowska, A., Matczak, A. (1998). Test Niedokończonych zdań Rottera (RISB). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kuberska-Kędzierska M. (2018). Ile ważą emocje? Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Wybrany jeden rozdział – historia pracy z jednym pacjentem.

Persons, J. B. (2007). Terapia poznawcza w praktyce. Podejście oparte na sformułowaniu przypadku. Gdynia: Alliance Press.

Stewart, J. (red.) . (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN

Stricker, G., Gold, J. (2010). Studia przypadków psychoterapii. Integracyjne przykłady pracy wybitnych psychoterapeutów. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K, Paluchowski, Wł. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2 (s. 25-94). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

mini wykłady

ćwiczenia

praca w grupach

analiza przygotowanych przez studentów studiów przypadku

Nakład pracy studenta 4 ECTS:

30 godz. pracy w trakcie zajęć

20 godz. studiowanie literatury

10 godz. wykonanie prac domowych

10 godz. przeprowadzenie trzy stopniowej procedury diagnostycznej

30 godz. przygotowanie i analiza studium przypadku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)