Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka interwencji kryzysowej 10-2S-MIK
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

- James R., Gilliland B. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Kubacka-Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- Badura - Madej Wanda (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. (Seria Biblioteka Pracownika Socjalnego) Warszawa, Interart.

- Herman Judith Lewis (1998). Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

- Kubacka-Jasiecka Dorota, Mudryń Krzysztof (red.) (2003). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna: nowe ujęcia i możliwości. Toruń, Wydaw. Adam Marszałek.

- Leviton Sharon C., Greenstone James L. (2004). Interwencja Kryzysowa. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Pilecka B. (2004). Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego.

20.03.2020 Na czas edukacji zdalnej poleca się korzystanie z następujących źródeł dostępnych zdalnie:

Analiza tekstów dotyczących interwencji kryzysowej:

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-i-wspouzalenienia/316-interwencja-kryzysowa.html

https://fdds.pl/o-nas/

Film szkoleniowy z udziałem prof.L.Mellibrudy nt radzenia sobie z lękiem:

http://www.psychologia.edu.pl/filmy-wideo.html

Film edukacyjny (PARPA) Zranione Dusze

Geldard K., Skuteczne Interwencje w Pracy z Młodymi Ludźmi z grup ryzyka

Seweryńska A.M., Uczeń z Rodziny Dysfunkcyjnej

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W05 Odróżnia sytuacje kryzysowe od innych sytuacji trudnych w życiu człowieka.

PC1_KS_W01 Opisuje podstawowe zasady prowadzenia interwencji kryzysowej.

PC1_KS_W05 Odróżnia PTSD od innych następstw stresu traumatycznego.

Umiejętności

PC1_KS_U03 PC1_KS_U04 Konstruuje plan pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego.

PC1_KS_U03 Posiada umiejętność nawiązywania kontaktu wspierającego i udzielić wsparcia emocjonalnego z osobą w trudnej sytuacji życiowej.

PC1_KS_U03 PC1_KK_U06 Potrafi zaprezentować informacje na temat placówek i programów wspierających osoby w stanie kryzysu wywołanego różnymi doświadczeniami traumatycznymi (przemoc w rodzinie, samobójstwo, gwałt, choroba, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby itp.).

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K04 Poszukuje optymalnych rozwiązań problemów klientów, rozwiązuje dylematy etyczne związane z pomaganiem osobom w kryzysie psychologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

- Praca zespołowa - prezentacja wybranego systemu wsparcia osoby w kryzysie psychologicznym.

- Wykonanie projektu pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego

20.03.2020. Na podstawie wskazanych i dostępnych źródeł (specjalistyczne strony www i portale internetowe, cyfrowe zasoby biblioteczne) studenci opiszą podstawowe zasady prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacjach wyszczególnionych w sylabusie, oraz stworzą plan pomocy osobie w stanie kryzysu psychologicznego.

Z merytorycznym wsparciem wykładowcy, studenci pracują nad tematami wynikającymi z treści przedmiotu, przydzielonymi każdej osobie na początku semestru (prezentacja).

Zakres tematów:

1. Pojecie kryzysu psychologicznego, przebieg reakcji kryzysowej.

2. Cechy kryzysu psychologicznego

3. Rodzaje kryzysów psychologicznych

4. Teorie kryzysu psychologicznego

5. Stres traumatyczny (PTSD)

6. Interwencja kryzysowa

7. System pomocy osobom w stanie kryzysu psychologicznego

8. Ośrodek interwencji kryzysowej jako placówka wspierająca

9. Kryzys suicydalny

10. Kryzys związany z gwałtem

11. Kryzys związany z żałoba po stracie osób bliskich

12. Stres onkologiczny

13. Kryzys związany z przemocą w rodzinie

14. Kryzys psychologiczny związany z klęską żywiołową

ĆWICZENIA

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Objawy kryzysu psycvhologicznego – analiza przykładów i doświadczeń własnych

3. Analiza potencjału osoby w stanie kryzysu psychologicznego. Teoria resilience. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w stanie kryzysu psychologicznego

4. 6-etapowy model interwencji kryzysowej

5. Diagnozowanie syndromu PTSD

6. Pierwszy kontakt z osobą w stanie kryzysu psychologicznego - warsztat

7. Sposoby radzenia sobie z „trudnymi klientami” - warsztat.

8. Ośrodek interwencji kryzysowej

9. Specyfika pomocy osobie w kryzysie suicydalnym

10. Specyfika pomocy osobie zgwałconej

11. Specyfika pomocy osobie w sytuacji żałoby po stracie

12. Specyfika pomocy osobie w stresie onkologicznym

13. Specyfika pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie

14. Specyfika pomocy w sytuacji klęski żywiołowej

15. Analiza projektów pomocy osobie w kryzysie psychologicznym

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu na ćwiczeniach nie ulegają zmianie; w czasie prowadzenia edukacji zdalnej wyznaczono studentom następujące zadania:

- przygotowanie prezentacji zgodnie z harmonogramem przyjętym rozpoczęciem realizacji zdalnej procesu kształcenia,

- opracowanie planu interwencji i pomocy osobie w sytuacji kryzysowej.

Terminy realizacji zgodnie z przyjętym na początku semestru harmonogramem, nie później niż do 10.06.2020

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, prezentacje multimedialne i analogowe, praca z tekstem źródłowym.

Informacje na temat sposobu realizacji ćwiczeń w okresie edukacji zdalnej.

Metody pracy na odległość:

- kontakt ze studentami odbywał się będzie drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, sala 3305
Grażyna Hennel 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.