Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy animacji społeczno-kulturowej 10-1S-PAK1
Semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy animacji społeczno-kulturowej 10-1S-PAK1
Zajęcia Semestr zimowy 2017/2018 (2017Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
sala 3332
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Dąbrowa
Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Zapoznanie z założeniami i wymaganiami przedmiotowymi. (2h)

2. Istota animacji społeczno-kulturowej. Animacja w przestrzeni edukacyjnej i społecznej - obszary. (2h)

Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 52-72.

Mencwel A., Przyczyniać się pomału, (w:) G. Godlewski i in. (red.), Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa 2002, s. 13-26.

Bendyk E., Przyszłość już była, innej nie będzie, [w:] R. Pawłowski, Przyszłość. Innej nie będzie, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2015, s. 17-46.

3. Obraz kultury i społeczeństwa jako źródło teorii i praktyki animacyjnej (2h).

Feliksiuk M., Kowalczuk K., Aktywności i doświadczenia Polaków w 2013 roku, CBOS, Warszawa 17/2014.

Gilejko L., Globalizacja a zróżnicowanie społeczne we współczesnym świecie, http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki_polecane/17_ksztalcenie_ustawiczne/11-Gilejko.pdf.

Kaczmarek U., Polska rzeczywistość a potrzeba animacji, [w:] Hrycyk K. (red.), Animacja społeczno–kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych. Animacja – animator i jego kształcenie, Wyd. Silesia, Wrocław 2000, s. 16-23.

4. Specyfika pracy animacyjnej w perspektywie organizacji czasu wolnego. Podstawy pedagogiczne czasu wolnego. Możliwości podejmowania inicjatyw i warunki ich powodzenia. (2h)

Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo Frel, Warszawa 2014, s. 7-26, 215-234; http://books.google.pl/books?id=WdztAwAAQBAJ&pg=PA15&lpg=PA15&dq=wsp%C3%B3%C5%82czesne+teorie+czasu+wolnego&source=bl&ots=aEZvTZrX1k&sig=A0MqNNj33XILdxrSfj_ek5fGZBs&hl=pl&sa=X&ei=AE5AVK7gBoXgyQONioGwAg&ved=0CDEQ6AEwAzgK#v=onepage&q=wsp%C3%B3%C5%82czesne%20teorie%20czasu%20wolnego&f=false.

Martyka A., Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań optymalnych rozwiązań przestrzennych, w: Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, z. 7-A/12, http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i6/i9/i0/i9/r36909/MartykaA_CzasWolny.pdf.

Stasik A., Czas wolny Polaków, CBOS, Warszawa BS/133/2010.

5. Animacja społeczno-kulturowa wobec potrzeby budowania zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju społeczności lokalnej. (2h)

Łukasiak P., Rokicka P., Zintegrowana animacja społeczna na rzecz dobra wspólnego: społeczności lokalne a społeczności wirtualne, http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/file/fm/BIBLIOTEKA/manuale/Zintegrowana_animacja_spoleczna.pdf.

Czerkawska M., Pytlak W., Mika K. Śliwiński M., Animator skuteczny. Poradnik dla animatorów i tych wszystkich, którzy chcą coś zmienić w lokalnej społeczności, Instytut Spraw Publicznych 2008.

6. Animacja społeczno-kulturowa jako metoda edukacyjna. Warsztat pracy współczesnego animatora/ki – metody i narzędzia w pracy animacyjnej. (4h)

DLA Animacja kultury. Metody - działania – inspiracje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2009.

Dobiasz M., Przybornik animatora kultury; http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/przybornik_animatora_kultury._lokalne_projekty_tworcze.pdf.

Litwicka P., Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego, Proksenia, Kraków 2013, s. 73-128.

Metody pracy zaczerpnięte z różnych środowisk.

7. Od centrum kultury do korporacji - działania animacyjne w różnych przestrzeniach społecznych. Praca animacyjna środowisku szkolnym – możliwości i wyzwania. (4h)

Do zajęć zostaną wykorzystywane materiały i opracowania przygotowanych w ramach współpracy z instytucjami, w tym zaproponowanie przez studentów.

8. Rola organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w inicjowaniu i stymulowaniu pracy animatorów. Działalność różnych podmiotów w perspektywie polityki państwa. Możliwości finansowania inicjatyw animacyjnych. (2h)

Głowacki J. i in. raport: Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportFinansowanie/finansowanie_streszczenie.pdf

Kieliszewski P., Landsberg P., Poprawski M., Sójka J. (red.), Instytucje kultury w czasach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Boguski 2009, rozdziały 4 i 6.

Lewenstein B., Zasoby lokalne: zarys koncepcji, (w:) P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 281-301.

9. Identyfikacja potrzeb społecznych a podejmowanie działań animacyjnych. Próba identyfikacji potrzeb społecznych w Polsce. (4h)Pielasińska W., Monitoring jako próba aktywizowania środowisk lokalnych; E. Kolbowska, Zakres i warunki realizacji monitoringu środowisk edukacji kulturalnej, (w:) W.Pielasińska (red.), Edukacja kulturalna w środowisku wsi i małego miasta, IK, Warszawa 1997.

Dudkiewicz M., Metodologiczny kontekst badań aktywizujących, w: Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje, Zeszyty Centrum Badań społeczności i Polityk Lokalnych nr 5/2011 http://www.badaniawdzialaniu.pl/publikacje/animacja-zycia-publicznego/.

10. Wykorzystanie działań animacyjnych w realizacji potrzeb i rozwiązywaniu problemów społecznych (na poziomie jednostkowym i grupowym) – własne projekty. (2h)

Cyboran B., Działalność animacyjna w środowiskach zagrożonych marginalizacją, W: Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej spójności, /red. Szarota Zofia/, Wyd. UP, Kraków 2012

Zierkiewicz E. (red.), Tworzyć, zmieniać, aktywizować...Animacja społeczno–kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, MarMar, Marian Kaczorowski, Wrocław 2006 (fragmenty).

11. Doświadczenie krajów Zachodnich w zakresie animacji społeczno-kulturowej. (2h)

Omówienie inicjatyw animacyjnych podejmowanych w Europie.

12. Animator kultury – kim jest? co robi? czym się interesuje? Możliwości rozwoju warsztatu pracy. Autoanaliza w perspektywie wymagań zawodowych. (2h)

Czarnecka M., Gruca-Bielenda E., Piąte P., Profil animatora, Opracowany przez Stowarzyszenia B4 w Rzeszowie w ramach projektu EQUAL „Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej” ANIMATOR; http://www.equal.org.pl/download/produktAttachments/org6490utwor_10._profil_animatora.pdf, s. 5-52.

Skrzypczak B., Profil animatora społecznego, w: Henzler P., Skrzypczak B. (red.), Kim jest animator społeczny, Warszawa 2006; www.platformakultury.pl.

K. Burakowska, O animacji kulturalnej i animatorach. Refleksje praktyka (głos w dyskusji), (w:) J. Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: prezentacja.

Metody aktywizujące: dyskusja, burza mózgów, analiza przypadków, gry i zabawy

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność (dopuszczone są 2 nieobecności; w przypadku przekroczenia istnieje obowiązek zaliczenia wszystkich ćwiczeń, w których studentka/student nie uczestniczyli);

2. aktywny udział w ćwiczeniach – zaangażowanie w dyskusję, ćwiczenia indywidualne i grupowe;

3. opracowanie analizy potrzeb określonej grupy społecznej (praca zespołowa);

4. zaprojektowanie działań animacyjnych z uwzględnieniem specyfiki środowiskowej i potrzeb zidentyfikowanych w analizie (ewentualnie dodatkowo realizacja) - praca zespołowa;

5. znajomość przykładowych działań animacyjnych podejmowanych w różnych środowiskach;

6. znajomość podstawowej literatury przedmiotu (podana);

7. przeprowadzenie we współpracy z innymi osobami z grupy akademickiej działania animacyjnego na rzecz społeczności studenckiej i/lub społeczności lokalnej.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla II DZPE/ ASK-EK

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.