Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy animacji społeczno-kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PAK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy animacji społeczno-kulturowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla specjalności ASKn-EW:

WIEDZA

PE1_W22

- Zna genezę animacji społeczno-kulturowej.

- Zna podstawową terminologię (jej źródła oraz zastosowania) z tego zakresu, stosowaną w kontekście pedagogiki czasu wolnego, oddziaływań edukacyjnych, wychowujących, opiekuńczych i socjoterapeutycznych.

PE1_W24

- Ma poszerzoną wiedzę na temat specyfiki aktywności kulturalnej i społecznej różnych grup ludności we współczesnych społeczeństwach oraz roli instytucji szkoły w jej rozwijaniu.

PE1_W25

- Zna programy, procedury i metody stosowane w instytucjach systemu oświatowego, wspierania pedagogicznego osób i grup społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, istotnych dla animacji społeczno-kulturowej i edukacji kulturalnej prowadzonej w szkole bądź jej środowisku; .

PE1_U05

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat problematyki animacyjnej z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K02 - Rozumie i docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej dla podnoszenia, jakości działań animacyjnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efekty dla specjalności ASK-EN:

WIEDZA

PE1_W22

- Zna genezę animacji społeczno-kulturowej.

- Zna podstawową terminologię (jej źródła oraz zastosowania) używaną w zakresie animacji społeczno-kulturowej w kontekście pedagogiki czasu wolnego, oddziaływań edukacyjnych, wychowujących, opiekuńczych i socjoterapeutycznych.

PE1_W25

- Zna programy, procedury i metody stosowane w instytucjach systemu oświatowego w celu wspierania pedagogicznego osób i grup społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Dokonując analiz potencjału animacyjnego w środowisku prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu teorii i praktyki animacji społeczno-kulturowej.

PE1_U06

- Umie w sposób wyczerpujący zaprezentować główne ujęcia teoretyczne związane z animacją społeczno-kulturową na tle szerokich kontekstów pedagogicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K02

- Rozumie i docenia znaczenie wiedzy teoretycznej w zakresie humanistyki i nauk społecznych dla podnoszenia, jakości działań animacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis pomiaru efektów kształcenia

Wiedza

Ocena wiedzy na podstawie poziomu i jakości wypowiedzi otwartej na egzaminie pisemnym.

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych.

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie opracowania wybranego zagadnienia i jego prezentacji podczas zajęć ćwiczeniowych.

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie opracowania wybranego zagadnienia oraz prezentacji w formie projektu animacyjnego podczas zajęć ćwiczeniowych.

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości wypowiedzi otwartej na egzaminie pisemnym.

Ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć ćwiczeniowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych

Podstawowe procesy i zjawiska kulturowe. Mechanizmy internalizacji i eksternalizacji wartości kulturowych. Animacja w kontekście pedagogiki czasu wolnego.

Problem ochrony i kreowania wartości kulturowych – ciągłość i zmiana. Zjawiska i procesy życia grupowego. Kultura – kontrkultura – podkultura.

Rola i znaczenie kultury w życiu społecznym. Przystosowanie - partycypacja – autonomia – odtwórczość - twórczość. Sposoby uczestnictwa w kulturze. Animacja społeczno-kulturowa jako metoda edukacyjna.

Rola i znaczenie aktów transgresji w kształtowaniu animacji społeczno-kulturalnej. Rola grupy w określaniu dynamiki rozwoju jednostkowego i grupowego. Identyfikacja potrzeb społecznych i optymalizacja działań a podejmowanie działań animacyjnych.

Pedagogiczne wymiary działań animacji społeczno-kulturowej. Pojęcie „animacja kulturalna” i animacja „społeczno-kulturalna”. Animacja społeczno-kulturalna jako odpowiedź na współczesne wyzwania kulturowe i społeczne – funkcje i zadania społeczne oraz kulturowe. Znaczenie animacji w życiu jednostki i grupy.

Animacja społeczno-kulturalna (pole działania, sposoby organizacji, kierunki rozwoju). Wybrane orientacje teoretyczne animacji społeczno-kulturalnej.

Animacja społeczno-kulturalna w służbie „małych ojczyzn”, rozwoju regionalizmu i upowszechniania kultury przez aktywizację potencjału w środowiskach lokalnych.

Strategie i sposoby upowszechniania kultury w środowisku lokalnym. Metody i narzędzia użyteczne w animacji społeczno-kulturowej. Animatorzy „małych ojczyzn”. Czynniki wspierające i utrudniające działalność animatorów społeczno-kulturalnych.

Animacja społeczno-kulturalna jako zawód (funkcje, zadania, cele). Problem doskonalenia zawodowego animatorów środowisk lokalnych. Animator jako inicjator, koordynator i moderator kierunków oraz sposobów uczestnictwa w kulturze.

Kompetencje społeczno-zawodowe animatorów kultury oraz pożądane cechy osobowości. Typy osobowe animatorów.

Techniki pracy grupowej, metody animacji społeczno-kulturalnej (spotkanie grupy członków, projektowanie różnych faz spotkania animacyjnego), środki i pomoce oraz ich zastosowanie. Różne formy i metody spotkań i ich zastosowanie (np. dyskusja, świadectwo, odtwarzanie ról).

Wybrane egzemplifikacje animacji społeczno-kulturalnej (programy, projekty, inicjatywy, działania). Animacja społeczno-kulturowa w cyklu życia. Dylematy animacji społeczno-kulturalnej.

Literatura:

Obowiązkowa:

Animacja społeczno-wychowawcza i kulturalna w środowisku lokalnym, red. J. Żebrowski, Gdańsk 2002.

Barometr kultury, red. H. Grabowska, Warszawa 1992.

Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.

Jakubowski W., Edukacja i kultura popularna, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2001.

Jedleńska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999.

Konersmann R., Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993.

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 1997.

Kultura, animacja, zmiana społeczna, red. K. Nowak-Wolna, E. Nycz, Opole 2013.

Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego, red. T. Sosnowski, W. Danilewicz, M. Sobecki, Toruń 2016.

Simmel G., Filozofia kultury. Wybór esejów, Kraków 2007.

Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury: Podręcznik akademicki, red. J. Kargul, Warszawa 2012.

Wybrane problemy animacji kulturalnej, red. J. Gajda, Lublin 1993.

Uzupełniająca:

Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, red. J. Gajda, Lublin 1991.

Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz Lublin 2013.

Animacja współpracy środowiskowej, red. M. Mendel, Toruń 2013.

Animatorzy – Tu i Teraz. Konkurs im. Heleny Radlińskiej, red. Piotra Henzlera, Warszawa 2009.

Dragićcević-Šešić M., Stojković, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2000.

Dylematy animacji kulturalnej, red. J. Gajda, W. Żardecki, Lublin 2001.

Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, red. B. Suchodolski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1986.

Edukacja kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, red. J. Żebrowski, Gdańsk 1997.

Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Poznań-Toruń 1994.

Komercjalizacja w kulturze, szanse i zagrożenia, red. S. Golimowska, Warszawa 1992.

Konteksty animacji społeczno-kulturalnej, red. K. Hrycyk, Wrocław 2004.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna” część 1, Warszawa 2006.

Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiana modelu, red. J. Grad, U. Kaczmarek, Poznań 1996.

Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, red. K. Kwilecki, Katowice 2011.

Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja społeczno-kulturowa jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, red. E. Zierkiewicz, Wrocław 2006.

Żebrowski J., Zawód i osobowość animatorów kultury, Gdańsk 1987.

Uwagi:

Opis metod kształcenia

Metoda asymilacji wiedzy (wykład problemowy, dyskusja, praca z książką). Praca w grupach; metody słowne: dyskusje; metody poglądowe: prezentacje; metody aktywizujące: praca metodą projektów, rozwiązywanie zadań indywidualne i w grupach, gry symulacyjne, „burza mózgów”

Nakład Pracy

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, projektu, prezentacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.