Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane metody i techniki terapii zachowań trudnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-WTT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane metody i techniki terapii zachowań trudnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- przygotowanie projektu.

- obecność na zajęciach.

Pełny opis:

1. Korekcja zachowania i rozwiązywanie problemów wychowawczych u dzieci (uczniów) z ASD.

2. Wprowadzenie w problematykę zachowań trudnych: kryteria oceny trudnego zachowania, rodzaje zachowań trudnych, funkcje zachowań trudnych, przyczyny zachowań trudnych.

3. Założenia modelu A-B-C w pracy nad trudnymi zachowaniami osób z ASD.

4. Funkcjonalna i behawioralna ocena zachowań trudnych na potrzeby planowania działań terapeutycznych. Kwestionariusz Oceny Funkcjonalnej Zachowań Trudnych J. Kozłowskiego.

5. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi: metody i techniki pracy z trudnymi zachowaniami.

6. Kryteria oceny i ewaluacji efektywności pracy nad trudnymi zachowaniami. Dokumentowanie przebiegu terapii.

7. Włączenie środowiska szkolnego/przedszkolnego i rodzinnego w przebieg terapii.

8. Planowanie interwencji terapeutycznej – studium przypadku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kołakowski, A., Pisula, A. (2011). Sposób na trudne dziecko: Przyjazna terapia behawioralna. Gdańsk: GWP. (Rozdział 1. Wprowadzenie do psychologii behawioralnej)

Suchowierska, M., Ostaszewski, P., Bąbel, P. (2021). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. (Rozdział 5. Zachowania trudne i ocena funkcjonalna)

Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kalisz, K. i Odom, S. (2019). Zintegrowany model terapii autyzmu opartej na dowodach – model National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders (NPDC). Psychiatria Polska, 53 (4), 753-770. (s. 760-762 – tabela technik o potwierdzonej skuteczności w kontekście zachowań trudnych).

Literatura uzupełniająca:

Kołakowski, A. (2020). Zaburzenia zachowania u dzieci: Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia: elementy wykładu, interaktywne zadania w parach i podgrupach, praca projektowa, prezentacja multimedialna, film.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin w ramach spotkań zajęciowych - 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - 50

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS-2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)