Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DYR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna w pogłębionym stopniu koncepcje terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz uwarunkowania skuteczności podejmowanych oddziaływań terapeutycznych.

Zna merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia działań terapeutycznych z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Umiejętności

Potrafi projektować oraz prowadzić zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dokonywać ewaluacji realizowanych zajęć oraz generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów terapeutycznych.

Analizować własne działania terapeutyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z podejmowanymi działania.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie w zagadnienia terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: założenia, cele, zasady prowadzenia terapii. Metody psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii osób z ASD, a praktyka oparta na dowodach (evidence base practice).

2. Prezentacja modeli niedyrektywnych:

- Growth through Play,

- Son rise-Metoda Opcji,

- Model DIR/Floortime;

- Metoda RDI – Metoda Rozwoju Relacji;

- Terapia Handle;

- Attention Autism;

- podejście i model pracy H. Olechnowicz;

- Metoda 3i;

3. Planowanie pracy z dzieckiem; wgląd w prowadzenie terapii; dokumentacja procesu terapeutycznego.

4. Przygotowanie do współpracy oraz współdziałanie środowiska rodzinnego, przedszkola/szkoły dziecka oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces terapii dziecka/ucznia w modelu terapii niedyrektywnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne z treści realizowanych w trakcie wykładów,

- przygotowanie prac cząstkowych w trakcie ćwiczeń,

- obecność i aktywność w trakcie ćwiczeń, udział w prowadzonej dyskusji i ćwiczeniach.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w zagadnienia terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: założenia, cele, zasady prowadzenia terapii. Metody psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii osób z ASD, a praktyka oparta na dowodach (evidence base practice).

2. Prezentacja modeli niedyrektywnych:

- Growth through Play,

- Son rise-Metoda Opcji,

- Model DIR/Floortime;

- Metoda RDI – Metoda Rozwoju Relacji;

- Terapia Handle;

- Attention Autism;

- podejście i model pracy H. Olechnowicz;

- Metoda 3i;

3. Planowanie pracy z dzieckiem; wgląd w prowadzenie terapii; dokumentacja procesu terapeutycznego.

4. Przygotowanie do współpracy oraz współdziałanie środowiska rodzinnego, przedszkola/szkoły dziecka oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces terapii dziecka/ucznia w modelu terapii niedyrektywnej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Bluestone, J. (2010). Materia AUTYZMU. Łączenie wątków w spójną teorię. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Gardziel, A., Ozaist, P., Sitnik, E. (2015). Metoda 3i w terapii zaburzeń spektrum autystycznego. Psychoterapia 1 (172), s. 37-45.

Greenspan, S.I., Wieder, S. (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gutstein, S.E. (2012). Księga RDI. Wytyczne nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju Relacji. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Kaufman, R.K. (2016). Autyzm przełom w podejściu. program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. Białystok: Wydawnictwo Vivante.

Kosecka, C. (2019). Attention Autism - nieodparte zaproszenie do nauki. Autyzm (19), s. 13-19.

Michałowska, K., Motyl-Słowicka, P. (2018). Wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka w procesie budowania relacji. Autyzm (18), s. 37-40.

Olechnowicz, H. Krawczyk, F. (2012). Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Olechnowicz, H., Wiktorowicz, R. (2013). Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ozaist, P. (2014). Metoda 3i i intensywny program pomocy terapeutycznej. W: A. Prokopiak, Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, s. 45-59.

Rogers, S.J., Dawson, G., Vismara, L. A. (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kalisz, K., Odom, S. L. (2019). Zintegrowany model terapii autyzmu opartej na dowodach – model National Professional Development Centeron Autism Spectrum Disorders (NPDC). Psychiatria, 53(4): 753–770.

LITERATURA UZUPEŁNIJĄCA:

Kosecka, C. Kosewska, B. (2019). Wspieranie rozwoju koncentracji uwagi oraz umiejętności społecznych dzieci z autyzmem za pomocą programu Attention Autism. Szkoła Specjalna. (80), 1, s. 48-56.

Rogers, S.J., Dawson, G. (2015). Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji, uczenia się i rozwoju społecznego. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, metoda ćwiczeniowa, prezentacja, studium przypadku, praca z materiałami źródłowymi.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 25 godz. (10 wykładów, 15 ćwiczeń)

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne z treści realizowanych w trakcie wykładów,

- przygotowanie prac cząstkowych w trakcie ćwiczeń,

- obecność i aktywność w trakcie ćwiczeń, udział w prowadzonej dyskusji i ćwiczeniach.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w zagadnienia terapii niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: założenia, cele, zasady prowadzenia terapii. Metody psychologiczno-pedagogiczne stosowane w terapii osób z ASD, a praktyka oparta na dowodach (evidence base practice).

2. Prezentacja wybranych modeli niedyrektywnych:

3. Planowanie pracy z dzieckiem; wgląd w prowadzenie terapii; dokumentacja procesu terapeutycznego.

4. Przygotowanie do współpracy oraz współdziałanie środowiska rodzinnego, przedszkola/szkoły dziecka oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces terapii dziecka/ucznia w modelu terapii niedyrektywnej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Bluestone, J. (2010). Materia AUTYZMU. Łączenie wątków w spójną teorię. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Gardziel, A., Ozaist, P., Sitnik, E. (2015). Metoda 3i w terapii zaburzeń spektrum autystycznego. Psychoterapia 1 (172), s. 37-45.

Greenspan, S.I., Wieder, S. (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gutstein, S.E. (2012). Księga RDI. Wytyczne nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju Relacji. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Kaufman, R.K. (2016). Autyzm przełom w podejściu. program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie. Białystok: Wydawnictwo Vivante.

Kosecka, C. (2019). Attention Autism - nieodparte zaproszenie do nauki. Autyzm (19), s. 13-19.

Michałowska, K., Motyl-Słowicka, P. (2018). Wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka w procesie budowania relacji. Autyzm (18), s. 37-40.

Olechnowicz, H. Krawczyk, F. (2012). Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Olechnowicz, H., Wiktorowicz, R. (2013). Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ozaist, P. (2014). Metoda 3i i intensywny program pomocy terapeutycznej. W: A. Prokopiak, Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, s. 45-59.

Rogers, S.J., Dawson, G., Vismara, L. A. (2014). Metoda Wczesnego Startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kalisz, K., Odom, S. L. (2019). Zintegrowany model terapii autyzmu opartej na dowodach – model National Professional Development Centeron Autism Spectrum Disorders (NPDC). Psychiatria, 53(4): 753–770.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Kosecka, C. Kosewska, B. (2019). Wspieranie rozwoju koncentracji uwagi oraz umiejętności społecznych dzieci z autyzmem za pomocą programu Attention Autism. Szkoła Specjalna. (80), 1, s. 48-56.

Rogers, S.J., Dawson, G. (2015). Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji, uczenia się i rozwoju społecznego. Warszawa: fundacja rozwiązać autyzm.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, metoda ćwiczeniowa, prezentacja, studium przypadku, praca z materiałami źródłowymi.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 25 godz. (10 wykładów, 15 ćwiczeń)

Przygotowanie do zajęć - 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)