Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-UPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 3 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- zadanie praktyczne (przeprowadzenie wywiadu)

- test z tematów poruszanych na zajęciach i literatury

- obserwacja

- rozmowa

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej. Typowe błędy komunikacyjne. Różne sposoby reakcji na wypowiedź drugiej osoby (parafrazowanie, ocena, wsparcie, rozumienie, badanie, interpretacja).

2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami o różnej charakterystyce psychologicznej (ćwiczenia).

3. Analiza zasad prowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu. Planowanie tematyki i struktury własnego wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ewentualnie wprowadzanych pomocy).

4. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy (faza początkowa: nawiązanie kontaktu, kontrakt; faza główna: proces zdobywania informacji, dynamika podejmowanych tematów; faza końcowa: obniżenie napięcia, ew. informacje zwrotne, podziękowanie, rozwiązanie kontraktu).

5. Samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie wywiadu psychologicznego (rozmowy psychologicznej). Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu z rozmówcą i sytuacji ekspozycji społecznej.

6. Grupowa analiza wywiadów. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna pojęcia obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu psychologicznego.

Zna zasady przeprowadzenia rozmowy, wywiadu oraz obserwacji psychologicznej.

Zna możliwości i ograniczenia swobodnych metod diagnostycznych.

Umiejętności

Student/-ka posiada pogłębione umiejętności obserwowania, pozyskiwania i przetwarzania informacji werbalnych i niewerbalnych w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem lub grupą ludzi.

Ma pogłębione umiejętności racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Potrafi przeprowadzić rozmowę lub wywiad psychologiczny dopasowany do charakterystyki psychologicznej respondenta.

Kompetencje społeczne

Student/-ka posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Jest świadomy/-a własnej mowy werbalnej i niewerbalnej, własnej ekspresji oraz predyspozycji osobowościowych koniecznych w kontakcie z drugim człowiekiem.

Podczas kontaktu psychologicznego z drugim człowiekiem postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, jest wrażliwy/-a na reakcję drugiej osoby, dba o jej komfort psychiczny.

Metody i kryteria oceniania:

przeprowadzenie rozmowy psychologicznej (nagranie rozmowy, wykonanie transkrypcji, przeanalizowanie treści, autoobserwacja)

sprawdzian z literatury i wiedzy przekazywanej na zajęciach (test lub praca pisemna)

aktywność na zajęciach

obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Filip Rola, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Podstawy efektywnej komunikacja interpersonalnej.

2. Typowe błędy komunikacyjne

3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobą/osobami o różnej charakterystyce psychologicznej.

4. Zasady przeprowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy, wywiadu. 4. Planowanie wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ew. pomocy). Ćwiczenie umiejętności rozmowy

5. Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu z rozmówcą oraz sytuacji ekspozycji społecznej.

6. Grupowa analiza wywiadów. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Literatura:

Obowiązkowa:

• Szustrowa, T. (red.) (1991). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo UW. (tekst dostępny również jako reprint w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz i K. Krejtza : Wywiad psychologiczny, tom I, Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

• Stemplewska-Żakowicz, K., Krejza, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny, tom II. Warszawa PTP. (rozdziały: Specyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznym; Kontrakty; Pytania i inne instrumenty konwersatoryjne, Zastosowanie praktyczne podczas wywiadu diagnostycznego; Diagnosta jako instrument własnej pracy.

Dodatkowa:

• Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

• Stemplewska-Żakowicz, K., Krejza, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny, tom II. Warszawa PTP. (rozdziały: Opór i praca z oporem; Instrumenty konwersacyjne. Rozróżnienie klasyfikacja i badania)

Uwagi:

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem przedstawionym przez Biuro Planowania Kształcenia w aplikacji MS Teams.

Link do zajęć znajduje się w odpowiedniej grupie zajęciowej.

Dodatkowo część zadań dotyczących realizacji ćwiczeń i prac pisemnych jest zlecana do samodzielnego wykonania w domu a następnie konsultowana i oceniana poprzez korespondencje elektroniczną pocztą służbową lub podczas wideorozmowy. Istnieje także możliwość bezpośredniego i niezwłocznego omawiania indywidualnych kwestii i załatwiania spraw w godzinach konsultacji poprzez pocztę służbową.

Nakład pracy studenta:

Aktywny udział w zajęciach: 30 h

Czytanie literatury: 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej 20h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rutkowska
Prowadzący grup: Marta Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej. Typowe błędy komunikacyjne. Różne sposoby reakcji na wypowiedź drugiej osoby (parafrazowanie, ocena, wsparcie, rozumienie, badanie, interpretacja).

2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami o różnej charakterystyce psychologicznej (ćwiczenia).

3. Analiza zasad prowadzania obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu. Planowanie tematyki i struktury własnego wywiadu (określenie celu, tematyki, rodzaju pytań, ewentualnie. wprowadzanych pomocy).

4. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy (faza początkowa: nawiązanie kontaktu, kontrakt; faza główna: proces zdobywania informacji, dynamika podejmowanych tematów; faza końcowa: obniżenie napięcia, ew. informacje zwrotne, podziękowanie, rozwiązanie kontraktu).

5. Samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie wywiadu psychologicznego (rozmowy psychologicznej). Autoanaliza i autoobserwacja w sytuacji indywidualnego kontaktu z rozmówcą i sytuacji ekspozycji społecznej.

6. Grupowa analiza wywiadów. Przekazywanie informacji zwrotnych.

Literatura:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny jest też, jako aneks, w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz „Wywiad psychologiczny”, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. WAiP

Uwagi:

Zajęcia odbywają się poprzez aplikację MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Filip Rola, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Edyta Idczak-Paceś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sztuka
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszak, Alicja Ciesielska-Grzyb, Krzysztof Grala, Joanna Sztuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów podstawowych umiejętności psychologicznych (tzw. umiejętności miękkich). Wiedza przekazywana będzie głównie w formie mini-wykładów, po których następuje ćwiczenie nowo poznanych umiejętności w parach, grupach lub indywidualnie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie i utrwalenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy psychologa i nie tylko.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zasadami konstruktywnej komunikacji (konstruktywnym słuchaniem, informacją zwrotną, komunikacją niewerbalną), jak również ćwiczą postawę asertywną.

Ważnym elementem zajęć będzie przygotowanie studentów do przeprowadzenia wywiadu. Omówione zostaną zasady dobrze przygotowanego i przeprowadzonego wywiadu, sytuacje trudne, problemy etyczne, techniki przydatne w kontakcie z rozmówcą.

Zaliczenie polega na:

- przygotowaniu i przeprowadzeniu wywiadu psychologicznego -więcej szczegółów będzie podane podczas zajęć.

- aktywności podczas zajęć

- obecności na zajęciach

- zaliczeniu testu z wiedzy przekazywanej na zajęciach

Literatura:

Do wywiadu warto przeczytać:

Szustrowa, T. (2013). Swobodne techniki diagnostyczne: wywiad i obserwacja. W: K. Stemplewska- Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad Psychologiczny 1.Pracownia Testów Psychologicznych, 2013, Warszawa

Kobylińska, D. (2009) Wywiad psychologiczny na potrzeby wspierania rozwoju osobowości. W: K. Stemplewska- Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad Psychologiczny 3. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, str. 271-290

Uwagi:

1) stosowane metody kształcenia: dyskusja, dialog, pogadanka, ćwiczenia praktyczne indywidualne, w parach i grupach

2) nakład pracy osoby studiującej:

liczba godzin kontaktowych - 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania wywiadu, transkrypcji i pracy zaliczeniowej - 35

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie się do testu zaliczeniowego - 5

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sztuka
Prowadzący grup: Ewelina Grela-Bożek, Edyta Idczak-Paceś, Katarzyna Knopp, Joanna Sztuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów podstawowych umiejętności psychologicznych (tzw. umiejętności miękkich). Wiedza przekazywana będzie głównie w formie mini-wykładów, po których następuje ćwiczenie nowo poznanych umiejętności w parach, grupach lub indywidualnie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie i utrwalenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy psychologa i nie tylko.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zasadami konstruktywnej komunikacji (konstruktywnym słuchaniem, informacją zwrotną, komunikacją niewerbalną), jak również ćwiczą postawę asertywną.

Ważnym elementem zajęć będzie przygotowanie studentów do przeprowadzenia wywiadu. Omówione zostaną zasady dobrze przygotowanego i przeprowadzonego wywiadu, sytuacje trudne, problemy etyczne, techniki przydatne w kontakcie z rozmówcą.

Zaliczenie polega na:

- przygotowaniu i przeprowadzeniu wywiadu psychologicznego -więcej szczegółów będzie podane podczas zajęć.

- aktywności podczas zajęć

- obecności na zajęciach

- zaliczeniu testu z wiedzy przekazywanej na zajęciach

Literatura:

Do wywiadu warto przeczytać:

Szustrowa, T. (2013). Swobodne techniki diagnostyczne: wywiad i obserwacja. W: K. Stemplewska- Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad Psychologiczny 1.Pracownia Testów Psychologicznych, 2013, Warszawa

Uwagi:

1) stosowane metody kształcenia: dyskusja, dialog, pogadanka, ćwiczenia praktyczne indywidualne, w parach i grupach

2) nakład pracy osoby studiującej:

liczba godzin kontaktowych - 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 25

liczba godzin potrzebnych do przygotowania wywiadu, transkrypcji i pracy zaliczeniowej - 35

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie się do testu zaliczeniowego - 15

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sztuka
Prowadzący grup: Marta Bodecka-Zych, Krzysztof Ciepliński, Magdalena Gawrych, Agata Maj, Joanna Sztuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

- zadanie praktyczne (przeprowadzenie wywiadu)

- test z wiedzy przekazywanej na zajęciach i literatury

- obserwacja

- rozmowa

Pełny opis:

Treści programowe:

- umiejętności komunikacyjne (słuchanie, rozumienie, rozwiązywanie, reagowanie, wspieranie)

- przygotowywanie pytań do wywiadu

- przygotowanie się do przeprowadzenia wywiadu osobą sobie nieznaną.

- formułowanie kontraktu i prawidłowej informacji zwrotnej

- omówienie sytuacji trudnych, problemów etycznych

- techniki przydatne w kontakcie z rozmówcą

- ćwiczenie technik asertywnych (w zależności od zaawansowania grupy)

Literatura:

Do wywiadu warto przeczytać:

Szustrowa, T. (2013). Swobodne techniki diagnostyczne: wywiad i obserwacja. W: K. Stemplewska- Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad Psychologiczny 1.Pracownia Testów Psychologicznych, 2013, Warszawa

Kobylińska, D. (2009) Wywiad psychologiczny na potrzeby wspierania rozwoju osobowości. W: K. Stemplewska- Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad Psychologiczny 3. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, str. 271-290

Uwagi:

1) stosowane metody kształcenia: dyskusja, dialog, pogadanka, ćwiczenia praktyczne indywidualne, w parach i grupach

2) nakład pracy osoby studiującej:

liczba godzin kontaktowych - 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania wywiadu, transkrypcji i pracy zaliczeniowej - 35

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie się do testu zaliczeniowego - 5

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sztuka
Prowadzący grup: Marta Bodecka-Zych, Krzysztof Grala, Joanna Sztuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

- zadanie praktyczne (przeprowadzenie wywiadu)

- test z wiedzy przekazywanej na zajęciach i literatury

- obserwacja

- rozmowa

Pełny opis:

Treści programowe:

- umiejętności komunikacyjne (słuchanie, rozumienie, rozwiązywanie, reagowanie, wspieranie)

- przygotowywanie pytań do wywiadu

- przygotowanie się do przeprowadzenia wywiadu osobą sobie nieznaną.

- formułowanie kontraktu i prawidłowej informacji zwrotnej

- omówienie sytuacji trudnych, problemów etycznych

- techniki przydatne w kontakcie z rozmówcą

- ćwiczenie technik asertywnych (w zależności od zaawansowania grupy)

Literatura:

Do wywiadu warto przeczytać:

Szustrowa, T. (2013). Swobodne techniki diagnostyczne: wywiad i obserwacja. W: K. Stemplewska- Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad Psychologiczny 1.Pracownia Testów Psychologicznych, 2013, Warszawa

Kobylińska, D. (2009) Wywiad psychologiczny na potrzeby wspierania rozwoju osobowości. W: K. Stemplewska- Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad Psychologiczny 3. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, str. 271-290

Uwagi:

1) stosowane metody kształcenia: dyskusja, dialog, pogadanka, ćwiczenia praktyczne indywidualne, w parach i grupach

2) nakład pracy osoby studiującej:

liczba godzin kontaktowych - 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 25

liczba godzin potrzebnych do przygotowania wywiadu, transkrypcji i pracy zaliczeniowej - 35

liczba godzin przeznaczonych na przygotowanie się do testu zaliczeniowego - 15

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 90

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)