Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności psychologiczne PY-5F-UPS
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny jest też, jako aneks, w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz „Wywiad psychologiczny”, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. WAiP

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna pojęcia obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu psychologicznego. Zna zasady przeprowadzenia rozmowy, wywiadu oraz obserwacji psychologicznej. Zna możliwości i ograniczenia swobodnych metod diagnostycznych.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, pozyskiwania i przetwarzania informacji werbalnych i niewerbalnych w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem lub grupą ludzi.

Ma pogłębione umiejętności racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Potrafi przeprowadzić rozmowę lub wywiad psychologiczny dopasowany do charakterystyki psychologicznej respondenta.

Kompetencje społeczne

Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Jest świadomy własnej mowy werbalnej i niewerbalnej, własnej ekspresji oraz predyspozycji osobowościowych koniecznych w kontakcie z drugim człowiekiem.

Podczas kontaktu psychologicznego z drugim człowiekiem postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, jest wrażliwy na reakcję drugiej osoby, dba o jej komfort psychiczny.

Metody i kryteria oceniania:

- realizacja niezapowiedzianych wejściówek podczas zajęć z zakresu literatury obowiązkowej

- przygotowanie planu rozmowy psychologicznej

- przeprowadzenie rozmowy psychologicznej z wybraną, nieznaną sobie wcześniej osobą - ok. 40.45 min., nagranie rozmowy na dyktafon, realizacja transkrypcji wybranych ok. 25 min. rozmowy, analiza treści, dziennik autoobserwacji

Zakres tematów:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje przedstawienie podstawowych technik pracy psychologicznej oraz nabycia umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego, w tym zawieranie kontraktu, planowanie wywiadu, formułowanie hipotez na podstawie wywiadu, a także wykorzystania obserwacji psychologicznej.

Treści programowe objęte tematem zajęć są następujące:

Podstawowe umiejętności komunikacyjne, z których składa się „warsztat” psychologa (zadawanie pytań, parafraza, odzwierciedlenie uczuć);

Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem;

Umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego (kontakt asymetryczny psycholog – klient);

Formułowanie hipotez i wnioskowania na podstawie treści zdobytych w rozmowie psychologicznej ;

Autoobserwacja i rozwój własnych kompetencji interpersonalnych.

Metody dydaktyczne:

- dyskusje dydaktyczne, ćwiczenia w małych grupach, analiza przygotowanego materiału, prezentacja multimedialna, konsultacje online, krytyczna analiza zadań wykonanych przez studentów

- Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych na inne zadania 40

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
Marta Rutkowska 21/ szczegóły
2 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, (sala nieznana)
Marta Rutkowska 20/ szczegóły
3 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Marta Rutkowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)