Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuropsychologia dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-NKD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia dziecka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach wykładu student zapozna się ze specyfiką pracy neuropsychologa dziecięcego.

Forma wykładu: wkład + dyskusja na podstawie literatury i wybranych artykułów naukowych

Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte); ocena pozytywna >65% poprawnych odpowiedzi

Forma ćwiczeń: ocena przypadków klinicznych i projektowanie procesu diagnostyczno-rehabilitacyjnego + prezentacja / referat nt. wskazany przez prowadzącego; praca w małych grupach

Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do neuropsychologii

2. Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego

3. Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne

4. Metody diagnozy neuropsychologicznej

5. Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008/ 2012). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

Literatura dodatkowa:

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

Walsh, V. (2008 / 2014) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Student zna podstawy rozwoju mózgu dziecka. Potrafi scharakteryzować prawidłowy przebieg rozwoju mózgowia i wskazać czynniki zniekształcające rozwój w okresie prenatalnym, okołoporodowym i postnatalnym.

- Umie wskazać okresy krytyczne i wyjaśnić ich funkcje w rozwoju dziecka. Dostrzega związki między okresami sensytywnymi w rozwoju dziecka a plastycznością rozwojową, plastycznością rozwojową a specjalizacją funkcjonalną mózgu.

- Rozpoznaje przejawy plastyczności mózgu w patologii mózgowej dziecka.

- Potrafi wyjaśnić zaburzenia rozwojowe atypowym rozwojem mózgu.

- Zna podstawowe jednostki nozologiczne uwarunkowane patologią mózgu. Potrafi szczegółowo wymienić i opisać przyczyny i objawy poszczególnych chorób mózgu.

- Zna podstawowe zasady i kryteria diagnozowania.

- Potrafi scharakteryzować schemat badania neuropsychologicznego dziecka w ujęciu eksperymentalno-klinicznym.

- Zna podstawowe narzędzia neuropsychologiczne niezbędne w procesie diagnostycznym.

- Zna podstawowe techniki rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi.

- Rozumie psychospołeczne znaczenia rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi.

Umiejętności

- Nabywa umiejętności diagnozy różnicowej zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i zaburzeń wynikających z dysfunkcji OUN nabytych w okresie prenatalnym, okołoporodowym, postnatalnym.

- Nabywa umiejętności oceny deficytów neuropsychologicznych w przebiegu patologii mózgowej u dziecka. Zdobywa umiejętności niezbędne do określania zachowanych funkcji poznawczych u dziecka służących rehabilitacji neuropsychologicznej i tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych.

- Potrafi zastosować właściwy schemat badania neuropsychologicznego z uwzględnieniem etiologii i mechanizmów patologii mózgowej.

- Umie zaprojektować schemat diagnostycznego badania neuropsychologicznego, kontrolować i modyfikować jego założenia w zależności od uzyskiwanych wyników, potrafi analizować wskazówki prognostyczne, adekwatnie posługuje się danymi z wywiadu z rodziną, szacuje diagnostyczną wartość obserwacji funkcjonowania pacjenta dziecięcego.

- Umie zastosować metody oceny funkcji ruchowych i percepcyjnych, amnestycznych, uwagowych, funkcji wykonawczych, językowych w procesie diagnozy neuropsychologicznej.

- Potrafi wyjaśnić podstawy teoretyczne terapii i rozpoznać ich praktyczne implikacje.

- Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do tworzenia programów rehabilitacji neuropsychologicznej dziecka.

- Umie dobrać podstawowe metody badania niezbędne w diagnostyce neuropsychologicznej dziecka i dokonać ich jakościowej interpretacji, potrafi wyodrębnić i ocenić deficyty wynikające z uszkodzenia OUN, potrafi korzystać z prób sensybilizowanych i opracowywać ich wyniki, umie szacować odnotowywane deficyty pod kątem prawdopodobnych mechanizmów zaburzeń, potrafi sporządzać hipotezy diagnostyczne i je weryfikować przy pomocy dodatkowych, adekwatnych metod

Kompetencje społeczne

- Umie dostrzec ograniczenia i krytycznie podejść do stosowanych testów psychometrycznych w diagnostyce patologii mózgowej u dzieci.

- Potrafi dobierać adekwatne rodzaje pomocy psychologicznej w odniesieniu do okresu rozwojowego dziecka i z nich korzystać w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami mózgu.

- Potrafi określić i scharakteryzować cele terapii, nakreślić zachowane funkcje pacjenta, sporządzić na ich podstawie plan postępowania rehabilitacyjnego, ocenić możliwość zastosowania najnowocześniejszych technik komputerowych do rehabilitacji procesów poznawczych.

- Potrafi formułować czynniki warunkujące przebieg terapii neuropsychologicznej, szacować jej efekty, weryfikować działania w sytuacji wytwarzania fałszywych mechanizmów kompensacyjnych, określić zmienne niekontrolowane, mające wpływ na wyniki w programie terapii

- Identyfikuje sposoby radzenia sobie z chorobą, neurologiczną stosowane przez dziecko i jego otoczenie, identyfikuje czynniki warunkujące adaptacyjność do choroby u dzieci z dysfunkcjami OUN.

- Jest świadomy roli neuropsychologa dziecięcego w praktyce neurologicznej i neurochirurgicznej.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD - Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte); ocena pozytywna >65% poprawnych odpowiedzi

Ćwiczenia - Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dla zajęć realizowanych w wersji on-line:

Ćwiczenia - Pomiar efektów kształcenia: pozytywne zaliczenie wszystkich zadań problemowych + udział / aktywność podczas odbywających się zajęć on-line (identyfikacja studentów po nr indeksu)

Wykład - udział / aktywność podczas odbywających się zajęć on-line (identyfikacja studentów po nr indeksu) + zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu (pytania zamknięte i otwarte); ocena pozytywna >65% poprawnych odpowiedzi; przeprowadzony w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS lub w sytuacji trwania zawieszenia zajęć - w dedykowanej aplikacji internetowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD - Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte);

Ćwiczenia - Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach/godzinach określonych w planie zajęć, z wykorzystaniem dedykowanej platformy do pracy on-line. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wskazanej platformie, w USOS oraz przesłane na @ grupy.

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne:

Wprowadzenie do neuropsychologii

Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego

Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne w wybranych chorobach neurorozwojowych

Metody diagnozy neuropsychologicznej

Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji

---------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNE PROWADZENIE WYKŁADÓW/ĆWICZEŃ - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Wprowadzenie w zagadnienie w formie mat. pdf + materiał filmowy udostępniony w formie share-link / materiały dodatkowe przesłane na adres @ grupy / data: zgodnie z harmonogramem zajęć (planem)

- Wykład połaczony z dyskusją w wersji on-line przeprowadzony za pomocą dedykowanej platformy (MsTeams lub TeamLink lub Zoom)

Zagadnienia szczegółowo:

1. "Wprowadzenie do neuropsychologii / wprowadzenie do diagnozy neuropsychologicznej"

2. "Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego oraz neuroplastyczność w perspektywnie rozwojowej"

3. "Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - nowotwory OUN wieku dzięcięcego"

4. "Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - Mózgowe Porażenie Dziecięce"

5."Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - upośledzenia umysłowe u dzieci"

6."Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - zaburzenia poznawcze u dzieci"

7."Wskazania do diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej"

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008/ 2012). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

Literatura dodatkowa:

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

Walsh, V. (2008 / 2014) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy + rozmowa kierowana + dialog / dyskusja

UMIEJĘTNOŚCI: praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja + dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -15

Przygotowanie się do zajęć - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dla zajęć realizowanych w trybie online:

- dostęp do literatury - zgodnie z przedstawionymi podczas pierwszych zajęć zasadami (literatura dostępna online lub przesłana mailem).

- materiały wykładowe będą przekazywane mailowo lub w formacie share_link

- zadania problemowe będą realizowane online i przesyłane do prowadzącego droga mailową

- Wykład połaczony z dyskusją w wersji on-line przeprowadzony za pomocą dedykowanej platformy (MsTeams lub TeamLink lub Zoom)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD - Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte);

Ćwiczenia - Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach/godzinach określonych w planie zajęć, z wykorzystaniem dedykowanej platformy do pracy on-line. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wskazanej platformie, w USOS oraz przesłane na @ grupy.

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne:

Wprowadzenie do neuropsychologii

Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego

Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne w wybranych chorobach neurorozwojowych

Metody diagnozy neuropsychologicznej

Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji

---------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNE PROWADZENIE WYKŁADÓW/ĆWICZEŃ - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Wprowadzenie w zagadnienie w formie mat. pdf + materiał filmowy udostępniony w formie share-link / materiały dodatkowe przesłane na adres @ grupy / data: zgodnie z harmonogramem zajęć (planem)

- Wykład połaczony z dyskusją w wersji on-line przeprowadzony za pomocą dedykowanej platformy (MsTeams lub TeamLink lub Zoom)

Zagadnienia szczegółowo:

1. "Wprowadzenie do neuropsychologii / wprowadzenie do diagnozy neuropsychologicznej"

2. "Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego oraz neuroplastyczność w perspektywnie rozwojowej"

3. "Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - nowotwory OUN wieku dzięcięcego"

4. "Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - Mózgowe Porażenie Dziecięce"

5."Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - upośledzenia umysłowe u dzieci"

6."Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - zaburzenia poznawcze u dzieci"

7."Wskazania do diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej"

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008/ 2012). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

Literatura dodatkowa:

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

Walsh, V. (2008 / 2014) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy + rozmowa kierowana + dialog / dyskusja

UMIEJĘTNOŚCI: praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja + dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -15

Przygotowanie się do zajęć - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dla zajęć realizowanych w trybie online:

- dostęp do literatury - zgodnie z przedstawionymi podczas pierwszych zajęć zasadami (literatura dostępna online lub przesłana mailem).

- materiały wykładowe będą przekazywane mailowo lub w formacie share_link

- zadania problemowe będą realizowane online i przesyłane do prowadzącego droga mailową

- Wykład połaczony z dyskusją w wersji on-line przeprowadzony za pomocą dedykowanej platformy (MsTeams lub TeamLink lub Zoom)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD - Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte);

Ćwiczenia - Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach/godzinach określonych w planie zajęć, z wykorzystaniem dedykowanej platformy do pracy on-line. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wskazanej platformie, w USOS oraz przesłane na @ grupy.

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne:

Wprowadzenie do neuropsychologii

Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego

Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne w wybranych chorobach neurorozwojowych

Metody diagnozy neuropsychologicznej

Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji

---------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNE PROWADZENIE WYKŁADÓW/ĆWICZEŃ - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Wprowadzenie w zagadnienie w formie mat. pdf + materiał filmowy udostępniony w formie share-link / materiały dodatkowe przesłane na adres @ grupy / data: zgodnie z harmonogramem zajęć (planem)

- Wykład połaczony z dyskusją w wersji on-line przeprowadzony za pomocą dedykowanej platformy (MsTeams lub TeamLink lub Zoom)

Zagadnienia szczegółowo:

1. "Wprowadzenie do neuropsychologii / wprowadzenie do diagnozy neuropsychologicznej"

2. "Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego oraz neuroplastyczność w perspektywnie rozwojowej"

3. "Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - nowotwory OUN wieku dzięcięcego"

4. "Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - Mózgowe Porażenie Dziecięce"

5."Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - upośledzenia umysłowe u dzieci"

6."Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - zaburzenia poznawcze u dzieci"

7."Wskazania do diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej"

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008/ 2012). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

Literatura dodatkowa:

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

Walsh, V. (2008 / 2014) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy + rozmowa kierowana + dialog / dyskusja

UMIEJĘTNOŚCI: praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja + dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -15

Przygotowanie się do zajęć - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dla zajęć realizowanych w trybie online:

- dostęp do literatury - zgodnie z przedstawionymi podczas pierwszych zajęć zasadami (literatura dostępna online lub przesłana mailem).

- materiały wykładowe będą przekazywane mailowo lub w formacie share_link

- zadania problemowe będą realizowane online i przesyłane do prowadzącego droga mailową

- Wykład połaczony z dyskusją w wersji on-line przeprowadzony za pomocą dedykowanej platformy (MsTeams lub TeamLink lub Zoom)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD - Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte);

Ćwiczenia - Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach/godzinach określonych w planie zajęć, z wykorzystaniem dedykowanej platformy do pracy on-line. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wskazanej platformie, w USOS oraz przesłane na @ grupy.

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne:

Wprowadzenie do neuropsychologii

Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego

Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne w wybranych chorobach neurorozwojowych

Metody diagnozy neuropsychologicznej

Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji

---------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNE PROWADZENIE WYKŁADÓW/ĆWICZEŃ - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Wprowadzenie w zagadnienie w formie mat. pdf + materiał filmowy udostępniony w formie share-link / materiały dodatkowe przesłane na adres @ grupy / data: zgodnie z harmonogramem zajęć (planem)

- Wykład połączony z dyskusją w wersji on-line przeprowadzony za pomocą dedykowanej platformy (MsTeams lub TeamLink lub Zoom)

Zagadnienia szczegółowo:

1. "Wprowadzenie do neuropsychologii / wprowadzenie do diagnozy neuropsychologicznej"

2. "Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego oraz neuroplastyczność w perspektywie rozwojowej"

3. "Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - nowotwory OUN wieku dziecięcego"

4. "Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - Mózgowe Porażenie Dziecięce"

5."Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - upośledzenia umysłowe u dzieci"

6."Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne - zaburzenia poznawcze u dzieci"

7."Wskazania do diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej"

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008/ 2012). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

Literatura dodatkowa:

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

Walsh, V. (2008 / 2014) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy + rozmowa kierowana + dialog / dyskusja

UMIEJĘTNOŚCI: praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja + dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -15

Przygotowanie się do zajęć - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dla zajęć realizowanych w trybie online:

- dostęp do literatury - zgodnie z przedstawionymi podczas pierwszych zajęć zasadami (literatura dostępna online lub przesłana mailem).

- materiały wykładowe będą przekazywane mailowo lub w formacie share_link

- zadania problemowe będą realizowane online i przesyłane do prowadzącego droga mailową

- Wykład połaczony z dyskusją w wersji on-line przeprowadzony za pomocą dedykowanej platformy (MsTeams lub TeamLink lub Zoom)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.