Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-ITK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja kryzysowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych pojęć, teorii, strategii interwencji kryzysowej;

Rozwijanie umiejętności koniecznych do przeprowadzenia skutecznej interwencji kryzysowej; Poznanie własnych możliwości i ograniczeń w pracy z klientem doświadczającym kryzysu i traumy.

Pełny opis:

Klasyczne modele i charakterystyki kryzysu. Kryzys a wydarzenia krytyczne. Kryzys emocjonalny jako szansa rozwoju. Stres a kryzys. Kryzysy w stresie chronicznym.

Założenia i zróżnicowany kontekst interwencji kryzysowej. Założenia interwencji kryzysowej. Interwencja kryzysowa – kontekst i znaczenie terminu.

Indywidualna pomoc w kryzysie. Cele i zadania interwencji kryzysowej. Zasady interwencji kryzysowej. Przebieg interwencji kryzysowej.

Strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej.

Interwencje kryzysowe w kryzysie zagrożenia życia.

Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy.

Kryzys traumatyczny. Przemoc seksualna.

Trudności i dylematy interwencji kryzysowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kluczyńska, S., Czabała, J. Cz. (red.) (2021). Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej (Rozdziały:1,2,3,4,5) Warszawa: PARPA.

Literatura uzupełniająca:

Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Kluczyńska, S., Wrona, G.(2013). Lekarzu, reaguj na przemoc! Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Kraków: Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student powinien:

objaśniać wybrane teorie kryzysu i interwencji kryzysowej;

rozróżniać rodzaje kryzysów psychologicznych;

scharakteryzować cele, zasady i etapy interwencji kryzysowej;

wskazać różnice między interwencją kryzysową a innymi formami pomocy psychologicznej;

wymieniać kryteria diagnostyczne ASD i PTSD;

Umiejętności

przeprowadzić ocenę aktualnego stanu funkcjonowania klienta w kryzysie;

zaprezentować plan pomocy osobom w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych;

oceniać potencjalne zagrożenie samobójstwem lub zabójstwem;

przeprowadzić diagnozę ASD i PTSD;

wykorzystywać wybrane strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej;

analizować różnice indywidualne w zmaganiu się z sytuacjami kryzysowymi;

Kompetencje społeczne

oceniać własne możliwości i ograniczenia w pracy z człowiekiem doświadczającym kryzysu;

Sposób pomiaru

egzamin pisemny w formie testu wiadomości

ocena: wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć , analizy studium przypadku, odgrywania ról

samoocena, ocena przez kolegów i nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie zaliczenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu przedmiotu. Test jednokrotnego wyboru- zalicza 60%

Ćwiczenia:

praca w małych grupach

wykonywanie prac pisemnych zgodnie z podanymi wytycznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych pojęć, teorii, strategii interwencji kryzysowej;

Rozwijanie umiejętności koniecznych do przeprowadzenia skutecznej interwencji kryzysowej; Poznanie własnych możliwości i ograniczeń w pracy z klientem doświadczającym kryzysu i traumy.

Pełny opis:

1) Klasyczne modele i charakterystyki kryzysu-wykład zaprezentowany dnia 20.02.2020r.

2) Interwencja kryzysowa – kontekst i znaczenie terminu - wykład zaprezentowany dnia 27.02.2020r.

3) Indywidualna pomoc w kryzysie. Cele i zadania interwencji kryzysowej. Zasady interwencji kryzysowej. Przebieg interwencji kryzysowej -wykład zaprezentowany dnia 05.03.2020r.

ZDALNA KONTYNUACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego

niezwiązanego z celem zarobkowym.

4) Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy cz. I

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-03-12

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/Em5T8pVVX5lEugx5VrOowXQBjKZzcRnCl3OkfMbuTqDxdA?e=E3907m

5) Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy cz. II

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-03-19

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/ErxK0JBQDyZHsS-xJmwkBI0BeTy4GkHcf7ozbhs36DVoHw?e=nfhALF

6) Interwencje kryzysowe w kryzysie zagrożenia życia.

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-03-26

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/Erx-ftild5BApQdMdn2NHCQBIpZWV-J-MxGEpESAWTOiSg?e=6enXIC

7) Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy seksualnej. Diagnoza ASD i PTSD wg DSM-5.

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-04-02

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/ErKXF31MiDFNneIN54J0Me8BVoiPUJGHBD2w7pLgw6RezA?e=vr6bET

8) Przemoc wobec dzieci

Prezentacja w Power Point została przesłana elektronicznie na adres mailowy grupy w dniu 2020-04-09

Prezentacja dostępna pod linkiem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/skluczynska_aps_edu_pl/ErKXF31MiDFNneIN54J0Me8BVoiPUJGHBD2w7pLgw6RezA?e=vr6bET

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

Kubacka - Jasiecka , D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Kluczyńska, S., Wrona, G.(2013). Lekarzu, reaguj na przemoc! Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Kraków: Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kubacka-Jasiecka,D., Mudyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Literatura uzupełniająca:

Kubacka-Jasiecka, D. (2008). Interwencja kryzysowa. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna. Tom 2 (s. 244-271). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilecka, B. (2004). Kryzys psychologiczny, wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia

praca w małych grupach

wykonywanie prac pisemnych zgodnie z podanymi wskazówkami

Na czas edukacji on-line udostępnianie studentom prezentacji wykładów w Power Point z komentarzem, materiałów elektronicznych oraz zagadnień do samodzielnego opracowania (z możliwością zgłaszania pytań i uwag). Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)