Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3P-PKL2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Praktyka polega na obserwacji uczestniczącej procesu diagnostycznego oraz przebiegu psychoterapii, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego, działań profilaktycznych i/ lub promocji zdrowia w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej.

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Literatura:

Zależna od konkretnego miejsca odbywania praktyk, ustalana indywidualnie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Znajomość zadań realizowanych w miejscu praktyki

Umiejętności

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną

Prowadzenie dokumentacji – dziennika praktyk

Kompetencje społeczne

Przejawiana samodzielność w planowaniu i realizowaniu zadań

Metody i kryteria oceniania:

Ocena i zaliczenie praktyk

Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie zadań wynikających z programu oraz ich udokumentowanie w Harmonogramie praktyk/Dzienniku praktyk

Studenci otrzymują od zakładowego opiekuna praktyk poświadczenie o odbyciu praktyki oraz opinię o jej przebiegu, w postaci wpisu w „Karcie praktykanta APS”. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

• umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

• przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

• prowadzenia dokumentacji – Dziennika praktyk/ Harmonogramu praktyk

Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do „Dziennika praktyk” / Harmonogramu praktyk lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy/praktyki”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

• ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

• ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

• odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki;

• rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk.

Student zobowiązany jest również do przygotowania na podstawie odbytych praktyk pracę pisemną, zawierającą opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod.

Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk bezpośrednio po ich zakończeniu, najpóźniej na tydzień przed terminem zamknięcia wpisów w systemie USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości, zdobycie umiejętności psychologicznych i ukształtowanie kompetencji, które pozwolą na wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej jako psychologa.

Pełny opis:

PROGRAM DWUTYGODNIOWEJ PRAKTYKI SPECJALISTYCZNEJ obowiązującej studentów IV roku, na stacjonarnych, jednolitych studiach magisterskich, na kierunku Psychologia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS, realizowanej w roku akademickim 2019/2020 w placówkach udzielających pomocy psychologicznej

Opiekun Praktyki: dr Lidia Zabłocka-Żytka,

Liczba godzin: 80

Czas trwania praktyk: 02.07.2020.-30.09.2020.

Wpisywanie zaliczeń praktyk do systemu USOS: do 30.09.2020.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PRAKTYKI

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych, studentów IV roku psychologii na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 dwutygodniowa specjalistyczna praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej i aktywnym udziale w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, interwencji, poradnictwie, działaniach profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

-pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

-zdobycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

-uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy psychologicznej i metod pomocy psychologicznej.

II. ZADANIA DO REALIZACJI W TRAKCIE PRAKTYKI

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

1. Nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną

2. Wykorzystanie przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej, tzn. metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej jednostki oferującej pomoc psychologiczną.

3. Poznanie stosowanych przez psychologów sposobów prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m.in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat:

-specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami

-sposobów przeprowadzenia wywiadów z klientami wyżej wymienionych placówek

-sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem.

-skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do sytuacji życiowej pacjenta/ klienta.

4. Praca pisemna przygotowana na podstawie odbytych praktyk i stanowiąca opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod.

5. Przejawianie samodzielności i inicjatywy w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI

1. Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10x8 godzin).

2. Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta. On też w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, bądź innych narzędzi charakterystycznych dla wybranej placówki.

3. Studenci:

-opracują wspólnie z psychologiem plan pobytu w ośrodku;

-sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań wymienionych w podpunktach 1-5, w ramach punktu II i odnotują to w Dzienniku Praktyk.

4. Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

IV. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYK

1. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu, udokumentowanych w „Dzienniku praktyk”.

2. Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje do „Karty praktykanta APS” zakładowy opiekun praktyk. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

a. umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

b. umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

c. przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

d. prowadzenia dokumentacji – „Dziennika praktyk" w karcie praktykanta.

3. Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

a. ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

b. ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

c. odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki;

d. rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk.

4. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk nie później niż w tydzień po ich zakończeniu. W sytuacji realizacji praktyk w ostatnim tygodniu września - w ostatnim dniu danego tygodnia, po ukończeniu praktyk.

Opracowała: dr Lidia Zabłocka-Żytka

Literatura:

Studenci zapoznają się z literaturą zgodnie ze specyfiką miejsca, w którym realizują praktyki i zaleceniami opiekuna zewnętrznego.

Uwagi:

W sytuacji praktyk realizowanych przez studentów w trybie indywidualnych niezbędna jest zgoda opiekuna. W tym celu studenci proszeni są o kontakt z opiekunem podczas dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siedler
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Założenia ogólne i cele praktyki:

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych, studentów IV roku psychologii na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 80 godzinna specjalistyczna praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej. Jej głównym celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz ukształtowanie kompetencji, wymaganych w pracy zawodowej w charakterze psychologa.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej i aktywnym udziale w procesie diagnostyczno - terapeutycznym, interwencji, poradnictwie, działaniach profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

• zdobycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy psychologicznej i metod pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Zadania do realizacji w trakcie praktyki:

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

• nawiązywać i podtrzymać kontakty z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• wykorzystywać w praktyce wiedzę teoretyczną dotyczącą metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej instytucji oferującej pomoc psychologiczną;

• poznać stosowane przez psychologów sposoby prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m. in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami, sposobów przeprowadzenia wywiadów z podopiecznymi wyżej wymienionych placówek, sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem oraz skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do jego sytuacji życiowej;

• przygotować na podstawie odbytych praktyk pracę pisemną, zawierającą opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod;

• wykazać się samodzielnością i inicjatywą w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

Organizacja i przebieg praktyki

Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10 x 8 godzin).

Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta, który w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, lub innych narzędzi stosowanych w wybranej placówki.

Studenci wspólnie z psychologiem opracowują plan pobytu w ośrodku, sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań zaplanowanych do wykonania w trakcie praktyk i odnotują to w Dzienniku Praktyk.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

Literatura:

Literatura ustalana indywidualnie dla każdego studenta - zależnie od rodzaju placówki w której odbywać się będą praktyki.

Uwagi:

Ocena i zaliczenie praktyk

Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie zadań wynikających z programu oraz ich udokumentowanie w „Dzienniku praktyk”.

Studenci otrzymują od zakładowego opiekuna praktyk poświadczenie o odbyciu praktyki oraz opinię o jej przebiegu, w postaci wpisu w „Karcie praktykanta APS”. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

• umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

• przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

• prowadzenia dokumentacji – „Dziennika praktyk”.

Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

• ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

• ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

• odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki;

• rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk.

Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk bezpośrednio po ich zakończeniu, najpóźniej na tydzień przed terminem zamknięcia wpisów w systemie USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Założenia ogólne i cele praktyki:

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych, studentów IV roku psychologii na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 80 godzinna specjalistyczna praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej. Jej głównym celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz ukształtowanie kompetencji, wymaganych w pracy zawodowej w charakterze psychologa.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej i aktywnym udziale w procesie diagnostyczno - terapeutycznym, interwencji, poradnictwie, działaniach profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

• zdobycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy psychologicznej i metod pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Zadania do realizacji w trakcie praktyki:

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

• nawiązywać i podtrzymać kontakty z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• wykorzystywać w praktyce wiedzę teoretyczną dotyczącą metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej instytucji oferującej pomoc psychologiczną;

• poznać stosowane przez psychologów sposoby prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m. in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami, sposobów przeprowadzenia wywiadów z podopiecznymi wyżej wymienionych placówek, sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem oraz skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do jego sytuacji życiowej;

• przygotować na podstawie odbytych praktyk pracę pisemną, zawierającą opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod;

• wykazać się samodzielnością i inicjatywą w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

Organizacja i przebieg praktyki

Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10 x 8 godzin).

Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta, który w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, lub innych narzędzi stosowanych w wybranej placówki.

Studenci wspólnie z psychologiem opracowują plan pobytu w ośrodku, sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań zaplanowanych do wykonania w trakcie praktyk i odnotują to w Harmonogramie praktyk, który jest częścią Karty praktykanta.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

Literatura:

Literatura ustalana indywidualnie dla każdego studenta - zależnie od rodzaju placówki w której odbywać się będą praktyki.

Uwagi:

Ocena i zaliczenie praktyk

Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie zadań wynikających z programu oraz ich udokumentowanie w Harmonogramie praktyk, który jest częścią Karty Praktykanta.

Studenci otrzymują od zakładowego opiekuna praktyk poświadczenie o odbyciu praktyki oraz opinię o jej przebiegu, w postaci wpisu w „Karcie praktykanta APS”. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

• umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

• przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

• prowadzenia dokumentacji

Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do Harmonogramu praktyk lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

• ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

• ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

• odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki;

• rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk.

Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk bezpośrednio po ich zakończeniu, najpóźniej na tydzień przed terminem zamknięcia wpisów w systemie USOS.

Kontakt z uczelnianym opiekunem odbywa się poprzez mail oraz podczas dyżurów na platformie TEAMS.

Wzory dokumentów do pobrania są załączone w sylabusie ogólnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siedler
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Założenia ogólne i cele praktyki:

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych, studentów IV roku psychologii na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 80 godzinna specjalistyczna praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej. Jej głównym celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz ukształtowanie kompetencji, wymaganych w pracy zawodowej w charakterze psychologa.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej i aktywnym udziale w procesie diagnostyczno - terapeutycznym, interwencji, poradnictwie, działaniach profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

• zdobycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy psychologicznej i metod pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Zadania do realizacji w trakcie praktyki:

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

• nawiązywać i podtrzymać kontakty z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• wykorzystywać w praktyce wiedzę teoretyczną dotyczącą metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej instytucji oferującej pomoc psychologiczną;

• poznać stosowane przez psychologów sposoby prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m. in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami, sposobów przeprowadzenia wywiadów z podopiecznymi wyżej wymienionych placówek, sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem oraz skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do jego sytuacji życiowej;

• przygotować na podstawie odbytych praktyk pracę pisemną, zawierającą opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod;

• wykazać się samodzielnością i inicjatywą w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

Organizacja i przebieg praktyki

Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10 x 8 godzin).

Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta, który w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, lub innych narzędzi stosowanych w wybranej placówki.

Studenci wspólnie z psychologiem opracowują plan pobytu w ośrodku, sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań zaplanowanych do wykonania w trakcie praktyk i odnotują to w Dzienniku Praktyk.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

Literatura:

Literatura ustalana indywidualnie dla każdego studenta - zależnie od rodzaju placówki w której odbywać się będą praktyki.

Uwagi:

Ocena i zaliczenie praktyk

Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie zadań wynikających z programu oraz ich udokumentowanie w „Dzienniku praktyk”.

Studenci otrzymują od zakładowego opiekuna praktyk poświadczenie o odbyciu praktyki oraz opinię o jej przebiegu, w postaci wpisu w „Karcie praktykanta APS”. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

• umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

• przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

• prowadzenia dokumentacji – „Dziennika praktyk”.

Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

• ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

• ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

• odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki;

• rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk.

Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk bezpośrednio po ich zakończeniu, najpóźniej na tydzień przed terminem zamknięcia wpisów w systemie USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych, Agnieszka Siedler
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Założenia ogólne i cele praktyki:

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych, studentów IV roku psychologii na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje w roku akademickim 2019/2020 80 godzinna specjalistyczna praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej. Jej głównym celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz ukształtowanie kompetencji, wymaganych w pracy zawodowej w charakterze psychologa.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej i aktywnym udziale w procesie diagnostyczno - terapeutycznym, interwencji, poradnictwie, działaniach profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

• zdobycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy psychologicznej i metod pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Zadania do realizacji w trakcie praktyki:

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

• nawiązywać i podtrzymać kontakty z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• wykorzystywać w praktyce wiedzę teoretyczną dotyczącą metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej instytucji oferującej pomoc psychologiczną;

• poznać stosowane przez psychologów sposoby prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m. in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami, sposobów przeprowadzenia wywiadów z podopiecznymi wyżej wymienionych placówek, sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem oraz skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do jego sytuacji życiowej;

• przygotować na podstawie odbytych praktyk pracę pisemną, zawierającą opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod;

• wykazać się samodzielnością i inicjatywą w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

Organizacja i przebieg praktyki

Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10 x 8 godzin).

Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta, który w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, lub innych narzędzi stosowanych w wybranej placówki.

Studenci wspólnie z psychologiem opracowują plan pobytu w ośrodku, sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań zaplanowanych do wykonania w trakcie praktyk i odnotują to w Dzienniku Praktyk.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

Literatura:

Literatura ustalana indywidualnie dla każdego studenta - zależnie od rodzaju placówki w której odbywać się będą praktyki.

Uwagi:

Ocena i zaliczenie praktyk

Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie zadań wynikających z programu oraz ich udokumentowanie w „Dzienniku praktyk”.

Studenci otrzymują od zakładowego opiekuna praktyk poświadczenie o odbyciu praktyki oraz opinię o jej przebiegu, w postaci wpisu w „Karcie praktykanta APS”. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

• umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

• przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

• prowadzenia dokumentacji – „Dziennika praktyk”.

Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy/praktyki”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

• ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

• ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

• odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki;

• rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk.

Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk bezpośrednio po ich zakończeniu, najpóźniej na tydzień przed terminem zamknięcia wpisów w systemie USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker, Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Maria Weker, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Założenia ogólne i cele praktyki:

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych, studentów IV roku psychologii na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje w danym roku akademickim 80 godzinna specjalistyczna praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej. Jej głównym celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz ukształtowanie kompetencji, wymaganych w pracy zawodowej w charakterze psychologa.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej i aktywnym udziale w procesie diagnostyczno - terapeutycznym, interwencji, poradnictwie, działaniach profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

• zdobycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy psychologicznej i metod pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Zadania do realizacji w trakcie praktyki:

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

• nawiązywać i podtrzymać kontakty z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• wykorzystywać w praktyce wiedzę teoretyczną dotyczącą metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej instytucji oferującej pomoc psychologiczną;

• poznać stosowane przez psychologów sposoby prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m. in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami, sposobów przeprowadzenia wywiadów z podopiecznymi wyżej wymienionych placówek, sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem oraz skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do jego sytuacji życiowej;

• przygotować na podstawie odbytych praktyk pracę pisemną, zawierającą opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod;

• wykazać się samodzielnością i inicjatywą w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

Organizacja i przebieg praktyki

Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10 x 8 godzin).

Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta, który w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, lub innych narzędzi stosowanych w wybranej placówki.

Studenci wspólnie z psychologiem opracowują plan pobytu w ośrodku, sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań zaplanowanych do wykonania w trakcie praktyk i odnotują to w Dzienniku Praktyk.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

Literatura:

Literatura ustalana indywidualnie dla każdego studenta - zależnie od rodzaju placówki w której odbywać się będą praktyki.

Uwagi:

Ocena i zaliczenie praktyk

Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie zadań wynikających z programu oraz ich udokumentowanie w „Dzienniku praktyk”.

Studenci otrzymują od zakładowego opiekuna praktyk poświadczenie o odbyciu praktyki oraz opinię o jej przebiegu, w postaci wpisu w „Karcie praktykanta APS”. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

• umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

• przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

• prowadzenia dokumentacji – „Dziennika praktyk”.

Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy/praktyki”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

• ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

• ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

• odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki;

• rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk.

Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk bezpośrednio po ich zakończeniu, najpóźniej na tydzień przed terminem zamknięcia wpisów w systemie USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawrych, Agnieszka Siedler
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Agnieszka Siedler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Założenia ogólne i cele praktyki:

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych, studentów IV roku psychologii na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje w roku akademickim 2021/2022

80 godzinna specjalistyczna praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej. Jej głównym celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości i umiejętności psychologicznych oraz ukształtowanie kompetencji, wymaganych w pracy zawodowej w charakterze psychologa.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej i aktywnym udziale w procesie diagnostyczno - terapeutycznym, interwencji, poradnictwie, działaniach profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

• zdobycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy psychologicznej i metod pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Zadania do realizacji w trakcie praktyki:

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

• nawiązywać i podtrzymać kontakty z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

• wykorzystywać w praktyce wiedzę teoretyczną dotyczącą metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej instytucji oferującej pomoc psychologiczną;

• poznać stosowane przez psychologów sposoby prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m. in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami, sposobów przeprowadzenia wywiadów z podopiecznymi wyżej wymienionych placówek, sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem oraz skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do jego sytuacji życiowej;

• przygotować na podstawie odbytych praktyk pracę pisemną, zawierającą opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod;

• wykazać się samodzielnością i inicjatywą w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

Organizacja i przebieg praktyki

Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10 x 8 godzin).

Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta, który w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, lub innych narzędzi stosowanych w wybranej placówki.

Studenci wspólnie z psychologiem opracowują plan pobytu w ośrodku, sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań zaplanowanych do wykonania w trakcie praktyk i odnotują to w Dzienniku Praktyk.

Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

Literatura:

Literatura ustalana indywidualnie dla każdego studenta - zależnie od rodzaju placówki w której odbywać się będą praktyki.

Uwagi:

Link do zespołu Teams - dr Gawrych 2021/2022:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aRkv3JSEe2PopoPTyIp7Nsv-jQjTG0_HwKVno4iKps8o1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=05e03d91-9b33-4de1-9181-30a218d31834&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ocena i zaliczenie praktyk

Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie zadań wynikających z programu oraz ich udokumentowanie w „Dzienniku praktyk”.

Studenci otrzymują od zakładowego opiekuna praktyk poświadczenie o odbyciu praktyki oraz opinię o jej przebiegu, w postaci wpisu w „Karcie praktykanta APS”. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

• umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

• przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

• prowadzenia dokumentacji – „Dziennika praktyk”.

Podstawą zaliczenia praktyki jest akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni wpisów do „Dziennika praktyk” lub „Sprawozdania z odbytego wolontariatu/pracy/praktyki”, rozmowa ze studentem, a także informacje z „Karty praktykanta APS”, które obejmują takie elementy jak:

• ocena opisowa przebiegu praktyki dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk;

• ocena poziomu realizacji poszczególnych umiejętności dokonywana przez zakładowego opiekuna praktyk (na czterostopniowej skali od 2 do 5);

• odbycie praktyk potwierdzone czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki;

• rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk.

Student zobowiązany jest również do przygotowania na podstawie odbytych praktyk pracę pisemną, zawierającą opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod.

Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk bezpośrednio po ich zakończeniu, najpóźniej na tydzień przed terminem zamknięcia wpisów w systemie USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Anna Więcek-Durańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)