Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka specjalistyczna (dwutygodniowa, 80 godz.) 20-3P-PKL2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 80
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura ustalana indywidualnie zależnie od placówki, w której realizowane będą praktyki.

Efekty uczenia się:

Zgodnie z planem jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych, studentów IV roku psychologii na specjalności Psychologia Kliniczna obowiązuje w roku akademickim 2021/2022 dwutygodniowa specjalistyczna praktyka w ośrodkach terapeutycznych, poradniach, placówkach medycznych, które oferują różne formy wsparcia i pomocy psychologicznej.

Głównym celem praktyki jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów, pozyskanie nowych wiadomości, zdobycie umiejętności psychologicznych i ukształtowanie kompetencji, które pozwolą na wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej jako psychologa.

Praktyka polegająca na obserwacji uczestniczącej i aktywnym udziale w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, interwencji, poradnictwie, działaniach profilaktycznych i/lub promocji zdrowia, powinna umożliwić osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

-pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania ośrodków, poradni i placówek oferujących pomoc psychologiczną;

-zdobycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną;

-uzyskanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy psychologicznej i metod pomocy psychologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

IV. OCENA I ZALICZENIE PRAKTYK

1. Podstawą zaliczenia praktyk jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu, udokumentowanych w „Dzienniku praktyk”, dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów (prawidłowo uzupełnionych) oraz przygotowanie pracy pisemnej na podstawie odbytych praktyk i stanowiąca opis kontaktu z pacjentem/klientem lub opis zastosowanych metod. .

2. Student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki, opinię o jej przebiegu, które to informacje wpisuje do „Karty praktykanta APS” zakładowy opiekun praktyk. W opinii o przebiegu praktyki należy wskazać osiągnięcia studenta oraz jego braki i trudności ujawnione w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem:

a. umiejętności wykorzystania przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej;

b. umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z pacjentem/klientem/osobą objętą opieką psychologiczną;

c. przejawianej samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań;

d. prowadzenia dokumentacji

3. Podstawą zaliczenia praktyki jest: akceptacja przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni dokumentacji wstępnej, Karty praktykanta, Sprawozdania, Opisu stosowanych metod/ studium przypadku oraz rozmowa z uczelnianym opiekunem praktyk

4. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk nie później niż w tydzień po ich zakończeniu. Nie później jednak niż 2 tygodnie przed końcem semestru.

Zakres tematów:

ZADANIA DO REALIZACJI W TRAKCIE PRAKTYKI

W toku praktyki studenci powinni wykonać następujące zadania:

1. Nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z pacjentem/ osobą objętą opieką psychologiczną

2. Wykorzystanie przez studenta w praktyce wiedzy teoretycznej, tzn. metod poznania osoby objętej pomocą psychologiczną w tym testów diagnostycznych, wywiadu oraz narzędzi charakterystycznych dla wybranej jednostki oferującej pomoc psychologiczną.

3. Poznanie stosowanych przez psychologów sposobów prowadzenia wywiadów oraz udzielania pomocy psychologicznej, m.in. poprzez bezpośrednie rozmowy z pracownikami na temat:

-specyfiki nawiązywania kontaktów z różnego rodzaju pacjentami/ klientami

-sposobów przeprowadzenia wywiadów z klientami wyżej wymienionych placówek

-sposobów stawiania hipotez w oparciu o wywiad i kontakt z pacjentem/ klientem.

-skuteczności doboru formy pomocy psychologicznej do sytuacji życiowej pacjenta/ klienta.

4. Przejawianie samodzielności i inicjatywy w planowaniu i realizowaniu zadań wyznaczonych przez charakterystykę funkcjonowania danej placówki świadczącej pomoc psychologiczną.

Metody dydaktyczne:

1. Praktyka trwa 80 godzin (standardowo dwa tygodnie). Student odbywa zajęcia w godzinach pracy ośrodków. Najczęściej oznacza to konieczność spędzenia w placówce średnio 8 godzin dziennie (10x8 godzin).

2. Każdym studentem opiekuje się wyznaczony przez placówkę psycholog/ psychoterapeuta. On też w zależności od stopnia złożoności przypadków określi formę kontaktu i uczestnictwa w spotkaniu z pacjentem/ klientem oraz sposób przeprowadzenia diagnozy, z użyciem wywiadu, testów, bądź innych narzędzi charakterystycznych dla wybranej placówki.

3. Studenci:

-opracują wspólnie z psychologiem plan pobytu w ośrodku;

-sporządzą informacje o realizacji wszystkich zadań wymienionych w podpunktach 1-5, w ramach punktu II i odnotują to w Dzienniku Praktyk.

4. Opiekun praktyk z ramienia uczelni sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyk. Sprawy sporne związane z przebiegiem praktyki, są rozstrzygane przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz przedstawiciela placówki, w której student odbywa praktykę (zakładowego opiekuna praktyk).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Siedler 20/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Gawrych 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)