Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-PKL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki specjalnej (PC), (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wymagania zaliczeniowe/egzaminacyjne: Uzyskanie poprawnej oceny z egzaminu pisemnego obejmującego materiał omówiony na wykładach i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie zgodnie ze wskazaniami przekazanymi podczas 1-szych zajęć organizacyjnych, aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii klinicznej, klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapii.

Treści ogólne przedmiotu: Dotyczą zadań psychologii klinicznej, normy i patologii klinicznej, psychologicznej diagnozy zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji oraz promocji zdrowia i prewencji psychopatologii.

Treści programowe:

Specyficzne cechy psychologii klinicznej jako dziedziny teoretycznej i stosowanej. Działy psychologii klinicznej. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Paradygmaty psychologii klinicznej: paradygmat biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny – podstawowe idee, obszary zainteresowań, leczenie. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego. Wprowadzenie w problematykę stresu i radzenia sobie. Pojęcie i modele diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Metody pomocy psychologicznej (metody psychologii klinicznej, promocja zdrowia, profilaktyka, poradnictwo, interwencja kryzysowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: G.W.P. (wybrane zagadnienia).

2. Czabała Cz., Sęk. H. (2000) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: J. Strelau (red.): Psychologia, Podręcznik akademicki, T.3. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 60).

3. Czabała Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP. (wybrane zagadnienia).

5. Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Antonovsky A. (1995.) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.

2. Grzesiuk L. Psychoterapia. (W): J. Strelau (red.): Podręcznik akademicki. T.III. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 69).

3. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

4. Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W02 Posiada elementarna wiedzę na temat metodologicznych powiązań pomiędzy

psychologią kliniczną a pedagogiką

PC1_KS_W06 Posiada wiedzę na temat metod i celów diagnozy psychologicznej, potrafi opisać najczęściej

stosowane narzędzia badawcze

PC1_KK_W06 Posiada elementarną wiedzę na temat źródeł i objawów najczęściej występujących psychopatologii dziecka i człowieka dorosłego

PC1_KK_W05 Opisuje podstawowe formy psychoterapii i oddziaływania różnych szkół terapeutycznych

PC1_KS_U01 Potrafi wykorzystywać wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania do analizy sytuacji problemowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej a także do planowania działań

profilaktycznych i terapeutycznych

PC1_KS_U03 Określa podstawowy zakres zadań diagnostycznych i pomocowych adekwatny do określonego problemu klinicznego

PC1_KK_K03 Dostrzega i uwzględnia w swojej pracy zawodowej specyfikę kontaktu z pacjentami psychiatrycznymi,

PC1_KK_K02 Ma świadomość znaczenia profilaktyki zdrowia psychicznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie egzamin: próg zaliczenia 60 % poprawnych odpowiedzi w teście jednokrotnego wyboru, z zakresu treści poruszanych na wykładzie oraz w literaturze przedmiotu.

Zaliczenie ćwiczenia- każda osoba występuje: w roli pedagoga opisującego konkretne zaburzenia oraz w roli osoby prowadzącej rozmowę (krótki wywiad) z pedagogiem. Zaliczenie kolokwium jednokrotnego wyboru próg zaliczenia 60 % poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Rola
Prowadzący grup: Ewa Chmurska, Anna Hryniewicka, Natalia Józefacka, Jarosław Rola, Joanna Wojda-Kornacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Ewa Chmurska, Katarzyna Chotkowska, Beata Hintze, Patrycja Miedziun, Jarosław Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu - zaliczenie ćwiczeń i egzamin w formie testu wiadomości z całości materiału

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Podstawowe pojęcia psychologii klinicznej. Epidemiologia psychiatryczna, miary epidemiologii.

Pojęcie zdrowia i choroby. Wskaźniki zdrowia psychicznego. Poglądy dotyczące zdrowia psychicznego.

Psychologia i psychopatologia przywiązania. Trauma relacyjna i jej konsekwencje rozwojowe. Zaburzenia związane z deprywacja i maltretowaniem.

Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny).

Metody stosowane w psychologii klinicznej. Pojęcie diagnozy.

Norma w psychologii klinicznej i różne koncepcje normy. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy.

Psychopatologia rozwojowa – wybrane zagadnienia: rozległe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe,

Pojęcie trudności w uczeniu się, przyczyny, rodzaje i diagnoza

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, przyczyny i metody terapii dzieci nadpobudliwych

Zaburzenia psychosomatyczne podział i rodzaje (wybrane modele teoretyczne powstawania zaburzeń psychosomatycznych ).

Zaburzenia odżywiania rozpowszechnienie obraz kliniczny, metody terapii.

Problem stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Pojęcie sytuacji trudnej. Teoria stresu biologicznego H.Selyego. Pojęcie stresu psychologicznego R. Lazarusa, Folkman. Sposoby i style radzenia sobie ze stresem. Zespoły pourazowe: normalna reakcja na stres, ostra katastroficzna reakcja na stres, zespół stresu pourazowego, osobowość postraumatyczna.

Zaburzenia snu.

Zachowania autodestrukcyjne, przyczyny, mechanizmy psychologiczne, obraz kliniczny.

Zaburzenia osobowości.

Tematyka ćwiczeń

Rola psychologa klinicznego, działy psychologii klinicznej, podstawy terminologii norma a patologia

Zaburzenia osobowości:

Wybrane zaburzenia nerwicowe

Psychozy o wczesnym początku

Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Uzależnienia behawioralne

Wpływu zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży i młodych dorosłych

Literatura:

  Literatura obowiązkowa:

Danielewicz, D., Pisula, E. (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Warszawa: APS. (wybrane zagadnienia).

Kostrzewski J. (1997). Ewolucja poglądów AAMR dotyczących niedorozwoju umysłowego. Od Ricka Hebera (1959) do Ruth Luckasson (1992). Roczniki Pedagogiki Specjalnej. (red.), J.Pańczyka. Tom 8, Wyd. WSPS s. 210-233.

Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP (wybrane zagadnienia)

Oatley, K., Jenkins, J.M. (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN. (wybrane zagadnienia - rozdz.8, rozdz. 11).

Pisula, E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańsk:GWP.(wybrane zagadnienia).

Popielarska A., Popielarska M. (red,) (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa: PZWL.

Rachman, S. (2005). Zaburzenia lękowe. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP. (wybrane zagadnienia).

Rola J. (2001). Depresja u dzieci. Warszawa. APS (wybrane zagadnienia)

Rutkowski, K. (2005). Diagnostyka porównawcza zaburzeń pourazowych. Psychiatria Polska, 1, 2005, 75-89.

Schier, K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańsk: GWP. (wybrane zagadnienia).

Seligman, E.P., Walker E.,F. Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. (wybrane zagadnienia)

Sęk, H. (red.). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (wybrane zagadnienia)

Stępień, A., Kantorska – Janiec, M. (2005). Zespół stresu pourazowego jako skutek powodzi z 1997 r. – występowanie i obraz zaburzenia. Psychiatria Polska, 1, 2005, 103-115.

Śpila, B., Makara, M., Chuchra M., Pawłowska, B. (2005). Związek stresujących wydarzeń życiowych z zaburzeniami stanu psychicznego.

Święcicka, M., Zalewska, M. (red.), (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Warszawa: Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP. (wybrane zagadnienia).

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin. Wydawnictwo Bifolium.

Literatura uzupełniająca:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Carlson, R., Butcher, J., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: Gdańskie

Dołęga, Z. (2003). Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Górniewicz Ewa (2000). Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

John-Borys, M., Dołęga, Z. (2006). Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów – wstęp do działań profilaktycznych szkoły. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kendall, P.C.(2004).Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP.

Pastwa –Wojciechowska, B. (2004). Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna. Kraków: Wydawnictwo UJ. (wybrane zagadnienia – rozdz. 2, rozdz. 3).

Szewczyk, L. (2001). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (wybrane zagadnienia)

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe wykład i ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, jakimi zajmuje się psychologia kliniczna: zagadnieniami natury teoretycznej jak i klinicznej. Celem zajęć jest omówienie głównych rodzajów zaburzeń psychicznych, tj. ich przyczyn, objawów, rodzajów leczenia; a także ważne jest nauczenie psychologicznej obserwacji ludzkich zachowań, wnioskowania psychologicznego oraz uwrażliwienie na trudności jakich doświadczają.

Pełny opis:

Psychologia kliniczna jako dziedzina naukowi

Modele i teorie zdrowia i zaburzeń zdrowia psychicznego

Psychologiczna diagnoza kliniczna

Metody pomocy psychologicznej; profilaktyka zdrowia psychicznego

Stres i radzenie sobie z nim; zaburzenia po stresie; kryzysy, sytuacje straty

Wsparcie psychologiczne

Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zaburzenia zdrowia psychicznego dorosłego

człowiek chory somatycznie

Literatura:

Literatura

Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk, GWP

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wyd. Naukowe SCHOLAR

Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN

Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

Reinecke, Lochman, J.E., Magee, T.N., Pardini, D.A. (red.) Psychoterapia poznawcza w teorii i w praktyce. Gdańsk, GWP.

Sęk, H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna. Warszawa, PWN, t.1,2

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 27

przygotowanie do zajęć, lektury - 35

przygotowanie się do egzaminu - 35

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Chmurska, Katarzyna Chotkowska, Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wymagania zaliczeniowe/egzaminacyjne: Uzyskanie poprawnej oceny z egzaminu pisemnego obejmującego materiał omówiony na wykładach i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie zgodnie ze wskazaniami przekazanymi podczas 1-szych zajęć organizacyjnych, aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii klinicznej, klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapii.

Treści ogólne przedmiotu: Dotyczą zadań psychologii klinicznej, normy i patologii klinicznej, psychologicznej diagnozy zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji oraz promocji zdrowia i prewencji psychopatologii.

Treści programowe:

Specyficzne cechy psychologii klinicznej jako dziedziny teoretycznej i stosowanej. Działy psychologii klinicznej. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Paradygmaty psychologii klinicznej: paradygmat biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny – podstawowe idee, obszary zainteresowań, leczenie. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego. Wprowadzenie w problematykę stresu i radzenia sobie. Pojęcie i modele diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Metody pomocy psychologicznej (metody psychologii klinicznej, promocja zdrowia, profilaktyka, poradnictwo, interwencja kryzysowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: G.W.P. (wybrane zagadnienia).

2. Czabała Cz., Sęk. H. (2000) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: J. Strelau (red.): Psychologia, Podręcznik akademicki, T.3. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 60).

3. Czabała Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP. (wybrane zagadnienia).

5. Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Antonovsky A. (1995.) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.

2. Grzesiuk L. Psychoterapia. (W): J. Strelau (red.): Podręcznik akademicki. T.III. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 69).

3. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

4. Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 45

przygotowanie do zajęć, lektury - 30

przygotowanie się do egzaminu - 30

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Joanna Kapusta, Patrycja Miedziun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wymagania zaliczeniowe/egzaminacyjne: Uzyskanie poprawnej oceny z egzaminu pisemnego obejmującego materiał omówiony na wykładach i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie zgodnie ze wskazaniami przekazanymi podczas 1-szych zajęć organizacyjnych, aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii klinicznej, klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapii.

Treści ogólne przedmiotu: Dotyczą zadań psychologii klinicznej, normy i patologii klinicznej, psychologicznej diagnozy zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji oraz promocji zdrowia i prewencji psychopatologii.

Treści programowe:

Specyficzne cechy psychologii klinicznej jako dziedziny teoretycznej i stosowanej. Działy psychologii klinicznej. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Paradygmaty psychologii klinicznej: paradygmat biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny – podstawowe idee, obszary zainteresowań, leczenie. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego. Wprowadzenie w problematykę stresu i radzenia sobie. Pojęcie i modele diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Metody pomocy psychologicznej (metody psychologii klinicznej, promocja zdrowia, profilaktyka, poradnictwo, interwencja kryzysowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: G.W.P. (wybrane zagadnienia).

2. Czabała Cz., Sęk. H. (2000) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: J. Strelau (red.): Psychologia, Podręcznik akademicki, T.3. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 60).

3. Czabała Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP. (wybrane zagadnienia).

5. Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Antonovsky A. (1995.) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.

2. Grzesiuk L. Psychoterapia. (W): J. Strelau (red.): Podręcznik akademicki. T.III. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 69).

3. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

4. Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 27

przygotowanie do zajęć, lektury - 35

przygotowanie się do egzaminu - 35

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Joanna Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Chmurska, Beata Hintze, Anna Hryniewicka, Filip Rola, Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny obejmujący materiał omówiony na wykładach i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie podczas lektury

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Podstawowe pojęcia psychologii klinicznej.

Pojęcie zdrowia i choroby. Wskaźniki zdrowia psychicznego. Poglądy dotyczące zdrowia psychicznego.

Psychologia i psychopatologia przywiązania.

Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny).

Metody stosowane w psychologii klinicznej. Pojęcie diagnozy.

Norma w psychologii klinicznej i różne koncepcje normy. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy.

Psychopatologia rozwojowa – wybrane zagadnienia: całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe,

Pojęcie trudności w uczeniu się, przyczyny, rodzaje i diagnoza

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, przyczyny i metody terapii dzieci nadpobudliwych

Psychologiczne aspekty rozwoju dziecka głuchego.

Zaburzenia odżywiania rozpowszechnienie obraz kliniczny, metody terapii.

Problem stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Pojęcie odporności psychicznej.

Zachowania autodestrukcyjne, przyczyny, mechanizmy psychologiczne, obraz kliniczny.

Zaburzenia osobowości.

Tematyka ćwiczeń

Rola psychologa klinicznego, działy psychologii klinicznej, podstawy terminologii norma a patologia

Zaburzenia osobowości:

Wybrane zaburzenia nerwicowe

Psychozy o wczesnym początku

Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Uzależnienia behawioralne

Wpływu zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży i młodych dorosłych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 (2000). Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Karków-Warszawa

Kendall., P, C., (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk, GWP.

Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP (wybrane zagadnienia)

Oatley, K., Jenkins, J.M. (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN. (wybrane zagadnienia - rozdz.8, rozdz. 11).

Popielarska A., Popielarska M. (red,) (2000). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa: PZWL.

Rachman, S. (2005). Zaburzenia lękowe. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP. (wybrane zagadnienia).

Rola J. (2001). Depresja u dzieci. Warszawa. APS (wybrane zagadnienia)

Sęk, H. (red.). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (wybrane zagadnienia)

Literatura uzupełniająca:

Attwood, T. (2006). Zespół Aspergera. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Carlson, R., Butcher, J., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: Gdańskie

Górniewicz Ewa (2000). Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

John-Borys, M., Dołęga, Z. (2006). Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów – wstęp do działań profilaktycznych szkoły. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szewczyk, L. (2001). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (wybrane zagadnienia)

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 45

przygotowanie do zajęć, lektury - 30

przygotowanie się do egzaminu - 30

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Chmurska, Filip Rola, Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Joanna Kapusta, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wymagania zaliczeniowe/egzaminacyjne: Uzyskanie poprawnej oceny z egzaminu pisemnego obejmującego materiał omówiony na wykładach i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie zgodnie ze wskazaniami przekazanymi podczas 1-szych zajęć organizacyjnych, aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii klinicznej, klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapii.

Treści ogólne przedmiotu: Dotyczą zadań psychologii klinicznej, normy i patologii klinicznej, psychologicznej diagnozy zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji oraz promocji zdrowia i prewencji psychopatologii.

Treści programowe:

Specyficzne cechy psychologii klinicznej jako dziedziny teoretycznej i stosowanej. Działy psychologii klinicznej. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Paradygmaty psychologii klinicznej: paradygmat biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny – podstawowe idee, obszary zainteresowań, leczenie. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego. Wprowadzenie w problematykę stresu i radzenia sobie. Pojęcie i modele diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Metody pomocy psychologicznej (metody psychologii klinicznej, promocja zdrowia, profilaktyka, poradnictwo, interwencja kryzysowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: G.W.P. (wybrane zagadnienia).

2. Czabała Cz., Sęk. H. (2000) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: J. Strelau (red.): Psychologia, Podręcznik akademicki, T.3. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 60).

3. Czabała Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP. (wybrane zagadnienia).

5. Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Antonovsky A. (1995.) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.

2. Grzesiuk L. Psychoterapia. (W): J. Strelau (red.): Podręcznik akademicki. T.III. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 69).

3. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

4. Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 27

przygotowanie do zajęć, lektury - 35

przygotowanie się do egzaminu - 35

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Filip Rola, Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wymagania zaliczeniowe/egzaminacyjne:egzamin pisemnego obejmującego materiał omówiony na wykładach i ćwiczeniach,

aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Podstawowe pojęcia psychologii klinicznej.

Pojęcie zdrowia i choroby. Wskaźniki zdrowia psychicznego. Poglądy dotyczące zdrowia psychicznego.

Psychologia i psychopatologia przywiązania.

Paradygmaty psychologii klinicznej (biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny).

Metody stosowane w psychologii klinicznej. Pojęcie diagnozy.

Norma w psychologii klinicznej i różne koncepcje normy. Wybrane klasyfikacje odchyleń od normy.

Psychopatologia rozwojowa – wybrane zagadnienia: całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe,

Pojęcie trudności w uczeniu się, przyczyny, rodzaje i diagnoza

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, przyczyny i metody terapii dzieci nadpobudliwych

Psychologiczne aspekty rozwoju dziecka głuchego.

Zaburzenia odżywiania rozpowszechnienie obraz kliniczny, metody terapii.

Problem stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Pojęcie odporności psychicznej.

Zachowania autodestrukcyjne, przyczyny, mechanizmy psychologiczne, obraz kliniczny.

Zaburzenia osobowości.

Tematyka ćwiczeń

Rola psychologa klinicznego, działy psychologii klinicznej, podstawy terminologii norma a patologia

Zaburzenia osobowości:

Wybrane zaburzenia nerwicowe

Psychozy o wczesnym początku

Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Uzależnienia behawioralne

Wpływu zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży i młodych dorosłych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: G.W.P. (wybrane zagadnienia).

2. Czabała Cz., Sęk. H. (2000) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: J. Strelau (red.): Psychologia, Podręcznik akademicki, T.3. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 60).

3. Czabała Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP. (wybrane zagadnienia).

5. Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Antonovsky A. (1995.) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.

2. Grzesiuk L. Psychoterapia. (W): J. Strelau (red.): Podręcznik akademicki. T.III. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 69).

3. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

4. Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 45

przygotowanie do zajęć, lektury - 30

przygotowanie się do egzaminu - 30

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Filip Rola, Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Małgorzata Sekułowicz, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wymagania zaliczeniowe/egzaminacyjne: Uzyskanie poprawnej oceny z egzaminu pisemnego obejmującego materiał omówiony na wykładach i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie zgodnie ze wskazaniami przekazanymi podczas 1-szych zajęć organizacyjnych, aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii klinicznej, klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapii.

Treści ogólne przedmiotu: Dotyczą zadań psychologii klinicznej, normy i patologii klinicznej, psychologicznej diagnozy zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji oraz promocji zdrowia i prewencji psychopatologii.

Treści programowe:

Specyficzne cechy psychologii klinicznej jako dziedziny teoretycznej i stosowanej. Działy psychologii klinicznej. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Paradygmaty psychologii klinicznej: paradygmat biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny – podstawowe idee, obszary zainteresowań, leczenie. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego. Wprowadzenie w problematykę stresu i radzenia sobie. Pojęcie i modele diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Metody pomocy psychologicznej (metody psychologii klinicznej, promocja zdrowia, profilaktyka, poradnictwo, interwencja kryzysowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: G.W.P. (wybrane zagadnienia).

2. Czabała Cz., Sęk. H. (2000) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: J. Strelau (red.): Psychologia, Podręcznik akademicki, T.3. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 60).

3. Czabała Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP. (wybrane zagadnienia).

5. Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Antonovsky A. (1995.) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.

2. Grzesiuk L. Psychoterapia. (W): J. Strelau (red.): Podręcznik akademicki. T.III. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 69).

3. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

4. Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 27

przygotowanie do zajęć, lektury - 35

przygotowanie się do egzaminu - 35

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wiśniewska
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Beata Hintze, Filip Rola, Dominika Wiśniewska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wymagania zaliczeniowe/egzaminacyjne: Uzyskanie poprawnej oceny z egzaminu pisemnego obejmującego materiał omówiony na wykładach i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie zgodnie ze wskazaniami przekazanymi podczas 1-szych zajęć organizacyjnych, aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii klinicznej, klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapii.

Treści ogólne przedmiotu: Dotyczą zadań psychologii klinicznej, normy i patologii klinicznej, psychologicznej diagnozy zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji oraz promocji zdrowia i prewencji psychopatologii.

Treści programowe:

Specyficzne cechy psychologii klinicznej jako dziedziny teoretycznej i stosowanej. Działy psychologii klinicznej. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Paradygmaty psychologii klinicznej: paradygmat biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny – podstawowe idee, obszary zainteresowań, leczenie. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego. Wprowadzenie w problematykę stresu i radzenia sobie. Pojęcie i modele diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Metody pomocy psychologicznej (metody psychologii klinicznej, promocja zdrowia, profilaktyka, poradnictwo, interwencja kryzysowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: G.W.P. (wybrane zagadnienia).

2. Czabała Cz., Sęk. H. (2000) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: J. Strelau (red.): Psychologia, Podręcznik akademicki, T.3. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 60).

3. Czabała Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP. (wybrane zagadnienia).

5. Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Antonovsky A. (1995.) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.

2. Grzesiuk L. Psychoterapia. (W): J. Strelau (red.): Podręcznik akademicki. T.III. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 69).

3. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

4. Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 27

przygotowanie do zajęć, lektury - 35

przygotowanie się do egzaminu - 35

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów kierunków pedagogicznych z podstawowymi pojęciami i problemami psychologii klinicznej, klasyfikacją zaburzeń rozwojowych, ich objawami, etiologią, psychologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża oraz metodami diagnozy i terapii.

Treści ogólne przedmiotu: Dotyczą zadań psychologii klinicznej, normy i patologii klinicznej, psychologicznej diagnozy zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacji oraz promocji zdrowia i prewencji psychopatologii.

Pełny opis:

Treści programowe:

Specyficzne cechy psychologii klinicznej jako dziedziny teoretycznej i stosowanej. Działy psychologii klinicznej. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Paradygmaty psychologii klinicznej: paradygmat biologiczny, poznawczy, uczenia się, psychoanalityczny, humanistyczny – podstawowe idee, obszary zainteresowań, leczenie. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego. Wprowadzenie w problematykę stresu i radzenia sobie. Pojęcie i modele diagnozy psychologicznej. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej. Metody pomocy psychologicznej (metody psychologii klinicznej, promocja zdrowia, profilaktyka, poradnictwo, interwencja kryzysowa).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: G.W.P. (wybrane zagadnienia).

2. Czabała Cz., Sęk. H. (2000) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. W: J. Strelau (red.): Psychologia, Podręcznik akademicki, T.3. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 60).

3. Czabała Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. C. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. GWP. (wybrane zagadnienia).

5. Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Antonovsky A. (1995.) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.

2. Grzesiuk L. Psychoterapia. (W): J. Strelau (red.): Podręcznik akademicki. T.III. Gdańsk: GWP. (Rozdz. 69).

3. ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. badawcze kryteria diagnostyczne (1998). Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”.

4. Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Wymagania zaliczeniowe/egzaminacyjne: Uzyskanie poprawnej oceny z egzaminu pisemnego obejmującego materiał omówiony na wykładach i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie zgodnie ze wskazaniami przekazanymi podczas 1-szych zajęć organizacyjnych, aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie i wygłoszenie referatu na wybrany temat.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 27

przygotowanie do zajęć, lektury - 35

przygotowanie się do egzaminu - 35

przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.