Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-PEJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W16

ma podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym

PE1_W23

posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej

K_U09

posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji wczesnoszkolnej

PE1_K08

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Marta Krasuska-Betiuk, Katarzyna Pardej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis, wykład z prezentacją interaktywną), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu), metoda projektu.

Sposób pomiaru efektów kształcenia: obserwacja, kolokwium, wykonanie konkretnych ćwiczeń w czasie zajęć.

Pełny opis:

Wykład (30h):

Geneza i rozwój języka. Akty mowy i funkcje języka (4h)

Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia (2h)

Rozwijanie twórczej aktywności uczniów – metody aktywizujące (4h)

Stymulacja kreatywności językowej (2h)

Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym (2h)

Technika artykulacji samogłosek i spółgłosek (2h)

Kody językowe. Stosunek gwary do języka ogólnego w świadomości dzieci (4h)

Dyskurs dziecięcy (2h)

Uzus i norma językowa. Typy błędów językowych (2h)

Charakterystyka procesu czytania i pisania (6h).

Ćwiczenia (45h):

Etapy wprowadzania nowej litery. Proces pisania (4h)

Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci (3h)

Metody aktywizujące w praktyce (8h)

Praca z tekstem literackim (8h)

Nauczanie ortografii i interpunkcji (2h)

Technika wypowiadania tekstu oraz zjawiska prozodyczne w języku polskim (6h)

Błędy wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe (4h)

Poprawność fleksyjna. Deklinacja i koniugacja (4h)

Usprawnianie funkcji leżących u podłoża czytania i pisania (6h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2012.

Czelakowska D., Stymulacja kreatywności językowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2005

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katowice 2012, s. 45-56.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.

Pardej K., Wariantywność fonetyczna u dzieci wiejskich z gminy Rzeczyca, województwo łódzkie, Kraków 2011.

Pardej K., Proces przyswajania systemu językowego, „Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 1, s. 18-20.

Pardej K., Wpływ dyskursu na konstruowanie opowiadań przez dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat, „Poradnik Językowy” 2009, z. 8, s. 83-90.

Tanajewska A., Kiełpińska I., Kołodziejska D., Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej, Gdańsk 2014.

Literatura uzupełniająca:

Aleksandrzak S., Wskazówki metodyczne do nauczania języka polskiego, Warszawa 1974.

Czelakowska D., Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.

Dubisz S. (red.), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 2002.

Frankiewicz W., Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, Warszawa 1983.

Gołębniak D., Teusz G., Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa 1999.

Jedut A., Pleskot A., Nauczanie ortografii w klasach I-III, Warszawa 1991.

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

Jurek A., Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Gdańsk 2012.

Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

Konopnicka I., Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym, Opole 2013.

Kucała M., Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994.

Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1995.

Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994.

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa 1996.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Węglińska M., Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? Warszawa 2002.

Wierzbicka A., Kultura języka polskiego praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.

Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa 2005.

Zawodniak J., Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym, Zielona Góra 2009.

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa 1992.

Żytko M., Pisanie – żywy język dziecka, Warszawa 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 75

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Krasuska-Betiuk
Prowadzący grup: Gabriela Gajewska, Marta Krasuska-Betiuk, Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do kształtowania kompetencji literackich, kulturowych i językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Studenci poznają cele, treści, metody nauczania języka ojczystego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego w nauczaniu początkowym.

2. Projektowanie zajęć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem integracyjnej roli języka polskiego. Konstruowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy, dobór; metod, form i środków dydaktycznych.

3. Lingwistyczne i psychologiczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Metody nauki czytania i pisania, specyficzne trudności. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

4. Praca z tekstem literackim. Ćwiczenia w czytaniu i opracowaniu lektur. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów.

5. Metody, strategie i formy pracy uczniów - charakterystyka.

6.Edukacja kulturalna dziecka w młodszym wieku szkolnym. Sztuka jako czynnik wspomagający rozwój osobowości ucznia.Teatr w edukacji estetycznej dziecka.

7. Istota, cele i treści kształcenia językowego w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna. Słownik i składnia dziecka w młodszym wieku szkolnym, sposoby i środki bogacenia czynnego słownika.

8. Zakres nauki o języku. Metody i techniki kształcenia sprawności językowej. Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Nauka ortografii i interpunkcji. Typy ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych, syntaktycznych, redakcyjnych z zakresu kultury języka i poprawności językowej w klasach młodszych.

9. Kontrola i ocena osiągnięć dziecka, sprawdziany kompetencji, kryteria oceny wypowiedzi i wypracowań uczniowskich.

Literatura:

Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009 lub

Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015.

Świerczyńska-Jelonek D.Walczewska-Klimczak G. Dziecko w dialogu z tekstem literackim, ORE, Warszawa 2015.

Lenartowska K., Lektura w klasach I –III, Warszawa 1993, tejże Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006.

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992.

Literatura uzupełniająca:

Krasuska-Betiuk, M., Język polski w edukacji wczesnoszkolnej, " Zeszyty Szkolne". - R. 8, nr 3 (2009), s. 85-91

Krasuska-Betiuk M., Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis" Folia 161 Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V (2014). s.152-164.

Rekomendacje dotyczące kształcenia polonistycznego zawarte w raportach z ogólnopolskich badań umiejętności trzecioklasistów (wybrane raporty OBUT z lat 2006-2015).

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia 30

Przygotowanie projektu zajęć z edukacji polonistycznej 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Katarzyna Pardej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis, wykład z prezentacją interaktywną), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu), metoda projektu.

Sposób pomiaru efektów kształcenia: obserwacja, kolokwium, wykonanie konkretnych ćwiczeń w czasie zajęć.

Pełny opis:

Wykład:

Geneza i rozwój języka. Stymulacja kreatywności językowej.

Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego w nauczaniu początkowym.

Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym.

Charakterystyka procesu czytania i pisania.

Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia.

Dyskurs dziecięcy.

Uzus i norma językowa. Typy błędów językowych. Nauczanie ortografii i interpunkcji.

Rozwijanie twórczej aktywności uczniów – metody aktywizujące.

Technika artykulacji samogłosek i spółgłosek.

Technika wypowiadania tekstu oraz zjawiska prozodyczne w języku polskim.

Kody językowe. Stosunek gwary do języka ogólnego w świadomości dzieci.

Ćwiczenia:

Kultura literacka w pracy pedagoga

Kulturowa teoria literatury- nowe instrumenty analizy literackiej

Życie na miarę literatury w koncepcji Michała P. Markowskiego - jako nowe podejście do tekstu literackiego

Bogactwo światów literatury dziecięcej i różnorodność jej gatunków

SŁOWO w poezji dziecięcej…warsztaty poetyckie dla uczniów

Edukacja polonistyczna jako droga do kształtowania wrażliwości na SŁOWO

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2012.

Czelakowska D., Stymulacja kreatywności językowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2005

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katowice 2012, s. 45-56.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Markowski Michał P., Życie na miarę literatury, Kraków 2009.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.

Pardej K., Wariantywność fonetyczna u dzieci wiejskich z gminy Rzeczyca, województwo łódzkie, Kraków 2011.

Pardej K., Proces przyswajania systemu językowego, „Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 1, s. 18-20.

Pardej K., Wpływ dyskursu na konstruowanie opowiadań przez dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat, „Poradnik Językowy” 2009, z. 8, s. 83-90.

Tanajewska A., Kiełpińska I., Kołodziejska D., Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej, Gdańsk 2014.

Literatura uzupełniająca:

Aleksandrzak S., Wskazówki metodyczne do nauczania języka polskiego, Warszawa 1974.

Czelakowska D., Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.

Dubisz S. (red.), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 2002.

Frankiewicz W., Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, Warszawa 1983.

Gołębniak D., Teusz G., Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa 1999.

Jedut A., Pleskot A., Nauczanie ortografii w klasach I-III, Warszawa 1991.

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

Jurek A., Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Gdańsk 2012.

Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

Konopnicka I., Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym, Opole 2013.

Kucała M., Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994.

Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1995.

Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994.

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa 1996.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Węglińska M., Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? Warszawa 2002.

Wierzbicka A., Kultura języka polskiego praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.

Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa 2005.

Zawodniak J., Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym, Zielona Góra 2009.

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa 1992.

Żytko M., Pisanie – żywy język dziecka, Warszawa 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 75

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska, Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Natalia Bednarska, Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kztałcenia: kolokwium, prezentacje multimedialne, scenariusz lekcji edukacji polonistycznej w klasach 1-3, esej.

Egzamin pisemny

Metody: Eksponujące, podające, praktyczne, problemowe, aktywizujące.

Pełny opis:

Treści wykładów

1. Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego w przedszkolu i klasach I-III.

2. Teoretyczne podstawy nabywania języka w różnych ujęciach:

- teorie uczenia się i wpływu społecznego (koncepcje behawiorystyczne),

- teoria dwóch kodów językowych Basila Bernsteina,

- natywistyczna teoria Noama Chomsky'ego,

- konstruktywizm – teorie: Jeana Piageta, Lwa Wygotsky’iego, Jerome Brunera.

3. Lingwistyczne i psychologiczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania.

4. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym. Podział metod czytania i pisania.

Treści ćwiczeń

5. Proces nauki czytania – gotowość i aspekty procesu czytania, kształtowanie umiejętności oraz jej doskonalenie.

6. Proces pisania. Nauka poprawnego pisania; etapy nauki pisania nowej litery, rodzaje ćwiczeń w pisaniu. Trudności w nauce czytania i pisania.

7. Praca z tekstem literackim: cele, etapy i opracowywanie utworów literackich. Opracowywanie utworów poetyckich oraz praca z lekturą. Kącik literacki.

8. Nauczanie gramatyki, ortografii i interpunkcji w edukacji wczesnoszkolnej.

9. Twórcze zaangażowanie uczniów. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnego

i konwergencyjnego. Metody pobudzania myślenia twórczego.

10. Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Książka, teatr, kino, muzyka.Wspieranie i rozwijanie zainteresowań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Awramiuk E, Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po

polsku, Białystok: Trans Humana, Białystok 2006.

2.. Czelakowska D., Metodyka wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, Kraków 2009.

3. Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015.

4. Gruszczyk Kolczyńska E., Zielińska E., Wielostronne kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania starszych przedszkolaków [w:] Gruszczyk- Kolczyńska E., (red) . Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014.

5. Jurek A. Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

6. Jurek A. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Gdańska 2012.

Literatura uzupełniająca

1. Baczyńska H., Metodyka nauczania gramatyki w klasach I-III, Warszawa 1981.

2 Czelakowska D., Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.

3. Skrzypiec W., Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w klasach 1-3, Warszawa 1992.

4. Stasica J., 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III, Kraków 2001.

5. Żuchowska W. , Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Kraków 1999.

Uwagi:

Metody pracy: Eksponujące, podające, praktyczne, problemowe, aktywizujące.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15h, wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30h

Przygotowanie się do kolokwium: 25h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10h

Przygotowanie eseju: 20h

Przygotowanie scenariusza edukacji polonistycznej; 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska, Katarzyna Pardej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis, wykład z prezentacją interaktywną), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu), metoda projektu.

Sposób pomiaru efektów kształcenia: obserwacja, kolokwium, wykonanie konkretnych ćwiczeń w czasie zajęć.

Pełny opis:

Wykład:

Geneza i rozwój języka. Stymulacja kreatywności językowej.

Charakterystyka i funkcje edukacji polonistycznej, cele i treści kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego w nauczaniu początkowym.

Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym.

Charakterystyka procesu czytania i pisania.

Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia.

Dyskurs dziecięcy.

Uzus i norma językowa. Typy błędów językowych. Nauczanie ortografii i interpunkcji.

Rozwijanie twórczej aktywności uczniów – metody aktywizujące.

Technika artykulacji samogłosek i spółgłosek.

Technika wypowiadania tekstu oraz zjawiska prozodyczne w języku polskim.

Kody językowe. Stosunek gwary do języka ogólnego w świadomości dzieci.

Ćwiczenia:

Kultura literacka w pracy pedagoga

Kulturowa teoria literatury- nowe instrumenty analizy literackiej

Życie na miarę literatury w koncepcji Michała P. Markowskiego - jako nowe podejście do tekstu literackiego

Bogactwo światów literatury dziecięcej i różnorodność jej gatunków

SŁOWO w poezji dziecięcej…warsztaty poetyckie dla uczniów

Edukacja polonistyczna jako droga do kształtowania wrażliwości na SŁOWO

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2012.

Czelakowska D., Stymulacja kreatywności językowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2005

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katowice 2012, s. 45-56.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Markowski Michał P., Życie na miarę literatury, Kraków 2009.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.

Pardej K., Wariantywność fonetyczna u dzieci wiejskich z gminy Rzeczyca, województwo łódzkie, Kraków 2011.

Pardej K., Proces przyswajania systemu językowego, „Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 1, s. 18-20.

Pardej K., Wpływ dyskursu na konstruowanie opowiadań przez dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat, „Poradnik Językowy” 2009, z. 8, s. 83-90.

Tanajewska A., Kiełpińska I., Kołodziejska D., Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej, Gdańsk 2014.

Literatura uzupełniająca:

Aleksandrzak S., Wskazówki metodyczne do nauczania języka polskiego, Warszawa 1974.

Czelakowska D., Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.

Dubisz S. (red.), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 2002.

Frankiewicz W., Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, Warszawa 1983.

Gołębniak D., Teusz G., Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa 1999.

Jedut A., Pleskot A., Nauczanie ortografii w klasach I-III, Warszawa 1991.

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

Jurek A., Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Gdańsk 2012.

Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

Konopnicka I., Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym, Opole 2013.

Kucała M., Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994.

Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1995.

Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994.

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa 1996.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Węglińska M., Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? Warszawa 2002.

Wierzbicka A., Kultura języka polskiego praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.

Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa 2005.

Zawodniak J., Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym, Zielona Góra 2009.

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa 1992.

Żytko M., Pisanie – żywy język dziecka, Warszawa 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 75

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Borodejuk, Marta Krasuska-Betiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Katarzyna Pardej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis, wykład z prezentacją interaktywną), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu), metoda projektu.

Sposób pomiaru efektów kształcenia: obserwacja, kolokwium, wykonanie konkretnych ćwiczeń w czasie zajęć.

Informacje o zdalnych elementach zaliczenia przedmiotu - zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego przeprowadzonego za pomocą aplikacji Teams/Forms; zaliczenie ćwiczeń na podstawie samodzielnie opracowanego zestawu zadań przesłanego w korespondencji mailowej lub na platformie Teams. Zajęcia prowadzone są synchronicznie.

Pełny opis:

Informacja o metodach pracy na odległość: kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl oraz na platformie uczelnianej Teams. Studenci będą otrzymywać zadania do zrealizowania oraz będą odsyłani do wskazanej literatury przedmiotu dostępnej w zbiorze książek elektronicznych lub materiałów przesyłanych przez wykładowcę; będą oni proszeni o studiowanie literatury oraz robienie notatek z przeczytanych tekstów.

Sposób weryfikacji zakładanych efektów uczenia się z zakresu treści, które zostały opracowane w formie pracy zdalnej: Treści z okresu nauki w systemie zdalnym będą weryfikowane na egzaminie na koniec roku i będą one uwzględnione w ocenie końcowej.

Egzamin odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Forms.

Wykład (30h):

Geneza i rozwój języka. Akty mowy i funkcje języka (4h)

Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia (2h)

Rozwijanie twórczej aktywności uczniów – metody aktywizujące (4h)

Stymulacja kreatywności językowej (2h)

Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym (2h)

Technika artykulacji samogłosek i spółgłosek (2h)

Kody językowe. Stosunek gwary do języka ogólnego w świadomości dzieci (4h)

Dyskurs dziecięcy (2h)

Uzus i norma językowa. Typy błędów językowych (2h)

Charakterystyka procesu czytania i pisania (6h).

Ćwiczenia (45h):

Etapy wprowadzania nowej litery. Proces pisania (4h)

Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci (3h)

Metody aktywizujące w praktyce (8h)

Praca z tekstem literackim (8h)

Nauczanie ortografii i interpunkcji (2h)

Technika wypowiadania tekstu oraz zjawiska prozodyczne w języku polskim (6h)

Błędy wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe (4h)

Poprawność fleksyjna. Deklinacja i koniugacja (2h)

Poprawność fonetyczna (4h).

Usprawnianie funkcji leżących u podłoża czytania i pisania (4h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2012.

Czelakowska D., Stymulacja kreatywności językowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2005

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katowice 2012, s. 45-56.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.

Pardej K., Wariantywność fonetyczna u dzieci wiejskich z gminy Rzeczyca, województwo łódzkie, Kraków 2011.

Pardej K., Proces przyswajania systemu językowego, „Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 1, s. 18-20.

Pardej K., Wpływ dyskursu na konstruowanie opowiadań przez dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat, „Poradnik Językowy” 2009, z. 8, s. 83-90.

Tanajewska A., Kiełpińska I., Kołodziejska D., Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej, Gdańsk 2014.

W okresie pracy zdalnej studenci będą odsyłani do studiowania wskazanej przez wykładowcę literatury przedmiotu dostępnej w bazie elektronicznej (Ibuk Libra) oraz materiałów przesyłanych do studentów za pomocą domeny APS, poczty APS lub platformy uczelnianej Temas.

http://www.aps.edu.pl/biblioteka/ibuk-libra-ksi%C4%85%C5%BCki-elektroniczne/

http://www.aps.edu.pl/biblioteka/bazy-danych/

Literatura uzupełniająca:

Aleksandrzak S., Wskazówki metodyczne do nauczania języka polskiego, Warszawa 1974.

Czelakowska D., Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.

Dubisz S. (red.), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 2002.

Frankiewicz W., Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, Warszawa 1983.

Gołębniak D., Teusz G., Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa 1999.

Jedut A., Pleskot A., Nauczanie ortografii w klasach I-III, Warszawa 1991.

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

Jurek A., Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Gdańsk 2012.

Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

Konopnicka I., Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym, Opole 2013.

Kucała M., Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994.

Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1995.

Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994.

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa 1996.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Węglińska M., Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? Warszawa 2002.

Wierzbicka A., Kultura języka polskiego praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.

Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa 2005.

Zawodniak J., Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym, Zielona Góra 2009.

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa 1992.

Żytko M., Pisanie – żywy język dziecka, Warszawa 2006.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 75

Przygotowanie się do zajęć, lektury 35

Przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Informacja o metodach pracy na odległość: kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl oraz na platformie uczelnianej Teams. Studenci będą otrzymywać zadania do zrealizowania oraz będą odsyłani do wskazanej literatury przedmiotu dostępnej w zbiorze książek elektronicznych lub materiałów przesyłanych przez wykładowcę; będą oni proszeni o studiowanie literatury oraz robienie notatek z przeczytanych tekstów.

W okresie pracy zdalnej studenci zobligowani są do: studiowania publikacji/literatury, zgłębiania zagadnień wskazanych przez wykładowcę, robienia notatek, odpowiadania na pytania (zadane przez wykładowcę), przygotowania scenariuszy zajęć z zakresu edukacji polonistycznej i przesłania ich wykładowcy we wskazanym terminie, realizowania kart pracy i zadań oraz gromadzenia wytworów powstałych w wyniku ich realizacji, a następnie dostarczenia ich wykładowcy we wskazanym terminie.

Nazwa wykorzystanej aplikacji: Wideospotkania (w zależności od potrzeb) oraz poczta elektroniczna, wykład w postaci prezentacji z komentarzami prowadzącego, korespondencje indywidualne w postaci korespondencji mailowej lub na z wykorzystaniem czatu podczas dyżurów, przesyłanie informacji zwrotnej studentom za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą platformy Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Szurowska
Prowadzący grup: Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciami i definicjami z zakresu kształcenia polonistycznego małego dziecka oraz nabycie przez studenta kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych i literackich w przedszkolu

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciami i definicjami z zakresu kształcenia polonistycznego małego dziecka oraz nabycie przez studenta kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych i literackich w przedszkolu

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Diagnoza gotowości szkolnej i rozwijanie kompetencji niezbędnych do podjęcia nauki czytania i pisania

2. Etapy wprowadzania nowej litery. Proces czytania i pisania

3. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci

4. Metody aktywizujące w realizacji treści polonistycznych

5. Praca z tekstem literackim

6. Rozwijanie mowy i umiejętności wypowiadania się w edukacji wczesnoszkolnej

7. Rozwijanie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnej w edukacji wczesnoszkolnej

8. Nauczanie ortografii i interpunkcji

9. Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2012.

Czelakowska D., Stymulacja kreatywności językowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2005

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Krasuska-Betiuk M., Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katowice 2012, s. 45-56.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.

Pardej K., Wariantywność fonetyczna u dzieci wiejskich z gminy Rzeczyca, województwo łódzkie, Kraków 2011.

Pardej K., Proces przyswajania systemu językowego, „Wychowanie w Przedszkolu” 2009, nr 1, s. 18-20.

Pardej K., Wpływ dyskursu na konstruowanie opowiadań przez dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat, „Poradnik Językowy” 2009, z. 8, s. 83-90.

Tanajewska A., Kiełpińska I., Kołodziejska D., Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych i pisemnych ucznia szkoły podstawowej, Gdańsk 2014.

Literatura uzupełniająca:

Aleksandrzak S., Wskazówki metodyczne do nauczania języka polskiego, Warszawa 1974.

Czelakowska D., Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.

Dubisz S. (red.), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 2002.

Frankiewicz W., Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego, Warszawa 1983.

Gołębniak D., Teusz G., Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa 1999.

Jedut A., Pleskot A., Nauczanie ortografii w klasach I-III, Warszawa 1991.

Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012.

Jurek A., Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Gdańsk 2012.

Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

Konopnicka I., Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym, Opole 2013.

Kucała M., Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994.

Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, Warszawa 1995.

Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994.

Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007.

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa 1996.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Węglińska M., Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? Warszawa 2002.

Wierzbicka A., Kultura języka polskiego praktyczne ćwiczenia, Łódź 2001.

Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa 2005.

Zawodniak J., Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym, Zielona Góra 2009.

Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, Warszawa 1992.

Żytko M., Pisanie – żywy język dziecka, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.