Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Psychologia jako nauka, cele psychologii.

- Główne koncepcje psychologiczne.

- Osobowość: teorie i struktura osobowości, wybrane koncepcje osobowości, temperament jako składnik osobowości.

- Emocje i motywacje w regulacji zachowania: charakterystyczne cechy emocji i motywacji, rola emocji i motywacji, mechanizmy emocji, regulacja emocji.

- Elementarne procesy poznawcze: wrażenia, spostrzeżenie i wyobrażenia.

- Pamięć: pojęcie, trzy procesy pamięciowe, rodzaje i modele pamięci.

- Koncentracja uwagi: struktury zaangażowane w proces uwagi, teorie uwagi, funkcje, uwaga a świadomość.

- Uczenie się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze, uczenie się poznawcze i społeczne.

- Myślenie i rozumowanie: operacje umysłowe, istota, funkcje i rodzaje myślenia, strategie i sposoby rozwiązywania problemów.

- Inteligencja: pojęcie ilorazu inteligencji, koncepcje inteligencji, pomiar i testy, uwarunkowania inteligencji, rodzaje inteligencji.

- Poznanie i spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania. Sytuacja interpersonalna. Empatia. Zachowania asertywne, agresywne i uległe. Stres i radzenie sobie z nim. Porozumiewanie się ludzi w instytucjach. Reguły współdziałania. Zdolności i uzdolnienia.

- Psychologia różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, stylu poznawczego i inteligencji.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna przedmiot i zadania psychologii i jej miejsce w systemie nauk.

Omawia i rozumie główne koncepcje i nurty psychologiczne.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, proces mowy, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia.

Teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuację interpersonalną, zagadnienia empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, stresu i radzenia sobie z nim, porozumiewania się ludzi w instytucjach; reguły współdziałania.

Rozumie prawidłowości rządzące procesem uczenia się: modele uczenia się – koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia, metody i techniki uczenia się, trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem.

Zna i rozumie różnice indywidualne między ludźmi w szczególności w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu procesów poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych, mowy i komunikacji w celu analizy złożonych problemów związanych z zachowaniem człowieka.

Potrafi identyfikować i interpretować procesy emocjonalno-motywacyjne.

Potrafi analizować zachowania człowieka uwzględniając cechy osobowości.

Kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość krytycznej oceny i umiejętności własnych z zakresu zagadnień z psychologii ogólnej.

Wykazuje wrażliwość na problemy z obszaru psychologii.

Wykazuje gotowość do korzystania z wiedzy psychologicznej celem samodoskonalenia się.

Jest gotów do poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Marta Chojnacka, Katarzyna Chotkowska, Halina Dubczak, Karolina Gadomska, Maria Jankowska, Justyna Melonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin- test jednokrotnego wyboru -25 pytań

Ćwiczenia – przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia w wersji prezentacji multimedialnej; test jednokrotnego wyboru, aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Wykład:

Definicja, przedmiot psychologii, opis najważniejszych dyscyplin psychologicznych. Metody badawcze w psychologii.

Koncepcje psychologiczne człowieka.

Biologiczne podstawy zachowania. Odbiór wrażeń zmysłowych, organizowanie, identyfikowanie i rozpoznawanie. Charakterystyka eksteroreceptorów i interoreceptorów. Przedstawienie procesów organizujących percepcję. Funkcjonowanie wyższych procesów poznawczych (uczenie się, pamięć, wyobrażenia, język, myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów).

Procesy emocjonalno-motywacyjych w aspekcie ich struktury i regulowania stosunków człowieka z otoczeniem.

Różnice indywidualne. Inteligencja -rodzaje. Inteligencja emocjonalna. Temperament.

Człowiek w sytuacji trudnej: stres, uwarunkowania odporności na stres

Ćwiczenia:

Wprowadzenie do nauk psychologicznych - zagadnienia wstępne

Percepcja: odbiór wrażeń i spostrzeżenia

Procesy uczenia się i pamięci.

Myślenie i rozwiązywanie problemów.

Emocje i uczucia.

Motywacja.

Inteligencja.

Temperament.

Osobowość.

Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych

Człowiek jako istota społeczna. Ja w rzeczywistości społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Doliński, D., Strelau, J. (2016). Psychologia akademicka. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jankowska, M. (2008). Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Augustynek A. (2019). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Difin

Pilecka, W., Rudkowska, G. i Wrona, L. (red.),(2008). Podstawy psychologii.

Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Sternberg R. J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP

Uwagi:

METODY PRACY

WYKŁAD: Prezentacja multimedialna wykładowcy

ĆWICZENIA: Praca z tekstem źródłowym, dyskusja tematyczna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40 godz.

Przygotowanie prezentacji tematycznych - 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Justyna Melonowska, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin: Test jednokrotnego wyboru - 20 pytań.

Ćwiczenia: Przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej, test jednokrotnego wyboru, aktywność na zajęciach

Pełny opis:

• WYKŁAD

• Wprowadzenie – czym zajmuje się psychologia, główne szkoły psychologiczne

• Procesy poznawcze jako mechanizm regulacji zachowania

- Percepcja- struktura i zasady działania układów sensorycznych

- Uwaga – struktury mózgowe zaangażowane w procesy uwagi, funkcje uwagi, uwaga a świadomość, testy

- Pamięć- funkcje pamięci, modele i rodzaje pamięci w oparciu o różne kryteria, lokalizacja w mózgu, badania i zaburzenia pamięci

- Uczenie się i procesy warunkowania – uczenie się percepcyjne i asocjacyjne, warunkowanie klasyczne i instrumentalne, habituacja, uczenie się społeczne

- Język i komunikacja – definicje i reguły języka, mowa w filo- i ontogenezie, okresy krytyczne, lokalizacja mowy w mózgu, zaburzenia i restytucja funkcji mowy, komunikacja niewerbalna uniwersalna i kulturowo niespecyficzna, funkcje i rodzaje

• Popędy i procesy motywacyjne – popędy i instynkty, homeostaza, potrzeby psychiczne i społeczne, mechanizmy motywacji, konflikt motywacyjny, teorie motywacji

• Emocje – rola emocji, historia badań nad emocjami, mózgowe mechanizmy emocji, relacja emocje/poznanie, emocje podstawowe, emocje negatywne i mózgowy system obrony, emocje pozytywne i układ nagrody, emocje a płeć, rozwój emocjonalny , zaburzenia emocji

• Biologiczne i psychologiczne aspekty stresu – fizjologiczne podłoże stresu, psychologiczne koncepcje stresu, strategie i styl radzenia sobie ze stresem, stres a choroby

• Psychologia różnic indywidualnych –

- Osobowość i temperament jako biologiczny składnik osobowości, współczesne teorie

- Inteligencja – koncepcje i pomiar inteligencji, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania inteligencji, upośledzenie umysłowe, inteligencja wybitna

ĆWICZENIA

Podczas zajęć studenci w parach przygotowują prezentacje na podstawie podręcznika Marii Jankowskiej oraz własnych materiałów. Po prezentacji następuje dyskusja zagadnienia oraz jego możliwie szeroko ujętych implikacji (dla życia rodzinnego, społecznego, dla rozumienia procesu wychowawczego etc.). Nadto na ostatnich zajęciach studenci mają możliwość zaprezentowania wybranego, wcześniej dyskutowanego, zagadnienia w oparciu o wybrane teksty kultury (literatury psychologicznej, ale też np. literatury pięknej czy malarstwa).

Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach i przygotowanie prezentacji.

Tematy dyskutowane na zajęciach, to:

• Rozwój człowieka w kolejnych fazach życia.

• Wrażenia i postrzeżenia.

• Procesy uczenia się i pamięci.

• Myślenie i rozwiązywanie problemów.

• Emocje i uczucia.

• Motywacja.

• Inteligencja.

• Temperament.

• Osobowość.

• Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jankowska M), Podstawy psychologii, Warszawa, wyd. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej. 2003

Kosslyn S.M., Rosenberg R.S., Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Znak, 2006

Strelau J., Doliński D. (red), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, 2008

Zimbardo P.O., Johnson R.L., V..McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, PWN 2011

Literatura uzupełniająca:

Cyrulnik B., Ratuj się, życie wzywa, Warszawa, wyd. Czarna Owca, 2014.

Górska T, Grabowska A., Zagrodzka J. (red), Mózg a zachowanie., PWN 2010

Kosslyn S.M, Rosenberg R.S., Biologiczne podstawy psychologii, PWN, 2006

Rotschild B., Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym, Kraków, wyd. UJ, 2000

Uwagi:

METODY PRACY

WYKŁAD: Prezentacja multimedialna wykładowcy

ĆWICZENIA: Praca z tekstem źródłowym, dyskusja tematyczna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 27 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40 godz.

Przygotowanie prezentacji tematycznych 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 38 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.