Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Psychologia jako nauka, cele psychologii.

- Główne koncepcje psychologiczne.

- Osobowość: teorie i struktura osobowości, wybrane koncepcje osobowości, temperament jako składnik osobowości.

- Emocje i motywacje w regulacji zachowania: charakterystyczne cechy emocji i motywacji, rola emocji i motywacji, mechanizmy emocji, regulacja emocji.

- Elementarne procesy poznawcze: wrażenia, spostrzeżenie i wyobrażenia.

- Pamięć: pojęcie, trzy procesy pamięciowe, rodzaje i modele pamięci.

- Koncentracja uwagi: struktury zaangażowane w proces uwagi, teorie uwagi, funkcje, uwaga a świadomość.

- Uczenie się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze, uczenie się poznawcze i społeczne.

- Myślenie i rozumowanie: operacje umysłowe, istota, funkcje i rodzaje myślenia, strategie i sposoby rozwiązywania problemów.

- Inteligencja: pojęcie ilorazu inteligencji, koncepcje inteligencji, pomiar i testy, uwarunkowania inteligencji, rodzaje inteligencji.

- Poznanie i spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania. Sytuacja interpersonalna. Empatia. Zachowania asertywne, agresywne i uległe. Stres i radzenie sobie z nim. Porozumiewanie się ludzi w instytucjach. Reguły współdziałania. Zdolności i uzdolnienia.

- Psychologia różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, stylu poznawczego i inteligencji.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna przedmiot i zadania psychologii i jej miejsce w systemie nauk.

Omawia i rozumie główne koncepcje i nurty psychologiczne.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, proces mowy, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia.

Teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuację interpersonalną, zagadnienia empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, stresu i radzenia sobie z nim, porozumiewania się ludzi w instytucjach; reguły współdziałania.

Rozumie prawidłowości rządzące procesem uczenia się: modele uczenia się – koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia, metody i techniki uczenia się, trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania, metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem.

Zna i rozumie różnice indywidualne między ludźmi w szczególności w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu procesów poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych, mowy i komunikacji w celu analizy złożonych problemów związanych z zachowaniem człowieka.

Potrafi identyfikować i interpretować procesy emocjonalno-motywacyjne.

Potrafi analizować zachowania człowieka uwzględniając cechy osobowości.

Kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość krytycznej oceny i umiejętności własnych z zakresu zagadnień z psychologii ogólnej.

Wykazuje wrażliwość na problemy z obszaru psychologii.

Wykazuje gotowość do korzystania z wiedzy psychologicznej celem samodoskonalenia się.

Jest gotów do poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Marta Chojnacka, Katarzyna Chotkowska, Halina Dubczak, Karolina Gadomska, Maria Jankowska, Justyna Melonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin- test jednokrotnego wyboru -25 pytań

Ćwiczenia – przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia w wersji prezentacji multimedialnej; test jednokrotnego wyboru, aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Wykład:

Definicja, przedmiot psychologii, opis najważniejszych dyscyplin psychologicznych. Metody badawcze w psychologii.

Koncepcje psychologiczne człowieka.

Biologiczne podstawy zachowania. Odbiór wrażeń zmysłowych, organizowanie, identyfikowanie i rozpoznawanie. Charakterystyka eksteroreceptorów i interoreceptorów. Przedstawienie procesów organizujących percepcję. Funkcjonowanie wyższych procesów poznawczych (uczenie się, pamięć, wyobrażenia, język, myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów).

Procesy emocjonalno-motywacyjych w aspekcie ich struktury i regulowania stosunków człowieka z otoczeniem.

Różnice indywidualne. Inteligencja -rodzaje. Inteligencja emocjonalna. Temperament.

Człowiek w sytuacji trudnej: stres, uwarunkowania odporności na stres

Ćwiczenia:

Wprowadzenie do nauk psychologicznych - zagadnienia wstępne

Percepcja: odbiór wrażeń i spostrzeżenia

Procesy uczenia się i pamięci.

Myślenie i rozwiązywanie problemów.

Emocje i uczucia.

Motywacja.

Inteligencja.

Temperament.

Osobowość.

Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych

Człowiek jako istota społeczna. Ja w rzeczywistości społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Doliński, D., Strelau, J. (2016). Psychologia akademicka. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jankowska, M. (2008). Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Augustynek A. (2019). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Difin

Pilecka, W., Rudkowska, G. i Wrona, L. (red.),(2008). Podstawy psychologii.

Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Sternberg R. J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP

Uwagi:

METODY PRACY

WYKŁAD: Prezentacja multimedialna wykładowcy

ĆWICZENIA: Praca z tekstem źródłowym, dyskusja tematyczna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40 godz.

Przygotowanie prezentacji tematycznych - 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Justyna Melonowska, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin: Test jednokrotnego wyboru - 20 pytań.

Ćwiczenia: Przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej, test jednokrotnego wyboru, aktywność na zajęciach

Pełny opis:

• WYKŁAD

• Wprowadzenie – czym zajmuje się psychologia, główne szkoły psychologiczne

• Procesy poznawcze jako mechanizm regulacji zachowania

- Percepcja- struktura i zasady działania układów sensorycznych

- Uwaga – struktury mózgowe zaangażowane w procesy uwagi, funkcje uwagi, uwaga a świadomość, testy

- Pamięć- funkcje pamięci, modele i rodzaje pamięci w oparciu o różne kryteria, lokalizacja w mózgu, badania i zaburzenia pamięci

- Uczenie się i procesy warunkowania – uczenie się percepcyjne i asocjacyjne, warunkowanie klasyczne i instrumentalne, habituacja, uczenie się społeczne

- Język i komunikacja – definicje i reguły języka, mowa w filo- i ontogenezie, okresy krytyczne, lokalizacja mowy w mózgu, zaburzenia i restytucja funkcji mowy, komunikacja niewerbalna uniwersalna i kulturowo niespecyficzna, funkcje i rodzaje

• Popędy i procesy motywacyjne – popędy i instynkty, homeostaza, potrzeby psychiczne i społeczne, mechanizmy motywacji, konflikt motywacyjny, teorie motywacji

• Emocje – rola emocji, historia badań nad emocjami, mózgowe mechanizmy emocji, relacja emocje/poznanie, emocje podstawowe, emocje negatywne i mózgowy system obrony, emocje pozytywne i układ nagrody, emocje a płeć, rozwój emocjonalny , zaburzenia emocji

• Biologiczne i psychologiczne aspekty stresu – fizjologiczne podłoże stresu, psychologiczne koncepcje stresu, strategie i styl radzenia sobie ze stresem, stres a choroby

• Psychologia różnic indywidualnych –

- Osobowość i temperament jako biologiczny składnik osobowości, współczesne teorie

- Inteligencja – koncepcje i pomiar inteligencji, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania inteligencji, upośledzenie umysłowe, inteligencja wybitna

ĆWICZENIA

Podczas zajęć studenci w parach przygotowują prezentacje na podstawie podręcznika Marii Jankowskiej oraz własnych materiałów. Po prezentacji następuje dyskusja zagadnienia oraz jego możliwie szeroko ujętych implikacji (dla życia rodzinnego, społecznego, dla rozumienia procesu wychowawczego etc.). Nadto na ostatnich zajęciach studenci mają możliwość zaprezentowania wybranego, wcześniej dyskutowanego, zagadnienia w oparciu o wybrane teksty kultury (literatury psychologicznej, ale też np. literatury pięknej czy malarstwa).

Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach i przygotowanie prezentacji.

Tematy dyskutowane na zajęciach, to:

• Rozwój człowieka w kolejnych fazach życia.

• Wrażenia i postrzeżenia.

• Procesy uczenia się i pamięci.

• Myślenie i rozwiązywanie problemów.

• Emocje i uczucia.

• Motywacja.

• Inteligencja.

• Temperament.

• Osobowość.

• Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jankowska M), Podstawy psychologii, Warszawa, wyd. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej. 2003

Kosslyn S.M., Rosenberg R.S., Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Znak, 2006

Strelau J., Doliński D. (red), Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, 2008

Zimbardo P.O., Johnson R.L., V..McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, PWN 2011

Literatura uzupełniająca:

Cyrulnik B., Ratuj się, życie wzywa, Warszawa, wyd. Czarna Owca, 2014.

Górska T, Grabowska A., Zagrodzka J. (red), Mózg a zachowanie., PWN 2010

Kosslyn S.M, Rosenberg R.S., Biologiczne podstawy psychologii, PWN, 2006

Rotschild B., Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym, Kraków, wyd. UJ, 2000

Uwagi:

METODY PRACY

WYKŁAD: Prezentacja multimedialna wykładowcy

ĆWICZENIA: Praca z tekstem źródłowym, dyskusja tematyczna

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 27 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40 godz.

Przygotowanie prezentacji tematycznych 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 38 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Katarzyna Archanowicz-Kudelska, Anna Hryniewicka, Maria Jankowska, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin: Test jednokrotnego wyboru - w sali wykładowej, jeśli nie będzie takiej możliwości ze względu na pandemia test w programie Forms

Ćwiczenia: Przygotowywanie się na podstawie podanej literatury oraz wykonanie ćwiczeń - zadań na zajęciach - (umiejętności)

Zaliczenie: wykonanie zadań na zajęciach, a także zadań podsumowujących zagadnienia (koncepcje człowieka, procesy poznawcze, procesy emocjonalno-motywacyjna, różnice indywidualne: temperament, inteligencja) - sprawdzenie wiedzy i kompetencji

test wiadomości

Pełny opis:

Wykład:

1. Psychologia jako nauka - główne nurty myśli psychologicznej (strukturalizm, funkcjonalizm, podejście psychodynamiczne, behawioryzm, psychologia humanistyczna, psychologia poznawcza, psychologia ewolucyjna)

2. Procesy poznawcze jako mechanizm regulacji zachowania

- Percepcja - ogólna struktura i ogólne zasady działania układów sensorycznych

· Uwaga - rodzaje, funkcje, zaburzenia

· Ogólna struktura i ogólne zasady działania układów sensorycznych

· Pamięć - klasyfikacja w oparciu o kryterium czasu i ze względu na stopień świadomości. Podział pamięci długotrwałej ze względu na charakter informacji. Koncepcja pamięci operacyjnej (roboczej). Struktury mózgowe związane z różnymi rodzajami pamięci. Zaburzenia pamięci

· Uczenie się - asocjacyjne (warunkowanie klasyczne i instrumentalne). Habituacja. Modelowanie-uczenie się społeczne. Uczenie się przez wgląd

· Myślenie - podstawowe operacje umysłowe. Strategie i sposoby rozwiązywania problemów. Funkcje wykonawcze

· Język i komunikacja niewerbalna - drogi przekazu informacji językowej. Mózgowe obszary mowy. Zaburzenia mowy. Okres krytyczny w rozwoju języka. Komunikacja niewerbalna -uniwersalna i specyficzna kulturowo

3. Popędy i motywacje

· Popędy jako potrzeby biologiczne służące utrzymaniu homeostazy i nie związane z homeostazą. Fizjologiczne i behawioralne mechanizmy regulacji popędów

· Potrzeby psychiczne i społeczne. Optymalny poziom pobudzenia-prawo Yerkesa/Dotsona. Konflikt motywacyjny

· Problem motywacji w głównych nurtach psychologii - podejście socjobiologiczne, psychodynamiczne, behawiorystyczne, koncepcja psychologii humanistycznej (hierarchia potrzeb Maslow’a) i poznawczej (dysonans poznawczy)

4. Emocje

· Czemu służą?

· Ekspresja emocji i przeżywanie emocji

· Neuroanatomia emocji -współczesne poglądy. Lateralizacja emocji-hipoteza walencji

· Relacje procesów emocjonalnych i poznawczych

· Emocje podstawowe - podejście oparte o kryterium uniwersalności

· Emocje a płeć.

· Emocje w rozwoju osobniczym

· Stres – fazy reakcji stresowej, stres a układ immunologiczny, stres a choroby, stresory uniwersalne, poznawczo-transakcyjna koncepcja stresu, strategie radzenia sobie ze stresem

5. Psychologia różnic indywidualnych

· Temperament jako biologiczny składnik osobowości – interakcja genów i środowiska (genetyka behawioralna), środowisko wspólne i specyficzne, Teoria Osobowości PEN Eysencka, Pięcioczynnikowy Model Osobowości

· Inteligencja - współczesny pogląd na strukturę inteligencji. Inteligencja emocjonalna. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania inteligencji.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do nauk psychologicznych - definicja i cele psychologii, podział nauk psychologicznych, metody stosowane w psychologii

2. Koncepcje psychologii człowieka -

- psychodynamiczna (psychoanaliza i neopsychoanaliza)

- koncepcja behawiorystyczna

- Koncepcja poznawcza

- Koncepcja humanistyczna

3. Percepcja: odbiór wrażeń i spostrzeżenia

4. Procesy uczenia się i pamięci.

5 Myślenie i rozwiązywanie problemów.

6. Emocje i uczucia.

7. Motywacja.

8. Inteligencja.

9. Temperament.

10 . Osobowość - teorie cech

11. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych, stres, frustracja

12.Człowiek jako istota społeczna. Ja w rzeczywistości społecznej.

Literatura:

Literatura podstawowa

Doliński, D., Strelau, J. (2016). Psychologia akademicka. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2011). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jankowska, M. (2008). Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Kosslyn S.M., Rosenberg R.S., (2006). Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Znak, 2006

Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Augustynek A. (2019. Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Difin

Pilecka, W., Rudkowska, G. i Wrona, L. (red.),(2008). Podstawy psychologii.

Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Uwagi:

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af720d3529d3f4698b96f29bb9f988643%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9946f31-3e72-4ada-b32f-1aec36f280ba&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Linki do grup ćwiczeniowych

grupa 1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa79424a0397446abb971f3eb1048dd42%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a44e4d8-d3cb-4df1-8c49-e946965ca90f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b3dc4f523b14610aa38e83b24ac064a%40thread.tacv2/conversations?groupId=749924fa-6cf5-4b54-b7f3-dd7c7039233d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 3

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a84c4cf53b6434729b5bc1dda146cf1c8%40thread.tacv2/conversations?groupId=053fc366-d02d-42e9-b735-5f3e6e8ada52&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 4

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adda5049c3b924689a9f40705bca896be%40thread.tacv2/conversations?groupId=937d989f-7607-42f3-a8fc-058850b1fdd9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 5

3afbd812ed1bf5462b8d3d0da0f555a2df%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4a4f196-b550-4487-a939-6bf453973c13&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 6

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a54963bc6efb3447682b2d16446a4ab05%40thread.tacv2/conversations?groupId=b287c4ab-cb36-4676-b181-8f92082b335d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 7

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3e4319876bce4f649e905d2ab40cd564%40thread.tacv2/conversations?groupId=b96e3d90-a644-48a2-b2cc-e2fe03cfa6a8&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 8

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adbee8815594847b8b0de0344578e714c%40thread.tacv2/conversations?groupId=ebf6bb2d-a8e7-4ba0-9625-9bdad8be4f77&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 9

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af50f00ef190542f0b46201ae76e08c41%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ac38bed-bf4a-4618-9717-1b7fbd4995dc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 10

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4cebadb4978f431490fb2fe9781065a0%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb4d03c7-7ec1-4bfc-b268-12c037b03f3a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

grupa 11

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a3983e06b4a4923922c527604df9eaa%40thread.tacv2/conversations?groupId=79bf8ea7-253c-4182-acc3-ea81734db965&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY PRACY

WYKŁAD: Prezentacja multimedialna wykładowcy

ĆWICZENIA: Praca z tekstem źródłowym, dyskusja tematyczna, wykonanie zadanych ćwiczeń i zadań

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 40 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska, Iwona Omelańczuk, Monika Pudło, Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin- test jednokrotnego wyboru -30 pytań - Platforma Teams

Ćwiczenia – przygotowanie i zaprezentowanie wybranego zagadnienia w wersji prezentacji multimedialnej; test jednokrotnego wyboru, aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Wykład:

1. Psychologia jako nauka - główne nurty myśli psychologicznej (strukturalizm, funkcjonalizm, podejście psychodynamiczne, behawioryzm, psychologia humanistyczna, psychologia poznawcza, psychologia ewolucyjna)

2. Procesy poznawcze jako mechanizm regulacji zachowania

- Percepcja - ogólna struktura i ogólne zasady działania układów sensorycznych

· Uwaga - rodzaje, funkcje, zaburzenia

· Ogólna struktura i ogólne zasady działania układów sensorycznych

· Pamięć - klasyfikacja w oparciu o kryterium czasu i ze względu na stopień świadomości. Podział pamięci długotrwałej ze względu na charakter informacji. Koncepcja pamięci operacyjnej (roboczej). Struktury mózgowe związane z różnymi rodzajami pamięci. Zaburzenia pamięci

· Uczenie się - asocjacyjne (warunkowanie klasyczne i instrumentalne). Habituacja. Modelowanie-uczenie się społeczne. Uczenie się przez wgląd

· Myślenie - podstawowe operacje umysłowe. Strategie i sposoby rozwiązywania problemów. Funkcje wykonawcze

· Język i komunikacja niewerbalna - drogi przekazu informacji językowej. Mózgowe obszary mowy. Zaburzenia mowy. Okres krytyczny w rozwoju języka. Komunikacja niewerbalna -uniwersalna i specyficzna kulturowo

3. Popędy i motywacje

· Popędy jako potrzeby biologiczne służące utrzymaniu homeostazy i nie związane z homeostazą. Fizjologiczne i behawioralne mechanizmy regulacji popędów

· Potrzeby psychiczne i społeczne. Optymalny poziom pobudzenia-prawo Yerkesa/Dotsona. Konflikt motywacyjny

· Problem motywacji w głównych nurtach psychologii - podejście socjobiologiczne, psychodynamiczne, behawiorystyczne, koncepcja psychologii humanistycznej (hierarchia potrzeb Maslow’a) i poznawczej (dysonans poznawczy)

4. Emocje

· Czemu służą?

· Ekspresja emocji i przeżywanie emocji

· Neuroanatomia emocji -współczesne poglądy. Lateralizacja emocji-hipoteza walencji

· Relacje procesów emocjonalnych i poznawczych

· Emocje podstawowe - podejście oparte o kryterium uniwersalności

· Emocje a płeć.

· Emocje w rozwoju osobniczym

· Stres – fazy reakcji stresowej, stres a układ immunologiczny, stres a choroby, stresory uniwersalne, poznawczo-transakcyjna koncepcja stresu, strategie radzenia sobie ze stresem

5. Psychologia różnic indywidualnych

· Temperament jako biologiczny składnik osobowości – interakcja genów i środowiska (genetyka behawioralna), środowisko wspólne i specyficzne, Teoria Osobowości PEN Eysencka, Pięcioczynnikowy Model Osobowości

· Inteligencja - współczesny pogląd na strukturę inteligencji. Inteligencja emocjonalna. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania inteligencji.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do nauk psychologicznych - definicja i cele psychologii, podział nauk psychologicznych, metody stosowane w psychologii

2. Koncepcje psychologii człowieka -

- psychodynamiczna (psychoanaliza i neopsychoanaliza)

- koncepcja behawiorystyczna

- Koncepcja poznawcza

- Koncepcja humanistyczna

3. Percepcja: odbiór wrażeń i spostrzeżenia

4. Procesy uczenia się i pamięci.

5 Myślenie i rozwiązywanie problemów.

6. Emocje i uczucia.

7. Motywacja.

8. Inteligencja.

9. Temperament.

10 . Osobowość - teorie cech

11. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych, stres, frustracja

12.Człowiek jako istota społeczna. Ja w rzeczywistości społecznej.

Literatura:

Stachowski, R (2003). Historia i teorie psychologiczne. (W:) J. Strealu Psychologia, podręcznik akademicki,

tom 1, (red.). Gdańsk: GWP.

Łukaszewski, W.(2020). Psychologiczne koncepcje człowieka. (W:) J. Strealu Psychologia, podręcznik

akademicki, tom 1, (red.). Gdańsk: GWP.

Gerrig R., Zimbardo, P. (2006). Psychologia i życia. rozdziały 6,7,8,11,12 . Warszawa: PWN.

"Strelau, J. Psychologia różnic indywidualnych" (2008), wyd. 2 rozszerzone . Rozdział 8 oraz rozdz. 7.1 i rozdział 7.4.3. Warszawa: Wydawnictwo naukowe: Scholar.

Uwagi:

Linki do zajęć:

wykład:

https://usosweb.aps.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=51641&gr_nr=1

Ćwiczenia

Gr 1 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a359507befcfb485eaacbc5cae252725d%40thread.tacv2/conversations?groupId=baec1d6b-9ea3-4917-9691-5ce7ac79ff06&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Gr 2 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa7a53414fbca416caabb5b1070b1d458%40thread.tacv2/conversations?groupId=c93badc7-d95e-4a97-a48b-590b2afb027b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Gr. 3

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a539b319f627b439b9f252d7cb8460a5c%40thread.tacv2/conversations?groupId=297415a0-a541-499a-9e04-ca12cd460dda&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY PRACY

WYKŁAD: Prezentacja multimedialna wykładowcy

ĆWICZENIA: Praca z tekstem źródłowym, dyskusja tematyczna, wykonanie zadanych ćwiczeń i zadań

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 27 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 53 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Olga Apczyńska, Agnieszka Bójko, Krzysztof Grala, Anna Hryniewicka, Sławomir Postek, Ewa Stoecker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia odbywa się poprzez egzamin jednokrotnego wyboru. Do dopuszczenia do egzaminu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone wprowadzeniu studentxx do tematyki psychologii: jej podstawowych pojęć, definicji, sposobu prowadzenia badań

- Psychologia jako nauka, cele psychologii.

- Główne koncepcje psychologiczne.

- Osobowość: teorie i struktura osobowości, wybrane koncepcje osobowości, temperament jako składnik osobowości.

- Emocje i motywacje w regulacji zachowania: charakterystyczne cechy emocji i motywacji, rola emocji i motywacji, mechanizmy emocji, regulacja emocji.

- Elementarne procesy poznawcze: wrażenia, spostrzeżenie i wyobrażenia.

- Pamięć: pojęcie, trzy procesy pamięciowe, rodzaje i modele pamięci.

- Koncentracja uwagi: struktury zaangażowane w proces uwagi, teorie uwagi, funkcje, uwaga a świadomość.

- Uczenie się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze, uczenie się poznawcze i społeczne.

- Myślenie i rozumowanie: operacje umysłowe, istota, funkcje i rodzaje myślenia, strategie i sposoby rozwiązywania problemów.

- Inteligencja: pojęcie ilorazu inteligencji, koncepcje inteligencji, pomiar i testy, uwarunkowania inteligencji, rodzaje inteligencji.

- Poznanie i spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania. Sytuacja interpersonalna. Empatia. Zachowania asertywne, agresywne i uległe. Stres i radzenie sobie z nim. Porozumiewanie się ludzi w instytucjach. Reguły współdziałania. Zdolności i uzdolnienia.

- Psychologia różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, stylu poznawczego i inteligencji.

Literatura:

Zimbardo Ph., Psychologia i Życie

Strelau, J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki.

Uwagi:

nakład pracy studentxx - 15h kontaktowych na wykładzie, 30h kontaktowych podczas ćwiczeń oraz sumarycznie ok. 60h pracy własnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Adrianna Jakubowska, Łukasz Zaborek, Anna Zarazińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin- test jednokrotnego wyboru - 30 pytań

Ćwiczenia – wyniki z 6 wejściówek obejmujących literaturą do zajęć.

Pełny opis:

Wykład:

1. Psychologia jako nauka - główne nurty myśli psychologicznej (strukturalizm, funkcjonalizm, podejście psychodynamiczne, behawioryzm, psychologia humanistyczna, psychologia poznawcza, psychologia ewolucyjna)

2. Procesy poznawcze jako mechanizm regulacji zachowania

- Percepcja - ogólna struktura i ogólne zasady działania układów sensorycznych

· Uwaga - rodzaje, funkcje, zaburzenia

· Ogólna struktura i ogólne zasady działania układów sensorycznych

· Pamięć - klasyfikacja w oparciu o kryterium czasu i ze względu na stopień świadomości. Podział pamięci długotrwałej ze względu na charakter informacji. Koncepcja pamięci operacyjnej (roboczej). Struktury mózgowe związane z różnymi rodzajami pamięci. Zaburzenia pamięci

· Uczenie się - asocjacyjne (warunkowanie klasyczne i instrumentalne). Habituacja. Modelowanie-uczenie się społeczne. Uczenie się przez wgląd

· Myślenie - podstawowe operacje umysłowe. Strategie i sposoby rozwiązywania problemów. Funkcje wykonawcze

· Język i komunikacja niewerbalna - drogi przekazu informacji językowej. Mózgowe obszary mowy. Zaburzenia mowy. Okres krytyczny w rozwoju języka. Komunikacja niewerbalna -uniwersalna i specyficzna kulturowo

3. Popędy i motywacje

· Popędy jako potrzeby biologiczne służące utrzymaniu homeostazy i nie związane z homeostazą. Fizjologiczne i behawioralne mechanizmy regulacji popędów

· Potrzeby psychiczne i społeczne. Optymalny poziom pobudzenia-prawo Yerkesa/Dotsona. Konflikt motywacyjny

· Problem motywacji w głównych nurtach psychologii - podejście socjobiologiczne, psychodynamiczne, behawiorystyczne, koncepcja psychologii humanistycznej (hierarchia potrzeb Maslow’a) i poznawczej (dysonans poznawczy)

4. Emocje

· Czemu służą?

· Ekspresja emocji i przeżywanie emocji

· Neuroanatomia emocji -współczesne poglądy. Lateralizacja emocji-hipoteza walencji

· Relacje procesów emocjonalnych i poznawczych

· Emocje podstawowe - podejście oparte o kryterium uniwersalności

· Emocje a płeć.

· Emocje w rozwoju osobniczym

· Stres – fazy reakcji stresowej, stres a układ immunologiczny, stres a choroby, stresory uniwersalne, poznawczo-transakcyjna koncepcja stresu, strategie radzenia sobie ze stresem

5. Psychologia różnic indywidualnych

· Temperament jako biologiczny składnik osobowości – interakcja genów i środowiska (genetyka behawioralna), środowisko wspólne i specyficzne, Teoria Osobowości PEN Eysencka, Pięcioczynnikowy Model Osobowości

· Inteligencja - współczesny pogląd na strukturę inteligencji. Inteligencja emocjonalna. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania inteligencji.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do nauk psychologicznych - definicja i cele psychologii, podział nauk psychologicznych, metody stosowane w psychologii

2. Koncepcje psychologii człowieka -

- psychodynamiczna (psychoanaliza i neopsychoanaliza)

- koncepcja behawiorystyczna

- Koncepcja poznawcza

- Koncepcja humanistyczna

3. Percepcja: odbiór wrażeń i spostrzeżenia

4. Procesy uczenia się i pamięci.

5 Myślenie i rozwiązywanie problemów.

6. Emocje i uczucia.

7. Motywacja.

8. Inteligencja.

9. Temperament.

10 . Osobowość - teorie cech

11. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych, stres, frustracja

12.Człowiek jako istota społeczna. Ja w rzeczywistości społecznej.

Literatura:

Gerrig j. R., Zimbardo P. G. (2006). Psychologia i życie. PWN: Warszawa.

Spielman R. M., Jenkins W. J., Lovett M. D., Czarnota-Bojarska J. (2020). Psychologia. OpenStax: Warszawa.

Ciccarelli S. K., (2015). Psychologia. Dom wydawniczy REBIS: Poznań.

Uwagi:

METODY PRACY

WYKŁAD: Prezentacja multimedialna wykładowcy

ĆWICZENIA: Praca z tekstem źródłowym, dyskusja tematyczna, wykonanie zadanych ćwiczeń i zadań

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 27 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 53 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka, Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)