Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuropsychologia dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-NKD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia dziecka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach wykładu student zapozna się ze specyfiką pracy neuropsychologa dziecięcego.

Forma wykładu: wkład + dyskusja na podstawie literatury i wybranych artykułów naukowych

Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte); ocena pozytywna >65% poprawnych odpowiedzi

Forma ćwiczeń: ocena przypadków klinicznych i projektowanie procesu diagnostyczno-rehabilitacyjnego + prezentacja / referat nt. wskazany przez prowadzącego; praca w małych grupach

Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do neuropsychologii

2. Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego

3. Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne

4. Metody diagnozy neuropsychologicznej

5. Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008/ 2012). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

Literatura dodatkowa:

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

Walsh, V. (2008 / 2014) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Student zna podstawy rozwoju mózgu dziecka. Potrafi scharakteryzować prawidłowy przebieg rozwoju mózgowia i wskazać czynniki zniekształcające rozwój w okresie prenatalnym, okołoporodowym i postnatalnym.

- Umie wskazać okresy krytyczne i wyjaśnić ich funkcje w rozwoju dziecka. Dostrzega związki między okresami sensytywnymi w rozwoju dziecka a plastycznością rozwojową, plastycznością rozwojową a specjalizacją funkcjonalną mózgu.

- Rozpoznaje przejawy plastyczności mózgu w patologii mózgowej dziecka.

- Potrafi wyjaśnić zaburzenia rozwojowe atypowym rozwojem mózgu.

- Zna podstawowe jednostki nozologiczne uwarunkowane patologią mózgu. Potrafi szczegółowo wymienić i opisać przyczyny i objawy poszczególnych chorób mózgu.

- Zna podstawowe zasady i kryteria diagnozowania.

- Potrafi scharakteryzować schemat badania neuropsychologicznego dziecka w ujęciu eksperymentalno-klinicznym.

- Zna podstawowe narzędzia neuropsychologiczne niezbędne w procesie diagnostycznym.

- Zna podstawowe techniki rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi.

- Rozumie psychospołeczne znaczenia rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi.

Umiejętności

- Nabywa umiejętności diagnozy różnicowej zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i zaburzeń wynikających z dysfunkcji OUN nabytych w okresie prenatalnym, okołoporodowym, postnatalnym.

- Nabywa umiejętności oceny deficytów neuropsychologicznych w przebiegu patologii mózgowej u dziecka. Zdobywa umiejętności niezbędne do określania zachowanych funkcji poznawczych u dziecka służących rehabilitacji neuropsychologicznej i tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych.

- Potrafi zastosować właściwy schemat badania neuropsychologicznego z uwzględnieniem etiologii i mechanizmów patologii mózgowej.

- Umie zaprojektować schemat diagnostycznego badania neuropsychologicznego, kontrolować i modyfikować jego założenia w zależności od uzyskiwanych wyników, potrafi analizować wskazówki prognostyczne, adekwatnie posługuje się danymi z wywiadu z rodziną, szacuje diagnostyczną wartość obserwacji funkcjonowania pacjenta dziecięcego.

- Umie zastosować metody oceny funkcji ruchowych i percepcyjnych, amnestycznych, uwagowych, funkcji wykonawczych, językowych w procesie diagnozy neuropsychologicznej.

- Potrafi wyjaśnić podstawy teoretyczne terapii i rozpoznać ich praktyczne implikacje.

- Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do tworzenia programów rehabilitacji neuropsychologicznej dziecka.

- Umie dobrać podstawowe metody badania niezbędne w diagnostyce neuropsychologicznej dziecka i dokonać ich jakościowej interpretacji, potrafi wyodrębnić i ocenić deficyty wynikające z uszkodzenia OUN, potrafi korzystać z prób sensybilizowanych i opracowywać ich wyniki, umie szacować odnotowywane deficyty pod kątem prawdopodobnych mechanizmów zaburzeń, potrafi sporządzać hipotezy diagnostyczne i je weryfikować przy pomocy dodatkowych, adekwatnych metod

Kompetencje społeczne

- Umie dostrzec ograniczenia i krytycznie podejść do stosowanych testów psychometrycznych w diagnostyce patologii mózgowej u dzieci.

- Potrafi dobierać adekwatne rodzaje pomocy psychologicznej w odniesieniu do okresu rozwojowego dziecka i z nich korzystać w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami mózgu.

- Potrafi określić i scharakteryzować cele terapii, nakreślić zachowane funkcje pacjenta, sporządzić na ich podstawie plan postępowania rehabilitacyjnego, ocenić możliwość zastosowania najnowocześniejszych technik komputerowych do rehabilitacji procesów poznawczych.

- Potrafi formułować czynniki warunkujące przebieg terapii neuropsychologicznej, szacować jej efekty, weryfikować działania w sytuacji wytwarzania fałszywych mechanizmów kompensacyjnych, określić zmienne niekontrolowane, mające wpływ na wyniki w programie terapii

- Identyfikuje sposoby radzenia sobie z chorobą, neurologiczną stosowane przez dziecko i jego otoczenie, identyfikuje czynniki warunkujące adaptacyjność do choroby u dzieci z dysfunkcjami OUN.

- Jest świadomy roli neuropsychologa dziecięcego w praktyce neurologicznej i neurochirurgicznej.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD - Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte); ocena pozytywna >65% poprawnych odpowiedzi

Ćwiczenia - Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- dyskusja na podstawie literatury i wybranych artykułów naukowych

- przygotowanie do zajęć

- prezentacja, referat

-ocena przypadków klinicznych

Pełny opis:

Wykład:

Rozwój mózgowia w ontogenezie. Neuroplastyczność. Okresy krytyczne a plastyczność rozwojowa mózgu oraz wpływ na specjalizację funkcjonalną mózgu. Patologie i zaburzenia rozwojowe występujące u dzieci: specyficzne zaburzenia językowe u dzieci, ADHD, specyficzne trudności w opanowaniu pisania i czytania, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, autyzm, FAS, agenezja ciała modzelowatego i inne.

Ćwiczenia:

Metody oceny pamięciowych, uwagowych, wzrokowo - przestrzennych, funkcji wykonawczych i językowych. Dobór metod badania i ich interpretacja.

Wywiad i korzystanie z informacji z wywiadu. Projektowanie schematu badania neuropsychologicznego, konstruowanie wskazówek prognostycznych.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Borkowska, A.R., Domańska, Ł.(2006). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Domańska, Ł. I Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej. UMCS Lublin.

Uzupełniająca:

Walsch, K., Darby,D. Neuropsychologia kliniczna

Szumiło-Jadczak, T. (2008). Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku. Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

Pisula E. (2010). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Wydawnictwo Harmonia.

Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska A. (2012). ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP, Sopot.

Krasowicz-Kupis, G. (2006). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Harmonia

Uwagi:

- praca i dyskusja w małych grupach

- praca z tekstem naukowym

- referat i prezentacja

- przeprowadzenie i korzystanie z informacji z wywiadu

- analiza i ocena przypadków klinicznych

- wykład

- "burza mózgów"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Skolimowska
Prowadzący grup: Justyna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- dyskusja na podstawie literatury i wybranych artykułów naukowych

- przygotowanie do zajęć

- prezentacja, referat

-ocena przypadków klinicznych

Pełny opis:

Wykład:

Rozwój mózgowia w ontogenezie. Neuroplastyczność. Okresy krytyczne a plastyczność rozwojowa mózgu oraz wpływ na specjalizację funkcjonalną mózgu. Patologie i zaburzenia rozwojowe występujące u dzieci: specyficzne zaburzenia językowe u dzieci, ADHD, specyficzne trudności w opanowaniu pisania i czytania, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, autyzm, FAS, agenezja ciała modzelowatego i inne.

Ćwiczenia:

Metody oceny pamięciowych, uwagowych, wzrokowo - przestrzennych, funkcji wykonawczych i językowych. Dobór metod badania i ich interpretacja.

Wywiad i korzystanie z informacji z wywiadu. Projektowanie schematu badania neuropsychologicznego, konstruowanie wskazówek prognostycznych.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Borkowska, A.R., Domańska, Ł.(2006). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Domańska, Ł. I Borkowska, A.R. (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej. UMCS Lublin.

Uzupełniająca:

Walsch, K., Darby,D. Neuropsychologia kliniczna

Szumiło-Jadczak, T. (2008). Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku. Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

Pisula E. (2010). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Wydawnictwo Harmonia.

Kołakowski, A., Wolańczyk, T., Pisula, A., Skotnicka, M., Bryńska A. (2012). ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP, Sopot.

Krasowicz-Kupis, G. (2006). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Harmonia

Uwagi:

- praca i dyskusja w małych grupach

- praca z tekstem naukowym

- referat i prezentacja

- przeprowadzenie i korzystanie z informacji z wywiadu

- analiza i ocena przypadków klinicznych

- wykład

- "burza mózgów"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD - Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte);

Ćwiczenia - Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do neuropsychologii

2. Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego

3. Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne

4. Metody diagnozy neuropsychologicznej

5. Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008/ 2012). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

Literatura dodatkowa:

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

Walsh, V. (2008 / 2014) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy + rozmowa kierowana + dialog / dyskusja

UMIEJĘTNOŚCI: praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja + dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -15

Przygotowanie się do zajęć - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYKŁAD - Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte);

Ćwiczenia - Pomiar efektów kształcenia: zaliczenie wszystkich zadań problemowych + aktywność podczas zajęć + zaliczenie prezentacji / referatu

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do neuropsychologii

2. Struktura, funkcja, mechanizmy układu nerwowego

3. Dysfunkcje i deficyty neuropsychologiczne

4. Metody diagnozy neuropsychologicznej

5. Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008/ 2012). Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

Grabowska, A., Jaśkowski P., Seniów, J. (2008). Mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych i ich zaburzeń z perspektywy neuropsychologii i neuronauki. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.), Psychologia, Podręcznik akademicki. Gdańsk, GWP.

Rymarczyk K.(2014) Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka- wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego W; Piotrowicz R (red) Interdyscyplinarne uwarunkowania rozowju małego dziecka. Wyd. APS, s. 80-93

Literatura dodatkowa:

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum autyzmu-neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Wyd. KTA

Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN.

Springer S.P., Deutsch G. (2004) Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Wyd. Prószy ski i S-ka., Warszawa.

Walsh, V. (2008 / 2014) Neuropsychologia kliniczna Walsha, GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA: prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy + rozmowa kierowana + dialog / dyskusja

UMIEJĘTNOŚCI: praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: dyskusja + dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -15

Przygotowanie się do zajęć - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.