Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia twórczości EP-3F-PYT
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecana literatura:

Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperPerennial.

Kaufman, J. C. & Sternberg, R. J. (2010). The Cambridge Handbook of Creativity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E., Gruszka, A., Orzechowski, J., Szymura, B. (2019). Trening twórczości. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa. (wyd. 6, zmienione).

Nęcka, E. (2017). Insight. In Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, Elsevier, ISBN 9700128093245. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.06214-3.

Nęcka, E. (2017). Memory and creativity. In Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, Elsevier, ISBN 9700128093245. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.06232-5.

Nęcka, E. (2017). Perception and creativity. In Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, Elsevier, ISBN 9700128093245. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.06252-0

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia psychologii, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów, rozumie zagadnienia związane z psychologią twórczości.

Student zna i rozumie proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości, z uwzględnieniem rozwoju procesów twórczych - rozpatruje twórczość w kontekście wytworu, cech osobniczych, procesu mentalnego, rozwoju i warunków.

Zna teorię i zasady komunikacji, również w zakresie komunikacji wizualnej.

Zna metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań ucznia, w tym uzdolnień artystycznych.

Potrafi scharakteryzować różne podejścia do twórczości.

Student zna kryteria oceny twórczości.

Umiejętności:

Student potrafi identyfikować potrzeby ucznia w rozwoju uzdolnień i zainteresowań, z uwzględnieniem uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

Potrafi skutecznie komunikować się, uwzględniając teorię i zasady komunikacji wizualnej.

Student posiada umiejętność ujmowania procesu twórczego z różnych perspektyw.

Student potrafi interpretować aktywność twórczą człowieka z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej.

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy o procesie twórczym w praktyce edukacyjnej i rozwoju osobistym.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów.

Student jest świadomy swojej wiedzy na temat psychologii twórczości.

Student jest zdolny pracować z drugim człowiekiem, rozwijając jego kompetencje w zakresie twórczego myślenia.

Student uwzględnia aspekty etyczne i normatywne w zagadnieniach z obszaru psychologii twórczości.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność - dozwolona 1 nieobecność

Zaliczenie - TEST

Zakres tematów:

1.Twórczość z perspektywy psychologicznej

Wytwór, dzieło

Osoba, twórca

Kryteria twórczości

Podejście triadowe

2.Teoria procesu twórczego I

Podejście asocjacyjne

Podejście postaciowe (Gestalt)

Podejście psychodynamiczne

Podejście behawiorystyczne

Koncepcja twórczej interakcji

Przeszkody w procesie twórczym

Model genploracji

3. Poznawcze składniki procesu twórczego

Uwaga

Percepcja

Wyobraźnia i wyobrażenia

Kategoryzacja

4. Wgląd

Warunki wglądu

Nagłość

Przerwa inkubacyjna

Wgląd a poznawcza reprezentacja problemu

Wgląd a wybiórczość procesów poznawczych

5. Emocje i motywacja w procesie twórczym

O wykładzie

Emocje filokreatywne

Twórczość a pozytywny znak emocji

Emocje sterujące procesem twórczym

Motywacja

6. Cechy indywidualne a aktywność twórcza

Twórczość a inteligencja

Ukryte teorie intelektu

Osobowość twórcza

Badania nad wybitnymi twórcami

Twórczość a zaburzenia zachowania

7. Społeczny kontekst twórczości

Środowisko rodzinne

Twórczość w szkole

Twórczość w pracy

Osoby znaczące

8. Systemowe koncepcje twórczości

Transgresja

Koncepcja twórczego inwestowania

Twórczość jako rodzaj przywództwa

Jednostka, pole, domena

9. Pomiar i stymulacja twórczości

Problemy psychometryczne, teoretyczne i ogólności cechy

Sposoby pomiaru kreatywności

Kreatywność w organizacji

Stymulowanie twórczości

Metody dydaktyczne:

prezentacja

ćwiczenia indywidualne

dyskusja

mentimeter

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:50 - 10:30, sala 6207
Weronika Molińska 19/ szczegóły
2 każda środa, 10:40 - 12:25, sala 6207
Weronika Molińska 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Edukacji Artystycznej - Spiska 16
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)