Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3F-PYT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia twórczości
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. (EP) edukacji artystycznej w zakr. sztuk plast., (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia: Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć. Ocena przygotowanej przez studenta prezentacji/pracy pisemnej z zakresu zagadnień omawianych w ramach zajęć. Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Podstawowe pojęcia psychologii, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów: psychologia twórczości (zakres, definicje, pojęcia), pojęcie twórczości, podejście elitarne i egalitarne, kryteria twórczości, twórczość jako wytwór, cecha, proces – triadowe ujęcie twórczości.

Proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości, w tym kształtowanie i rozwój procesów twórczych. Rozwój osobisty a rozwój twórczy. Charakterystyka procesu twórczego – przegląd teorii. Poznawcze składniki procesu twórczego.

Psychologiczna analiza twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Metody badań wytworów plastycznych. Psychologia twórczości plastycznej – rozwój ucznia a twórczość, stymulowanie twórczości.

Literatura:

Chmielnicka -Plaskota A., (2010) (red) Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii, Wyd .APS, Warszawa.

Frydrychowicz A., (1996) Rysunek rodziny projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych, CMPPP MEN, Warszawa.

Karwowski M., (2009) Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria metodologia diagnostyka, Wyd. APS, Warszawa.

Limont W., (1994) Synektyka a zdolności twórcze, Wyd. UMK, Toruń.

Lowenfeld V., (1977) Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa.

Nęcka E., (2005) Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk..

Nęcka E., (1998) Trening twórczości, Impuls, Kraków.

Popek S., (1988) Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Józefowski E. Florczykiewicz J., ( 2013), Warsztat twórczy jako forma działania artystycznego w przestrzeni sztuki. Wybrane aspekty teoretyczne i studium empiryczne. W: Reguska A. (red.) Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA”, Siedlce.

Florczykiewicz J., (2008) Kreatywność a procesy adaptacji społecznej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawowe pojęcia psychologii, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów, rozumie zagadnienia związane z psychologią twórczości.

Student zna i rozumie proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości, z uwzględnieniem rozwoju procesów twórczych - rozpatruje twórczość w kontekście wytworu, cech osobniczych, procesu mentalnego, rozwoju i warunków.

Zna teorię i zasady komunikacji, również w zakresie komunikacji wizualnej.

Zna metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań ucznia, w tym uzdolnień artystycznych.

Potrafi scharakteryzować różne podejścia do twórczości.

Student zna kryteria oceny twórczości.

Umiejętności

Student potrafi identyfikować potrzeby ucznia w rozwoju uzdolnień i zainteresowań, z uwzględnieniem uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

Potrafi skutecznie komunikować się, uwzględniając teorię i zasady komunikacji wizualnej.

Student posiada umiejętność ujmowania procesu twórczego z różnych perspektyw.

Student potrafi interpretować aktywność twórczą człowieka z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej.

Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy o procesie twórczym w praktyce edukacyjnej i rozwoju osobistym.

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów.

Student jest świadomy swojej wiedzy na temat psychologii twórczości.

Student jest zdolny pracować z drugim człowiekiem, rozwijając jego kompetencje w zakresie twórczego myślenia.

Student uwzględnia aspekty etyczne i normatywne w zagadnieniach z obszaru psychologii twórczości.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: konwersatorium, prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania, dialog dydaktyczny, omawianie zagadnień teoretycznych, dyskusja dydaktyczna, realizacja zadań indywidualnych i grupowych, przegląd dokumentacji

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Obecność na zajęciach.

2. Samodzielne przygotowanie pracy pisemnej Psychologiczna analiza rozwoju rysunkowego dziecka. Pozytywnie oceniona praca.

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w tematyce przedmiotu, rozszerzenie tematu o autorski wybór koncepcji działania oraz literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień

Godziny zajęciowe np. ćwiczenia: 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, pod opieką merytoryczną prowadzącego: 5

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 3

Przygotowanie się do egzaminu: 3

Inne formy 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pudło
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zaliczenie: przygotowanie referatu lub wywiad z twórcą i jego analiza.

Obecność obowiązkowa, dopuszczalna 1 nieobecność na zajęciach.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Czym jest dla mnie twórczość?

2. Etapy procesu twórczego .Twórczość wg teorii psychologicznych.

3. Samorozwój, samoorganizacja pracy i metody zwiększające potencjał twórczy, metody zarządzania czasem.

4. Biografie wybranych twórców sztuk wizualnych- czynniki psychologiczne, historyczne, społeczne uwypuklające ich twórczość.

5. Biografie wybranych twórców sztuk wizualnych- czynniki psychologiczne, historyczne, społeczne uwypuklające ich twórczość. Cd.

6. Odbiór wrażeń wizualnych oraz jak umysł tworzy obraz.

7. Uzdolnienia plastyczne i twórczość u osób ze spektrum autyzmu i u sawantów. (17.11.2021)

8. Podsumowanie zajęć, omówienie realizacji zadania zaliczeniowego.

Literatura:

Chmielewska K., Szreder, K., Żukowski T. (2014) Czytanki dla robotników sztuki. Praca zbiorowa. Wydawnictwo: Fundacja Bęc Zmiana.

Mckeown, G. (2019).Esencjalista. Mniej, ale lepiej. Wydawnictwo: MT Biznes.

Nęcka E. (2012) Psychologia twórczości. GWP.

Sacks, O. (1995) Antropolog na Marsie.

Sękowski A.E. (red.)(2004)Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Wydawnictwo naukowe PWN.

Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Praca w grupach, dyskusja na forum, ćwiczenia indywidualne.

NAKŁAD PRACY STUDENTKI/A:

godziny kontaktowe – 15

lektura – 15

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Weronika Molińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykład, konwersatorium. Podstawy teoretyczne, wybrane koncepcje twórczości. Terapeutyczny wymiar procesu twórczego. Twórczość jako wytwór, proces, zespół cech. Analiza wytworów plastycznych dziecka z uwzględnieniem warstwy semantycznej; opis etapów rozwoju,zastosowanie środków wyrazu artystycznego. Kryzys rysunkowy-przyczyny, metody stymulowania twórczości.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Podstawowe pojęcia psychologii, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów: psychologia twórczości (zakres, definicje, pojęcia), pojęcie twórczości, podejście elitarne i egalitarne, kryteria twórczości, twórczość jako wytwór, cecha, proces – triadowe ujęcie twórczości. Proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości, w tym kształtowanie i rozwój procesów twórczych. Rozwój osobisty a rozwój twórczy. Charakterystyka procesu twórczego – przegląd teorii. Poznawcze składniki procesu twórczego. Psychologiczna analiza twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Metody badań wytworów plastycznych. Psychologia twórczości plastycznej – rozwój ucznia a twórczość, stymulowanie twórczości.

Literatura:

Chmielnicka -Plaskota A., (2010) (red) Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii, Wyd .APS, Warszawa.

Frydrychowicz A., (1996) Rysunek rodziny projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych, CMPPP MEN, Warszawa.

Karwowski M., (2009) Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria metodologia diagnostyka, Wyd. APS, Warszawa.

Limont W., (1994) Synektyka a zdolności twórcze, Wyd. UMK, Toruń.

Lowenfeld V., (1977) Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa.

Nęcka E., (2005) Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk..

Nęcka E., (1998) Trening twórczości, Impuls, Kraków.

Popek S., (1988) Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Józefowski E., Florczykiewicz J., Warsztat twórczy jako forma działania artystycznego w przestrzeni sztuki. Wybrane aspekty teoretyczne i studium empiryczne, [w:] Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność Janina Florczykiewicz współczesności, Roguska A. (red.),Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa”.

Florczykiewicz J.(2008), Kreatywność a procesy adaptacji społecznej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce

Uwagi:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Obecność na zajęciach.

2. Samodzielne przygotowanie pracy pisemnej

Psychologiczna analiza rozwoju rysunkowego dziecka. Pozytywnie oceniona praca.Wykład, prezentacja multimedialna, konwersatorium. Praca zaliczeniowa pisemna.

Godziny kontaktowe: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 3

Przygotowanie się do egzaminu: 3

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 3

Inne formy: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Weronika Molińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Ćwiczenia: Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć. Ocena przygotowanej przez studenta prezentacji/pracy pisemnej z zakresu zagadnień omawianych w ramach zajęć. Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Podstawowe pojęcia psychologii, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów: psychologia twórczości (zakres, definicje, pojęcia), pojęcie twórczości, podejście elitarne i egalitarne, kryteria twórczości, twórczość jako wytwór, cecha, proces – triadowe ujęcie twórczości.

Proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości, w tym kształtowanie i rozwój procesów twórczych. Rozwój osobisty a rozwój twórczy. Charakterystyka procesu twórczego – przegląd teorii. Poznawcze składniki procesu twórczego.

Psychologiczna analiza twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Metody badań wytworów plastycznych. Psychologia twórczości plastycznej – rozwój ucznia a twórczość, stymulowanie twórczości.

Literatura:

Chmielnicka -Plaskota A., (2010) (red) Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii, Wyd .APS, Warszawa.

Frydrychowicz A., (1996) Rysunek rodziny projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych, CMPPP MEN, Warszawa.

Karwowski M., (2009) Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria metodologia diagnostyka, Wyd. APS, Warszawa.

Limont W., (1994) Synektyka a zdolności twórcze, Wyd. UMK, Toruń.

Lowenfeld V., (1977) Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa.

Nęcka E., (2005) Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk..

Nęcka E., (1998) Trening twórczości, Impuls, Kraków.

Popek S., (1988) Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Józefowski E. Florczykiewicz J., ( 2013), Warsztat twórczy jako forma działania artystycznego w przestrzeni sztuki. Wybrane aspekty teoretyczne i studium empiryczne. W: Reguska A. (red.) Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA”, Siedlce.

Florczykiewicz J., (2008) Kreatywność a procesy adaptacji społecznej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.

Uwagi:

Metody kształcenia: konwersatorium, prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania, dialog dydaktyczny, omawianie zagadnień teoretycznych, dyskusja dydaktyczna, realizacja zadań indywidualnych i grupowych, przegląd dokumentacji

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Obecność na zajęciach.

2. Samodzielne przygotowanie pracy pisemnej Psychologiczna analiza rozwoju rysunkowego dziecka. Pozytywnie oceniona praca.

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w tematyce przedmiotu, rozszerzenie tematu o autorski wybór koncepcji działania oraz literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień

Godziny zajęciowe np. ćwiczenia: 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji, pod opieką merytoryczną prowadzącego: 5

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 3

Przygotowanie się do egzaminu: 3

Inne formy 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Michalina Izert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)