Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna w placówkach wychowania przedszkolnego – przedszkola ogólnodostępne, integracyjne - 1 tydz. (20 godz.) 10-0P-WY3b
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. "Dwu i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć." Wyd. Bliżej Przedszkola

Gruszczyk-Kolczyńska, E. "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu." Wyd. Bliżej Przedszkola

Efekty uczenia się:

PCK1_KS_W04

Charakteryzuje funkcjonowanie i strukturę organizacyjną danej placówki, w której student realizował praktyki.

PCK1_KS_W06

Opisuje plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, podstawowe metody, zadania i procedury stosowane w działalności danej instytucji.

PCK1_KS_W03

Zna dokumentację dziecka w placówce, w której student realizował praktyki.

PCK1_KS_W04

Zna rodzaje i etapy zajęć w placówce.

PCK1_KS_U06; PCK1_KK_U07

Potrafi pełnić rolę wspierającą poda czas lekcji prowadzonych przez nauczyciela.

PCK1_KS_U04; PCK1_KS_U03

Potrafi opracować konspekt zajęć dla dzieci oraz przeprowadzić zajęcia z dziećmi według opracowanego scenariusza zajęć,

PCK1_KS_U03

Potrafi dokonać analizy dokumentacji danego wychowanka.

PCK1_KS_U06

Potrafi właściwie sporządzić dokumentację praktyk studenckich.

PCK1_KS_K01

Potrafi współpracować w grupie realizując zadania.

PCK1_KS_K02; PCK1_KK_K05

Prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

PCK1_KS_K01

Nawiązuje pozytywną relację z dziećmi i kadrą w placówce.

PCK1_KK_K05

Dostosowuje się do zasad obowiązujących szkole , w której student realizował praktykę.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyki obejmuje:

a) program praktyki,

b) kartę praktykanta APS,

c) dokumentację przebiegu praktyk obejmuje:

• rejestr zrealizowanych zadań praktyki studenckiej,

• diagnozę dziecka (anonimową charakterystykę wybranego ucznia),

• scenariusze realizacji zajęć,

• protokoły hospitacji zajęć,

• kartę oceny przebiegu praktyki

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej.

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć 5

Inne formy (przygotowanie dokumentacji praktyki) 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zakres tematów:

W ramach praktyki student realizuje następujące zadania:

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka, m.in. nauczyciela, psychologa, logopedy i innych specjalistów.

3. Poznanie form działań wpierających dzieci organizowanych w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Poznanie metod i narzędzi dokonywania wieloprofilowej oceny funkcjonalnej dziecka oraz wytycznych do konstruowania indywidualnych planów rozwoju dziecka – w odwołaniu do uszczegółowionej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.

5. Dokonanie analizy dokumentów dotyczących określonego dziecka. Szczególnie koncentrowanie się na anamnezie osobniczej i rodzinnej dziecka, obserwacji, rozmowie z nauczycielem oraz sporządzenie anonimowej charakterystyki wybranego dziecka.

6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, prowadzonych zajęć – ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych i scenariuszach zamieszczonych w dzienniku praktyk.

7. Student, jako asystent nauczyciela i wychowawcy hospituje zajęcia. Obserwując zajęcia student powinien poznać organizację nauczania, przebieg procesu nauczania, wsparcia dziecka w poszczególnych grupach wiekowych oraz swoistość przebiegu zajęć lub innych form wsparcia dziecka. Student włącza się w sprawowanie opieki nad dziećmi podczas realizacji zajęć, aktywnie uczestniczy w merytorycznych elementach zajęć z grupą. Pomaga w przygotowaniu przyborów, sprzętu oraz organizacji miejsca do zajęć.

8. Student samodzielnie przeprowadza zajęcia w oparciu o wcześniej przygotowane przez siebie i zatwierdzone przez nauczyciela scenariusze zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Hennel 19/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Gąstoł 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.