Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne nurty w filozofii 10-4F-WNF
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ayer, A., Filozofia w XX wieku, W-wa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003.

Filozofia podmiotu. Fragmenty filzoofii analitycznej, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001

Filozofia umysłu. Fragmenty filozofii analitycznej, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, Wydawnictwo Spacja, 1995.

Klawiter, A.; (red.); 2008, Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, Warszawa: PWN

Martens, E.,Schnadelbach, H. (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1995.

Tatarkiewiecz Wł, Historia filozofii t.3, Warszawa: PWN, 1981.

Literatura uzupełniająca:

Bremer, J., Czy wolna wola jest wolna?, Kraków: Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, 2013.

Bremer, J., 2005, Jak to jest być świadomym?, Warszawa: IFiS PAN.

Crosby, J.F., Zarys filozofii osoby, Kraków: Wydwanictwo WAM, 2007.

Damasio, A,, Tajemnica świadomości, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 20008.

Miłkowski, M., Poczobut, R., (red.); 2008, Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, Warszawa: IFiS PAN.

Miłkowski, M., Poczobut, R., (red.); 2012, Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków: WAM

Nagel, T., Pytania ostateczna, Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.

Nagel T., Widok znikąd, Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.

Przybysz, P.; Dziarnowska, W.; (red.); 2012, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(1).

Efekty uczenia się:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

egzamin pisemny

Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy o podstawowych nurtach i problemach filozoficznych podejmowanych w dziejach tej dziedziny refleksji. Przedstawiane zagadnienia zostały tak dobrane, by pozwolić na wykorzystanie tej wiedzy dla szerszego zrozumienia odbiorcy usług pedagogicznych/psychologicznych. Filozoficzne metody ekspresji problemów ogólnoludzkich, specyfika komunikacji, metody uprawomocniania wiedzy mają stanowić skuteczne narzędzia w profesjonalnej działalności w/w zawodach

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

egzamin pisemny

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 h

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

egzamin pisemny

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 h

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

3 ECTS

Zakres tematów:

1. O kondycji współczesnej filozofii. Podstawowe nurty w filozofii współczesnej - wybór: filozofia pozytywistyczna, pragmatyczna, egzystencjalizm, filozofia życia, personalizm, fenomenologia, filozofia umysłu i neurofilozofia.

2. Elementy filozofii egzystencjalistycznej i filozofii życia. Specyfika idei egzystencji u przedstawicieli nurtu: S.Kierkegaarda, K. Jaspersa, J-P. Sartre’a i M. Heideggera. Kryzys egzystencjalny, sytuacje graniczne, rzucenie w świat jako podstawa ludzkiej egzystencji. Filozofia jako rozjaśnianie egzystencji.

3. Nurt personalistyczny w filozofii – geneza i idee. Kategoria osoby ludzkiej i jej godności oraz teocentryzm u J. Maritaina. Jednostka i osoba, alter i alienus u E. Mouniera. Kompleksyfikacja wszechświata i noosfera u T. de Chardin. Duchowy i psychiczny wymiar miłości, odpowiedzialności, psychiczności, seksualności i pracy u K. Wojtyły.

4. Współczesna filozofa życia. Antyesencjalizm i krytyka europejskiej kultury u F. Nietzschego. Koncepcja woli mocy i nadczłowieka. Antynaturalizm metodologiczny i ontologiczny W. Dilthey’a. Hermeneutyka jako metoda rozumienia dziejowej tożsamości człowieka. Intuicjonizm H. Bergsona. Teoria pędu życiowego (elan vital).

5. Tożsamość osobowa w analizach filozoficznych. Charakterystyka pojęcia osoby i tożsamości osobowej u D. Parfita. Osoba i jej ciało w ujęciu F. Cowley. Tożsamość osobowa a pamięć. Długowieczność i problem stopniowania tożsamości osobowej – S. Shoemaker. Tożsamość osobowa a etyka terapii genowej i sztucznej inteligencji.

6. Wybrane problemy współczesnej filozofii umysłu. Idea obiektywności mentalnej u T. Nagela. Kategoria nastawienia intencjonalnego i systemu intencjonalnego u D. Dennetta. D. Chalmersa koncepcja świadomości. A. Clarka i D. Chalmersa koncepcja umysłu rozszerzonego.

7. Przedmiot, zadania i metoda neurofilozofii. Świadomość i jej poziomy w ujęciu A. Damasio. Sposoby poznawania cudzych świadomości – teoria umysłu i hipoteza neuronów lustrzanych. Świadomosć a samoświadomość u człowieka i istot pozaludzkich.

8. Zmysł i namysł moralny w perspektywie neurofilozofii. Intuicje moralne, emocje moralne i moralne rozumowania jako trzy filary sądów moralnych – M. Hauser, J. Green, J. Moll, J. Haidt. Moralność a kultura i natura. Czy można mówić o moralności u zwierząt?

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca, prezentacja Power Point, film, dyskusja, case study

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:50 - 11:25, sala 3083 (aula A)
Wioletta Dziarnowska 102/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.