Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne nurty w filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-WNF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne nurty w filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład: egzamin pisemny.

Pełny opis:

Wykład:

1.Dziedziny i zagadnienia filozofii. Przedstawienie podstawowych dziedzin filozofii: logiki, metafizyki epistemologii oraz aksjologii (etyki i estetyki) oraz głównych zagadnień współczesnej filozofii analitycznej (filozofii logiki, języka, umysłu oraz nauki).

2.Fenomenologia. Przedstawienie głównych postulatów fenomenologii na przykładzie filozofii Edmunda Husserla. Istota tzw. fenomenów. Metoda „redukcji fenomenologicznej”. Znaczenie intuicji w procesie poznania.

3.Logicyzm. Postulat redukcji matematyki do logiki. Znaczenie dokonań Bertranda Russella i Alfreda Whiteheada. Twierdzenie Gödla i granice logicyzmu.

4.Pozytywizm logiczny. Filozofowie „Koła Wiedeńskiego”. Filozofia logiki Ludwiga Wittgensteina. Teoria wiedzy na gruncie pozytywizmu logicznego. Wskazanie na wkład polskich logików i filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej w rozwój logiki i filozofii języka.

5.Współczesna filozofia analityczna. Podstawowe problemy filozofii języka (np. problem znaczenia i odniesienia przedmiotowego nazw) oraz filozofii nauki (weryfikacjonizm a falsyfikacjonizm).

Literatura:

Literatura:

Wykład:

1.K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003.

2.W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W11

zna problematykę filozoficzną odnoszącą się do życia współczesnych społeczeństw, w tym aspektów kształcenia i wychowania

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U04

wypowiada się w sposób jasny, spójny i precyzyjny na tematy filozoficzne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy filozoficznej, dostrzega jej znaczenie dla rozwoju osobistego i zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

egzamin pisemny

Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy o podstawowych nurtach i problemach filozoficznych podejmowanych w dziejach tej dziedziny refleksji. Przedstawiane zagadnienia zostały tak dobrane, by pozwolić na wykorzystanie tej wiedzy dla szerszego zrozumienia odbiorcy usług pedagogicznych/psychologicznych. Filozoficzne metody ekspresji problemów ogólnoludzkich, specyfika komunikacji, metody uprawomocniania wiedzy mają stanowić skuteczne narzędzia w profesjonalnej działalności w/w zawodach

Pełny opis:

Wykład

1. O kondycji współczesnej filozofii. Podstawowe nurty w filozofii współczesnej - wybór: filozofia pozytywistyczna, pragmatyczna, egzystencjalizm, filozofia życia, personalizm, fenomenologia, filozofia umysłu i neurofilozofia.

2. Elementy filozofii egzystencjalistycznej i filozofii życia. Specyfika idei egzystencji u przedstawicieli nurtu: S.Kierkegaarda, K. Jaspersa, J-P. Sartre’a i M. Heideggera. Kryzys egzystencjalny, sytuacje graniczne, rzucenie w świat jako podstawa ludzkiej egzystencji. Filozofia jako rozjaśnianie egzystencji. Antyesencjalizm i krytyka europejskiej kultury u F. Nietzschego. Antynaturalizm metodologiczny i ontologiczny W. Dilthey’a. Intuicjonizm H. Bergsona.

3. Nurt personalistyczny w filozofii – geneza i idee. Kategoria osoby ludzkiej i jej godności oraz teocentryzm u J. Maritaina. Jednostka i osoba, alter i alienus u E. Mouniera. Kompleksyfikacja wszechświata i noosfera u T. de Chardin. Duchowy i psychiczny wymiar miłości, odpowiedzialności, psychiczności, seksualności i pracy u K. Wojtyły.

4. Tożsamość osobowa w analizach filozoficznych. Charakterystyka pojęcia osoby i tożsamości osobowej u D. Parfita. Osoba i jej ciało w ujęciu F. Cowley. Tożsamość osobowa a pamięć. Długowieczność i problem stopniowania tożsamości osobowej – S. Shoemaker. Tożsamość osobowa a etyka terapii genowej i sztucznej inteligencji.

5. Z zagadnień filozofii codzienności. Dialog, przyjaźń, tolerancja jako podstawy bycia we wspólnocie w ujęciu M. Szyszkowskiej. Wolność, twórczość i samorealizacja jako możliwość życia spełnionego. Równość, preferencyjność i bezwzględność w życiu publicznym wg T. Nagela i P. Singera.

6. Wybrane problemy współczesnej filozofii umysłu. Idea obiektywności mentalnej u T. Nagela. Kategoria nastawienia intencjonalnego i systemu intencjonalnego u D. Dennetta. D. Chalmersa koncepcja świadomości. A. Clarka i D. Chalmersa koncepcja umysłu rozszerzonego.

7. Przedmiot, zadania i metoda neurofilozofii. Świadomość i jej poziomy w ujęciu A. Damasio. Sposoby poznawania innych umysłów – teoria umysłu i hipoteza neuronów lustrzanych. Zmysł i namysł moralny w perspektywie neurofilozofii.

Literatura:

Ayer, A.J.; 2003, Filozofia w XX wieku, Warszawa: PWN;

Bremer, J., 2013, Czy wolna wola jest wolna?, Warszawa: WAM

Bremer, J., 2005, Jak to jest być świadomym?, Warszawa: IFiS PAN

Dennett, D., 1997, Natura umysłów, Warszawa: CIS

Filozofia podmiotu, 2001, Warszawa: Aletheia

Filozofia umysłu, 1995, Warszawa: Aletheia

Klawiter, A.; (red.); 2008, Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, Warszawa: PWN

Miś, A., 2006, Filozofia współczesna – główne nurty, Warszawa: Scholar;

Miłkowski, M., Poczobut, R., (red.); 2008, Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, Warszawa: IFiS PAN

Miłkowski, M., Poczobut, R., (red.); 2012, Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków: WAM

Mizińska, J., 2010, Podnoszenie iskier, Lublin: Wyd. UMCS

Nagel, T., 1997, Pytania ostateczne, Warszawa: Aletheia

Przybysz, P.; Dziarnowska, W.; (red.); 2012, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(1)

Singer, P, 2003, Etyka praktyczna, Warszawa: Książka i Wiedza

Szyszkowska, M., (2010); Filozofia codzienności w rzeczywistości neoliberalnej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa

Tatarkiewicz, W.; 2011, Historia filozofii, t.3, Warszawa:PWN

Uwagi:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

egzamin pisemny

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 h

przygotowanie do zajęć - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarek
Prowadzący grup: Anna Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Postek
Prowadzący grup: Halina Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarek
Prowadzący grup: Anna Drabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin pisemny;

2. Weryfikacja systematycznego udziału słuchaczy w wykładach;

2. Weryfikacja testowa zapoznania się z materiałami przedstawianymi na wykładach (prezentacje power point, obrazy filmowe);

3. Weryfikacja testowa zapoznania się z poleconą literaturą filozoficzną i naukową.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. O kondycji współczesnej filozofii. Podstawowe nurty w filozofii współczesnej - wybór: filozofia pozytywistyczna, pragmatyczna, egzystencjalizm, filozofia życia, personalizm, fenomenologia, filozofia umysłu i neurofilozofia.

2. Elementy filozofii egzystencjalistycznej i filozofii życia. Specyfika idei egzystencji u przedstawicieli nurtu: S.Kierkegaarda, K. Jaspersa, J-P. Sartre’a i M. Heideggera. Kryzys egzystencjalny, sytuacje graniczne, rzucenie w świat jako podstawa ludzkiej egzystencji. Filozofia jako rozjaśnianie egzystencji. Antyesencjalizm i krytyka europejskiej kultury u F. Nietzschego. Antynaturalizm metodologiczny i ontologiczny W. Dilthey’a. Intuicjonizm H. Bergsona.

3. Nurt personalistyczny w filozofii – geneza i idee. Kategoria osoby ludzkiej i jej godności oraz teocentryzm u J. Maritaina. Jednostka i osoba, alter i alienus u E. Mouniera. Kompleksyfikacja wszechświata i noosfera u T. de Chardin. Duchowy i psychiczny wymiar miłości, odpowiedzialności, psychiczności, seksualności i pracy u K. Wojtyły.

4. Tożsamość osobowa w analizach filozoficznych. Charakterystyka pojęcia osoby i tożsamości osobowej u D. Parfita. Osoba i jej ciało w ujęciu F. Cowley. Tożsamość osobowa a pamięć. Długowieczność i problem stopniowania tożsamości osobowej – S. Shoemaker. Tożsamość osobowa a etyka terapii genowej i sztucznej inteligencji.

5. Z zagadnień filozofii codzienności. Dialog, przyjaźń, tolerancja jako podstawy bycia we wspólnocie. Wolność, twórczość i samorealizacja jako możliwość życia spełnionego. Równość, preferencyjność i bezwzględność w życiu publicznym wg T. Nagela i P. Singera.

6. Wybrane problemy współczesnej filozofii umysłu. Idea obiektywności mentalnej u T. Nagela. Kategoria nastawienia intencjonalnego i systemu intencjonalnego u D. Dennetta. D. Chalmersa koncepcja świadomości. A. Clarka i D. Chalmersa koncepcja umysłu rozszerzonego.

7. Przedmiot, zadania i metoda neurofilozofii. Świadomość i jej poziomy w ujęciu A. Damasio. Sposoby poznawania innych umysłów – teoria umysłu i hipoteza neuronów lustrzanych. Zmysł i namysł moralny w perspektywie neurofilozofii.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Wł. Tatarkiewicz; Historia filozofii t.3; W-wa: PWN; 1990;

A. Miś; Filozofia współczesna. Głowne nurty; W-wa: Scholar; 2006;

A.J. Ayer; Filozofia w XX wieku; W-wa: PWN; 2003

E. Martens, H. Schnadelbach (red.); Filozofia. Podstawowe pytania; W-wa: Wiedza Powszechna; 1991;

R. Scruton; Przewodnik po filozofii dla inteligentnych; W-wa: PWN; 2000;

T. Nagel; Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii; W-wa: Aletheia; 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J.F. Crosby; Zarys filozofii osoby; Kraków: WAM; 2007;

Filozofia podmiotu. Fragmenty filozofii analitycznej; W-wa: Aletheia:2001;

Filozofia umysłu. Fragmenty filozofii analitycznej; W-wa: Spacja; 1995;

J. Bremer; Jak to jest być świadomym; W-wa: IFIS; 2005;

A. Damasio; Tajemnica świadomości; Poznań: Rebis; 2000;

D. C. Dennett, Natura umysłów; W-wa: CIS; 1997;

T. Nagel; Pytania ostateczne; W-wa: Aletheia; 1997;

J. Bremer; Czy wolna wola jest wolna?; Kraków: WAM; 2013;

P. Przybysz; O poznawaniu innych umysłów; Poznań: Bogucki: Wydawnictwo Naukowe; 2014;

W. Vossenkuhl; Możliwość dobra; Kraków: WAM, 2012;

P.S. Churchland; Moralność mózgu; Kraków: Copernicus; 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin pisemny;

2. Weryfikacja systematycznego udziału słuchaczy w wykładach;

2. Weryfikacja testowa zapoznania się z materiałami przedstawianymi na wykładach (prezentacje power point, obrazy filmowe);

3. Weryfikacja testowa zapoznania się z poleconą literaturą filozoficzną i naukową.

Pełny opis:

Wprowadzenie w najważniejsze zagadnienia filozoficzne i zapoznanie z rozwiązaniami proponowanymi przez przedstawicieli wybranych nurtów myślowych w filozofii współczesnej. Wskazanie na konotacje idei filozoficznych dla rozumienia osoby i jej związków ze środowiskiem społeczno-kulturowym jako podmiotu odziaływań pedagoga.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. O kondycji współczesnej filozofii. Podstawowe nurty w filozofii współczesnej - wybór: filozofia pozytywistyczna, pragmatyczna, egzystencjalizm, filozofia życia, personalizm, fenomenologia, filozofia umysłu i neurofilozofia.

2. Elementy filozofii egzystencjalistycznej i filozofii życia. Specyfika idei egzystencji u przedstawicieli nurtu: S.Kierkegaarda, K. Jaspersa, J-P. Sartre’a i M. Heideggera. Kryzys egzystencjalny, sytuacje graniczne, rzucenie w świat jako podstawa ludzkiej egzystencji. Filozofia jako rozjaśnianie egzystencji. Antyesencjalizm i krytyka europejskiej kultury u F. Nietzschego. Antynaturalizm metodologiczny i ontologiczny W. Dilthey’a. Intuicjonizm H. Bergsona.

3. Nurt personalistyczny w filozofii – geneza i idee. Kategoria osoby ludzkiej i jej godności oraz teocentryzm u J. Maritaina. Jednostka i osoba, alter i alienus u E. Mouniera. Kompleksyfikacja wszechświata i noosfera u T. de Chardin. Duchowy i psychiczny wymiar miłości, odpowiedzialności, psychiczności, seksualności i pracy u K. Wojtyły.

4. Tożsamość osobowa w analizach filozoficznych. Charakterystyka pojęcia osoby i tożsamości osobowej u D. Parfita. Osoba i jej ciało w ujęciu F. Cowley. Tożsamość osobowa a pamięć. Długowieczność i problem stopniowania tożsamości osobowej – S. Shoemaker. Tożsamość osobowa a etyka terapii genowej i sztucznej inteligencji.

5. Z zagadnień filozofii codzienności. Dialog, przyjaźń, tolerancja jako podstawy bycia we wspólnocie. Wolność, twórczość i samorealizacja jako możliwość życia spełnionego. Równość, preferencyjność i bezwzględność w życiu publicznym wg T. Nagela i P. Singera.

6. Wybrane problemy współczesnej filozofii umysłu. Idea obiektywności mentalnej u T. Nagela. Kategoria nastawienia intencjonalnego i systemu intencjonalnego u D. Dennetta. D. Chalmersa koncepcja świadomości. A. Clarka i D. Chalmersa koncepcja umysłu rozszerzonego.

7. Przedmiot, zadania i metoda neurofilozofii. Świadomość i jej poziomy w ujęciu A. Damasio. Sposoby poznawania innych umysłów – teoria umysłu i hipoteza neuronów lustrzanych. Zmysł i namysł moralny w perspektywie neurofilozofii.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Wł. Tatarkiewicz; Historia filozofii t.3; W-wa: PWN; 1990;

A. Miś; Filozofia współczesna. Głowne nurty; W-wa: Scholar; 2006;

A.J. Ayer; Filozofia w XX wieku; W-wa: PWN; 2003

E. Martens, H. Schnadelbach (red.); Filozofia. Podstawowe pytania; W-wa: Wiedza Powszechna; 1991;

R. Scruton; Przewodnik po filozofii dla inteligentnych; W-wa: PWN; 2000;

T. Nagel; Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii; W-wa: Aletheia; 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J.F. Crosby; Zarys filozofii osoby; Kraków: WAM; 2007;

Filozofia podmiotu. Fragmenty filozofii analitycznej; W-wa: Aletheia:2001;

Filozofia umysłu. Fragmenty filozofii analitycznej; W-wa: Spacja; 1995;

J. Bremer; Jak to jest być świadomym; W-wa: IFIS; 2005;

A. Damasio; Tajemnica świadomości; Poznań: Rebis; 2000;

D. C. Dennett, Natura umysłów; W-wa: CIS; 1997;

T. Nagel; Pytania ostateczne; W-wa: Aletheia; 1997;

J. Bremer; Czy wolna wola jest wolna?; Kraków: WAM; 2013;

P. Przybysz; O poznawaniu innych umysłów; Poznań: Bogucki: Wydawnictwo Naukowe; 2014;

W. Vossenkuhl; Możliwość dobra; Kraków: WAM, 2012;

P.S. Churchland; Moralność mózgu; Kraków: Copernicus; 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 7 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 3 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

https://www.youtube.com/watch?v=mSP1yeE3rd8

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy o podstawowych nurtach i problemach filozoficznych podejmowanych w dziejach tej dziedziny refleksji. Przedstawiane zagadnienia zostały tak dobrane, by pozwolić na wykorzystanie tej wiedzy dla szerszego zrozumienia odbiorcy usług pedagogicznych/psychologicznych. Filozoficzne metody ekspresji problemów ogólnoludzkich, specyfika komunikacji, metody uprawomocniania wiedzy mają stanowić skuteczne narzędzia w profesjonalnej działalności w/w zawodach.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1. O kondycji współczesnej filozofii. Podstawowe nurty w filozofii współczesnej - wybór: filozofia pozytywistyczna, pragmatyczna, egzystencjalizm, filozofia życia, personalizm, fenomenologia, filozofia umysłu i neurofilozofia.

2. Elementy filozofii egzystencjalistycznej i filozofii życia. Specyfika idei egzystencji u przedstawicieli nurtu: S.Kierkegaarda, K. Jaspersa, J-P. Sartre’a i M. Heideggera. Kryzys egzystencjalny, sytuacje graniczne, rzucenie w świat jako podstawa ludzkiej egzystencji. Filozofia jako rozjaśnianie egzystencji.

3. Nurt personalistyczny w filozofii – geneza i idee. Kategoria osoby ludzkiej i jej godności oraz teocentryzm u J. Maritaina. Jednostka i osoba, alter i alienus u E. Mouniera. Kompleksyfikacja wszechświata i noosfera u T. de Chardin. Duchowy i psychiczny wymiar miłości, odpowiedzialności, psychiczności, seksualności i pracy u K. Wojtyły.

4. Współczesna filozofa życia. Antyesencjalizm i krytyka europejskiej kultury u F. Nietzschego. Koncepcja woli mocy i nadczłowieka. Antynaturalizm metodologiczny i ontologiczny W. Dilthey’a. Hermeneutyka jako metoda rozumienia dziejowej tożsamości człowieka. Intuicjonizm H. Bergsona. Teoria pędu życiowego (elan vital).

5. Tożsamość osobowa w analizach filozoficznych. Charakterystyka pojęcia osoby i tożsamości osobowej u D. Parfita. Osoba i jej ciało w ujęciu F. Cowley. Tożsamość osobowa a pamięć. Długowieczność i problem stopniowania tożsamości osobowej – S. Shoemaker. Tożsamość osobowa a etyka terapii genowej i sztucznej inteligencji.

6. Wybrane problemy współczesnej filozofii umysłu. Idea obiektywności mentalnej u T. Nagela. Kategoria nastawienia intencjonalnego i systemu intencjonalnego u D. Dennetta. D. Chalmersa koncepcja świadomości. A. Clarka i D. Chalmersa koncepcja umysłu rozszerzonego.

7. Przedmiot, zadania i metoda neurofilozofii. Świadomość i jej poziomy w ujęciu A. Damasio. Sposoby poznawania cudzych świadomości – teoria umysłu i hipoteza neuronów lustrzanych. Świadomosć a samoświadomość u człowieka i istot pozaludzkich.

8. Zmysł i namysł moralny w perspektywie neurofilozofii. Intuicje moralne, emocje moralne i moralne rozumowania jako trzy filary sądów moralnych – M. Hauser, J. Green, J. Moll, J. Haidt. Moralność a kultura i natura. Czy można mówić o moralności u zwierząt?

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ayer, A., Filozofia w XX wieku, W-wa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003.

Filozofia podmiotu. Fragmenty filzoofii analitycznej, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001

Filozofia umysłu. Fragmenty filozofii analitycznej, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, Wydawnictwo Spacja, 1995.

Klawiter, A.; (red.); 2008, Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, Warszawa: PWN

Martens, E.,Schnadelbach, H. (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1995.

Tatarkiewiecz Wł, Historia filozofii t.3, Warszawa: PWN, 1981.

Literatura uzupełniająca:

Bremer, J., Czy wolna wola jest wolna?, Kraków: Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, 2013.

Bremer, J., 2005, Jak to jest być świadomym?, Warszawa: IFiS PAN.

Crosby, J.F., Zarys filozofii osoby, Kraków: Wydwanictwo WAM, 2007.

Damasio, A,, Tajemnica świadomości, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 20008.

Miłkowski, M., Poczobut, R., (red.); 2008, Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, Warszawa: IFiS PAN.

Miłkowski, M., Poczobut, R., (red.); 2012, Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków: WAM

Nagel, T., Pytania ostateczna, Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.

Nagel T., Widok znikąd, Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.

Przybysz, P.; Dziarnowska, W.; (red.); 2012, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(1).

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca, prezentacja Power Point, film, dyskusja, case study

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do egzaminu - 20 h

Sumeryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Radzki
Prowadzący grup: Mateusz Radzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład: egzamin pisemny.

Pełny opis:

Wykład:

1.Dziedziny i zagadnienia filozofii. Przedstawienie podstawowych dziedzin filozofii: logiki, metafizyki epistemologii oraz aksjologii (etyki i estetyki) oraz głównych zagadnień współczesnej filozofii analitycznej (filozofii logiki, języka, umysłu oraz nauki).

2.Fenomenologia. Przedstawienie głównych postulatów fenomenologii na przykładzie filozofii Edmunda Husserla. Istota tzw. fenomenów. Metoda „redukcji fenomenologicznej”. Znaczenie intuicji w procesie poznania.

3.Logicyzm. Postulat redukcji matematyki do logiki. Znaczenie dokonań Bertranda Russella i Alfreda Whiteheada. Twierdzenie Gödla i granice logicyzmu.

4.Pozytywizm logiczny. Filozofowie „Koła Wiedeńskiego”. Filozofia logiki Ludwiga Wittgensteina. Teoria wiedzy na gruncie pozytywizmu logicznego. Wskazanie na wkład polskich logików i filozofów szkoły lwowsko-warszawskiej w rozwój logiki i filozofii języka.

5.Współczesna filozofia analityczna. Podstawowe problemy filozofii języka (np. problem znaczenia i odniesienia przedmiotowego nazw) oraz filozofii nauki (weryfikacjonizm a falsyfikacjonizm).

Literatura:

Literatura:

Wykład:

1.K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003.

2.W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III (wybrane fragmenty), Warszawa 1993.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

1. Udział w wykładach: 15 h

2. Opracowanie przedstawionych na wykładzie treści - 10 h

3. Zapoznanie się z wybraną literaturą filozoficzną i naukową - 20 h

4. Przygotowanie sie do egzaminu końcowego - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska
Prowadzący grup: Wioletta Dziarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Egzamin pisemny (weryfikacja testowa zapoznania się z materiałami przedstawianymi na wykładach - prezentacje power point, obrazy filmowe i

z poleconą literaturą filozoficzną i naukową).

2. Weryfikacja systematycznego udziału słuchaczy w wykładach.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

1. O kondycji współczesnej filozofii. Podstawowe nurty w filozofii współczesnej - wybór: filozofia pozytywistyczna, pragmatyczna, egzystencjalizm, filozofia życia, personalizm, fenomenologia, filozofia umysłu i neurofilozofia.

2. Elementy filozofii egzystencjalistycznej i filozofii życia. Specyfika idei egzystencji u przedstawicieli nurtu: S.Kierkegaarda, K. Jaspersa, J-P. Sartre’a i M. Heideggera. Kryzys egzystencjalny, sytuacje graniczne, rzucenie w świat jako podstawa ludzkiej egzystencji. Filozofia jako rozjaśnianie egzystencji.

3. Nurt personalistyczny w filozofii – geneza i idee. Kategoria osoby ludzkiej i jej godności oraz teocentryzm u J. Maritaina. Jednostka i osoba, alter i alienus u E. Mouniera. Kompleksyfikacja wszechświata i noosfera u T. de Chardin. Duchowy i psychiczny wymiar miłości, odpowiedzialności, psychiczności, seksualności i pracy u K. Wojtyły.

4. Współczesna filozofa życia. Antyesencjalizm i krytyka europejskiej kultury u F. Nietzschego. Koncepcja woli mocy i nadczłowieka. Antynaturalizm metodologiczny i ontologiczny W. Dilthey’a. Hermeneutyka jako metoda rozumienia dziejowej tożsamości człowieka. Intuicjonizm H. Bergsona. Teoria pędu życiowego (elan vital).

5. Tożsamość osobowa w analizach filozoficznych. Charakterystyka pojęcia osoby i tożsamości osobowej u D. Parfita. Osoba i jej ciało w ujęciu F. Cowley. Tożsamość osobowa a pamięć. Długowieczność i problem stopniowania tożsamości osobowej – S. Shoemaker. Tożsamość osobowa a etyka terapii genowej i sztucznej inteligencji.

6. Wybrane problemy współczesnej filozofii umysłu. Idea obiektywności mentalnej u T. Nagela. Kategoria nastawienia intencjonalnego i systemu intencjonalnego u D. Dennetta. D. Chalmersa koncepcja świadomości. A. Clarka i D. Chalmersa koncepcja umysłu rozszerzonego.

7. Przedmiot, zadania i metoda neurofilozofii. Świadomość i jej poziomy w ujęciu A. Damasio. Sposoby poznawania cudzych świadomości – teoria umysłu i hipoteza neuronów lustrzanych. Świadomosć a samoświadomość u człowieka i istot pozaludzkich.

8. Zmysł i namysł moralny w perspektywie neurofilozofii. Intuicje moralne, emocje moralne i moralne rozumowania jako trzy filary sądów moralnych – M. Hauser, J. Green, J. Moll, J. Haidt. Moralność a kultura i natura. Czy można mówić o moralności u zwierząt?

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ayer, A., Filozofia w XX wieku, W-wa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003.

Filozofia podmiotu. Fragmenty filzoofii analitycznej, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001

Filozofia umysłu. Fragmenty filozofii analitycznej, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, Wydawnictwo Spacja, 1995.

Klawiter, A.; (red.); 2008, Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, Warszawa: PWN

Martens, E.,Schnadelbach, H. (red.), Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1995.

Tatarkiewiecz Wł, Historia filozofii t.3, Warszawa: PWN, 1981.

Literatura uzupełniająca:

Bremer, J., Czy wolna wola jest wolna?, Kraków: Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, 2013.

Bremer, J., 2005, Jak to jest być świadomym?, Warszawa: IFiS PAN.

Crosby, J.F., Zarys filozofii osoby, Kraków: Wydwanictwo WAM, 2007.

Damasio, A,, Tajemnica świadomości, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 20008.

Miłkowski, M., Poczobut, R., (red.); 2008, Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, Warszawa: IFiS PAN.

Miłkowski, M., Poczobut, R., (red.); 2012, Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków: WAM

Nagel, T., Pytania ostateczna, Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.

Nagel T., Widok znikąd, Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.

Przybysz, P.; Dziarnowska, W.; (red.); 2012, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(1).

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca, prezentacja Power Point, film, dyskusja, case study

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach - 15 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do egzaminu - 20 h

Sumeryczna liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.