Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski III – B2 plus, poziom średnio-zaawansowany wyższy plus [51-0F-ANG3-B2p] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024
Lektorat, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski III – B2 plus, poziom średnio-zaawansowany wyższy plus [51-0F-ANG3-B2p]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024 [2023Zn] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Wiśniewska
Literatura:

Roadmap B2+, wyd. Pearson, FlexiBook A - Student's Book + Workbook

Grammar Practice for Upper Intermediate Students, Pearson Longman

Oxford Practice Grammar Advanced, Oxford

MyGrammarLab Intermediate, Pearson

English in Use, R. Murphy

Zakres tematów:

Units 3A-4C

Language: ways of expressing the future, future tenses, verb patterns and reporting, 'even' and 'hardly'.

Vocabulary: the weather, the law and the courts, sports events, actions and news, gender stereotypes.

Functions: planning activities, describing the weather conditions, discussing legal cases, talking about sports events, giving short structured presentations.

Metody dydaktyczne:

Nauczanie języków obcych to proces, który wymaga zróżnicowanych metod i technik dydaktycznych. Stąd też wybór podejścia komunikacyjnego jako metody dydaktycznej wydaje się najlepszym z możliwych, ponieważ jest silnie eklektyczne z pozostałymi metodami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi. Można wyodrębnić następujące metody dydaktyczne w pracy ze studentem:

a) metoda podająca – objaśnienie lub wyjaśnienie nowego materiału

• wykład informacyjny

• pogadanka (wstępna, utrwalająca, kontrolna)

b) metoda problemowa

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjne

• dyskusja dydaktyczna

• burza mózgów

c) metoda praktyczna

• ćwiczenia przedmiotowe

Jako forma alternatywna i dokształcająca oferowana jest edukacja on-line, tzn. udostępniane są studentom karty pracy, które student opracowuje samodzielnie na podstawie podręcznika i zeszytu ćwiczeń w określonym czasie. Po upływie terminu nadsyłania prac, nauczyciel weryfikuje karty pracy, odnosi się do odpowiedzi udzielonych na pytania otwarte, komentując je, a do pozostałych treści zamkniętych przesyła klucz poprawnych odpowiedzi. Student ma możliwość konsultowania uwag, pytań poprzez pocztę APS lub aplikację MSTeams.

Oprócz tego studenci korzystają również z e-learning, który należy raczej do konwencjonalnych metod dydaktycznych, ale wyposażony jest w niekonwencjonalne środki dydaktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie toku nauki student poddawany jest systematycznej ocenie osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Sposoby oceniania to:

• testy sprawdzające stopień opanowania słownictwa, gramatyki, umiejętności słuchania i czytania w języku obcym (test uważa się za zaliczony po uzyskaniu wyniku na poziomie min. 60% ustalonej punktacji);

• aktywność podczas zajęć (prace domowe, karty pracy, dłuższe wypowiedzi na określony wcześniej temat)

• elementem niezbędnym do uzyskania zaliczenia jest również frekwencja

Stosuje się następujące kryteria oceniania dla poszczególnych umiejętności:

Znajomości gramatyki i słownictwa

BARDZO DOBRY

• Student poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (związane z pogodą, prawem, porządkiem, przestępczością, stereotypami, wydarzeniami sportowymi i zasadami gry); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się wyrażeniami przyszłości(be supposed to, be set to, be expected to, should, czas Present Continuous, Future Continuous).

DOBRY

• Student, popełniając nieliczne błędy, stosuje poznane słownictwo i na ogół poprawnie posługuje się gramatyką z Unitu 1, 2, 3 i 4.

DOSTATECZNY

• Student, popełniając liczne błędy, stosuje poznane słownictwo i nie zawsze poprawnie posługuje się gramatyką z Unitu 1, 2, 3 i 4.

NIEDOSTATECZNY

• Student, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa i popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu zagadnień gramatycznych z Unitu 1, 2, 3 i 4.

Słuchanie

BARDZO DOBRY

• Student znajduje w tekście informacje nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera osoby do zdań.

• Student określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, nie popełniając większych błędów.

• Student określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, nie popełniając większych błędów; poprawnie dobiera ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania.

DOBRY

• Student znajduje w tekście informacje popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera osoby do zdań.

• Student określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając nieliczne błędy.

• Student określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając nieliczne błędy; na ogół poprawnie dobiera ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania.

DOSTATECZNY

• Student z pewną trudnością znajduje w tekście informacje popełniając dość liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia liczne błędy.

• Student z pewną trudnością określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając dość liczne błędy.

• Student z pewną trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełniając dość liczne błędy; dobierając ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania, popełnia liczne błędy.

NIEDOSTATECZNY

• Student z trudnością znajduje w tekście informacje, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając osoby do zdań popełnia bardzo liczne błędy.

• Student z trudnością określa myśl główną oraz z trudem znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełnia przy tym liczne błędy.

• Student z trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny oraz z trudem znajduje w tekście informacje szczegółowe, popełnia przy tym liczne błędy; dobierając ilustracje do fragmentów wysłuchanego nagrania, popełnia bardzo liczne błędy.

Czytanie

BARDZO DOBRY

• Student bezbłędnie lub niemal bezbłędnie znajduje określone informacje w tekstach; bezbłędnie rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; z łatwością określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu z łatwością rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, nie popełnia większych błędów przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście.

DOBRY

• Student znajduje określone informacje w tekstach, popełniając nieliczne błędy; na ogół rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi; określa główną myśl tekstu/poszczególnych części tekstu.

• na ogół poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia pewne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście.

DOSTATECZNY

• Student z pewną trudnością znajduje określone informacje w tekstach, popełniając liczne błędy; często nie rozróżnia formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi; nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu.

• nie zawsze poprawnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia dość liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście.

• popełnia dość liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście.

NIEDOSTATECZNY

• Student z trudnością znajduje określone informacje w tekstach, popełniając bardzo liczne błędy; z trudnością określa myśl główną tekstu/poszczególnych części tekstu; nie widzi różnicy między teksem formalnym i nieformalnym;

• nieudolnie rozpoznaje związki miedzy poszczególnymi częściami tekstu, popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do luk w tekście;

• popełnia liczne błędy przy dobieraniu brakujących zdań do osób opisanych w tekście.

Mówienie (kryteria stosowane również w przypadku egzaminu ustnego końcowego)

BARDZO DOBRY

• Student potrafi porozumiewać się z łatwością, bardzo swobodnie, płynnie i bez wahania;

• Student jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;

• Student potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres struktur leksykalno - gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. Stosowania odpowiednich środków językowych;

• Student potrafi umiejętnie zastosować liczne strategie kompensujące braki w wiedzy dot. Środków językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;

• Student potrafi swobodnie i poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując różnorodne formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;

• Student potrafi swobodnie uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie podanych zagadnień

• Student potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące

• Student poprawnie używa zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie podanych zagadnień;

• Student potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny /nieformalny);

DOBRY

• Student potrafi porozumiewać się płynnie i bez wahania;

• Student jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;

• Student potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);

• Student potrafi zastosować strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;

• Student potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich;

• Student potrafi precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie wymaganych zagadnień;

• Student potrafi precyzyjnie przedstawić opinie osób trzecich

• Student potrafi przedstawić liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych oraz liczne argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;

• Student potrafi dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / nieformalny);

DOSTATECZNY

• potrafi porozumiewać się dość płynnie, ale zdarza mu się przerywać wypowiedź, aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych; potrzebuje też w

• rozmowie wsparcia ze strony rozmówcy i stosuje liczne powtórzenia;

• jego wymowa, akcent i intonacja, mimo licznych błędów, nie zakłócają komunikacji;

• potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować niektóre struktury leksykalno-gramatyczne i funkcje językowe;

• potrafi skutecznie zastosować najbardziej podstawowe strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych, ale często używa w komunikacji języka polskiego;

• potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę, stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień;

• potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień;

NIEDOSTATECZNY

• nie potrafi porozumiewać się płynnie, często przerywa wypowiedź, aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych, potrzebuje w rozmowie stałego wsparcia ze strony rozmówcy, stosuje bardzo liczne powtórzenia;

• popełnia bardzo liczne błędy w wymowie, akcencie i intonacji, które częściowo zakłócają komunikację;

• ma poważne trudności z zastosowaniem w swoich wypowiedziach odpowiednich struktury leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych;

• sporadycznie i nieumiejętnie stosuje pojedyncze, najprostsze strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i bardzo często korzysta w komunikacji z języka polskiego;

• z trudem i sporadycznie potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę,

• nieporadnie stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie wymaganych zagadnień:

• z trudem i sporadycznie potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie wymaganych zagadnień.

Uwagi:

gr. lek. z jęz. angielskiego - mgr B.Wiśniewska 10:30-12:55

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)