Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka społeczna 10-2S-PRS1
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Profilaktyka społeczna 10-2S-PRS1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:30 - 15:05
sala 3630
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Hubert Iwanicki
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka. Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Tradycyjny a współczesny model profilaktyki - temat zaprezentowany 20.02.2020

2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych - temat zaprezentowany 27.02.2020

3. Podział profilaktyki: profilaktyka pierwotna, wtórna, pozytywna, negatywna, defensywna, ofensywna. Nowy podział profilaktyki: profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca - temat zaprezentowany 05.03.2020

4. Strategie i poziomy oddziaływań profilaktycznych - temat zaprezentowany 12.03.2020

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ

18.03.2020 - Przesłanie na maila poprzez USOS do grupy studentów zadań do wykonania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych. Studenci mają przygotować pracę pisemną dotyczącą jednej wybranej patologii społecznej. W pracy tej przede wszystkim należy ukazać i omówić możliwości profilaktycznego oddziaływania względem charakteryzowanej patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wskazówki dotyczące pracy zaliczeniowej:

1. Po zebraniu pomysłu na temat pracy należy sięgnąć do literatury przedmiotu i dokonać jego kwerendy

2. Dopuszczalne jest korzystanie ze źródeł internetowych.

3. Należy pamiętać o podstawowych zasadach pisania i redagowania tekstów naukowych

4. Każda praca musi posiadać te dwa elementy: wstęp i zakończenie.

5. Główna część pracy stanowi prezentację wybranego problemu

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na analizę tekstów źródłowych i odwoływać się do nich, stosując przypisy.

7. Na zakończenie pracy należy zestawić bibliografię wykorzystanej literatury.

8. Pracę należy sprawdzić pod kątem zgodności z wymogami redakcyjnymi.

9. Objętość pracy - min.8 maks.10.stron (wielkość czcionki 12 Times New Roman)

10. Pracę wysyłamy wstępnie do sprawdzenia w Word. Po sprawdzeniu i ocenie ostatecznie należy ją przesłać w PDF.

Po przygotowaniu i napisaniu pracy za pomocą USOS maila lub z domeny APS należy ją wysyłać prowadzącemu zajęcia.

Termin przesyłania prac - do 09.04.2020.

Złożenie pracy stanowić będzie potwierdzenie wykonania zadania i podstawę zaliczenia zajęć.

Metody dydaktyczne:

praca z książką, analiza tekstów źródłowych

Metody i kryteria oceniania:

ocena przygotowanej przez studenta pracy pisemnej (zaliczeniowej)

ocena umiejętności projektowania działań profilaktycznych adekwatnych do określonych problemów

ocena umiejętności weryfikacji działań profilaktycznych

sprawdzenie umiejętności dokonywania krytycznej analizy dostępnych programów i projektów profilaktycznych

sprawdzenie zrozumienia problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studenci zobowiązani są do wykonania samodzielnej pracy zaliczeniowej.

Przesłane prace zostaną sprawdzone przez prowadzącego zajęcia i stanowić będą potwierdzenie wykonania zadania oraz podstawę zaliczenia zajęć.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPC-ERI-ED 2

Na czas edukacji on-line monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy prowadzącego zajęcia.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS lub USOS-mail.

Konsultacje indywidulane ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji Teames.

Nakład pracy studenta - ćwiczenia:

- 15 godzin kontaktowych

- 40 godzin przygotowanie się do zajęć

- 20 godzin przygotowanie do egzaminu

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.