Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PRS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka społeczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) niestacj. I st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć na Uczelni osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie:

grupa II DZPC-ERI-ED 2

przygotowanej przez studenta pracy pisemnej

grupa II DZPC-ERI-ED 1

przygotowanej przez studenta pracy pisemnej

Pełny opis:

grupa II DZPC-ERI-ED 2

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Tradycyjny a współczesny model profilaktyki - temat zaprezentowany 20.02.2020

2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych - temat zaprezentowany 27.02.2020

3. Podział profilaktyki: profilaktyka pierwotna, wtórna, pozytywna, negatywna, defensywna, ofensywna. Nowy podział profilaktyki: profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca - temat zaprezentowany 05.03.2020

4. Strategie i poziomy oddziaływań profilaktycznych - temat zaprezentowany 12.03.2020

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ

18.03.2020 - wysłanie poprzez USOS-mail do grupy studentów konkretnych zadań do wykonania. Studenci mają przygotować pracę pisemną dotyczącą jednej wybranej patologii społecznej. W pracy tej przede wszystkim należy ukazać i omówić możliwości profilaktycznego oddziaływania względem charakteryzowanej patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wskazówki dotyczące pracy zaliczeniowej:

1. Po zebraniu pomysłu na temat pracy należy sięgnąć do literatury przedmiotu i dokonać jego kwerendy

2. Dopuszczalne jest korzystanie ze źródeł internetowych.

3. Należy pamiętać o podstawowych zasadach pisania i redagowania tekstów naukowych

4. Każda praca musi posiadać te dwa elementy: wstęp i zakończenie.

5. Główna część pracy stanowi prezentację wybranego problemu

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na analizę tekstów źródłowych i odwoływać się do nich, stosując przypisy.

7. Na zakończenie pracy należy zestawić bibliografię wykorzystanej literatury.

8. Pracę należy sprawdzić pod kątem zgodności z wymogami redakcyjnymi.

9. Objętość pracy - min.8 maks.10.stron (wielkość czcionki 12 Times New Roman)

10. Pracę wysyłamy wstępnie do sprawdzenia w Word. Po sprawdzeniu i ocenie ostatecznie należy ją przesłać w PDF.

Po przygotowaniu i napisaniu pracy za pomocą USOS maila lub z domeny APS należy ją wysyłać prowadzącemu zajęcia.

Złożenie pracy stanowić będzie potwierdzenie wykonania zadania i podstawę zaliczenia zajęć.

grupa II DZPC-ERI-ED 1

ZDALNA REALIZACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

16.04.2020 - przesłanie studentom poprzez USOS-mail grupy zasad dotyczących realizacji przedmiotu na czas edukacji on-line oraz wymagań egzaminacyjnych

23.04.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w PowerPoint poprzez USOS-mail grupy - Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Tradycyjny a współczesny model profilaktyki.

Proponuję zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1. Co należy rozumieć pod pojęciem profilaktyka społeczna?

2. Co jest podstawą skutecznych działań profilaktycznych?

3. Na czym polega interdyscyplinarny charakter profilaktyki społecznej?

4. Jakie cele przyświecają działalności profilaktycznej?

5. Jakie można odnaleźć różnice pomiędzy tradycyjnym a współczesnym modelem profilaktyki?

30.04.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w PowerPoint poprzez USOS-mail grupy. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych

Pytania do przemyślenia:

Co to są czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce społecznej?

Na jakie konkretne działania powinny być ukierunkowane programy profilaktyczne?

Co to są programy pozytywnego rozwoju i na czym one polegają?

07.05.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w PowerPoint poprzez USOS-mail grupy - Podział profilaktyki: profilaktyka pierwotna, wtórna, pozytywna, negatywna, defensywna, ofensywna. Nowy podział profilaktyki: profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca.

Pytania do przemyślenia:

1. Jakie są różnice pomiędzy profilaktyką pierwotną a wtórną?

2. Na czym polega profilaktyka pozytywna i negatywna?

3. Na jakich 3 poziomach może być realizowana profilaktyka?

4. Jak dzielimy obecnie poziomy profilaktyki ?

14.05.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w Power Point poprzez USOS-mail grupy: Strategie oddziaływań profilaktycznych.

Pytania do przemyślenia:

1. Na czym polega strategia alternatyw w profilaktyce społecznej?

2. Jakie są założenia strategii rozwoju umiejętności wychowawczych?

3. Jaka jest główna idea strategii przekazu informacji w profilaktyce społecznej?

21.05.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w Power Point poprzez USOS-mail grupy: Wybrane programy i działania profilaktyczne.

Pytania do przemyślenia:

1. Na czym polegają programy informacyjne w profilaktyce społecznej?

2. Jaka jest specyfika programów edukacji prozdrowotnej?

3. Jaką rolę w profilaktyce społecznej pełnią programy aktywizujące społeczność lokalną?

4. Jakie są podstawowe założenia modelu profilaktyki uzależnień?

28.05.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w Power Point poprzez USOS-mail grupy: Procedura konstruowania programów wczesnej interwencji.

Pytania do przemyślenia:

1. Kto jest głównym adresatem programów wczesnej interwencji?

2. Jak wygląda procedura konstruowania programów wczesnej interwencji?

3. Jaką rolę odgrywa diagnoza w opracowywaniu programów wczesnej interwencji?

04.06.2020 - Opracowanie i przekazanie studentom zasad zaliczenia przedmiotu.

Studenci mają przygotować pracę pisemną dotyczącą jednej wybranej patologii społecznej. W pracy tej przede wszystkim należy ukazać i omówić możliwości profilaktycznego oddziaływania względem charakteryzowanej patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Temat zatem pracy powinien brzmieć przykładowo: Profilaktyka (albo przeciwdziałanie zjawisku...) dotycząca przemocy międzyrówieśniczej ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wskazówki dotyczące pracy zaliczeniowej:

1. Po zebraniu pomysłu na temat pracy należy sięgnąć do literatury przedmiotu i dokonać jego kwerendy

2. Dopuszczalne jest korzystanie ze źródeł internetowych.

3. Należy pamiętać o podstawowych zasadach pisania i redagowania tekstów naukowych

4. Każda praca musi posiadać te dwa elementy: wstęp i zakończenie.

5. Główna część pracy stanowi prezentację wybranego problemu

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na analizę tekstów źródłowych i odwoływać się do nich, stosując przypisy.

7. Na zakończenie pracy należy zestawić bibliografię wykorzystanej literatury.

8. Pracę należy sprawdzić pod kątem zgodności z wymogami redakcyjnymi.

9. Objętość pracy - min.8 maks.10.stron (wielkość czcionki 12 Times New Roman)

10. Pracę wysyłamy wstępnie do sprawdzenia w Word. Po sprawdzeniu i ocenie ostatecznie należy ją przesłać w PDF.

Po przygotowaniu i napisaniu pracy za pomocą USOS maila lub z domeny APS należy ją wysyłać prowadzącemu zajęcia.

Termin przesyłania prac - do 15.06.2020.

Złożenie pracy stanowić będzie potwierdzenie wykonania zadania i podstawę zaliczenia zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka. Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 Rozumie pojęcie profilaktyki społecznej, potrafi zdefiniować cele, poziomy i strategie współczesnej profilaktyki społecznej

PC1_KS_W05 Zna podstawowe teorie zachowań dysfunkcjonalnych

PC1_KS_W04 Zna pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania projektowania oddziaływań profilaktycznych

Umiejętności

PC1_KS_U03 Potrafi znaleźć i zaprezentować informacje na temat lokalnych instytucji zajmujących się realizacją programów profilaktycznych na poziomie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz realizowanych przez nie programów profilaktycznych

PC1_KK_U01 Dokonuje krytycznej oceny realizowanych programów profilaktycznych.

PC1_KS_U03 Potrafi stworzyć prosty projekt zajęć profilaktycznych

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K02 Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań profilaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

gr ćwiczeniowa II DZPC-ERI-ED 1

- w sytuacji odwieszenia zajeć on-line i prowadzenia ich na terenie APS - egzamin pisemny testowy (test jednokrotnego wyboru)

- w sytuacji trwania zawieszenia zajęć i dalszej ich realizacji on-line - ocena przygotowanej przez studenta pracy pisemnej (zaliczeniowej)

ocena umiejętności projektowania działań profilaktycznych adekwatnych do określonych problemów

ocena umiejętności weryfikacji działań profilaktycznych

sprawdzenie umiejętności dokonywania krytycznej analizy dostępnych programów i projektów profilaktycznych

sprawdzenie zrozumienia problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną

gr ćwiczeniowa II DZPC-ERI-ED 2

ocena przygotowanej przez studenta pracy pisemnej (zaliczeniowej)

ocena umiejętności projektowania działań profilaktycznych adekwatnych do określonych problemów

ocena umiejętności weryfikacji działań profilaktycznych

sprawdzenie umiejętności dokonywania krytycznej analizy dostępnych programów i projektów profilaktycznych

sprawdzenie zrozumienia problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studenci z grupy ćwiczeniowej II DZPC-ERI-ED 2 zobowiązani są do wykonania samodzielnej pracy zaliczeniowej.

Przesłane prace zostaną sprawdzone przez prowadzącego zajęcia i stanowić będą potwierdzenie wykonania zadania oraz podstawę zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna, Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna, Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- frekwencja na zajęciach

- aktywny udział w dyskusjach

- przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

Pełny opis:

Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych, próba kategoryzacji oddziaływań profilaktycznych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych

Profilaktyka w szkole, szkolny program profilaktyki

Profilaktyka pozytywna, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych

Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Omówienie współczesnych patologii społecznych i możliwości profilaktycznego oddziaływania względem nich (ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska. A (2007). Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna.

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka.

Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

Cungi C.(2007). Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol. Nikotyna. Narkotyki. Hazard. Warszawa: Inst. Wydaw. PAX

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Libiszowska-Żółtkowska M. Ostrowska K. red. (2008). Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka.

Warszawa: Difin.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Łoskot M. i inn. (2011). Narkotyki i dopalacze: Diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy. Poznań: Wydawnictwo Forum.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Rejzner A. (2011). Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Sokołowska E. (2007). Jak postępować z agresywnym uczniem. Zmiana sposobu myślenia i postępowania. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2007.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 25

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- frekwencja na zajęciach

- aktywny udział w dyskusjach

- przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

Pełny opis:

Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych, próba kategoryzacji oddziaływań profilaktycznych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych

Profilaktyka w szkole, szkolny program profilaktyki

Profilaktyka pozytywna, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych

Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Omówienie współczesnych patologii społecznych i możliwości profilaktycznego oddziaływania względem nich (ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska. A (2007). Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna.

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka.

Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

Cungi C.(2007). Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol. Nikotyna. Narkotyki. Hazard. Warszawa: Inst. Wydaw. PAX

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Libiszowska-Żółtkowska M. Ostrowska K. red. (2008). Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka.

Warszawa: Difin.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Łoskot M. i inn. (2011). Narkotyki i dopalacze: Diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy. Poznań: Wydawnictwo Forum.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Rejzner A. (2011). Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Sokołowska E. (2007). Jak postępować z agresywnym uczniem. Zmiana sposobu myślenia i postępowania. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2007.

Uwagi:

Metody kształcenie: wykład, ćwiczenia w grupach, dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 25

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- frekwencja na zajęciach

- aktywny udział w dyskusjach

- zaprezentowanie wybranej kampanii społecznej / programu profilaktycznego na zajęciach

Pełny opis:

Wprowadzenie do profilaktyki społecznej.

Pojęcie profilaktyki społecznej.

Poziomy oddziaływań profilaktycznych, próba kategoryzacji oddziaływań profilaktycznych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych

Profilaktyka w szkole, szkolny program profilaktyki

Profilaktyka pozytywna, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych

Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Analiza wybranych programów oddziaływań profilaktycznych i kampanii społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Baryła-Matejczuk M. (2013) Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły. Ośrodek Rozwoju Edukacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Szpringer M. (2004) Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska. A (2007). Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna.

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka.Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Libiszowska-Żółtkowska M. Ostrowska K. red. (2008). Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka.

Warszawa: Difin.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Łoskot M. (red.) (2011). Narkotyki i dopalacze: Diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy. Poznań: Wydawnictwo Forum.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Rejzner A. (2011). Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Sokołowska E. (2007). Jak postępować z agresywnym uczniem. Zmiana sposobu myślenia i postępowania. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2007

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia: 8

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 25

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- frekwencja na zajęciach

- aktywny udział w dyskusjach

- przygotowanie prezentacji na wyznaczony temat

Pełny opis:

Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych, próba kategoryzacji oddziaływań profilaktycznych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych

Profilaktyka w szkole, szkolny program profilaktyki

Profilaktyka pozytywna, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych

Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Omówienie współczesnych patologii społecznych i możliwości profilaktycznego oddziaływania względem nich (ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska. A (2007). Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna.

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka.

Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

Cungi C.(2007). Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol. Nikotyna. Narkotyki. Hazard. Warszawa: Inst. Wydaw. PAX

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Libiszowska-Żółtkowska M. Ostrowska K. red. (2008). Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka.

Warszawa: Difin.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Łoskot M. i inn. (2011). Narkotyki i dopalacze: Diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy. Poznań: Wydawnictwo Forum.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Rejzner A. (2011). Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Sokołowska E. (2007). Jak postępować z agresywnym uczniem. Zmiana sposobu myślenia i postępowania. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2007.

Uwagi:

Metody kształcenie: wykład, ćwiczenia w grupach, dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 25

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- frekwencja na zajęciach

- aktywny udział w dyskusjach

- zaliczenie kolokwium końcowego

Pełny opis:

Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych, próba kategoryzacji oddziaływań profilaktycznych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych

Profilaktyka w szkole, szkolny program profilaktyki

Profilaktyka pozytywna, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych

Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Omówienie współczesnych patologii społecznych i możliwości profilaktycznego oddziaływania względem nich (ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska. A (2007). Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna.

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Bałandynowicz (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa .Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza.

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka.

Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

Cungi C.(2007). Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol. Nikotyna. Narkotyki. Hazard. Warszawa: Inst. Wydaw. PAX

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Libiszowska-Żółtkowska M. Ostrowska K. red. (2008). Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka.

Warszawa: Difin.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Łoskot M. i inn. (2011). Narkotyki i dopalacze: Diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy. Poznań: Wydawnictwo Forum.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Rejzner A. (2011). Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Sokołowska E. (2007). Jak postępować z agresywnym uczniem. Zmiana sposobu myślenia i postępowania. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2007.

Uwagi:

Metody kształcenie: wykład, ćwiczenia w grupach, dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: -

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 22

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosława Lach
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- frekwencja na zajęciach

- aktywny udział w dyskusjach

- praca zaliczeniowa (pisemna)

Pełny opis:

Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych, próba kategoryzacji oddziaływań profilaktycznych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych

Profilaktyka w szkole, szkolny program profilaktyki

Profilaktyka pozytywna, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych

Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Omówienie współczesnych patologii społecznych i możliwości profilaktycznego oddziaływania względem nich

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska. A (2007). Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna.

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka.

Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

Cungi C.(2007). Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol. Nikotyna. Narkotyki. Hazard. Warszawa: Inst. Wydaw. PAX

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Libiszowska-Żółtkowska M. Ostrowska K. red. (2008). Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka.

Warszawa: Difin.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Łoskot M. i inn. (2011). Narkotyki i dopalacze: Diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy. Poznań: Wydawnictwo Forum.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Rejzner A. (2011). Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Uwagi:

Metody kształcenie:

- wykład,

- ćwiczenia w grupach,

- dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 30

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosława Lach
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- frekwencja na zajęciach

- aktywny udział w dyskusjach

- praca zaliczeniowa (pisemna)

Pełny opis:

Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych, próba kategoryzacji oddziaływań profilaktycznych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych

Profilaktyka w szkole, szkolny program profilaktyki

Profilaktyka pozytywna, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych

Omówienie zasad, metod, form i środków pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą

Omówienie współczesnych patologii społecznych i możliwości profilaktycznego oddziaływania względem nich

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

- Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

- Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska. A (2007). Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna.

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka.

Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Crone D., Horner R.,Hawken L. (2009). Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA

Cungi C.(2007). Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol. Nikotyna. Narkotyki. Hazard. Warszawa: Inst. Wydaw. PAX

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Irena Pufal-Struzik red. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP.

Jabłoński Piotr (2010) Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Libiszowska-Żółtkowska M. Ostrowska K. red. (2008). Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka.

Warszawa: Difin.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Łoskot M. i inn. (2011). Narkotyki i dopalacze: Diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy. Poznań: Wydawnictwo Forum.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Rejzner A. (2011). Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Uwagi:

Metody kształcenie:

- wykład,

- ćwiczenia w grupach,

- dyskusja

Liczba godzin kontaktowych: 12

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 8

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 30

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosława Lach
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosława Lach
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W sytuacji trwania zawieszenia zajęć na Uczelni osiągnięcie zakładanych efektów uczenia weryfikowane będzie na podstawie:

grupa II DZPC-ERI-ED 2

przygotowanej przez studenta pracy pisemnej

grupa II DZPC-ERI-ED 1

przygotowanej przez studenta pracy pisemnej

Pełny opis:

grupa II DZPC-ERI-ED 2

1. Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Tradycyjny a współczesny model profilaktyki - temat zaprezentowany 20.02.2020

2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych - temat zaprezentowany 27.02.2020

3. Podział profilaktyki: profilaktyka pierwotna, wtórna, pozytywna, negatywna, defensywna, ofensywna. Nowy podział profilaktyki: profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca - temat zaprezentowany 05.03.2020

4. Strategie i poziomy oddziaływań profilaktycznych - temat zaprezentowany 12.03.2020

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ

18.03.2020 - Przesłanie na maila poprzez USOS do grupy studentów zadań do wykonania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Studenci mają przygotować pracę pisemną dotyczącą jednej wybranej patologii społecznej. W pracy tej przede wszystkim należy ukazać i omówić możliwości profilaktycznego oddziaływania względem charakteryzowanej patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wskazówki dotyczące pracy zaliczeniowej:

1. Po zebraniu pomysłu na temat pracy należy sięgnąć do literatury przedmiotu i dokonać jego kwerendy

2. Dopuszczalne jest korzystanie ze źródeł internetowych.

3. Należy pamiętać o podstawowych zasadach pisania i redagowania tekstów naukowych

4. Każda praca musi posiadać te dwa elementy: wstęp i zakończenie.

5. Główna część pracy stanowi prezentację wybranego problemu

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na analizę tekstów źródłowych i odwoływać się do nich, stosując przypisy.

7. Na zakończenie pracy należy zestawić bibliografię wykorzystanej literatury.

8. Pracę należy sprawdzić pod kątem zgodności z wymogami redakcyjnymi.

9. Objętość pracy - min.8 maks.10.stron (wielkość czcionki 12 Times New Roman)

10. Pracę wysyłamy wstępnie do sprawdzenia w Word. Po sprawdzeniu i ocenie ostatecznie należy ją przesłać w PDF.

Po przygotowaniu i napisaniu pracy za pomocą USOS maila lub z domeny APS należy ją wysyłać prowadzącemu zajęcia.

Termin przesyłania prac - do 09.04.2020.

Złożenie pracy stanowić będzie potwierdzenie wykonania zadania i podstawę zaliczenia zajęć.

grupa II DZPC-ERI-ED 1

ZDALNA REALIZACJA WYKŁADÓW - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) podlega ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

16.04.2020 - przesłanie studentom poprzez USOS-mail grupy zasad dotyczących realizacji przedmiotu na czas edukacji on-line oraz wymagań egzaminacyjnych

23.04.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w PowerPoint poprzez USOS-mail grupy - Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Tradycyjny a współczesny model profilaktyki.

Proponuję zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1. Co należy rozumieć pod pojęciem profilaktyka społeczna?

2. Co jest podstawą skutecznych działań profilaktycznych?

3. Na czym polega interdyscyplinarny charakter profilaktyki społecznej?

4. Jakie cele przyświecają działalności profilaktycznej?

5. Jakie można odnaleźć różnice pomiędzy tradycyjnym a współczesnym modelem profilaktyki?

30.04.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w PowerPoint poprzez USOS-mail grupy. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych

Pytania do przemyślenia:

Co to są czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce społecznej?

Na jakie konkretne działania powinny być ukierunkowane programy profilaktyczne?

Co to są programy pozytywnego rozwoju i na czym one polegają?

07.05.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w PowerPoint poprzez USOS-mail grupy - Podział profilaktyki: profilaktyka pierwotna, wtórna, pozytywna, negatywna, defensywna, ofensywna. Nowy podział profilaktyki: profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca.

Pytania do przemyślenia:

1. Jakie są różnice pomiędzy profilaktyką pierwotną a wtórną?

2. Na czym polega profilaktyka pozytywna i negatywna?

3. Na jakich 3 poziomach może być realizowana profilaktyka?

4. Jak dzielimy obecnie poziomy profilaktyki ?

14.05.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w Power Point poprzez USOS-mail grupy: Strategie oddziaływań profilaktycznych.

Pytania do przemyślenia:

1. Na czym polega strategia alternatyw w profilaktyce społecznej?

2. Jakie są założenia strategii rozwoju umiejętności wychowawczych?

3. Jaka jest główna idea strategii przekazu informacji w profilaktyce społecznej?

21.05.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w Power Point poprzez USOS-mail grupy: Wybrane programy i działania profilaktyczne.

Pytania do przemyślenia:

1. Na czym polegają programy informacyjne w profilaktyce społecznej?

2. Jaka jest specyfika programów edukacji prozdrowotnej?

3. Jaką rolę w profilaktyce społecznej pełnią programy aktywizujące społeczność lokalną?

4. Jakie są podstawowe założenia modelu profilaktyki uzależnień?

28.05.2020 - przesłanie wykładu w formie prezentacji w Power Point poprzez USOS-mail grupy: Procedura konstruowania programów wczesnej interwencji.

Pytania do przemyślenia:

1. Kto jest głównym adresatem programów wczesnej interwencji?

2. Jak wygląda procedura konstruowania programów wczesnej interwencji?

3. Jaką rolę odgrywa diagnoza w opracowywaniu programów wczesnej interwencji?

04.06.2020 - Opracowanie i przekazanie studentom zasad zaliczenia przedmiotu.

Studenci mają przygotować pracę pisemną dotyczącą jednej wybranej patologii społecznej. W pracy tej przede wszystkim należy ukazać i omówić możliwości profilaktycznego oddziaływania względem charakteryzowanej patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Temat zatem pracy powinien brzmieć przykładowo: Profilaktyka (albo przeciwdziałanie zjawisku...) dotycząca przemocy międzyrówieśniczej ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną

1. Po zebraniu pomysłu na temat pracy należy sięgnąć do literatury przedmiotu i dokonać jego kwerendy

2. Dopuszczalne jest korzystanie ze źródeł internetowych.

3. Należy pamiętać o podstawowych zasadach pisania i redagowania tekstów naukowych

4. Każda praca musi posiadać te dwa elementy: wstęp i zakończenie.

5. Główna część pracy stanowi prezentację wybranego problemu

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na analizę tekstów źródłowych i odwoływać się do nich, stosując przypisy.

7. Na zakończenie pracy należy zestawić bibliografię wykorzystanej literatury.

8. Pracę należy sprawdzić pod kątem zgodności z wymogami redakcyjnymi.

9. Objętość pracy - min.8 maks.10.stron (wielkość czcionki 12 Times New Roman)

10. Pracę wysyłamy wstępnie do sprawdzenia w Word. Po sprawdzeniu i ocenie ostatecznie należy ją przesłać w PDF.

Po przygotowaniu i napisaniu pracy za pomocą USOS maila lub z domeny APS należy ją wysyłać prowadzącemu zajęcia.

Termin przesyłania prac - do 15.06.2020.

Złożenie pracy stanowić będzie potwierdzenie wykonania zadania i podstawę zaliczenia zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Balcerek-Kałek Anna (2003). Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN,

Baranowska M. , Wiciak M. (2011). Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka. Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji

Dąbkowska M. , Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniw. M. Kopernika.

Dziewiecki M. (2001). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Wydaw. Jedność.

Gaś Z. (1998). Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gaś Z. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne.

Grzelak S. (2006). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Klimek Z. Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Łakomski M. (2009). Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków: Wydaw. IMPULS.

Ostaszewski K. (2003). Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Warszawa:Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR

Uwagi:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy, przekazywanie studentom zagadnień do samodzielnego opracowania, treści programowych oraz monitorowanie wykonywanych zadań przez studentów będzie realizowane zdalnie za pomocą korespondencji poprzez pocztę USOS lub na adres służbowy prowadzącego zajęcia.

Studenci mają na bieżąco możliwość zgłaszania swoich pytań i uwag poprzez pocztę APS lub USOS-mail.

Konsultacje indywidulane ze studentami są prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w godzinach dyżurów przy wykorzystaniu aplikacji Teames.

Nakład pracy studenta - ćwiczenia:

- 15 godzin kontaktowych

- 40 godzin przygotowanie się do zajęć

- 20 godzin przygotowanie do egzaminu

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosława Lach
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest praca pisemna dotycząca wybranej patologii społecznej.

Pełny opis:

Na czas edukacji zdalnej:przesłanie na maila grupowego wymagań dotyczących przygotowania pracy.

Zajęcia prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem poczty USOS i maila grupowego

Wprowadzenie do profilaktyki społecznej. Pojęcie profilaktyki społecznej. Poziomy oddziaływań profilaktycznych.

Strategie oddziaływań profilaktycznych.

Profilaktyka w szkole, szkolny program profilaktyki.

Profilaktyka pozytywna, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w planowaniu oddziaływań profilaktycznych.

Zasady, metody, formy i środki pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Współczesne patologie społeczne – oddziaływanie i profilaktyczne.

Literatura:

Literatura: Literatura obowiązkowa:

Balcerek-Kałek A., Budowanie szkolnych programów profilaktyki. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003.

Baryła-Matejczuk M., Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły. Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani

Szpringer M. Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)

Literatura uzupełniająca:

Andrzejewska. A., Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

Baranowska M. , Wiciak M., Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka. Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011.

Crone D., Horner R.,Hawken L. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2009.

Cungi C, Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol. Nikotyna. Narkotyki. Hazard. Inst. Wydaw. PAX, Warszawa 2007.

Dąbkowska M. , Dąbkowski M., Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela : Europejski Międzypaństwowy Program DAPHNE., Wydaw. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2009.

Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001.

Gaś Z. , Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.

Gaś Z.,. Profilaktyka w szkole. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006.

Grzelak S., Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Jabłoński P., Vademecum profilaktyki narkotykowej. Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 2010.

Klimek Z., Profilaktyka zagrożeń w praktyce .Jelenia Góra, 2008.

Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska K.( red. ), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Wydawnictwo Difin., Warszawa 2008.

Łakomski M., Pomóż uzależnionym! : Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2009.

Łoskot M. i inn. Narkotyki i dopalacze: Diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy. Wydawnictwo Forum, Poznań 2011.

Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.

Pufal-Struzik I.(red.), Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007.

Rejzner A., Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011.

Uwagi:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie przez studenta pracy pisemnej dotyczącej jednej wybranej patologii społecznej.

Wymagania dotyczące pracy zaliczeniowej zostały przesłane na adres mailowy grupy.

Na czas edukacji on-line przekazane zostały studentom zagadnienia do samodzielnego opracowania.

Sprawdzenie wykonanych przez studentów zadań będzie realizowane zdalnie z wykorzystaniem poczty USOS i maila grupowego.

Konsultacje indywidualne prowadzone są za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.