Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychologiczna i metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi [20-3S-DPM1] Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnoza psychologiczna i metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi [20-3S-DPM1]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 [2019Ln] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
sala 2105
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Edyta Idczak-Paceś
Literatura:

• Affolter, F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa: WSiP

• Ayres, A. J. (2015). Dziecko a integracja sensoryczna. Gdańsk: Grupa Wydawnicza HARMONIA

• Bieńkowska, K. (2007). Słucham, mówię, jestem… Materiały instruktażowe dla rodziców. Krosno: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu.

• Błeszyński, J. (red.). (2008). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Bogdanowicz, M. (2007). Metoda dobrego startu. Warszawa: WSiP

• Bogdanowicz, M., Kisiel, B., Przasnyska, M. (1992). Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa: WSiP

• Borkowska, M. (2001). Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Warszawa: Wydawnictwo Zaułek.

• Carr, J. (1984). Pomoc dziecku upośledzonemu. Warszawa: PZWL

• Cieszyńska, J.(2001). Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP

• Czerwińska, K., Kucharczyk, I. (2019). Tyflopsychologia. Realizacja zadań rozwojowych w biegu życia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: PWN.

• Danielewicz, D., Pisula, E. (red.). (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

• Dońska-Olszko, M., Lechowicz, A. (1998). Dostosowanie komputera do indywidualnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego. W: E. Mazanek (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie. Warszawa: WSiP

• Dońska-Olszko, M., Lechowicz, A. (1998). Komputerowe nauczanie dzieci z ciężkimi uszkodzeniami narządu ruchu. W: E. Mazanek (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie. Warszawa: WSiP

• Goldstein, S., Naglieri, J.A. (2016). Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Gray, C., White, A.L. (2005). Historyjki społeczne. Ja i mój świat. Warszawa: Fraszka Edukacyjna i Fundacja Synapsis.

• Gray, C. (2013). Nowe historyjki społeczne. Gdańsk: HARMONIA

• Jakubowski, S. (red.). (2005). Uczeń niewidomy i słabowidzący w ogólnodostępnej szkole średniej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

• Kaczmarek, B.B., Wojciechowska, A. (2015). Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

• Kielin, J. (2002). Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. Gdańsk: GWP.

• Knill, M., Knill, Ch. (1995). Programy Aktywności, Świadomości Ciała, Kontakt i Komunikacja. Warszawa: CMPPP.

• Knill, Ch. (1995). Dotyk i Komunikacja. Warszawa: CMPPP.

• Kościelska, M. (1998) Trudne macierzyństwo. Warszawa: WSiP (s.1 – 73; 119 – 143).

• Kosmalowa, J. (2000). Gdy już wiesz, że Twoje dziecko nie słyszy. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi".

• Krakowiak, K., Panasiuk, M. (1995). Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych Dziecka z Uszkodzonym Słuchem (KOZK). W: K. Krakowiak, Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem. (319-346). Lublin: Wyd.UMCS

• Krakowiak, K. (2006). Karta samooceny umiejętności komunikowania się z dzieckiem z uszkodzonym słuchem. W: K. Krakowiak, Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

• Kujawa, E., Kurzyna, M. (1998). Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa: WSiP

• Kulesza, E., M. (red.) (2011). Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

• Loska, M. (2005). Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Osiągnięcia edukacyjne. Warszawa: WSiP.

• Löwe, A. (1999). Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić. Poznań: Media Rodzina.

• Mazanek, E. (1998). Ocena poziomu rozwoju umysłowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W: J. Rola (red.), Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci. (s.168-175). Warszawa: Wydawnictwo WSPS.

• Mazanek, E. (2003). Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy psychologiczno-pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo WSPS.

• Michałowicz, R. (2001). (red.). Mózgowe porażenie dziecięce. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

• Nosko-Goszczycka, M. (2019). AAC dla każdego. Poradnik dla rodziców i terapeutów. Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia

• Orkan - Łęcka, M. Dąbrowska, M. (2004). Specyfika rozwoju i jego wspomagania u małych dzieci niewidomych lub słabo widzących. W: D. Kmita, T. Kaczmarek, (red.), Wczesna interwencja miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2, (s.79 – 100). Warszawa: Wydawnictwo Emu.

• Pisula, E., Danielewicz, D. (red.) (2005). Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

• Pisula, E., Dąbrowska, A. (2004). Doświadczenia matek związane z otrzymaniem informacji o zespole Downa u dziecka. Pediatria Polska, 79, 460-466.

• Przyrowski, Z. (2012). Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii. Warszawa: EMPIS

• Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Marcus, L., M. (1995). Profil Psychoedukacyjny. Gdańsk: SPOA.

• Schopler, E., Reichler, R., Lansing, M. (1995). Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów. Gdańsk: SPOA.

• Schopler, E., Lansing, M., Waters, L. (1995). Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: SPOA.

• Seria „Żyć z autyzmem” Warszawa: Wyd. Fundacja Synapsis i Fraszka Edukacyjna

• Sherborne, W. (2006). Ruch rozwijający dla dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Skala rozwojowa programu INSITE. Ocena umiejętności rozwojowych małych dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną i dodatkowymi uszkodzeniami w wieku od 0 do 6 lat. Część: WZROK. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Laski 2004

• Stachyra, J. (red.). (1995). Wybrane metody diagnostyczne w surdopsychologii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

• Stillman, R., Battle, CH. (1995). Skala Callier - Azusa (H). Warszawa: Polski Związek Niewidomych

• Sundberg, M. (2015). VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych Rozwoju i planowanie terapii. Warszawa: Fundacja SCOLARIS

• Tomaszewski, P., (2001) Komunikacja językowa w rodzinie a życie emocjonalne i społeczne dziecka głuchego. W: J. Kobosko (red.), Bliżej życia: Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. (s. 254 – 270). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”.

• Walczak, G. (1998). Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem N.C. Barragi i J.E. Morris (możliwości diagnozy i rehabilitacji wzroku). W: J. Rola, (red.), Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci. (s. 151-161). Warszawa: SWPS.

• Walkiewicz, M. (2000). Program „Lilli i Gogo”. Na podstawie instrukcji Autorki – Gertrude Jaritz i własnych doświadczeń. W: G. Walczak, (red.). Metody i formy wczesnej rehabilitacji dzieci z uszkodzonym wzrokiem. Warszawa: Fundacja na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej

• Witkowski, T. (1988). Podręcznik do inwentarza PAC – 1 (PAC – 2 i PPAC) Gunzburga do oceny postępów w rozwoju społecznym upośledzonych umysłowo. Warszawa:

• Witkowski, T. (1988). Metody PAC i PAS w społecznej rewalidacji upośledzonych umysłowo. Warszawa: MEN

Zakres tematów:

Zakres tematów kursu: Proces diagnostyczny i przekazywanie diagnozy o niepełnosprawności dziecka rodzicom

- Modelowa procedura informowania

- Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

- Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku

- Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchu

- Metody pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

Harmonogram zajęć:

8 III 2020 - Zajęcia organizacyjne. Omówienie warunków zaliczenia i organizacji pracy, poznanie zainteresowań studentów danym obszarem, wprowadzenie studentów w charakterystykę pracy diagnosty zaburzeń rozwojowych - przeprowadzone w sali.

UWAGA: Od 21 III 2020 Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach 21 III, 22 III, 04 IV, 05 IV, 17 V, 23 V, 07 VI, 21 VI, 27 VI 2020 z wykorzystaniem platformy MS Teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie.

ZDALNA KONTYNUACJA ZAJĘĆ - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Literatura dodatkowa i uzupełniająca do tematyki całego kursu przesłana w całości na początku nauczania on-line wysłana na pocztę e-mail grup 22 III 2020.

21 III 2020 - Modelowa procedura informowania - udostępnienie literatury w formie artykułów open access w MS Teams 9 IV 2020 (wysłane na pocztę e-mail grup 22 III 2020) - praca własna studentów - polegająca na opisaniu modelowej procedury informowania wraz z przedstawieniem własnej refleksji. Prace studentów nadesłane na e-mail prowadzącej 05 IV 2020.

22 III 2020 - Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi - wprowadzenie w formy i metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi, poznanie różnorodności terapii. Udostepnienie literatury w formie open access oraz materiałów internetowych w MS Teams - praca własna studentów polegająca na wybraniu przez siebie jednej metody pracy z dzieckiem (zgodnie z sylabusem zajęć) oraz opisaniu jej w formie tabeli (przesłanej przez prowadzącą na e-maile grupowe 16 III 2020). Prace własne studentów przesłane na e-mail prowadzącej 05 IV 2020.

Pomoce w formie artykułów open access i linków do materiałów on-line przedstawiających wybrane metody pracy w praktyce, przesłane przez prowadzącą.

04 IV 2020 - Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną - przesłane mailowo i udostępnione w MS Teams 09 IV 2020 - prezentacje studenckie zgodne z harmonogramem wraz z odnośnikami do ogólnodostępnych, odpowiednich do tematu materiałów internetowych. Praca własna studentów - wybór i opis kolejnej metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi. Przesłanie efektów pracy na e-mail prowadzącej. Termin nadesłania pracy własnej 17 V 2020.

05 IV 2020 - Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przesłane i udostępnione w MS Teams 09 IV 2020 - prezentacje studenckie zgodnie z harmonogramem wraz z odnośnikami do ogólnodostępnych, odpowiednich do tematu materiałów internetowych. Praca własna studentów - przygotowanie scenariusza zajęć z propozycjami ćwiczeń lub etapów pracy wybranej metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami słuchu a także opracowanie dwóch pytań wraz z odpowiedziami (w tym jednej prawidłowej) z dotychczas opracowanego materiału. Przygotowywane przez studentów pytania w trakcie całego będą zebrane przez prowadzącą, która przygotuje na ich podstawie zestaw pytań, które posłużą do usystematyzowania wiedzy na ostatnich zajęciach podsumowywujących. Termin nadesłania pracy własnej 17 V 2020.

17 V 2020 Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku

23 V 2020 Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchu

07 VI 2020 Metody pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

21 VI 2020 Podsumowanie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi. Sprawdzenie swoich umiejętności poprzez rozwiązanie testu zamkniętego z nadesłanych uprzednio przez studentów pytań oraz poprzez analizę przypadków - propozycje adekwatnych i najefektywniejszych metod pracy.

27 VI 2020 Zajęcia podsumowywujące - zalecenia i wskazówki do własnej praktyki.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne to: dyskusje, prace w grupach, analiza literatury, scenki, prezentacje studenckie.

W związku z sytuacją związaną z tymczasowym zawieszeniem zajęć w sali, część tematów będzie realizowana zdalnie poprzez e-learning.

E-learning będzie polegał na pracy własnej studenta, który zobowiązany jest do przygotowania prac pisemnych z podanego obszaru tematycznego. Do przygotowania niniejszych prac studenci otrzymają teksty źródłowe open access, prezentacje studenckie i materiały dydaktyczne. Wszystkie pomoce zdalne i odnośniki do nich będą przesyłane Studentom przez aplikację Microsoft Teams link do zajęć - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6606ff1a4343477b81ecca377b19c1ea%40thread.tacv2/conversations?groupId=df29617f-533b-4c8b-a861-fe60fc8b0860&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zdalne w MS Teams: Zasady jak wyżej. Obecność na zajęciach zdalnych oznacza a) zapoznanie się z materiałami przesłanymi przez prowadzącą i innych studentów dotyczących danych zajęć oraz realizacja pracy domowej b) przygotowanie prezentacji grupowej.

Zajęcia zdalne realizujemy z użyciem platformy MS Teams.

Link do zespołu w MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6606ff1a4343477b81ecca377b19c1ea%40thread.tacv2/conversations?groupId=df29617f-533b-4c8b-a861-fe60fc8b0860&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86.

Uwagi:

GR. ĆWICZENIOWA IV ZM/PY-PKL GR.1

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanie zadań przez studentów na platformie MS Teams.

Konsultacje indywidualne, zgłaszanie pytań i komentarzy jest możliwe w MS Teams lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail podany w USOSweb) w trybie ciągłym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)