Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej - 1 tydz. (20 godz.) 10-1P-EPW2a
Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej - 1 tydz. (20 godz.) 10-1P-EPW2a
Zajęcia Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018 (2017n) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska, E. "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu". Wyd. Bliżej Przedszkola.

Zakres tematów:

Do zadań studenta w ramach realizowanej praktyki należy:

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka, m.in. pedagoga szkolnego, logopedy, nauczyciela- wychowawcy i innych specjalistów.

3. Współuczestnictwo w przeprowadzaniu, przez zespół wspierający rozwój ucznia, oceny funkcjonalnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby wybranego dziecka, w celu opracowania jego pisemnej charakterystyki (np. ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub szczególnie uzdolnionego, dziecka z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych).

4. Poznanie form działań wspierających ucznia organizowanych w formie zajęć lekcyjno-wychowawczych, pozalekcyjnych.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych – ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

6. Poznanie zespołu klasowego oraz przeprowadzenie wywiadu z nauczycielem.

7. Hospitowanie zajęć:

- Obserwowanie czynności podejmowanych przez nauczyciela-opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego zajęć oraz aktywności uczniów;

- Poznanie toku metodycznego zajęć, stosowanych przez nauczyciela metod, form pracy

i wykorzystywanych pomocy dydaktycznych;

- Obserwowanie interakcji dorosły (nauczyciel/wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi w toku zajęć;

- Poznanie procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń;

- Poznanie sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu ich aktywności, sposobów zdobywania i podtrzymywania zainteresowania i uwagi dzieci, sposób oceniania wychowanków;

- Obserwowanie sposobów zadawania i kontrolowania pracy domowej;

- Analiza dynamiki klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowań i postaw dzieci;

- Obserwacja działań podejmowanych przez nauczyciela-opiekuna praktyki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

Metody dydaktyczne:

Metody pracy studenta:

- obserwacja;

- uczestnictwo w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, realizowanych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, logopedów, innych specjalistów – zgodnie z nabywanymi przez studentów kwalifikacjami;

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów w ramach planów, programów kształcenia

i podlegają zaliczeniu. Są bezpośrednio powiązane z realizowanymi - zgodnie z planem studiów – przedmiotami kształcenia kierunkowego i przedmiotami metodycznymi. Wymiar realizacyjny praktyk jest zgodny ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na specjalnościach nauczycielskich oraz ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uwagi:

warunek

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć 15

Przygotowanie dokumentacji praktyki 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.