Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej - 1 tydz. (20 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-EPW2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w klasach I-III szkoły podstawowej - 1 tydz. (20 godz.)
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu student:

PEP1_W13

• zna strukturę organizacyjną placówki szkolnej i wie w jakim celu została ona powołana

• wie jaka jest organizacja procesu edukacyjnego w klasach I-III szkoły podstawowej

• zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej

• wie na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; wie jakich obszarów ona dotyczy w poszczególnych klasach edukacji wczesnoszkolnej

• wie na czym polega praca specjalistów pracujących w szkole (np. psychologa, logopedy).

PEP1_U15

• potrafi samodzielnie poprowadzić zajęcia oraz zabawy, samodzielnie przygotowuje pomoce do zabaw i zajęć

• potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami szkoły

• potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne

• potrafi współpracować z rodzicami uczniów

PEP1_K04

• charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemów każdego ucznia

• jest odpowiedzialny za powierzone zadania

• charakteryzuje się kulturą osobistą, potrafi w serdeczny oraz rzeczowy sposób przekazywać rodzicom informacje dotyczące ich dziecka

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gabriela Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Gajewska
Prowadzący grup: Gabriela Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Gajewska
Prowadzący grup: Gabriela Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Praktyki studenckie są integralną częścią studiów w ramach planów, programów kształcenia

i podlegają zaliczeniu. Są bezpośrednio powiązane z realizowanymi - zgodnie z planem studiów – przedmiotami kształcenia kierunkowego i przedmiotami metodycznymi. Wymiar realizacyjny praktyk jest zgodny ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na specjalnościach nauczycielskich oraz ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

Do zadań studenta w ramach realizowanej praktyki należy:

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, ogólnymi planami pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka, m.in. pedagoga szkolnego, logopedy, nauczyciela- wychowawcy i innych specjalistów.

3. Współuczestnictwo w przeprowadzaniu, przez zespół wspierający rozwój ucznia, oceny funkcjonalnej, uwzględniającej indywidualne potrzeby wybranego dziecka, w celu opracowania jego pisemnej charakterystyki (np. ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub szczególnie uzdolnionego, dziecka z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych).

4. Poznanie form działań wspierających ucznia organizowanych w formie zajęć lekcyjno-wychowawczych, pozalekcyjnych.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji dydaktyczno-wychowawczych – ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

6. Poznanie zespołu klasowego oraz przeprowadzenie wywiadu z nauczycielem.

7. Hospitowanie zajęć:

- Obserwowanie czynności podejmowanych przez nauczyciela-opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego zajęć oraz aktywności uczniów;

- Poznanie toku metodycznego zajęć, stosowanych przez nauczyciela metod, form pracy

i wykorzystywanych pomocy dydaktycznych;

- Obserwowanie interakcji dorosły (nauczyciel/wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi w toku zajęć;

- Poznanie procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń;

- Poznanie sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu ich aktywności, sposobów zdobywania i podtrzymywania zainteresowania i uwagi dzieci, sposób oceniania wychowanków;

- Obserwowanie sposobów zadawania i kontrolowania pracy domowej;

- Analiza dynamiki klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowań i postaw dzieci;

- Obserwacja działań podejmowanych przez nauczyciela-opiekuna praktyki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska, E. "Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu". Wyd. Bliżej Przedszkola.

Uwagi:

Metody pracy studenta:

- obserwacja;

- uczestnictwo w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, realizowanych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, logopedów, innych specjalistów – zgodnie z nabywanymi przez studentów kwalifikacjami;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe 20

Przygotowanie się do zajęć 15

Przygotowanie dokumentacji praktyki 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Gajewska
Prowadzący grup: Gabriela Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Hennel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.