Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10-1P-POW2b
Semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10-1P-POW2b
Zajęcia Semestr letni 2017/2018 (2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Grażyna Hennel
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gasik H., Kazimierczak M., (2011), Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Poradnik dla studentów APS i nauczycieli - opiekunów praktyk w placówkach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Świątkiewicz J., i inni, (2014), Praktyki pedagogiczne dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metodyka, wskazówki i zalecenia dla placówek wdrażających modele praktyk pedagogicznych, Poznań.

Zakres tematów:

ZADANIA PRAKTYKI

1. Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania wybranej placówki opiekuńczo-wychowawczej, z jej strukturą organizacyjną, planem działań opiekuńczo – wychowawczych, planami szczegółowymi oraz sposobami ich realizacji.

2. Dokonanie ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego rozwój dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, m.in. wychowawców, opiekunów, asystentów i innych specjalistów współpracujących z placówką.

3. Poznanie form i metod działań oraz środków stosowanych procesie pracy z dzieckiem.

4. Opisanie działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej jako struktury społecznej (misja, wizja placówki, założenia statutowe, współpraca z rodziną dziecka i ze społecznością lokalną)

5. Poznanie wybranej grupy dzieci poprzez obserwacje dzieci w różnych obszarach aktywności oraz przeprowadzenie wywiadu z wychowawcą, opiekunem.

6. Analiza dokumentacji wybranego dziecka pod kątem funkcjonowania w każdej sferze rozwoju. Wykonanie anonimowej charakterystyki dziecka na podstawie obserwacji własnej, dokumentacji nauczyciela, rozmowy z dzieckiem i innymi specjalistami zaangażowanymi w pomoc oraz na podstawie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych zajęć, sytuacji wychowawczo – opiekuńczych w postaci protokołów hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

8. Student jako asystent wychowawcy hospituje oraz wykazuje gotowość do podejmowania działań opiekuńczo - wychowawczych pod kierunkiem i nadzorem opiekuna praktyk w placówce.

9. Samodzielne prowadzenie zajęć z dzieckiem bądź z grupą w oparciu o wcześniej przygotowany i zaakceptowany przez opiekuna praktyk w placówce plan zajęć.

Metody dydaktyczne:

Praktyka asystencka obejmuje obserwację, uczestnictwo i samodzielne wykonywanie zadań, w różnych formach działalności opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej realizowanych przez opiekunów, psychologów, oraz inny personel zgodnie z nabywanymi kwalifikacjami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

3 Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a) program praktyki /sylabus

b) Kartę praktykanta APS

c) dokumentację przebiegu praktyk:

- Rejestr Zrealizowanych Zadań Praktyki Studenckiej

- Charakterystyka Miejsca Realizacji Praktyk

- Karta Oceny Przebiegu Praktyki

- Anonimowa charakterystyka Dziecka/Grupy Dzieci

- Protokół Hospitacji Zajęć

- Scenariusze Realizowanych Zajęć

Uwagi:

praktyka dla II DZPEP/POW

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student powinien potwierdzić odpowiednie nabycie efektów kształcenia zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem.

3 Student zobowiązany jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a) program praktyki /sylabus

b) Kartę praktykanta APS

c) dokumentację przebiegu praktyk:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe 80

Przygotowanie się do zajęć - 30

Przygotowanie się do zaliczenia- uporządkowanie i przygotowanie dokumentacji praktyk -10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.